Psalttari

CVI. Psalmi .

 

On Kijtossana/ Sille quin hen ennen mainitzi ia ylesluki HERRAN Hyuetteghot/ nin hen tesse/ Canssan Synnit ia Rangastoxet ylesluke/ Ette Jumalan Laupius sillens corghotetaisijn/ ioca iuri nin Pahoille ia kijttemettömille/ henen swren pwttomattoman Hywydens Lahiat osotti. Tesse ombi mös Rippi eli Syndein Tundemus ia Ilmoitus/ Ja rucollan/ Ette Jumala ne Andexiannaisi/ Ja muistais henen vseiman Lupauxens päle/ Ja Canssans edespein tadhois wapachta. Halleluia.

Ps 106:1 KIjtteket HERRA/ Sille hen on Armachtaia/ Ja henen Laupiudhens pysypi ijancaikisesta.
Kiittäkäät HERRA/ Sillä hän on armahtaja/ Ja hänen laupeutensa pysyypi iankaikkisesti.
Ps 106:2 Cuca taita vlospuhua HERRAN swret Töödh? ia yliste caiki henen Kijtoliset Teghonsa?
Kuka taitaa ulospuhua HERRAN suuret työt? ja ylistaa kaikki hänen kiitolliset tekonsa?
Ps 106:3 Autuat ouat ne/ iotca Keskyn piteuet/ ia aina Oikein tekeuet.
Autuaat owat ne/ jotka käskyn pitäwät/ ja aina oikein tekewät.
Ps 106:4 HERRA muista minun päleni/ sen Armos perest/ iongas sinun Canssalles luuanut olet/ Osota meille sinun apusi.
HERRA muista minun päälleni/ sen armon perästä/ jonkas sinun kansallesi luwannut olet/ Osoita meille sinun apusi.
Ps 106:5 Ette me näkisim sinun Uloswalitudhes Mötekeumisen/ ia meiten iloitta/ Ette sinun Canssas menestypi/ ia meiten kerskaisim sinun Perimises cansa.
Että me näkisimme sinun uloswalittujesi myötäkäymisen/ ja meidän iloita/ että sinun kansasi menestyypi/ ja meitän kerskaisimme sinun perimisesi kanssa.
Ps 106:6 Me synditeimma ynne meiden Isein cansa/ me wärin teimmä/ ia olema Jumalattomat olluet.
Me syntiä teimme ynnä meidän isäin kanssa/ me wäärin teimme/ ja olemme jumalattomat olleet.
Ps 106:7 Euet meiden Iset Egyptis tactonuet sinun Ihmeites ymmertä/ Eike muistanuet sinun swren Laupiuxes päle/ Ja olit Meren tykene tottelemattomat/ nimittein sen punaisen Meren tykene.
Eiwät meidän isät Egyptissä tahtoneet sinun ihmeitäsi ymmärtää/ eikä muistaneet sinun suuren laupeutesi päälle/ Ja olit meren tykönä tottelemattomat/ nimittäin sen Punaisen Meren tykönä.
Ps 106:8 Mutta hen autti heite/ henen Nimens teden/ Nin ette hen Woimans osotti.
Mutta hän autti heitä/ hänen nimensä tähden/ Niin että hän woimansa osoitti.
Ps 106:9 Ja hen vhkasi sen Punaisen Meren/ Nin se quiuettui/ Ja wei heite sen Sywydhen lepitze/ ninquin iongun Coruen lepitze.
Mutta hän uhkasi sen Punaisen meren/ Niin se kuiwettui/ Ja wei heitä sen sywyyden läwitse/ niinkuin jonkun korwen läwitse.
Ps 106:10 Ja wapachti heite ninen käsiste/ iotca heite wihasit/ ia lunasti heite Wiholisteins käsiste.
Ja wapahti heitä niiden käsistä/ jotka heitä wihasit/ ja lunasti heitä wihollistensa käsistä.
Ps 106:11 Ja ne Wedhet vpotit heiden wainolisens/ Nin ettei yxiken eleuexi ienyt.
Ja ne wedet upotit heidän wainollisensa/ Niin ettei yksikään eläwäksi jäänyt.
Ps 106:12 Silloin he vskoit henen Sanans päle/ Ja weisasit henen Kijtoxens.
Silloin he uskoit hänen sanansa päälle/ Ja weisasit hänen kiitoksensa.
Ps 106:13 Mutta pian he vnodhit henen hyuet tööns/ Ja euet odhottanuet henen Neuuoansa.
Mutta pian he unohdit hänen hywät työnsä/ Ja eiwät odottaneet hänen neuwoansa.
Ps 106:14 Ja he kehuit Himossa sijnä Coruesa/ ia kiusasit Jumalata sijnä Erimaas.
Ja he kehuit himossa siinä korwessa/ ja kiusasit Jumalata siinä erämaassa.
Ps 106:15 Mutta hen annoi heille heiden anomisens/ ia lehetti heille kylle/ Sihenasti ette he sijte ilghoitit.
Mutta hän antoi heille heidän anomisensa/ ja lähetti heille kyllä/ Siihenasti että he siita iloitit.
Ps 106:16 Ja he yleskarkaisit Mosest wastan Scantzissa/ Aaronin sen HERRAN Pyhen wastan.
Ja he ylöskarkaisit Mosesta wastaan skantzissa (leirissä)/ Aaronin sen HERRAN pyhän wastaan.
Ps 106:17 Maa aukeni/ ia ylesnieli Dathan ia peitti sen Abyronin Joukon.
Maa aukeni/ Ja ylösnieli Dathan ja peitti sen Abyronin joukon.
Ps 106:18 Ja Tuli ylessyttyi heiden Jouckoins seas/ Se Liecki ylespolti ne Jumalattomat.
Ja tuli ylössyttyi heidän joukkoinsa seassa/ Se liekki ylöspoltti ne jumalattomat.
Ps 106:19 He teit ydhen Wasican Horebis/ ia cumarsit site walettuta Cuua.
He teit yhden wasikan Horebissa/ ja kumarsit sitä walettua kuwaa.
Ps 106:20 Ja he mwttelit heiden Cunnians/ ychten Härien motohon/ quin Heinie sööpi.
Ja he muuttelit heidän kunniansa/ yhteen härän muotohon/ kuin heiniä syöpi.
Ps 106:21 He vnodhit Jumalan heiden Wapachtaians/ Joca nin swria Töite tehnyt oli Egyptis.
He unohdit Jumalan heidän wapahtajansa/ Joka niin suuria töitä tehnyt oli Egyptissä.
Ps 106:22 Ihmeite Hamin maalla/ ia hirmulisia Töite sijnä Punaises Meres.
Ihmeitä Hamin maalla/ ja hirmullisia töitä siinä Punaisessa Meressä.
Ps 106:23 Ja hen sanoi/ Ette hen tactoi heite hucutta/ Ellei Moses henen Uloswalittuns site Rangaistost estenyt olisi/ poiskäten henen hirmuisudhens/ ettei hen ratki heite cadhottanut.
Ja hän sanoi/ että hän tahtoi heitä hukuttaa/ Ellei Moses hänen uloswalittunsa sitä rangaistusta estänyt olisi/ poiskääntäen hänen hirmuisuutensa/ ettei hän ratki heitä kadottanut.
Ps 106:24 Ja he ylencatzoit sen Carskin Maan/ Eike vskonuet henen Sanans päle.
Ja he ylenkatsoit sen karskin maan/ eikä uskoneet hänen sanansa päälle.
Ps 106:25 Ja napisit heiden Maioisans/ eike ollut cwliaiset HERRAN änelle.
Ja napisit heidän majoissansa/ eikä ollut kuuliaiset HERRAN äänelle.
Ps 106:26 Ja hen ylesnosti Kätens heite wastan/ Ette hen heite mahanlöis Coruessa.
Ja hän ylösnosti kätensä heitä wastaan/ että hän heitä maahanlöisi korwessa.
Ps 106:27 Ja heitteis heiden Siemenens Pacanain secaan/ Ja haiotais heite Makundihin.
Ja heittäisi heidän siemenensä pakanain sekaan/ ja hajoittaisi heitä maakuntiin.
Ps 106:28 Ja he ryhdhyit sihen Baalpeorin/ Ja söit nijste coolluiten Epeiumalitten wffreista.
Ja he ryhdyit siihen baalpeoriin/ Ja söit niistä kuolleitten epäjumalten uhreista.
Ps 106:29 Ja wihoitit Henen heiden Töillens/ nin iulmistui mös Rangaistus heiden secaans.
Ja wihoitit hänen heidän töillensä/ niin julmistui myös rangaistus heidän sekaansa.
Ps 106:30 Nin Pinehas edesastui/ ia lepytti sen syyn/ Nin se Rangaistos lackaisi.
Niin Pinehas edesastui/ ja lepytti sen syyn/ niin se rangaistus lakkaisi.
Ps 106:31 Ja se luettin henelle Wanhurskaudhexi/ sughusta ia sucuhun ijancaikisesta.
Ja se luettiin hänelle wanhurskaudeksi/ suwusta sukuhun iankaikkisesti.
Ps 106:32 Ja he wihoitit henen Rijtawedhen tykene/ Ja Mosen he sangen waiuasit.
Ja he wihoiti hänen riitaweden tykönä/ Ja Mosen he sangen waiwasit.
Ps 106:33 Sille he haikiutit henen Sydhemens/ nin ette mutomat sanat henelde laskettin.
Sillä he haikiutit hänen sydämensä/ niin että muutamat sanat häneltä laskettiin.
Ps 106:34 Eike he hucuttanuet nijte Pacanoita/ quin HERRA quitengin heille keskenyt oli.
Eikä he hukuttaneet niitä pakanoita/ kuin HERRA kuitenkin heille käskenyt oli.
Ps 106:35 Waan he secoitit heitens Pacanain secaan/ ia opit heiden Töitens.
Waan he sekoitit heitänsä pakanain sekaan/ ja opit heidän töitänsä.
Ps 106:36 Ja paluelit heiden Epeiumaloitans/ Ne yllytit heite Pahenoxihin.
Ja palwelit heidän epäjumaloitansa/ Ne yllytit heitä pahennuksiin.
Ps 106:37 Ja he wffrasit heiden Poicans/ ia Tytterens Perkeleille.
Ja he uhrasit heidän poikansa/ ja tyttärensä perkeleille.
Ps 106:38 Ja vloswodhatit wighattoman weren/ heiden Poicains ia Tyttereins weren/ iotca he wffrasit nijlle Cananein Epeiumaloille/ Nin ette se maa werenwighoista turmeltijn.
Ja uloswuodatit wiattoman weren/ heidän poikainsa ja tyttäreinsä weren/ jotka he uhrasit niille Kanaanin epäjumaloille/ niin että se maa werenwioista turmeltiin.
Ps 106:39 Ja hieroit heitens omissa Töisens/ Ja hooriateit heiden Tecoins cansa.
Ja hieroit heitänsä omissa töissänsä/ ja huoriateit heidän tekoinsa kanssa.
Ps 106:40 Nin iulmastui se HERRAN wiha/ henen Canssans ylitze/ ia hen cauhistui henen Perimiseens.
Niin julmistui se HERRAN wiha/ hänen kansansa ylitse/ ja hän kauhistui hänen perimiseensä.
Ps 106:41 Ja ylenannoi ne Pacanoiten käsihin/ Ette ne ylitze heiden wallitzit/ iotca heite wihasit.
Ja ylenantoi ne pakanoitten käsiin/ että ne ylitse heidän wallitsit/ jotka heitä wihasit.
Ps 106:42 Ja heiden Wiholisens adhistit heite/ Ja he alaspainettijn heiden käteins ala.
Ja heidän wihollisensa ahdistit heitä/ Ja he alaspainettiin heidän käteinsä alla.
Ps 106:43 Hen pelasti heite mondakerta/ Mutta he wihoitit henen heiden Neuuoins cansa/ Ja he wähenyit heiden pahaintecoins teden.
Hän pelasti heitä monta kertaa/ Mutta he wihoitit hänen heidän neuwonsa kanssa/ ja he wähennyti heidän pahain tekoinsa tähden.
Ps 106:44 Ja hen näki heiden Tuskans/ coska hen heiden walituxens cwli.
Ja hän näki heidän tuskansa/ koska hän heidän walituksensa kuuli.
Ps 106:45 Ja muisti henen Lijtoins päle/ quin hen heiden cansans tehnyt oli/ ia site hen catui henen swresta Laupiudhestans.
Ja muisti hänen liittoinsa päälle/ kuin hän heidän kanssansa tehnyt oli/ ja sitä hän katui hänen suuresta laupeudestansa.
Ps 106:46 Ja annoi heite armoitetta/ caikein edes/ quin heite Fanginuet olit.
Ja antoi heitä armoitettaa/ kaikkein edessä/ kuin heitä wanginneet olit.
Ps 106:47 Auta meite HERRA meiden Jumalan/ ia cocouta meite Pacanoista/ Ette me kijteisim sinun pyhe Nimees/ ia kehuisim sinun Kijtoxesas.
Auta meitä HERRA meidän Jumalani/ ja kokoa meitä pakanoista/ että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi/ ja kehuisimme sinun kiitoksessasi.
Ps 106:48 Kijtetty olcoon se HERRA Israelin Jumala/ ijancaikisudhesta nin ijancaikisutehen/ Ja sanocan caiki Canssat/ Amen. Halleluia.
Kiitetty olkoon se HERRA Israelin Jumala/ iankaikkisuudesta niin iankaikkisuutehen/ ja sanokaan kaikki kansat/ Amen. Halleluja.