Dauidin Kijtos henen Ennustuxestans ta sijte ijancaikisesta Waldakunnasta Christuses.

Davidin uskallus ja voitto Goljatia vastaan

 

XVII. Lucu.

Dauidin Uskallus ia Woitto Goliathin wastan. j. Samvelis. xvij.

1 Sam 17:34 Mutta Dauid sanoi Saulin tyge. SInun Paluelias caitzi Isens Lambat/ ia tuli yxi Jalopeura ia Carhu/ ia ydhen Lamban poisuei Laumasta.
Mutta Dawid sanoi Saulin tykö. Sinun palwelijasi kaitsi isänsä lampaat/ ja tuli yksi jalopeura ja karhu/ ja yhden lampaan poiswei laumasta.
1 Sam 17:35 Nin mine iooxin ielkin/ ia löin sen/ Ja poistemmaisin site henen Suustans. Ja quin hen minua wastan yleskarcaisi/ Nin mine kijnitartuin henen Parthahans/ ia löin henen ia tapoin.
Niin minä juoksin jälkeen/ ja löin sen/ Ja pois tempaisin sitä hänen suustansa. Ja kuin hän minua wastaan ylöskarkasi/ Niin minä kiinni tartuin hänen partahansa/ ja löin hänen ja tapoin.
1 Sam 17:36 Sillens on sinun paluelias/ seke Jalopeuran ette Carhun lönyt. Nin pite nyt temen ymberileickamattoman Philisteusen oleman/ quin yxi heiste. Sille hen on pilcannut/ sen eleuen Jumalan Sotawäen.
Sillens on sinun palwelijasi/ sekä jalopeuran että karhun lyönyt. Niin pitää nyt tämän ympärileikkaamattoman philisterin oleman/ kuin yksi heistä. Sillä hän on pilkannut/ sen eläwän Jumalan sotawäen..
1 Sam 17:37 Ja Dauid sanoi/ Se HERRA/ ioca minua sijte Jalopeurast ia Carhust warieli/ sepe mös minua warielepi teste Philisteusest. Ja Saul sanoi Dauidil/ menes/ HERRA olcoon sinun cansas.
Ja Dawid sanoi/ Se HERRA/ joka minua siitä jalopeurasta ja karhusta warjeli/ sepä myös minua warjeleepi tästä philisteristä. Ja Saul sanoi Dawidille/ menes/ HERRA olkoon sinun kanssasi.
1 Sam 17:42 Quin se Philisteus näki ia catzeli Dauidita/ Nin hen ylencatzoi henen/ Sille hen oli yxi pruni ia caunis Norucainen/
Kuin se philisteus näki ja katseli Dawidia/ Niin hän ylenkatsoi hänen/ Sillä hän oli yksi pruni ja kaunis nuorukainen/
1 Sam 17:43 ia sanoi. Olengo mine iocu Coira/ Ettes Cartulla tulet minun tykeni ? Ja hen kiroili Dauidin/ henen Jumalans cautta/
ja sanoi. Olenko minä joku koira/ Ettäs kartulla tulet minun tyköni? Ja hän kiroili Dawidin/ hänen Jumalansa kautta/
1 Sam 17:44 ia sanoi. Tules tenne minun tykeni/ Mine tadhon anda sinun Lihas Linnuille Taiuas ala/ ia Pedhoille kedhoilla.
ja sanoin. Tules tänne minun tyköni/ Minä tahdon antaa sinun lihasi linnuille taiwaan alla/ ja pedoille kedolla.
1 Sam 17:45 Mutta Dauid sanoi henelle/ Sine tulet minun tykeni Miecalla/ Keihelle ia Kiluelle. Waan mine tulen sinun tyges sen HERRAN zebaothin Nimeen/ sen Israelin Sotawäen Jumalan/ iongas pilcanut olet.
Mutta Dawid sanoi hänelle/ Sinä tulet minun tyköni miekalla/ keihäällä ja kilwellä. Waan minä tulen sinun tykösi sen HERRAN Zebaothin nimeen/ sen Israelin sotäwäen Jumalan/
1 Sam 17:46 Tenepene HERRA Jumala/ ylenandapi sinun minun Käsihini/ ette mine löön sinua/ ia poisotan sinun Pääs sinulda. Ja annan sen Philisteusen Sotawäen Rumin tenepene Linnuille Taiuas ala/ ia Pedhoille kedhoilla. Ette caiki Maakunnat pite tietemen/ Ette Israelil yxi Jumala onopi.
Tänäpänä HERRA Jumala/ ylenantaapi sinun minun käsihini/ että minä lyön sinua/ ja pois otan sinun pääsi sinulta. Ja annan sen philistesen sotawäen ruumiin tänäpänä linnuille taiwasalla/ ja pedoille kedolla. Että kaikki maakunnat pitää tietämän/ Että Israelilla yksi Jumala on.
1 Sam 17:47 Ja ette coco Teme Seurakunda pite ymmertemen/ Ettei HERRA auta Miecan eli Keihen cautta. Sille Sota ombi HERRAN/ ia hen andapi teite meiden käsihin.
Ja että koko tämä seurakunta pitää ymmärtämän/ Ettei HERRA auta miekan eli keihään kautta. Sillä sota ompi HERRAN/ ja hän antaapi teitä meidän käsihin.
1 Sam 17:48 Quin nyt se Philisteus itzens hangitzi/ keui ia lehestui Dauidin polen. Nin Dauid riensi ia iooxi Sotawäeste/ site Philisteust wastan/
Kuin nyt se philisteus itsensä hankitsi/ käwi ja lähestyi Dawidin puoleen. Niin Dawid riensi ja juoksi sotawäestä/ sitä philisteusta wastaan/
1 Sam 17:49 Ja pisti Prentzelin kätens/ ia otti sielde ydhen Kiuen. Ja lingosi/ ia paiskasi sen Philisteusen Otzaan/ Nin ette se Kiui henen Aiwhuns keui/ ia hen mahanlangesi Casuoillens.
Ja pisti prentselin (kukkaron) käteensä/ ja otti sieltä yhden kiwen. Ja linkosi/ ja paiskasi sen philisteusen otsaan/ Niin että sen kiwi hänen aiwoonsa käwi/ ja hän maahan lankesi kaswoillensa.
1 Sam 17:50 Tellens Dauid ylitzewoitti sen Philisteusen/ Lingolla ia Kiuelle/ löi henen ia tappoi hende.
Tällens Dawid ylitse woitti sen philisteusen/ Lingolla ja kiwellä/ löi hänen ja tappoi häntä.
1 Sam 17:51 Ja ettei Dauidilla ychten Miecka ollut Kedhesens/ iooxi hen ia astui sen Philisteusen tyge. Ja otti henen Miecans/ ia Tupesta sen vlosweti ia tappoi henen/ Ja sille henen Pääns poishackasi. Quin nyt ne Philisterit sen näit/ Ette heiden Wäkeuimmens coollut oli/ nin he pakenit.
Ja ettei Dawidilla yhtään miekkaa ollut kädessänsä/ juoksi hän ja astui philisteusen tykö. Ja otti hänen miekkansa/ ja tupesta sen ylosweti ja tappoi hänen/ Ja sillä hänen päänsä pois hakkasi. Kuin nyt ne philisterit sen näit/ Että heidän wäkewimpänsä kuollut oli/ niin he pakenit.
1 Sam 17:52 Ja ne Israelin ia Judan miehet/ ylesnousit/ hwsit ia tacaaioit ne Philisteuset/ sihenasti quin Laxon tullan/ ia haman Ekronin Portein sachka. Ja ne Philisteit langesit lötynet Tien päle/ Portijn asti/ haman Gathin ia Ekronin.
Ja ne Israelin ja Judan miehet/ ylösnousit/ huusit ja takaa-ajoit ne philisteuset/ siihenasti kuin laaksoon tullaan/ ja hamaan Ekronin porttein saakka. Ja ne philisteit lankesit löytyneen tien päälle/ porttiin asti/ hamaan Gathiin ja Ekroniin.
1 Sam 17:53 Ja ne Israelin Lapset palaisit sijte Tacaijamisest/ ia raatelit ninen Philisteusen Scantzin.
Ja ne Israelin lapset palaisit siitä takaa-ajamisesta/ ja raatelit niiden philisteusen skantzin. (leirin)
1 Sam 17:54 Mutta Dauid otti sen Philisteusen Pään/ ia wei sen Jerusalemijn/ waan henen Aseens hen pani Maiahans.
Mutta Dawid otti sen philisteusen pään/ ja wei sen Jerusalemiin/ waan hänen aseensa hän pani majahansa.

Dauidin Kijtos ia Josaphatin Judan kuningan Rucous

Dauidin Kijtos henen Ennustuxestans ta sijte ijancaikisesta Waldakunnasta Christuses.

2 Sam 23:1 Neme ouat Dauidin sen Isain Poian wimeiset puhet. Se wissitty Mies sijte Jacobin Jumalan Messiasest/ ia yxi suloinen Israelin Weisaia.
Nämä owat Dawidin sen Isain pojan wiimeiset puheet. Se wissitty mies siitä Jakobin Jumalan messiaasta/ ja yksi suloinen Israelin weisaaja.
2 Sam 23:2 HERRAN Hengi on puhunut minun cauttani/ Ja henen Sanans on tapactunut minun Kieleni cautta.
HERRAN Henki on puhunut minun kauttani/ Ja hänen sanansa on tapahtunut minun kieleni kautta.
2 Sam 23:3 Se Israelin Jumala on minulle puhunut/ se Israelin Turua ombi minulle luuanut. Se wanhurskas Haltia Inhimisten seas/ ia hurskas Hallitzia Jumalan pelghos.
Se Israelin Jumala on minulle puhunut/ se Israelin turwa ompi minulle luwannut. Se wanhurskas haltia ihmisten seassa/ ja hurskas hallitsija Jumalan pelossa.
2 Sam 23:4 Ninquin se Amulinen Walkius on/ coska Auringo coitta/ warahin * ilman Piluete/ Ja paistesta ielkin Saten Roho maasta wiherte.
Niinkuin se aamullinen walkeus on/ koska aurinko koittaa/ warhain ilman pilwettä/ Ja paisteesta jälkeen sateen ruoho maassa wihertää.
2 Sam 23:5 Sille ei ychteken ole Jumalan edes/ Ninquin minun Honen/ Sille hen teki ydhen ijancaikisen Lijton minun cansani/ caikilla modhoilla wissin ia wahwan. Sille sepe on caiki minun Autuuden/ ia caiki lustini/ ettei miteken nin casuaman pidhe.
Sillä ei yhtäkään ole Jumalan edessä/ Niinkuin minun huoneen/ Sillä hän teki yhden iankaikkisen liiton minun kanssani/ kaikilla muodoilla wissin ja wahwan. Sillä sepä on kaikki minun autuuteni/ ja kaikki lystini/ ettei mitäkään niin kaswaman pidä.
2 Sam 23:6 Mutta ne Jumalattomat Belian Inhimiset pite caikiten vlosiuritettaman/ quin Oriantappurat/ nin ettei miteken heiste tedhelpidhete.
Mutta ne jumalattomat belian ihmiset pitää kaikiten ulosjuuritettaman/ kuin orjantappurat/ niin ettei mitäkään heistä tähdelle pidetä.
2 Sam 23:7 Ja ios iocu heite raatele/ nin he Raudhal ia Keiheille harniskoitut/ ratki heite cadhottauat/ Ja tulella he ylespoltetaan heiden Sioisans.
Ja jos joku heitä raatelee/ niin he raudalla ja keihäillä haarniskoidut/ ratki heitä kadottawat/ ja tulella he ylöspoltetaan heidän sijoissans.

2 Aik 20:5 Seisoi Josaphat Judan Ja Jerusalemin Seurakunnan keskelle/ HERRAN Honesa/ sen vdhen Cartanoin edes/
Seisoi Josaphat Judan ja Jerusalemin seurakunnan keskellä/ HERRAN huoneessa/ sen uuden kartanoin edessä/
2 Aik 20:6 ia sanoi. HERRA meiden Iseden Jumala/ etkö sine ole Jumala Taiuasa? ia Haltia ylitze caikein pacanain Waldakunda ? Ja sinun Käsises ombi Wäkewys ia woima/ ia eikengen woi sinua wastanseiso.
ja sanoi. HERRA meidän isien Jumala/ etkö sinä ole Jumala taiwaassa? ja haltija ylitse kaikkein pakanain waltakunta? Ja sinun käsissäsi ompi wäkewyys ja woima/ ja eikenkään woi sinua wastaanseisoa.
2 Aik 20:7 Etkö sine meiden Jumalan temen Maan Asuuaiset hucuttanut/ sinun Canssas Israelin edeste. Ja olet sen andanut Abrahamin sen sinun Ysteues Siemenille ijancaikisesta?
Etkö sinä meidän Jumalan tämän maan asuwaiset hukuttanut/ sinun kansasi Israelin edestä. Ja olet sen antanut Abrahamin sen sinun ystäwäsi siemenille iankaikkisesti?
2 Aik 20:8 Nin ette he ouat sijnä asunuet/ ia henesse rakendanuet sinun Nimelles ydhen pyhydhen/ ia sanonuet.
Niin että he owat siinä asuneet/ ja hänessä rakentaneet sinun nimellesi yhden pyhyyden/ ja sanoneet.
2 Aik 20:9 Jos iocu Onnettomus/ Miecka/ Rangastus/ Ruttotauti/ eli Nelke meiden ylitzen tulisit/ nin pidheis meiden seisoman/ temen Honen edesse/ sinun Casuoisas. Sille sinun Nimes ombi tesse Honessa/ ia hwtaman sinun tyges/ meiden Tuskassan/ nin sine cwldelisit ia meite auttaisit?
Jos joku onnettomuus/ Miekka/ rangaistus/ ruttotauti/ eli nälkä meidän ylitsen tulisit/ niin pitäisi meidän seisoman/ tämän huoneen edessä/ sinun kaswoissasi. Sillä sinun nimesi ompi tässä huoneessa/ ja huutaman sinun tykösi/ meidän tuskassan/ niin sinä kuuntelisit ja meitä auttaisit?
2 Aik 20:10 Nin catzo nyt ( O meiden Jumalan ) ette ne Ammonin Moabin Lapset/ Ja ne iotca Seirin wooresta/ ioita sine Israelin Lapsille haastoit cadhottaman/ quin he Egiptist vloslexit/ Ette he welteisit heiste/ ia ei heite hucuttaneet.
Niin katso nyt (Oi meidän Jumalan) että ne Ammonin Moabin lapset/ Ja ne jotka Seirin wuoresta/ joita sinä Israelin lapsille haastoit kadottaman/ kuin he Egyptistä ulosläksit/ Että he wälttäisit heistä/ ja ei heitä hukuttaneet.
2 Aik 20:11 Ja catzo/ Nein hyuesti he sen maxauat/ Ja tuleuat meite vlosaiaman/ sinun perimisestes/ iongas meille omista andanut olet.
Ja katso/ Näin hywästi he sen maksawat/ Ja tulewat meitä ulosajaman/ sinun perimisestäsi/ jonkas meille omistaa antanut olet.
2 Aik 20:12 O meiden Jumalan/ Etkös heite domitze ? Sille eipe meisse tosin ole ychten woima/ sencaltaisen swren Sotawäen wastan/ ioca meiden wastan tulepi. Eipe me tosin tiedhe/ mite meiden pite tekemen/ Waan meiden Silmenne sinun tyges catzouat. Wapadha sis nyt mös meite/ Nincuttas silloin Kuningan Josaphatin aican/ Juttat wapadhit/ Amen.
Oi meidän Jumalan/ Etkös heitä tuomitse? Sillä eipä meissä tosin ole yhtään woimaa/ senkaltaisen suuren sotawäen wastaan/ joka meidän wastaan tuleepi. Eipä me tosin tiedä/ mitä meidän pitää tekemän/ Waan meidän silmämme sinun tykösi katsowat. Wapahda siis nyt myös meitä/ Niinkuin silloin kuningas Josaphatin aikaan/ juttaat wapahdit/ Amen.

 


Valitse
luku

1