Ezechiel

Propheta Ezekiel

XIII. Lucu.

EZEchielist. Wäret Opettaiat/ Sarnaiat ia Petteiet Laitetan. Ezech. xiij.

13:1 Ja HERRAN Sana tapactui minulle/ sanoden. SINE Inhimisen Poica/ Prophetera Israelin Prophetie wastan/ ia sanos heille/ iotca omasta sydhemestens propheterauat.
Ja HERRAN sana tapahtui minulle/ sanoen. Sinä ihmisen poika/ Propheteeraa Israelin prophetia wastaan/ ja sanos heille/ jotka omasta sydämestä propheteeraawat.
13:2 Cwlcat HERRAN Sana/ Neite sanopi HERRA Jumala.
Kuulkaat HERRAN sana/ Näitä sanoopi HERRA Jumala.
13:3 We nijlle hulluille Prophetille/ iotca heiden oma Hengens seurauat/ ia ei ole heille ycten Näkyä.
Woi niille hulluille prophetille/ jotka heidän omaa henkeänsä seuraawat/ ja ei ole heillä yhtään näkyä.
13:4 O Israel/ sinun Prophetis ouat ninquin Ketut coruessa/
Oi Israel/ sinun prophetasi owat niinkuin ketut korwessa/
13:5 Euet he aucon eten tule/ eike aseta heitens Mwrixi Israelin Honen ymberille. Ja euet Sodhas seiso HERRAN peiuene/
Eiwät he aukon eteen tule/ eikä aseta heitänsä muuriksi Israelin huoneen ympärille. Ja eiwät sodassa seiso HERRAN päiwänä.
13:6 Heiden Näköns euet miteken ole/ ia heiden Noitudhens ombi sula walhe. He sanouat/ HERRA sen sanoi/ Waika ei HERRA ole heite lehettenyt/ ia achkeroitzeuat ette he heiden Oppins kijniteisit.
Heidän näkynsä ei mitäkään ole/ ja heidän noituutensa (ennustuksensa) ompi sula walhe. He sanowat/ HERRA sen sanoi/ Waikka HERRA ei ole heitä lähettänyt/ ja ahkeroitsewat että heidän oppinsa kiinnitettäisiin.
13:7 Eikö teiden Näghyn ole turha/ ia teiden Noitudhen sula walhe. Ja quitengin te sanotta/ HERRA ombi sen sanonut/ Waicka em mine site sanonut ole.
Eikö teidän näkynne ole turha/ ja teidän noituutenne sula walhe. Ja kuitenkin te sanotte/ HERRA ompi sen sanonut/ Waikka en minä sitä sanonut ole.
13:8 Senteden sanopi HERRA Jumala nein/ Ette te site sarnatte/ iosta ei miteken tule/ ia walecht noidhutte. Nin mine tadhon teiden wastan tedhä/ sanopi HERRA Jumala/
Sentähden sanoopi HERRA Jumala näin/ että te sitä saarnaatte/ josta ei mitäkään tule/ ja walhetta noidutte. Niin minä tahdon teidän wastaan tehdä/ sanoopi HERRA Jumala/
13:9 Ja minun käteni pite ninen Prophetin päle tuleman/ iotca sarnauat iosta ei miteken tule/ ia noituuat walecht. Ei heiden pide oleman minun Canssani Cocouxes/ ia Israelin Honen lughussa ei kirioitetu/ eli Israelin Maalle tulla Ja teiden pite tundeman/ Ette mine HERRA Jumala olen/
Ja minun käteni pitää niiden prophetain päälle tuleman/ jotka saarnaawat josta ei mitäkään tule/ ja noituwat walhetta. Ei heidän pidä oleman minun kansani kokouksessa/ ja Israelin huoneen luwussa ei kirjoitettu/ eli Israelin maalle tulla. Ja teidän pitää tunteman/ että minä HERRA Jumala olen.
13:10 Senteden ette he minun Canssani wietteleuet/ ia sanouat/ Rauha/ quin ei ole quitenga Rauha. Canssa seinen ylesrakenda/ nin he sen saman pyhckiuet irdhalisen Calkin cansa.
Sentähden että he minun kansaani wiettelewät/ ja sanowat/ Rauha/ kuin ei ole kuitenkaan rauha. Kansa seinän ylösrakentaa/ niin he saman pyyhkiwät irrallisen kalkin kanssa.
13:11 Sanos nijlle pyhckijlle/ iotca irdhalisella Calkilla pyhckiuet/ ette sen pite poislangeman. Sille ette Sadhe cwro ombi tuleua/ ia swret Rakeet langeuat/ ia Twlispä pite sihen söxemen/ Catzo/ Nin se Seine langepi. Mite maxa/ eikö silloin teille sanottane/
Sanos niille pyyhkijöille/ jotka irrallisella kalkilla pyyhkiwät/ että sen pitää pois lankeaman. Sillä että sadekuuro ompi tulewa/ ja suuret rakeet lankeawat/ ja tuulispää pitää siihen syöksemän/ Katso/ Niin se seinä lankeaapi. Mitä maksaa/ eikö silloin teille sanottane/
13:12 Cussa nyt on se pyhckimys/ ionga te pyhckinyet oletta?
Kussa nyt on se pyyhkimys/ jonka te pyyhkineet olette?
13:13 Nein sanopi HERRA Jumala/ Mine tadhon anda ydhen winiseuen Twlispään minun iulmaudhessani pauhata/ ia Saten cwron minun wihassani/ ia swret Rakeen kiuet hirmudhessani/ ne pite caiki cukistaman.
Näin sanoopi HERRA Jumala/ Minä tahdon antaa yhden winisewän tuulispään minun julmaudessani pauhata/ ja sateen kuuron minun wihassani/ ja suuret rakeen kiwet minun hirmuudessani/ ne pitää kaikki kukistaman.
13:14 Sillens mine tadhon alaslödhe seinen/ ionga te irdhalisella Calkilla pyhitte/ ia mahan heitite/ Nin ette sen macauan Perustoxen nächtemen pite/ ette se Maas maca. Ja teiden pite mös sielle siselle huckuman/ ia ymmertemen/ ette mine se HERRA olen.
Sillens minä tahdon alaslyödä seinän/ jonka te irrallisella kalkilla pyyhitte/ ja maahan heititte/ Niin että sen makaawan perustuksen nähtämän pitää/ että se maassa makaa. Ja teidän pitää myös siellä sisällä hukkuman/ ja ymmärtämän/ että minä se HERRA olen.
13:15 Juritellens mine tadhon teutte minun Hirmusudheni sen Seinen päle/ ia ninen päle/ iotca sen irdhalisel Calkilla pyhkiuet/ ia teillen sanoa/ Eike tesse ole Seine eli Pyhckie.
Juuri tällens minä tahdon täyttää minun hirmuisuuteni sen seinän päälle/ ja niiden päälle/ jotka sen irrallisella kalkilla pyyhkiwät/ ja teillens sanoa/ Eikä tässä ole seinää eli pyyhkijää.
13:16 Näme ouat ne Israelin Prophetat/ iotca Jerusalemille noituuat/ ia sarnauat Rauhasta/ waicka ei Rauha olecka/ sanopi HERRA Jumala.
Nämä owat ne Israelin prophetat/ jotka Jerusalemille noituwat/ ja saarnaawat rauhasta/ waikka ei rauha olekaan/ sanoopi HERRA Jumala.
13:17 Ja sine Inhimisen Poica oienna sinun casuos vastan sinun Canssas Tytterit/ iotca heiden sydhemestens noituuat. Ja Prophetera heiden wastans/ ia sanos/ Nein HERRA Jumala sanopi.
Ja sinä ihmisen poika, ojenna sinun kaswosi wastaan sinun kansasi tyttäriä/ jotka sydämessänsä noituwat. Ja propheteeraa heidän wastaansa/ ja sanos/ Näin HERRA Jumala sanoopi.
13:18 We teille/ iotca teet * Pänalaiset Inhimisille heiden Cainolons ala/ ia Niskatynyt * Päite warten/ seke Norille ette wanhoille Sieluija ottaxenna. Coska te nyt weijunyet oletta minun Canssani Sielut/ nin te lupat heille Elemen/
Woi teille/ jotka teet päänalaiset ihmisille heidän kainalonsa alle/ ja niskatyynyt päitä warten/ sekä nuorille että wanhoille sieluja ottaaksenne. Koska te nyt wäijyneet olette minun kansani sielut/ niin te lupaatte heille elämän.
13:19 Ja minun te riuatta minun Canssani seas/ Ohra pion ia ydhen Leiuenpalan tedhen. Sen cautta/ ette te ne Sielut Coolemahan domitzetta/ iotca ei pitenyt cooleman/ Ja domitzetta nijte Elemehen/ iotca ei pide elemen. Ja se tapactu teiden Walhecten cautta minun Canssassani/ ioca kernasti Walhen cwle.
Ja minun te riiwaatte minun kansani seassa/ Ohrapion ja yhden leiwänpalan tähden. Sen kautta/ että te ne sielut kuolemaan tuomitsette/ jotka ei pitänyt kuoleman/ Ja tuomitsette niitä elämään/ jotka ei pidä elämän. Ja se tapahtuu teidän walheitten kautta minun kansassani/ joka kernaasti walheen kuulee.
13:20 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Catzo/ mine tadhon tedhä wastan teiden Pänalaisten/ iolla te Sielut otatta ia lohutat. Ja tadhon heite poistemmat teiden Cainalastan/ ia ne Sielut/ iotca te otatta ia lohutat/ tadhon päste.
Sentähden sanoopi HERRA Jumala/ Katso/ minä tahdon tehdä wastaan teidän päänalaisten/ jolla te sielut otatte ja lohdutat. Ja tahdon heitä pois temmata teidän kainalostan/ ja ne sielut/ jotka te otatte ja lohdutat/ tahdon päästää.
13:21 Ja tadhon teiden Niskatynyn rickirepie ia minun Canssani teiden käsisten wapautta/ ettei teiden pidhe hende enämbi ottaman/ Ja ymmertemen ette mine se HERRA olen.
Ja tahdon teidän niskatyynyn rikkirepiä ja minun kansani teidän käsistän wapauttaa/ ettei teidän pidä häntä enempi ottaman/ Ja ymmärtämään että minä se HERRA olen.
13:22 Senteden/ ette te ninen Hurskasten sydhemet coetelet Falskista/ ioita em mine muresen saattanut ole. Ja oletta wahuistanuet ninen iumalattomiten kädhet/ nin ettei he käenne heitens heiden pahasta menostans/ ette he eleisit.
Sentähden/ että te niiden hurskasten sydämet koettelet falskisti/ joita en minä murheeseen saattanut ole. Ja olette wahwistaneet niiden jumalattomien kädet/ niin ettei he käännä heitänsä heidän pahasta menostansa/ että he eläisit..
13:23 Senteden ei pidhe teiden turha Opetosta sillen sarnaman eike noituman. Waan mine tadhon wapacta minun Canssani teiden Käsisten/ Ja teiden pite ymmertemen/ ette mine HERRA olen.
Sentähden ei pidä teidän turhaa opetusta silleen saarnaaman eikä noituman. Waan minä tahdon wapahtaa minun kansani teidän käsistän/ Ja teidän pitää ymmärtämän/ että minä HERRA olen.

XIV. Lucu.

Nelie Jumalan Rangastusta syndein teden.

14:13 COska iocu Maakunda minua wastan synditekepi/ ia se wiele sijtte minua pilcapi/ Nin mine tadhon käteni sen ylitze vlosoienda/ ia caiken Leiuen waran poisotta. Ja tadhon sinne Nelghien lehette/ ette mine sielle seke Inhimiset ette Eleimet ylesiuritan.
Koska joku maakunta minua wastaan syntiä tekeepi/ ja se wielä siitä minua pilkkaapi/ Niin minä tahdon käteni sen ylitse ulosojentaa/ ja kaiken leiwän waran pois ottaa. Ja tahdon sinne nälän lähettää/ että minä siellä sekä ihmiset että eläimet ylösjuuritan.
14:14 Ja waicka silloin olisit sielle ne Colme Mieste/ Noe/ Daniel ja Job/ nin he waiuoin heiden omat Sieluns wapadhaisit heiden Wanhurskaudhellans/ sanopi HERRA Jumala.
Ja waikka silloin olisit siellä ne kolme miestä/ Noa/ Daniel ja Job/ niin he waiwoin heidän omat sielunsa wapahtaisit heidän wanhurskaudellansa/ sanoopi HERRA Jumala.
14:15 Ja ios mine pahat pedhot maan siselle leheteisin/ iotca Inhimiset poissiualdaisit/ ia sen raatelisit/ nin ettei sielle yxiken Petoin teden waelta taidhais. Ja neme Colme Mieste olisit sielle siselle/
Ja jos minä pahat pedot maan sisälle lähettäisin/ jotka ihmiset pois siwaltaisit/ ja sen raatelisit/ niin ettei siellä yksikään petoin tähden waeltaa taitaisi. Ja nämä kolme miestä olisit siellä sisällä/
14:16 Nin totta quin mine elen sanopi HERRA Jumala/ eike he taidha Poikians eike Tytteritens wapacta/ waan ainostans itzens/ Mutta itze se Maa autioxi tule.
Niin totta kuin minä elän sanoopi HERRA Jumala/ eikä he taida poikiansa eikä tyttäriänsä wapahtaa/ waan ainoastansa itsensä/ Mutta itse se maa autioksi tulee.
14:17 Eli ios mine Miecan sen Maan päle annaisin tulla/ ia sanoisin/ Miecka/ mene sen Maan lepitze/ ia nin tulis seke Inhimiset ette Eleimet ylesiuritetuxi. Ja ne colme mieste olisit henesse/
Eli jos minä miekan sen maan päälle antaisin tulla/ ja sanoisin/ Miekka/ mene sen maan läwitse/ ja niin tulisi sekä ihmiset että eläimet ylösjuuritetuksi. Ja ne kolme miestä olisit hänessä/
14:18 Nin totta quin mine elen sanopi HERRA Jumala/ eike he taidha Poikians eike Tytteritens wapacta/ waan heiden ainoastans pite wapadhetuxi tuleman.
Niin totta kuin minä elän sanoopi HERRA Jumala/ eikä he taida poikiansa eikä tyttäriänsä wapahtaa/ waan heidän ainoastansa pitää wapahdetuksi tuleman.
14:19 Taica ios mine Ruttotaudhin Maan siselle leheteisin/ ia minun hirmusudheni sen ylitze vloswodhataisin/ ette mine sielde cadhotaisin seke Inhimiset ette Eleimet.
Taikka jos minä ruttotaudin maan sisälle lähettäisin/ ja minun hirmuisuuteni sen ylitse uloswuodattaisin/ että minä sieltä kadottaisin sekä ihmiset että eläimet.
14:20 Jo Noe/ Daniel ia Job olisit sielle siselle/ Nin totta quin mine elen/ sanopi HERRA Jumala/ eipe heiden pidheis heiden wanhurskaudhens cautta/ eike poikians eli Tytteritens taita wapacta/ waan heiden omat Sieluns.
Jos Noa/ Daniel ja Job olisit siellä sisällä/ Niin totta kuin minä elän/ sanoopi HERRA Jumala/ eipä heidän pitäisi heidän wanhurskautensa kautta/ eikä poikiansa eli tyttäriänsä taitaa wapahtaa/ waan heidän omat sielunsa.
14:21 Sille nin sanopi HERRA Jumala/ Jos mine leheteisin ne Nelie minun Paha Rangaistustani/ quin on/ Miecka/ Nelke/ pahat Pedhot ia Ruttotaudhin Jerusalemin ylitze. Nin/ ette mine sielle cadhotaisin seke Inhimiset ette Eleimet/
Sillä niin sanoopi HERRA Jumala/ Jos minä lähettäisin ne neljä minun pahaa rangaistustani/ kuin on/ Miekka/ nälkä/ pahat pedot ja ruttotaudin Jerusalemin ylitse. Niin/ että minä siellä kadottaisin sekä ihmiset että eläimet/
14:22 Catzo/ nin mutomat sielle siselle pidheis ietettemen/ iotca Poiat ia Tytteret sielde pidheis vloswiemen/ ia tulla tenne teiden tygen. Ette te näkisit quinga heiden keuis/ ia lohutaisit teiten sen Onnettomudhen päle/ ionga mine Jerusalemin ylitze olen andanut tulla/ ynne caikein muidhen cansa/ quin mine heiden ylitzens olen andanut tulla.
Katso/ niin muutamat siellä sisällä pitäisi jätettämän/ jotka pojat ja tyttäret sieltä pitäisi uloswiemän/ ja tulla tänne teidän tykönne. Että te näkisit kuinka heidän käwisi/ ja lohduttaisit teitän sen onnettomuuden päälle/ jonka minä Jerusalemin ylitse olen antanut tulla/ ynnä kaikkein muiden kanssa/ kuin minä heidän ylitsensä olen antanut tulla.
14:23 Ne pite teiden lohutoxen oleman/ coska te saatta nähdä quinga heiden keupi/ ia taidhat ymmerdhe/ ettei mine ilman syyte tehnyt ole/ mite mine sielle sisellä tehnyt olen/ sanopi HERRA Jumala.
Niin pitää teidän lohdutuksen oleman/ koska te saatte nähdä kuinka heidän käypi/ ja taidat ymmärtää/ ettei minä ilman syytä tehnyt ole/ mitä minä siellä sisällä tehnyt olen/ sanoopi HERRA Jumala.

XVIII. Lucu.

 

Lue Ezech. xvj. Cap. Jalon Wertauxen Sanan ylencatzomisen teden/ ia sijte Epeiumalten Palueluxest/ Lijtosta/ ia sijte Ensimeisest vskosta/ iosta Paulus sano. Sen Ensimeisen Uskon he tyhiexi teit. Synnein andexiandamus luuatan nijlle catuuaisille. Ezech. xviij.

18:1 Ja se HERRAN sana tapactui minulle/ ia sanoi.
Ja se HERRAN sana tapahtui minulle/ ja sanoi.
18:2 MIxi te prucat Israelin maasa teiden seassan/ temen SananLaskun/ ia sanotta. Iset ouat Hapatut winamariat sönyet/ Waan Lastein Hampat ouat sijte heltynyet.
Miksi te pruukaat Israelin maassa teidän seassanne/ tämän sananlaskun/ ja sanotte. Isät owat hapatut wiinamarjat syöneet/ waan lastein hampaat owat siitä heltyneet.
18:3 Nin totta quin mine elen/ sanopi HERRA Jumala/ Eipe sencaltainen Sananlasku pidhe oleman teiden seasan Israelis.
Niin totta kuin minä elän/ sanoopi HERRA Jumala/ Eipä senkaltainen sananlasku pidä oleman teidän seassan Israelissa.
18:4 Sille catzo/ caiki Sielut ouat minun/ nin Isen Sielu quin Poiangin minun on. Se Sielu quin Synditeke/ sen pite cooleman.
Sillä katso/ kaikki sielut owat minun/ niin isän sielu kuin pojankin minun on. Se sielu kuin syntiä tekee/ sen pitää kuoleman.
18:5 Jos nyt iocu Hurskas on/ ioca oikein ia hyuestiteke/
Jos nyt joku hurskas on/ joka oikein ja hywästi tekee/
18:6 Joca ei Wortein päle * söö/ eike henen Silmiens ylesnosta Israelin Honen Epeiumalten polehen. Joca ei saastuta henen Lehimeisens Emende/ eike maca Waimon cansa henen taudhissans.
Joka ei wuorten päällä syö/ eikä hänen silmiänsä ylösnosta Israelin huoneen epäjumalten puoleen. Joka ei saastuta hänen lähimmäisensä emäntää/ eikä makaa waimon kanssa hänen taudissans.
18:7 Joca ei kennengen warytte te/ ioca Welgholistens henen Pantins iellensanda/ eike miteken wäkiuallalla keldeke poisota. Joca andapi Isouaisille Leiuestens/ ia sen Alastoman waatetta.
Joka ei kellekään wääryyttä tee/ joka welollistensa hänen pantin jällens antaa/ eikä mitäkään wäkiwallalla keltäkään poisota. Joka antaapi isowaisille leiwästänsä/ ja sen alastoman waatetta.
18:8 Joca ei corkoraha ota/ ioca eiketen Asioisans pete. Joca ei auta wärytehen/ Joca riteleueisten waihel oikein domitze.
Joka ei korkorahaa ota/ joka ei ketään asioissansa petä. Joka ei auta wääryyteen/ Joka riitelewäisten waiheella oikein tuomitsee.
18:9 Joca minun Oikiudheni ielkin waelda/ ia pitepi minun Keskyni/ nin ette hen todhest ninen ielkin teke. Se on yxi Hurskas Mies/ henen pite wissist Elemen/ sanopi HERRA Jumala.
Joka minun oikeuteni jälkeen waeltaa/ ja pitääpi minun käskyni/ niin että hän todesta niiden jälkeen tekee. Se on yksi hurskas mies/ hänen pitää wissisti elämän/ sanoopi HERRA Jumala.
18:10 Mutta ios hen iongun Poian synnytte/ ia se sama tulepi Murhaiaxi ioca werte vloswodhatta/ eli iotaki neiste cappaleista tekepi/ ia ei ycten nijste muist cappaleist teghe.
Mutta jos hän jonkun pojan synnyttää/ ja se sama tuleepi murhaajaksi joka werta uloswuodattaa/ eli jotakin näistä kappaleista tekeepi/ ja ei yhtään niistä muista kappaleista tee.
18:11 Waan sööpi woortein päle/ ia saastutta henen Lehimeisens Emenen.
Waan syopi wuorten päällä/ ja saastuttaaa hänen lähimmäisensä emännän.
18:12 Tekepi nijlle Kieuhille ia waiuasille wahingot/ ottapi iotakin wäkiuallalla. Ei Panti iellensanna/ ylesnosta Silmens Epeiumalten pein/ iolla hen Cauhistoxen tekepi. Ulosandapi Corkorahan päle/ ia Asioisa pettepi/
Tekeepi niille köyhille ja waiwaisille wahingot/ ottaapi jotakin wäkiwallalla. Ei panttia jällens anna/ ylösnosta silmänsä epäjumalten päin/ jolla hän kauhistuksen tekeepi. Ulosantaapi korkorahan päälle/ ja asioissa pettääpi/
18:13 pidheiskö henen elemen ? Ei tosin henen elemen pidhe. Waan ette hen nämet Cauhistoxet tehnyt on/ henen pite coolemalla cooleman/ Henen werens pite henen ylitzens oleman.
pitäiskö hänen elämän? Ei tosin hänen elämän pidä. Waan että hän nämät kauhistukset tehnyt on/ hänen pitää kuolemalla kuoleman/ Hänen werensä pitää hänen ylitsensä oleman.
18:14 Mutta ios hen iongun Poian synnytte/ ioca caikia sencaltaisi syndie näke/ quin henen Isens teke/ ia hen itzens pelke/ ia ei nin tee.
Mutta jos hän jonkun pojan synnyttää/ joka kaikkia senkaltaisia syntiä näkee/ kuin hänen isänsä tekee/ ja hän itsensä pelkää/ ja ei niin tee.
18:15 Ei söö Wortein päle/ eike silmens ylesnosta Israelin Hoonen Epeiumalten tyge. Ei saastuta henen lehimeisens Emende/
Ei syö wuorten päällä/ eikä silmäänsä ylösnosta Israelin huoneen epäjumalten tykö. Eikä saastuta hänen lähimmäisensä emäntää/
18:16 Eikete wahingoita/ Ei tacanans Pantia pidhe/ eike miteken ota Wäkiuallal. Jacapi Leiuestens Nelkeitzille/ ia sen Alastoman waatetta/
Ei ketään wahingoita/ ei takanansa panttia pidä/ ei mitäkään ota wäkiwallalla. Jakaapi leiwästänsä nälkäisille/ ja sen alastoman waatettaa/
18:17 Ei auta site Radholista wastan. Ei ota corkoraha eli Asioisa pete/ Waan minun Keskyni pite/ ia minun Oikiudheni ielkin elepi. Ei temen pidhe henen Isens pahateghon tedhen cooleman/ waan elemen.
Ei auta sitä raadollista wastaan. Ei ota korkorahaa eli asioissa petä/ Waan minun käskyni pitää/ ja minun oikeuteni jälkeen elääpi. Ei tämän pidä hänen isänsä pahanteon jälkeen kuoleman/ waan elämän.
18:18 Mutta henen Isens/ ioca Wäkiualta ia Wärytte prucasi/ Ja henen Canssans seas site tehnyt on/ quin ei luualinen ole. Catzo/ Henen pite cooleman henen Pahateghons teden.
Mutta hänen isänsä/ joka wäkiwaltaa ja wääryyttä pruukasi/ Ja hänen kansansa seassa sitä tehnyt on/ kuin ei luwallinen ole. Katso/ Hänen pitää kuolemaan hänen pahantekonsa tähden.
18:19 NIn te sanotta/ Mixei Poian pidhe henen Isens Pahatteghot candaman. Senteden pite henen elemen/ ette hen hyuesti ia oikiasti teki/ ia caiki minun Oikiuteni pitenyt ia tehnyt on/
Niin te sanotte/ Miksei pojan pidä hänen isänsä pahatteot kantaman. Sentähden pitää hänen elämän/ että hän hywästi ja oikeasti teki/ ja kaikki minun oikeuteni pitänyt ja tehnyt on/
18:20 Waan se Sielu/ quin synditekepi sen pite cooleman. Sille ei Poian pidhe Isens pahatecoia candaman/ eike mös Ise pidhe Poians pahatecoia candaman. Waan sen Hurskan wanhurskauden/ pite henen ylitzens oleman/ ia sen Wären Wäryys pite henen ylitzens oleman.
Waan se sielu/ kuin syntiä tekeepi sen pitää kuoleman. Sillä ei pojan pidä isäns pahatekoja kantaman/ eikä myös isä pidä pojansa pahatekoja kantaman. Waan sen hurskaan wanhurskauden/ pitää hänen ylitsensä oleman/ ja sen wäärän wääryys pitää hänen ylitsensä oleman.
18:21 Mutta ios iocu Jumalatoin itzens käende/ caikista henen synneistens/ quin hen on tehnyt. Ja pitepi caiki minun Oikiuten/ ia tekepi oikein ia hyuesti/ nin henen pite elemen ia ei cooleman.
Mutta jos joku jumalatoin itsensä kääntää/ kaikista hänen synneistänsä/ kuin hän on tehnyt. Ja pitääpi kaikki minun oikeuteni/ ja tekeepi oikein ja hywästi/ niin hänen pitää elämän ja ei kuoleman
18:22 Mutta caickein henen ylitzekeumisens/ iotca hen on tehnyt/ ei pidhe muistettaman/ Waan henen pite elemen sen wanhurskaudhen teden/ quin hen teke.
Mutta kaikkein hänen ylitsekäymisensä/ jotka hän on tehnyt/ ei pidä muistettaman/ Waan hänen pitää elämän sen wanhurskauden tähden/ kuin hän tekee.
18:23 Lwletkos/ ette mine halaian sen Jumalattoman coolemata/ sanopi HERRA Jumala/ ia ei paremin ette hen palaiais henen pahasta menostans ia elemestens/ ia eleis.
Luuletkos/ että minä halajan sen jumalattoman kuolemata/ sanoopi HERRA Jumala/ ja ei paremmin että hän palajaisi hänen pahasta menostansa ja elämästänsä/ ja eläisi.
18:24 Ja ios se Wanhurskas/ palaiapi henen Wanhurskaudhestans/ ia tekepi site quin paha on/ ia elepi caiken sen Cauhistoxen ielkin/ quin iocu Jumalatoin teke. Pidheiskö henen elemen? Ja caiki henen Wanhurskautens/ quin hen tehnyt on/ ei pidhe ensingen muistettaman.
Ja jos se wanhurskas/ palaapi hänen wanhurskaudestansa/ ja tekeepi sitä kuin paha on/ ja elääpi kaiken sen kauhistuksen jälkeen/ kuin joku jumalatoin tekee. Pitäiskö hänen elämän? Ja kaikki hänen wanhurskautensa/ kuin hän tehnyt on/ ei pidä ensinkään muistettaman.
18:25 Waan henen pite cooleman henen Jumalan pilcaudhes ia synnins tädhen/ iotca hen tehnyt on. Ja quitengin te sanotta/ Eipe HERRA oikein tee.
Waan hänen pitää kuolemaan hänen Jumalan pilkkaudessa ja syntinsä tähden/ jotka hän tehnyt on. Ja kuitenkin te sanotte/ Eipä HERRA oikein tee.
18:26 Nin cwlcat sis te Israelin Honesta/ Engö mine oikein tee/ Mutta te wärin ? Sille coska se Wanhurskas poiskäendepi itzens henen Wanhurskaudhestans/ ia tekepi paha/ nin teuty henen coolla. Mutta henen teuty coolla henen Pahudhens teden/ quin hen tehnyt on.
Niin kuulkaat siis te Israelin huoneesta/ Enkö minä oikein tee/ Mutta te wäärin? Sillä koska se wanhurskas poiskääntääpi itsensä hänen wanhurskaudestansa/ ja tekeepi pahaa/ niin täytyy hänen kuolla. Mutta hänen täytyy kuolla hänen pahuutensa tähden/ kuin hän tehnyt on.
18:27 Wastoinpein/ coska se Jumalatoin poiskäendepi itzens henen Wärydhestens/ ionga hen tehnyt on/ ia teke nyt Oikein ia hyuesti/ hen Sielunsa eleuene pitepi.
Wastoin päin/ koska se jumalatoin pois kääntääpi itsensä hänen wääryydestänsä/ jonka hän tehnyt on/ ja tekee oikein ja hywästi/ hän sielunsa eläwänä pitääpi.
18:28 Sille ette hen pelkepi/ ia pahudhestans weltepi/ Nin henen pite elemen ia ei cooleman.
Sillä että hän pelkääpi/ ja pahuudestansa wälttääpi/ Niin hänen pitää elämän ja ei kuoleman.
18:29 Ja wiele nyt ne Israelin Honesta sanouat/ Eipe HERRA oikein tee/
Ja wielä nyt ne Israelin huoneesta sanowat/ Eipä HERRA oikein tee/
18:30 pidheiskö minun oleman wären? Teille Israelin Honesta on wäryys. Senteden mine tadhon domita teite/ iotca Israelin Honesta oletta/ iocaitzen henen menons pereste/ sanopi HERRA Jumala. Nin käendeket sis teiten/ caikista teiden ylitzekeumisesten/ ettei teiden pidheis langeman pahatecoinne teden.
pitäiskö minun oleman wäärän? Teille Israelin huoneesta on wääryys. Sentähden minä tahdon tuomita teitä/ jotka Israelin huoneesta olette/ jokaisen hänen menonsa perästä/ sanoopi HERRA Jumala. Niin kääntäkäät siis teitän/ kaikista teidän ylitsekäymisestän/ ettei teidän pitäisi lankeeman pahain tekoinne tähden.
18:31 Poisheitteket caiki teiden ylitzekeumisen/ ioilla te oletta ylitzekeunyet/ ia techket teillen vsi sydhen ia vsi Hengi.
Poisheittäkäät kaikki teidän ylitsekäymisen/ joilla te olette ylitsekäyneet/ ja tehkäät teillen uusi sydän ja uusi henki.
18:32 Sille mingeteden sine tadhot nin coolla/ sine Israelin Hone? Sille em mine tadho sen cooleuaisen coolemata/ sanopi HERRA Jumala/ senteden käendeket teiten/ nin te saatta ele.
Sillä minkätähden sinä tahdot niin kuolla/ sinä Israelin huone? Sillä en minä tahdo sen kuolewaisen kuolemaa/ sanoopi HERRA Jumala/ sentähden kääntäkäät teitän/ niin te saatte elää.

XXXIII. Lucu.

 

Sarnaia ombi ninquin Wartia/ ia quin Pasuna ioca hädheste waarapi. Ezech. xxxiij.

33:1 Ja se HERRAN sana minulle tapactui ia sanoi.
Ja se HERRAN sana minulle tapahtui ja sanoi.
33:2 SIne Inhimisen Lapsi/ sarna sinun Canssas wastan/ ia sanos heille. Coska mine Miecka iongun Maan ylitze weisin/ ia sen Maan Canssa ottaisi ydhen Miehen heiden seastans/ ia tekisit sen heiden Wartiaxens.
Sinä ihmisen lapsi/ saarnaa sinun kansaasi wastaan/ ja sanos heille. Koska minä miekan jonkun maan ylitse weisin/ ja sen maan kansa ottoisi yhden miehen heidän seastansa/ ja tekisit sen heidän wartijaksensa.
33:3 Ja hen näkepi Miecan sen Maan ylitze tuleuan/ ia pasunalla soitta ia Canssans waarapi.
Ja hän näkeepi miekan sen maan ylitse tulewan/ ja pasuunalla soittaa ja kansansa waarantaapi..
33:4 Joca nyt sen pasunan helinen cwlepi/ ia ei tadhoisi hendens neuuotta/ ia se Miecka tulis ia hende poisottais/ sen oma Weri olcoon henen pääns päle.
Joka nyt se pasuuna helinän kuuleepi/ ja ei tahtoisi häntänsä neuwottaa/ ja se miekka tulisi ja häntä pois ottaisi/ sen oma weri olkoon hänen päänsä päällä.
33:5 Sille hen cwli sen Pasunan helinen/ ia ei quitengan hendens waaroinut/ senteden olcoon henen Werens henen ylitzens. Mutta ioca hendens cauatta/ hen Sielunsa wapacta.
Sillä hän kuuli sen pasuunan helinän/ ja ei kuitenkaan häntäns waronut/ sentähden olkoon hänen werensä hänen ylitsensä. Mutta joka häntäns kawahtaa/ hän sielunsa wapahtaa.
33:6 Waan ios Wartia näkis Miekan tuleuan/ ia hen ei pasunalla soittaisi/ ia henen Canssans ei waaroinut/ ia Miecka tulis ia poisottaisi mutamita. Ne samat tosin heiden syndiens teden poisotetaisijn/ Mutta heiden Werens mine tadhon sen Wartian kädheste waatia.
Waan jos wartija hänen miekan tulewan/ ja hän ei pasuunalla soittaisi/ ja hänen kansaansa waroittanut/ ja miekka tulisi ja pois ottaisi muutamia. Ne samat tosi heidän syntiensä tähden pois otettaisiin/ Mutta heidän werensä minä tahdon sen wartijan kädestä waatia.
33:7 Ja nyt sine Inhimisen Lapsi/ Mine olen asettanut sinun Wartiaxi Israelin Honen ylitze. Coskas iotakin cwlet minun Suustani/ ettes heite manaisit.
Ja nyt sinä ihmisen lapsi/ Minä olen asettanut sinun wartijaksi Israelin huoneen ylitse. Koskas jotakin kuulet minun suustani/ ettäs heitä manaisit.
33:8 Quin mine nyt sillen Jumalattomalle sanon. Sine Jumalatoin sinun teuty coolemalla coolla. Ja et sine site henelle sano/ Ette se Jumalatoin henen menostans cartais. Nin se Jumalatoin pite henen Jumalattoman Menons teden cooleman/ Waan henen Werens mine tadhon sinun kädhestes waatia.
Kuin minä nyt silleen jumalattomalle sanon. Sinä jumalatoin sinun täytyy kuolemalla kuolla. Ja et sinä sitä hänelle sano/ Että se jumalatoin hänen menostansa karttaisi. Niin se jumalatoin pitää hänen jumalttoman menonsa tähden kuoleman/ waan hänen werensä minä tahdon sinun kädestäsi waatia.
33:9 Mutta ios sine waaraiat sen Jumalattoman henen menons teden/ ette hen sijte hendens käendeis/ Ja ei hen tadhoisi hendens sijte ketä. Nin henen pite syndiens teden cooleman/ Mutta sine olet sinun Sielus wapactanut.
Mutta jos sinä warotat sen jumalattoman hänen menonsa tähden/ että hän siitä häntäns kääntäisi/ Ja ei hän tahtoisi häntäns siitä kääntää. Niin hänen pitää syntiensä tähden kuoleman/ Mutta sinä olet sinun sielusi wapahtanut.

XXXIV. Lucu.

 

Tesse pahat/ ette Hyuet Paimenet vlosmaalatan/ Christus se hyue Paimen on.

34:1 JA se HERRAN sana tapactui minulle/ ia sanoi/
Ja se HERRAN sana tapahtui minulle/ ja sanoi/
34:2 Sine Inhimisen Lapsi/ Prophetera Israelin Paimenita wastan/ Prophetera/ ia sanos heillen. Nein sanopi HERRA Jumala/ We Israelin Paimenille/ iotca itzeheitens roockiuat/ Eikö paimenet pidheis Laumans caitzeman?
Sinä ihmisen lapsi/ Propheteeraa Israelin paimenia wastaan/ Propheteeraa/ ja sanos heillen. Näin sanoopi HERRA Jumala/ Wie Israelin paimenille/ jotka itse heitäns ruokkiwat/ Eikö paimenet pitäisi laumansa kaitseman?
34:3 Mutta te sööt site Lihauata/ ia Willoilla te itzenne waateitta/ ia teurastit site Sötetty/ Mutta nijte Lambaita ette te tadho roockia.
Mutta te syöt sitä lihawa/ ja willoilla te itsenne waatetatte/ ja teurastit sitä syötettyä/ Mutta niitä lampaita ette te tahdo ruokkia.
34:4 Nijte Heiccoia ette te wahuistanuet/ ia nijte Sairaita ette te paranneet/ Ne Haauoitetut/ eipe te sitonuet/ Ne Exyueiset eipe te iellenshakenuet/ Ja site Hucutettu eipe te etzinyet. Waan angarast ia hartaast te oletta heiden ylitzens wallaneet/
Niitä heikkoja ette te wahwistaneet/ ja niitä sairaita ette te parantaneet/ Ne haawoitetut/ eipä te sitoneet/ Ne eksywäiset eipä te jällens hakeneet/ Ja sitä hukutettua eipä te etsineet. Waan ankarasti ja hartaasti te olette heidän ylitsensä wallanneet/
34:5 ia minun Lambani ouat haiotetut/ ninquin heillä ei olisicka Paimenda. Ja ouat caikille pedhoille Roaxi tulluet/ ia ratki hawoitetut/
ja minun lampaani owat hajoitetut/ niinkuin heillä ei olisikaan paimenta. Ja owat kaikille pedoille ruoaksi tulleet/ ja ratki haawoitetut/
34:6 ia exyuen keuuet wortein päle/ sinne ia tenne/ ia caikein corkein Cuckulain päle. Ja ouat caiken Maan päle haiotetut/ ia eikengen ole/ ioca heiden ielkens kysy/ eli iotaki heiste tottele.
ja eksywän käywät wuorten päälle/ sinne ja tänne/ ja kaikkein korkein kukkulain päälle. Ja owat kaiken maan päälle hajoitetut/ ja eikenkään ole/ joka heidän jälkeensä kysy/ eli jotakin heistä tottele.
34:7 Senteden cwlcat te paimenet HERRAN sana/
Sentähden kuulkaat te paimenet HERRAN sana/
34:8 Nin totta quin mine elen sanopi HERRA Jumala. Ette te ylenannat minun Lambani Raateluxexi ia minun Laumani caikille Pedhoille roaxi/ coska ei heille ole ycten Paimenda/ eike minun Paimeneni tottele minun Laumastani. Waan he ouat sencaltaiset Paimenet/ iotca itzeheitens caitzeuat/ Mutta minun Lambaitani euet he tadho roockia.
Niin totta kuin minä elän sanoopi HERRA Jumala. Että te ylenannat minun lampaani raatelukseksi ja minun laumani pedoille ruoaksi/ koska ei heillä ole yhtään paimenta/ eikä minun paimeneni tottele minun laumastani. Waan he owat senkaltaiset paimenet/ joka itseheitänsä kaitsewat/ Mutta minun lampaitani eiwät he tahdo ruokkia.
34:9 Senteden te Paimenet cwlcat HERRAN sana/ nein sanopi HERRA Jumala.
Sentähden te paimenet kuulkaat HERRAN sana/ näin anoopi HERRA Jumala.
34:10 Catzo/ Mine tadhon ninen Paimenden tyge/ Ja tadhon waatia minun Laumani heiden käsistens. Ja tadhon heite lopetta/ ettei he sillen pidhe Paimenet oleman/ ia ei sillen itzeheitens caitzeman. Mine tadhon pelasta minun Lambani heiden suustans/ ettei he sillen pidhe heite ylessömen.
Katso/ Minä tahdon niiden paimenten tykö/ Ja tahdon waatia minun laumani heidän käsistänsä. Ja tahdon heitä lopettaa/ ettei he silleen pidä paimenet oleman/ ja ei silleen itseheitänsä kaitseman. Minä tahdon pelastaa minun lampaani heidän suustansa/ ettei he silleen pidä heitä ylössyömän.
34:11 SIlle nein sanopi HERRA Jumalan/ Catzo mine itze tadhon murhen pite minun Lambaistani. Ja etzie minun Lambaitani/ ninquin Paimen etzipi henen Lambaitans/ iotca heiden Laumastans poisexyneet ouat.
Sillä näin sanoopi HERRA Jumalan/ Katso minä itse tahdon murheen pitää minun lampaistani. Ja etsiiä minun lampaitani/ niinkuin paimen etsiipi hänen lampaitansa/ jotka heidän laumastansa pois eksyneet owat.
34:12 Nin ikenens mine tadhon etzie minun Lambaitani/ ia tadhon heite pelasta iocaizes Paicas/ sielle quin he haiotetut ouat/ sihen aican/ coska syngy ia Pimie oli.
Niin ikänänsä minä tahdon etsiä minun lampaitani/ ja tahdon heitä pelastaa jokaisessa paikassa/ siellä kuin he hajoitetut owat/ siihen aikaan/ koska synkeä ja pimeä oli.
34:13 Mine tadhon heite caikista Canssoissa vloswiedhe/ ia caikist Makunnist heite coghota/ ia tadhon heite omijn Maihins wiedhe. Ja tadhon heite caita Israelin Mekein päle/ ia caikis Laxois/ ia caiken Maan wehman päle.
Minä tahdon heitä kaikista kansoista uloswiedä/ ja kaikista maakunnista heitä koota/ ja tahdon heitä omiin maihinsa wiedä. Ja tahodn heitä kaita Israelin mäkein päällä/ ja kaikissa laaksoissa/ ja kaiken maan wehmaan päällä.
34:14 Mine tadhon heite wiele nihin parahin Laitumihin/ ia heiden Pihaittans pite ninen Corkein Wortein päle Israelis seisoman. Sielle heiden pite lustilisis Pihaittois macaman/ ia lihauan Laituman saadha Israelin mekein päle.
Minä tahdon heitä wieä niihin parhaihin laitumiin/ ja heidän pihaittainsa pitää niiden korkein wuorten päällä Israelissa seisoman. Siellä heidän pitää lystillisissä pihaitoissa makaaman/ ja lihawan laitumen saada Israelin mäkein päällä.
34:15 Mine tadhon itze caita minun Lambani/ ia annan heidhen macailla/ sanopi HERRA Jumala.
Minä tahdon itse kaita minun lampaani/ ja annan heidän makailla/ sanoopi HERRA Jumala.
34:16 Mine tadhon site cadhotettua ylesetziä/ ia site exyueiste iellenstoodha/ ia site haauoitettu situa/ ia site Heicko wahuista. Ja mite lihaua ia wäkeue on/ tadhon mine kätke/ ia tadhon heite caita/ ninquin cuki taruitze.
Minä tahdon sitä kadotettua ylösetsiä/ ja sitä eksywäistä jällens tuoda/ ja sitä haawoitettua sitoa/ ja sitä heikkoa wahwistaa. ja mitä lihawa ja wäkewä on/ tahdon minä kätkeä/ ja tahdon heitä kaita/ niinkuin kukin tarwitsee.
34:17 MUtta teille minun Lauman/ sanopi HERRA Jumala nein/ Catzo/ mine tadhon domita Lamban waihel/ ia Järein ia Cauristen waihel.
Mutta teille minun lauman/ sanoopi HERRA Jumala näin/ Katso/ minä tahdon tuomita lampaan waiheella/ ja jääräin ja kauristen waiheella.
34:18 Eikö sijne kylle ole/ ette teille nin hyue wehmas on/ ia nin yldekylle/ ette te sen ialghoillan tallatte. Ja nin lustiset Läctet iodhaxen/ nin yldekylle/ ette te sisellenkeut/ ia ne pyterexi teet?
Eikö siinä kyllä ole/ että teillä niin hywä wehmas on/ ja niin yltäkyllä/ että te sen jaloillanne tallaatte. Ja niin lystiset lähteet juodaksenne/ niin yltäkyllä/ että te sisällen käytte/ ja ne pytereeksi teet?
34:19 Nin ette minun Lambani teuty södhe/ iotca te tallaneet oletta/ ia iodha site/ ionga te Jalghoillan pydhertenyet oletta?
Niin että minun lampaani täytyy syödä/ jotka te tallanneet olette/ ja juoda sitä/ jotka te jaloillanne pydertäneet (tallanneet 1776) olette?
34:20 Senteden nein sanopi HERRA Jumala nijlle/ Catzo/ mine tadhon domita Laihain ia Lihauain Lambain waihel.
Sentähden näin sanoopi HERRA Jumala niille/ Katso/ minä tahdon tuomita laihain ja lihawain lampain waiheella.
34:21 Senteden ette te potkitta teiden Jalghoillan/ ia nijte Heickoia te poispusket teiden Saruillan/ sihenasti ette te heite caikia teisten poishaiotat.
Sentähden että te potkitte teidän jaloillanne/ ja niitä heikkoja te poispusket teidän sarwillan/ siihenasti että te heitä kaikkia teistän poishajoitat.
34:22 Ja mine tadhon autta minun Laumani/ ettei hen sillen pidhe Raateluxexi tuleman/ ia mine tadhon domita lammasten ia Lammasten waihel.
Ja minä tahdon auttaa minun laumaani/ ettei hän silleen pidä raatelukseksi tuleman/ ja minä tahdon tuomita lammasten ja lammasten waiheella.
34:23 Ja mine tadhon heille ydhen ainoan Paimenen ylesherette/ ionga heite caitzeman pite/ nimitein/ Minun Palueliani Dauidin. Henen pite heite caitzeman/ ia heiden Paimenens oleman.
Ja minä tahdon heille yhden ainoan paimenen ylösherättää/ jonka heitä kaitseman pitää/ nimittäin/ Minun palwelijan Dawidin. Hänen pitää heitä kaitseman/ ja heidän paimenensa oleman.
34:24 Ja mine HERRA tadhon olla heiden Jumalans/ Mutta minun Palueliani Dauid pite heiden seaszans Pämiehen oleman/ Site mine HERRA itze sanon.
Ja minä HERRA tahdon olla heidän Jumalansa/ Mutta minun palwelijani Dawid pitää heidän seassansa päämiehen oleman/ Sitä minä HERRA itse sanon.
34:25 Ja mine tadhon heiden cansans ydhen RauhaLijton tedhä/ ia caiki pahat Pedhot maasta poiskarcotta/ ette Lambat pite irstast asuman Corues/ ia metzis macaman.
Ja minä tahdon heidän kanssansa yhden rauhaliiton tehdä/ ja kaikki pahat pedot maasta poiskarkottaa/ että lampaat pitää irstaasti (turwalllisena) asuman korwessa/ ja metsissä makaaman.
34:26 Mine tadhon heite/ ia caiki minun Cuckulani siugnata/ ia annan sata heiden pälens oikialla aialla/ sen pite Armolisen Sateen oleman.
Minä tahdon heitä/ ja kaikkia minun kukkulaani siunata/ ja annan sataa heidän päällensä oikealla ajalla/ sen pitää armollisen sateen oleman.
34:27 Ette ne Puudh kedholla pite heiden hedhelmens candaman/ ia heidhen Casuons andaman pite/ ia heiden pite irstana Maasa asuman. Ja heiden pite ymmertemen/ ette mine HERRA olen/ coska mine heiden Ikens serkenyt olen/ ia lunastanut heite ninen käsiste/ ioita he paluelit.
Että ne puut kedolla pitäää heidän hedelmansä kantaman/ ja heidän kaswonsa antaman pitää/ ja heidän pitää irstana (turwallisena) maassa asuman. Ja heidän pitää ymmärtämän/ että minä HERRA olen/ koska minä heidän ikeensä särkenyt olen/ ja lunastanut heitä niiden käsistä/ joita he palwelit.
34:28 Ja eipe heiden pidhe sillen Pacanoille Raateluxexi oleman/ ia ei yxiken Peto Maan päle/ pidhe heite sillen ylessömen/ Waan irstana asuman/ ilman caiketa pelghota.
Ja eipä heidän pidä silleen pakanoille raatelukseksi oleman/ ja ei yksikään peto maan päällä/ pidä heitä silleen ylössyömän/ waan irstana asuman/ ilman kaiketa pelkoa.
34:29 Ja mine tadhon heille ydhen kerskatun Plantun ylesherette/ ettei heiden pidhe sillen Maasa Nelke kersimen/ ia ei enembe heiden pilcans Pacanain seas kersie.
Ja minä tahdon heille yhden kerskatun plantun (wesan 1642) ylösherättää/ ettei heidän pidä silleen maassa nälkää kärsimän/ ja ei enempää heidän pilkkansa pakanain seassa kärsiä.
34:30 Ja heiden pite tietemen/ ette mine se HERRA/ heiden Jumalans olen heiden tykenens/ ia ette ne Israelin Honesta ouat minun Canssani/ sanopi HERRA Jumala.
Ja heidän pitää tietämän/ että minä se HERRA/ heidän Jumalansa olen heidän tykönänsä/ ja että ne Israelin huoneesta owat minun kanssani/ sanoopi HERRA Jumala.
34:31 Ja tosin/ te Inhimiset pite oleman minun Wehmani Lambat/ ia Mine tadhon teiden Jumalan olla/ sanopi HERRA Jumala.
Ja tosin/ te ihmiset pitää oleman minun wehmaani lampaat/ ja minä tahdon teidän Jumalan olla/ sanoopi HERRA Jumala.

Lue Käsikiriast Ezech. xxxviij. sen sine Rumin hautamises leudhet.

 

Valitse
luku

13 14 18
33 34