Psalttari

LXI. Psalmi
 
On yxi Rucous/ Esiuallan/ Waldakunnan/ ia Kuningan edest/ ia osotetan cutka ouat ne wahwimat Waldakundain aset ia warieluxet/ nimiten/ se totinen Jumalan Auxihwtamus/ Ei Sodhan hangistoxen/ harniskain/ aseis/ eli muihin vskaltaman/ Waan ainoan Jumalan päle. coska se wissi Oppi ia Jumalanpaluelus ketketen ia pideten.

Ps 61:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa Candelein päle.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa kantelein päälle.
Ps 61:2 CWldele HERRA minun Hwtoni/ ia wariota minun Rucouxistani.
Kuuntele HERRA minun huutoni/ ja waarinota minun rukouksistani.
Ps 61:3 Tesse alhalla Maan päle hwdhan mine sinun tyges/ coska minun Sydhemen adhistoxes on/ wie minua sis yhden corckian Callion päle.
Tässä alhaalla maan päällä huudan minä sinun tykösi/ koska minun sydämeni ahdistuksessa on/ wie minua siis yhden korkean kallion päälle.
Ps 61:4 Sille sine olet minun Turuan/ yxi wahua Torni minun wiholisteni edhes.
Sillä sinä olet minun turwani/ yksi wahwa torni minun wihollisteni edessä.
Ps 61:5 Mine tadhon asua sinun Maiasas ijancaikisesta/ ia vskallan sinun Sipeis ala. Sela.
Minä tahdon asua sinun majassasi iankaikkisesti/ ja uskallan sinun siipeisi alle. Sela.
Ps 61:6 Sille sine Jumala cwlet minun Lupauxeni/ Sine hyuesti maxat nijlle/ iotca sinun Nimees pelkeuet.
Sillä sinä Jumala kuulet minun lupaukseni/ Sinä hywästi maksat niille/ jotka sinun nimeäsi pelkääwät.
Ps 61:7 Sine annat Kuningalle pitken ijen/ ette henen wotens olisit sucukunnasta nin sucukundahan.
Sinä annat kuninkaalle pitkän iän/ että hänen wuotensa olisit sukukunnasta niin sukukuntahan.
Ps 61:8 Ette he alati istuuana pysyisit Jumalan edes/ Osota henelle Hywytte ia Totutta/ iotca hende warielisit.
Että he alati istuwana pysyisit Jumalan edessä/ Osoita hänelle hywyyttä ja totuutta/ jotka häntä warjelisit.
Ps 61:9 Nin mine tadhon sinun Nimelles Kijtostweisata ijancaikisesta/ Ette mine maxaisin minun Lupauxeni peiue peiuelde.
Niin minä tahdon sinun nimellesi kiitosta weisata iankaikkisesti/ että minä maksaisin minun lupaukseni päiwä päiwältä.

LXII. Psalmi

Tesse on Jalo Esicuua tauoitettapa Tuskissa/ ettei me silloin epelisi Jumalan auusta. Teme on mös tylyn Hoouijn vlosmalaus. Ja ettei me vskallaisi Lihalisijn helpoin/ iotca turhat ouat hädhisse. waan käsittekem Jumalan Laupius vskolla/ quin hen caikille lupapi/ ia olcam kersiueiset.

Ps 62:1 Dauidin Psalmi Jeduthun edhest/ edelweisattapa.
Dawidin psalmi Jedutun edestä/ edeltäweisattawa.
Ps 62:2 MInun Sielun odhottapi ainoast Jumalan ielkin/ ioca minua auttapi.
Minun sieluni odottaapi ainoastaan Jumalan jälkeen/ joka minua auttaapi.
Ps 62:3 Sille hen ombi minun Uskalluxen/ minun Apun/ minun Warieluxen/ ettei minua mikeen Paha cukistais/ edhes quinga swri se oliska.
Sillä hän ompi minun uskallukseni/ minun apuni/ minun warjelukseni/ ettei minua mikään paha kukistaisi/ edes kuinka suuri se oliskaan.
Ps 62:4 Quinga cauuan te caiki ychte weijutte/ ette te hende surmaisit/ Ninquin iocu Callistapa Seine/ ia halkeua Mwri?
Kuinka kauan te kaikki yhtä wäijytte/ että he häntä surmaisit/ Niinkuin joku kallistaapi seinää/ ja halkeawa muuri?
Ps 62:5 He waiuoin aiatteleuat/ quinga he hende mahanpolkisit/ achkeroitzeuat heitens Walehese/ Andauat hyuie sanoia/ waan sydhemissens he kiroleuat. Sela.
He waiwoin ajattelewat/ kuinka he häntä maahanpolkisit/ ahkeroitsewat heitänsä walheessa/ Antawat hywiä sanoja/ waan sydämissänsä he kiroilewat. Sela.
Ps 62:6 Mutta minun Sielun wartioitze waiuoin Jumalan päle/ Sille hen on minun Toiuon.
Mutta minun sieluni wartioitsee waiwoin Jumalan päälle/ Sillä hän on minun toiwoni.
Ps 62:7 Hen on minun Uskalluxen/ minun Apun/ ia minun Warieluxen/ etten mine lange.
Hän on minun uskallukseni/ minun apuni/ ja minun warjelukseni/ etten minä lankea.
Ps 62:8 Jumalan tykene ombi minun Terueydhen/ minun Cunnian/ minun Wekewydheni Callio/ Minun Turuan ombi Jumalan päle.
Jumalan tykönä ompi minun terweyteni/ minun kunniani/ minun wäkewyyteni kallio/ Minun turwani ompi Jumalan päällä.
Ps 62:9 Toiuocat henen pälens aina rackat Inhimiset/ vloswodhattacat teiden sydhemen henen eteens/ Jumala ombi meiden Turuan. Sela.
Toiwokaat hänen päällensä aina rakkaat ihmiset/ uloswuodattakaat teidän sydämen hänen eteensä/ Jumala ompi meidän turwan. Sela.
Ps 62:10 Mutta Inhimiset euet sijsken miteken ole/ ia ne Kempit mös puuttuuat/ he painauat wähemen quin Tyhie/ nin monda quin he ouat.
Mutta ihmiset eiwät siiskään mitäkään ole/ ja ne kempit (sankarit) myös puuttuwat/ he painawat wähemmän kuin tyhjä/ niin monta kuin he owat.
Ps 62:11 Elket vskalco Wärydhen ia Wäkiuallan päle/ Elket teiten pitekö nihin/ iotca ei miten ole/ Jos teille Rickautta tygelange/ nin elket sydhenden sihen laskeco.
Älkäät uskatako wääryyden ja wäkiwallan päälle/ Älkäät teitän pitäkö niihin/ jotka ei mitään ole/ Jos teille rikkautta tykölankeaa/ niin älkäät sydäntän siihen laskeko.
Ps 62:12 Jumala on ydhen Sanan puhunut/ sen olen mine vsein cwllut/ Ette Jumala yxinens wäkeue on.
Jumala on yhden sanan puhunut/ sen olen minä usein kuullut/ että Jumala yksinänsä wäkewä on.
Ps 62:13 Ja sine HERRA olet armolinen/ ia maxat iocaitzen ansionsa ielkin.
Ja sinä HERRA olet armollinen/ ja maksat jokaisen ansionsa jälkeen.

LXIII. Psalmi

On yxi Walitos/ ette hen radholinen oli Jerusalemist/ Jumalan Seurakunnast ia Palueluxest/ sijnä Ziphin corues/ iossa hen pitken aian lymyi/ sihenasti ette hen wimein ilmoitettijn Saulin edes/ ninen ziphein cautta. Ja ette Dauid pysi ööte ia peiue/ Jumalan Cunnian yliste/ muidhen pyhein cansa Jerusalemis/ ia ei saanut/ ette hen radholinen oli. Nin hen quitengin site Hengesse alati teki sijnä Corues. Ja wchkapi Wiholisens/ iotca täte teit/ Jumalalda pahan Coston. Quin mös nijlle tapactupi/ iotca muilda Jumalan sanan poisesteuet.

Ps 63:1 Dauidin Psalmi coska hen oli sijnä Judan Corues.
Dawidin psalmi koska hän oli siinä Judan korwessa.
Ps 63:2 JUmala sine olet minun Jumalan/ warahin mine waluo' sinun ielkes/ sinun tyges minu' Sielun ianopi/ Minun Lihan sinua halapi/ carkias ia quiuas Maas/ ioca ombi wesitöin.
Jumala sinä olet minun Jumalani/ warhain minä walwon sinun jälkeesi/ sinun tykösi minun sielun janoaapi/ minun lihan sinua halaapi/ karkeassa ja kuiwassa maassa/ joka ompi wesitöin.
Ps 63:3 Sielle mine catzon sinun ielkes/ sinun Pyhydhesses/ ette mine näkisin sinun Woimas ia Cunnias.
Siellä minä katson sinun jälkeesi/ sinun pyhyydessäsi/ että minä näkisin sinun woimasi ja kunniasi.
Ps 63:4 Sille sinun Hywydhes ombi parambi quin Eleme/ minun Hwleni kijtteuet sinua.
Sillä sinun hywyytes ompi parempi kuin elämä/ minun huuleni kiittäwät sinua.
Ps 63:5 Sielle mine kernasti sinua Cunnioitaisin minun Ikepeiueni/ Ja minun Käteni ylesnostan sinun Nimehes.
Siellä minä kernaasti sinua kunnioittaisin minun ikäpäiwäni/ ja minun käteni ylösnostan sinun nimeesi.
Ps 63:6 Se olis minun sydhemeni ilo ia riemu/ coska mine kijteisin sinua ilolisen swn cansa.
Se olisi minun sydämeni ilo ja riemu/ koska minä kiittäisin sinua iloisen suun kanssa.
Ps 63:7 Coska mine Wooteseni lasken/ nin mine muistan sinun päles/ Coska mine ylesheren/ nin mine puhun sinusta.
Koska minä wuoteeseeni lasken/ niin minä muistan sinun päällesi/ koska minä ylösherään/ niin minä puhun sinusta.
Ps 63:8 Sille sine olet minun Auttaian/ ia sinun Sipeis Warion alla mine kerskan.
Sillä sinä olet minun auttajani/ ja sinun siipeisi warjon alla minä kerskaan.
Ps 63:9 Minun Sielun rippupi sinusta/ Sinun Oikia kätes minun ylespite.
Minun sielun riippuupi sinusta/ sinun oikea kätesi minun ylöspitää.
Ps 63:10 Mutta he etziuet cadhottaxens minun Sieluani/ heiden teuty Maan ala menne.
Mutta he etsiwät kadotaaksensa minun sieluani/ heidän täytyy maan alle mennä.
Ps 63:11 Heiden pite Miecahan langeman/ ia Ketuille osaxi tuleman.
Heidän pitää miekkaan lankeeman/ ja ketuille osaksi tuleman.
Ps 63:12 Mutta se Kuningas iloitzepi Jumalas/ Joca henen cauttans wanno/ se cunnioitetaan/ Sille ne walhenswdh pitte kijnitukittaman.
Mutta se kuningas iloitseepi Jumalassa/ joka hänen kauttansa wannoo/ se kunnioitetaaan/ sillä ne walheen suut pitää kiinnitukittaman.

LXIIII. Psalmi

On yxi caunis Rucous Seurakunnan Wiholistein ia Panetteliadhen myrkyleisten kielein/ ia Pahan elkisten Neuuoin wastan/ Jotca mailmas aina ne Jumaliset weijuuet ia wainouat.

Ps 64:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 64:2 CWldele Jumala minun Ändeni minun Walituxessani/ Wariele minun Elemen silde hirmuliselda wiholiselda.
Kuuntele Jumala minun ääntäni minun walituksessani/ Warjele minun elämäni siltä hirmuiselta wiholliselta.
Ps 64:3 Peite minua ninen Pahoin cocouxist/ ninen Pahantekiedhen Kimbusta.
Peitä minua niiden pahoin kokouksista/ niiden pahaintekijäiden kimpusta.
Ps 64:4 Jotca heiden Kielens hiouat ninquin Miecan/ Jotca ambuuat heiden myrkylisille sanoilans/ ninquin Nolilla.
Jotka heidän kielensä hiowat niinkuin miekan/ Jotka ampuwat heidän myrkyllisillä sanoillansa/ niinkuin nuolilla.
Ps 64:5 Ette he salaisest ambuisit sen Hurskan/ Ekilisest he ambuuat henen pälens/ ilman pelgota.
Että he salaisesti ampuisit sen hurskaan/ Äkillisesti he ampuwat hänen päällensä/ ilman pelkoa.
Ps 64:6 He ouat rochkiat heiden pahain aighotustens cansa/ ja puhuuat quinga he Paulat wiriteisit/ ia sanouat/ Cuca taita ne nähdä?
He owat rohkeat heidän pahain aikomustensa kanssa/ ja puhuwat kuinka he paulat wirittäisit/ ja sanowat/ Kuka taitaa ne nähdä?
Ps 64:7 He tichterauat Coirutta/ ia sala sen piteuet/ he ouat pahaelkiset ia piteuet caualat Joonet.
He tihteeraawat (ajattelewat) koiruutta/ ja salaa sen pitäwät/ he owat pahanilkiset ja pitäwät kawalat juonet.
Ps 64:8 Mutta Jumalan pite heite ekist ambuman/ nin ette heiden kiuistemen pite.
Mutta Jumalan pitää heitä äkisti ampuman/ niin että heidän kiwistämän pitää.
Ps 64:10 Ja caiki Inhimiset iotca sen näkeuet/ pite sanoman/ Sen Jumala on tehnyt/ ia astaitzeman sen oleuan Jumalan teghon.
Ja kaikki ihmiset jotka sen näkewät/ pitää sanoman/ Sen Jumala on tehnyt/ ja astaitseman sen olewan Jumalan teon.
Ps 64:11 Heiden oma Kielens pite heite langettaman/ ette iocainen quin heite näke/ pite heite häueisemen.
Heidän oma kielensä pitää heitä langettaman/ että jokainen kuin heitä näkee/ pitää heitä häwäisemän.
Ps 64:12 Ne Wanhurskat pite heidens HERRASSA riemuitzeman/ ia henen pälens vskaldaman/ Ja caiki hurskat sydhemet pite sijte kerskaman
Ne wanhurskaat pitää heitänsä HERRASSA riemuitseman/ ja hänen päällensä uskaltaman/ ja kaikki hurskaat sydämet pitää siitä kerskaaman.

LXV. Psalmi

Teme Psalmi kijttepi Jumalan hiliasudhen/ rauhalisen/ ia leuolisen Aian edest/ Ja ensin Jumalan sanan/ ia syndein andexiandamisen teden. Sijtte hen mainitze ne vlcoiset Jumalan lahiat/ quin on/ Rauha/ Pellon casuo/ Elatus ia sencaltaiset/ nin/ ette coco Woosi on quin ymrienen Crunu/ moninaisist Jumalan Lahioista ommeltu/ cudhottu ia souitettu. Joca Psalmi mös ymmerteten Christusen waldakunnasta ia sijte vdhesta Testamentiste.

Ps 65:1 Dauidin Psalmi weisoxi edelweisattapa.
Dawidin psalmi weisuuksi edeltäweisattawa.
Ps 65:2 JUmala sinua Kijtetän Zionin hiliasudhes/ ia sinulle Lupaus maxetan.
Jumala sinua kiitetään Zionin hiljaisuudessa/ ja sinulle lupaus maksetaan.
Ps 65:3 Sine cwldelet Rucouxet/ Senteden tulepi caiki Liha sinun tyges.
Sinä kuuntelet rukoukset/ Sentähden tuleepi kaikki liha sinun tykösi.
Ps 65:4 Meiden Pahatteghot raskauttauat meite hartasti/ waan anna sine meille synnit andexi.
Meidän pahat teot raskauttawat meitä hartaasti/ waan anna sinä meille synnit anteeksi.
Ps 65:5 Autuas on se/ iongas vlosualitzet ia tyges sen otat/ ette hen sinun Cartanoisas asuis/ Henelle ombi runsas vskallus sinun Honestas ia pyhest Templistes.
Autuas on se/ jonkas uloswalitset ja tykösi sen otat/ että hän sinun kartanoissassa asuisi/ Hänellä ompi runsas uskallus sinun huoneestasi ja pyhästä templistäsi.
Ps 65:6 Cwldele meite sen ihmelisen Wanhurskaudhes ielkin/ Jumala meiden Autudhen/ Jocas olet caikein Turua Maan päle/ ia caucana Meresse.
Kuuntele meitä sen ihmeellisen wanhurskautesi jälkeen/ Jumala meidän autuutein/ Jokas olet kaikkein turwa maan päällä/ ja kaukana meressä.
Ps 65:7 Sine ioca Wooret wahuistat auusans/ ia hangittu olet woimalla.
Sinä joka wuoret wahwistat awussansa/ ja hankittu (puetettu) olet woimalla
Ps 65:8 Sine quin asetat Meren pauhinan/ sen Alloin iylinän/ ia Canssain metelin.
Sinä kuin asetat meren pauhinan/ sen aaltoin jylinän/ ja kansain metelin.
Ps 65:9 Ette ne hemmestuisit/ iotca nijsse Maanäris asuuat/ sinun Merkis teden/ Sine iloitat caiki mite lijckupi/ seke Homeneltain ia Echtoisen.
Että ne hämmästyisit/ jotka niissä maan äärissä asuwat/ sinun merkkisi tähden/ Sinä iloitat kaikki mitä liikkuupi/ sekä huomeneltain ja ehtoissan.
Ps 65:10 Sine etziskelet Maan ia liotat sen/ ia teet sen ylenrickaxi/ Jumalan * wirta ombi teunens wettä/ sine heiden Jyuens casuatat/ ettes nein Maan walmistat.
Sinä etsiskelet maan ja liotat sen/ ja teet sen ylenrikkaaksi/ Jumalan wirta ompi täynnänsä wettä/ sinä heidän jywänsä kaswatat/ ettäs näin maan walmistat.
Ps 65:11 Sine iotat henen Wacons/ ia merghietet henen Kyndöns/ Sateella sine ne pehmitet/ ia siughnat henen Laihonsa.
Sinä juotat hänen wakonsa/ ja merkitset hänen kyntönsä/ sateella sinä ne pehmität/ ja siunaat hänen laihonsa.
Ps 65:12 Sine crunat Wodhen sinun Hywydhelles/ ia sinun Askeles tiuckuuat rasuasta.
Sinä kruunaat wuoden sinun hywyydelläsi/ ja sinun askeleesi tiukkuwat raswasta.
Ps 65:13 Ne Asumiset Corues ouat mös Lihauat/ ette he tiuckuuat/ ia ne Cuckulat ouat ymberins iloisans.
Ne asumiset korwessa owat myös lihawat/ että he tiukkuwat/ ja ne kukkulat owat ympäriinsä iloissansa.
Ps 65:14 Laitumat ouat teunens Lauma/ ia ne Laxot tihkiet Jyuist seisouat/ nin ette sijte ihastutan ia Lauletan.
Laitumet owat täynnänsä laumaa/ ja ne laaksot tihkiät jywistä seisowat/ niin että siitä ihastutaan ja lauletaan.

LXVI. Psalmi

On yxi Kijtossana moninaisten Seurakunnan ia Jumalisten wapatoxest. Ninquin mös tapactui sijnä Punaises Meres/ coska hen Juttat sijte Tijrannist Pharaonist wapachti.

Ps 66:1 Dauidin Psalmi Weisoxi edelweisattapa.
Dawidin psalmi weisuuksi edeltäweisattawa.
Ps 66:2 IHastucat Jumalallen/ caiki Maa/ Kijtostweisacat henen Nimens cunniaxi/ ylisteket hende Herraten.
Ihastukaat Jumalallen/ kaikki maa/ Kiitosta weisatkaat hänen nimensä kunniaksi/ ylistäkäät häntä hurraten.
Ps 66:3 Sanocat Jumalalle/ quinga ihmeliset ouat sinun Töös/ Sinun wiholisilles pite pwttuman sinun swren wäes tedhen.
Sanokaat Jumalalle/ kuinka ihmeelliset owat sinun työsi/ Sinun wihollisillesi pitää puuttuman sinun suuren wäkesi tähden.
Ps 66:4 Caiki Maa cumartakon sinua/ ia kijtostweisakan sinun Nimees. Sela.
Kaikki maa kumartakoon sinua/ ja kiitosta weisatkaan sinun nimeesi. Sela.
Ps 66:5 Tulcat/ ia catzocat Jumalan teghot/ ioca nin ihmelinen on henen töidhens cansa Inhimisten Lasten seas.
Tulkaat/ ja katsokaat Jumalan teot/ joka niin ihmeellinen on hänen töidensä kansa ihmisten lasten seassa.
Ps 66:6 Hen mwttapi Meren quiuaxi/ nin ette Jalghasin ylitze wädhen keudhen/ Sijte me heneste iloitzemma.
Hän muuttaapi meren kuiwaksi/ niin että jalkaisin ylitse wäen käyden/ Siitä me hänestä iloitsemme.
Ps 66:7 Hen hallitzepi Wallans cautta ijancaikisesta/ henen Silmens catzeleuat Canssain päle/ Ne poislangeuaiset ei pidhe woiman heitens ylescorghotta. Sela.
Hän hallitseepi waltansa kautta iankaikkisesti/ hänen silmänsä katselewat kansan päälle/ Ne poislankeewaiset ei pidä woiman heitäns ylöskorottaa. Sela.
Ps 66:8 Kijtteket te Pacanat meiden Jumalan/ andacat henen Kijtoxens änen caucana caiacta.
Kiittäkäät te pakanat meidän Jumalaa/ antakaat hänen kiitoksensa äänen kaukana kajahtaa.
Ps 66:9 Joca meiden sielun elemese pite/ ia ei salli meiden Jalcoijanna liukastella.
Joka meidän sielun elämässä pitää/ ja ei salli meidän jalkojemme liukastella.
Ps 66:10 Sille sine Jumala olet meite coetellut/ ia valanut/ ninquin Hopia waletan.
Sillä sinä Jumala olet meitä koetellut/ ja walanut/ niinkuin hopea waletaan.
Ps 66:11 Sine weit meite fangiuxehen/ ia panit coorman meiden Landen päle.
Sinä weit meitä wankeukseen/ ja panit kuorman meidän lanteen päälle.
Ps 66:12 Sine olet andanut Inhimiset meiden Päänne ylitze menne/ Me olema Tuleen ia wäteen tulluet/ Mutta sine meite vlosweit ia wirghotit.
Sinä olet antanut ihmiset meidän päämme ylitse mennä/ Me olemme tuleen ja weteen tulleet/ Mutta sinä meitä ulosweit ja wirwoitit.
Ps 66:13 Senteden mine tadhon Poltwffrin cansa sinun Hooneses siselkieudhe/ ia minun Lupauxeni sinulle maxa.
Sentähden minä tahdon polttouhrin kanssa sinun huoneeseesi sisälle käydä/ ja minun lupaukseni sinulle maksaa.
Ps 66:14 Jotca minun Hwleni lupasit/ ia minun Swn puhunut on/ minun tuskassani.
Jotka minun huuleni lupasit/ ja minun suuni puhunut on/ minun tuskassani.
Ps 66:15 Lihauat Poltwffrit mine teen sinulle poltetuista Oinaista/ mine wffran sinulle Naudhat Cauristen cansa. Sela.
Lihawat polttouhrit minä teen sinulle poltetuista oinaista/ minä uhraan sinulle naudat kauristen kanssa. Sela.
Ps 66:16 Tulkat/ cwlkat/ te caiki iotca Jumalata pelket/ Mine tadhon ilmoitta mite hen minun Sieluni tehnyt on.
Tulkaat/ kuulkaat/ te kaikki jotka Jumalata pelkäät/ Minä tahdon ilmoittaa mitä hän minun sieluni tehnyt on.
Ps 66:17 Henen tygens mine swni cansa hwsin/ ia ylistin henen minun Kielelleni.
Hänen tykönsä minä suuni kanssa huusin/ ja ylistin hänen minun kielelläni.
Ps 66:18 Jos mine iotakin wärytte pidheisin minun sydhemesseni/ nin eipe HERRA minua cwldelis.
Jos minä jotakin wääryyttä pitäisin minun sydämessäni/ niin eipä HERRA minua kuuntelisi.
Ps 66:19 Senteden cwldelepi minua Jumala/ ia waarinottapi minun Rucouxen äneste.
Sentähden kuunteleepi minua Jumala/ ja waarinottaapi minun rukoukseni äänestä.
Ps 66:20 Kijtetty olcoon Jumala/ ioca minun Rucoustani ei poishylie/ eike henen Hywyttens minusta poiskäenne.
Kiitetty olkoon Jumala/ joka minun rukoustani ei poishylkää/ eikä hänen hywyyttänsä minusta poiskäännä.

LXVII. Psalmi

On yxi Rucous/ ette Se luuattu Messias leheteteisijn/ ia ette Se Euangeliumin äni/ mös Pacanoitten seas/ ymberi caiken mailman haiotetaisijn/ iosta Christusen Waldakunda lisennyis.

Ps 67:1 Yxi Psalmiweisu edelweisattapa kieldein päle.
Yksi psalminweisuu edeltäweisattawa kielten päälle.
Ps 67:2 JUmala olcon meillen armolinen ia siugnatkon meite/ hen walistacan aina Casuonsa meiden pällen. Sela.
Jumala olkoon meillen armollinen ja siunatkoon meitä/ hän walistakaan aina kaswonsa meidän päällen. Sela
Ps 67:3 Ette me Maan päle henen Tiens tundisimma/ ia caikein Pacanadhen seas henen Terueydhens.
Että me maan päällä hänen tiensä tuntisimme/ ja kaikkein pakanaiden seassa hänen terweytensä.
Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijtteuet/ sinua caiki Canssat kijtteuet.
Sinua Jumala kansat kiittäwät/ sinua kaikki kansat kiittäwät.
Ps 67:5 Ne Canssat iloitzeuat ia ihastuuat/ ettes Canssat oikein Domitzet/ ia hallitzet ne Canssat Maan päle. Sela.
Ne kansat iloitsewat ja ihastuwat/ että kansat oikein tuomitset/ ja hallitset ne kansat maan päällä. Sela
Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijtteuet/ sinua caiki Canssat kijtteuet.
Sinua Jumala kansat kiittäwät/ sinua kaikki kansat kiittäwät.
Ps 67:7 Maa andapi henen hedhelmens/ siugnatkan meite Jumala/ meiden Jumalan.
Maa antaapi hänen hedelmänsä/ siunatkaan meitä Jumala/ meidän Jumalan.
Ps 67:8 Siugnatkan meite Jumala/ ia caiki Mailma hende pelietkön.
Siunatkaan meitä Jumala/ ja kaikki maailma häntä peljätköön.

LXVIII. Psalmi

Teme on yxi Jalo Psalmi/ ia Woiton wirsi/ Christusesta ia henen Waldakunnastans/ quin on se oikea Christikunda. Ja on tesse yxi Ennustos Christusen Personast/ ia henen Ylesnousemisestans/ Taiuahan astumisestans/ Pyhen hengen Lahiain lehettemisest/ Ja Apostolist/ Opettaist/ Prophetist/ ia ioista Euangelium piti sarnattaman/ iolla Perkele tallatan/ ia Christusen waldakunda leuiteten. Nin mös ennustetaan. Juttain/ Sinagogan/ waldakunnan/ Pappiudhen/ Lain ia sen Jumalanpalueluxen poispanemisest/ Ja mös sijte vdhest ia ijancaikisesta Waldakunnasta/ Lopusa hen neuuo rucoleman/ ette Jumala neite wahuistais/ ioista hen sijtte Kijtetuxi tulis.

Ps 68:1 Yxi Dauidin Psalmiweisu edelweisattapa.
Yksi Dawidin psalmiweisu edeltäweisattawa.
Ps 68:2 YLesnoskan Jumala/ ette henen Wiholisens haiotetaisijn/ Ja iotca hende wihauat/ paetkan henen edestens.
Ylösnouskaan Jumala/ että hänen wihollisensa hajotettaisiin/ Ja jotka häntä wihaawat/ paetkaan hänen edestänsä.
Ps 68:3 Poisaia heite ninquin Sauu poisaietan/ Ninquin Medeuaha sulapi Tulen edes/ Nin huckucan ne Jumalattomat Jumalan casuon edes.
Pois aja heitä niinkuin sawu poisajetaan/ Niinkuin medenwaha sulaapi tulen edessä/ Niin hukkukaan ne jumalattomat Jumalan kaswon edessä.
Ps 68:4 Mutta ne Wanhurskat riemuitkan ia iloitkan Jumalan edes/ ia riemuitkan sydhemestens.
Mutta ne wanhurskaat riemuitkaan ja iloitkaan Jumalan edessä/ ja riemuitkaan sydämestänsä.
Ps 68:5 Weisacat Jumalalle/ Kijtostweisatka henen Nimellens tehket henelle Tiete/ ioca hiliast edesmene/ henen Nimens on HERRA/ ia iloitka henen edesens.
Weisatkaat Jumalalle/ Kiitosta weisatkaa hänen nimellensä tehkäät hänelle tietä/ joka hiljasesti edessä menee/ hänen nimensä on HERRA/ ja iloitkaa hänen edessänsä.
Ps 68:6 Joca ombi Oruoille yxi Ise/ ia Leskein Domari/ Hen ombi Jumala henen pyhesse asumisesans.
Joka ompi orwoille yksi Isä/ ja leskein tuomari/ Hän ompi Jumala hänen pyhässä asumisessansa.
Ps 68:7 Yxi Jumala ioca yxineisten andapi Honen teunens Lapsia/ Joca ne Fangit vloswiepi oikialla aialla/ ia andapi ne poislangenet Quiuasa aswa.
Yksi Jumala joka yksinäisten antaapi huoneen täynnänsä lapsia/ Joka ne wangit uloswiepi oikealla ajalla/ ja antaapi ne poislangenneet kuiwassa asua.
Ps 68:8 Jumala/ coskas sinun Canssas edelkeuit/ Coskas waelsit Coruesa. Sela.
Jumala/ koskas sinun kansansa edellä käwit/ Koskas waelsit korwessa. Sela.
Ps 68:9 Nin Maa wapisi/ ia ne Taiuahat tiukuidh/ temen Jumalan edes Sinais/ sen Jumalan edes/ ioca Israelin Jumala on.
Niin maa wapisi/ ja ne taiwaat tiukkui/ tämän Jumalan edessä Sinaissa/ sen Jumalan edessä/ joka Israelin Jumala on.
Ps 68:10 Mutta nyt sine Jumala annat ydhen armolisen Sateen/ Ja sinun Perimises/ ioca quiua on/ sine wirghotat.
Mutta nyt sinä Jumala annat yhden armollisen sateen/ ja sinun perimisesi/ joka kuiwa on/ sinä wirkotat.
Ps 68:11 Ette sinun Eleimes sijne asuisit/ Jumala sine wirghotat ne Radholiset sinun Hywydhelles.
Ettäs sinun eläimesi siinä asuisit/ Jumala sinä wirwoitat ne raadolliset sinun hywyydellesi.
Ps 68:12 HERRA andapi Sanan/ swren Euangelisterin ioukon cansa.
HERRA antaapi sanan/ suuren ewankelisterin joukon kanssa.
Ps 68:13 Ne Sotawäen * Kuningat ouat keskenens Ysteuet/ ia se * Honen Cunnia vlosiakapi Röueyxet.
Ne sotawäen kuninkaat owat keskenänsä ystäwät/ ja se huoneen kunnia ulosjakaapi ryöwäykset.
Ps 68:14 Coska te Scantzit rakennat/ nin se kijldepi quin Mettisen Siuet/ iotca ninquin * Hopia ia Culda leuckyuet.
Koska ne skantzit rakennat/ niin se kiiltääpi kuin mettisen siiwet/ jotka niinkuin hopea ja kulta läikkywät.
Ps 68:15 Coska se Caikiualdias iocapaicas heiden seasans Kuningat asettapi/ nin seijes tulepi/ cussa syngy on.
Koska se Kaikkiwaltias jokapaikassa heidän seassansa kuninkaat asettaapi/ niin seljäs (selkeä) tuleepi/ kussa synkiä on.
Ps 68:16 Se Jumalan Mäki on yxi * Hedhelmelinen mäki/ yxi swri ia hedhelmelinen mäki.
Se Jumalan mäki on yksi hedelmällinen mäki/ yksi suuri ja hedelmällinen mäki.
Ps 68:17 Mixi te yleskarkat swret Wooret? teme ombi se Jumalan Woori/ iossa hen mielistu asuman/ ia HERRA pysypi siele ijancaikisesta.
Miksi te ylöskarkaat suuret wuoret? Tämä ompi se Jumalan wuori/ jossa hän mielistyy asuman/ ja HERRA pysyypi siellä iankaikkisesti.
Ps 68:18 Ne Jumalan Rattat ouat monda tuhatta kerta tuhat/ se HERRA ombi heisse sijnä Pyhes Sinais.
Ne Jumalan rattaat owat monta tuhatta kertaa tuhat/ se HERRA ompi heissä siinä pyhässä Sinaissa.
Ps 68:19 Sine ylesastuit corkiuxeen/ ia olet fangittanut sen Fangiuxen/ sine olet Lahioia sanut Inhimisie warten/ Ne * poislangeuaiset mös/ ette sen HERRAN Jumalan cummigin siele asuman pite.
Sinä ylösastuit korkeuksiin/ ja olet wanginnut sen wankeuksen/ sinä olet lahjoja saanut ihmisiä warten/ Ne poislankeawaiset myös/ että sen HERRAN Jumalan kumminkin siellä asuman pitää.
Ps 68:20 Kijtetty olcon se HERRA iocapeiue/ Jumala panepi ydhen Corman meiden pälen/ Mutta hen auttapi mös meite. Sela.
Kiitetty olkoon se HERRA jokapäiwä/ Jumala paneepi yhden kuorman meidän päällen/ Mutta hän auttaapi myös meitä. Sela.
Ps 68:21 Meille ombi yxi Jumala/ ioca auttapi/ ia se HERRA Jumala/ ioca Colemasta wapacta.
Meillä ompi yksi Jumala/ joka auttaapi/ ja se HERRA Jumala/ joka kuolemasta wapahtaa.
Ps 68:22 Mutta Jumalan pite henen Wiholisens Päädh serkemen/ ynne heiden Päälakiens cansa/ iotca pysyuet heiden Synnissens.
Mutta Jumalan pitää hänen wihollisensa päät särkemän/ ynnä heidän päälakiensa kanssa/ jotka pysywät heidän synnissänsä.
Ps 68:23 Quitengin sanopi HERRA/ Mwtamat nijste Lihauista mine tadhon hakia/ Meren sywydheste mine tadhon mutamita hakia.
Kuitenkin sanoopi HERRA/ Muutamat niistä lihawista minä tahdon hakea/ Meren sywyydestä minä tahdon muutamia hakea.
Ps 68:24 Senteden pite sinun Jalcas/ wiholises Weres ferietuxi tuleman/ ia sinun Coiras pite sen noleman.
Sentähden pitää sinun jalkasi/ wihollisesi weressä wärjätyksi tuleman/ ja sinun koirasi pitää sen nuoleman.
Ps 68:25 Se näkypi Jumala quingas waellat/ Quinga sine minun Jumalan ia Kuningan Pyhydhes waellat.
Se näkyypi Jumala kuinkas waellat/ Kuinka sinä minun Jumalan ja kuninkaan pyhyydessä waellat.
Ps 68:26 Ne laulaiat edelkeuuet/ Sitelehin ne Leicarit Picadhen seas/ iotca Trumboin päle löuet.
Ne laulajat edellä käywät/ Siitälähin ne leikarit piikain seassa/ jotka rumpuin päälle lyöwät.
Ps 68:27 Kijtteket HERRA Jumala Seurakunnissa/ sen Israelin Lechten teden.
Kiittäkäät HERRAA Jumalaa seurakunnissa/ sen Israelin lähteen tähden.
Ps 68:28 Siele hallitzepi heiden seasans se pieni BenJamin/ Ne Judan Pämiehet heiden Joukoinens/ Ne Zebulonin Pämiehet/ ia ne Nephthalin Pämiehet.
Siellä hallitseepi heidän seassansa se pieni Benjamin/ Ne Judan päämiehet heidän joukkoinensa/ Ne Zebulonin päämiehet/ ja ne Nephtalin päämiehet.
Ps 68:29 Sinun Jumalas/ ombi sinun Waldakundas ylesoijendanut/ Wahuista site Jumala meisse/ Sille se ombi sinun Tekos.
Sinun Jumalasi/ ompi sinun waltakuntasi ylösojentanut/ Wahwista sitä Jumala meissä/ Sillä se ompi sinun tekosi.
Ps 68:30 Sinun Templis polesta/ quin on Jerusalemis/ pite Kuningat sinulle Lahioia wiemen.
Sinun templisi puolesta/ kuin on Jerusalemissa/ pitää kuninkaat sinulle lahjoja wiemän.
Ps 68:31 Nuchtele se * Peto Roghossa/ Ne Herkein Laumat heiden Wasickaidhes seas/ iotca waatiuat Rahan teden/ Hen haiotta ne Canssat/ iotca kernasti sotiuat.
Nuhtele se peto ruohossa/ Ne härkäin laumat heidän wasikkaidensa seassa/ jotka waatiwat rahan tähden/ Hän hajoittaa ne kansat/ jotka kernaasti sotiwat.
Ps 68:32 Ne Pämiehet Egyptist pite tuleman/ se Ethiopia pite Käsiens Jumalan tyge vlosoiendaman.
Ne päämiehet Egyptistä pitää tuleman/ se Ethiopia pitää käsiensä Jumalan tykö ulosojentaman.
Ps 68:33 Te Kuningain Waldakunnat maan päle weisacat Jumalalle/ Kijtostweisatka HERRALLE. Sela.
Te kuninkaan waltakunnat maan päällä weisatkaat Jumalalle/ Kiitosta weisatkaa HERRALLE. Sela.
Ps 68:34 Se quin asupi Taiuahissa iocapaicas haman alghusta/ Catzo/ hen andapi henen Jylinens woiman.
Se kuin asuupi taiwahissa jokapaikassa haman alusta/ Katso/ hän antaapi hänen jylinänsä woiman.
Ps 68:35 Andacat Jumalalle Woima/ henen Herraudhens ombi Israelis/ ia henen Woimans piluis.
Antakaat Jumalalle woima/ hänen herrautensa ompi Israelissa/ ja hänen woimansa pilwissä.
Ps 68:36 Jumala on ihmelinen henen Pyhydhesens/ Hen on Israelin Jumala/ Hen andapi Canssalle wäen ia woiman/ Kijtetty olcon Jumala.
Jumala on ihmeellinen hänen pyhyydessänsä/ Hän on Israelin Jumala/ Hän antaapi kansalle wäen ja woiman/ Kiitetty olkoon Jumala.

Se Wides Ölucu.

LXIX. Psalmi

On Christusen Rucous/ ristis ia surimis pinois/ iotca hen meiden Syndien teden kersi. Mutta coco Seurakunnan teden hen rucolepi wapadhosta/ Ninquin hen sanopi. Elket ne wilpistelkö minun teden/ iotca sinua odhottauat. Waan Juttat hen kirole ia poishylke. Mutta Lohutos ia henen pina's hedhelme lopussa ouat sijne/ Ne waiuatudh sen näkeuet ia iloitzeuat.

Ps 69:1 Dauidin Psalmi/ Cuckoisista edelweisattapa.
Dawidin psalmi/ kukkaisista edeltäweisattawa.
Ps 69:2 JUmala auta minua/ Sille ette wädhet keuuet haman minun Sieluuni asti.
Jumala auta minua/ Sillä että wedet käywät hamaan minun sieluuni asti.
Ps 69:3 Mine waion syuehen Mutahan/ iossa ei pohia ole/ Mine olen tullut syuihin Wäsihin/ ia wirta minun vpotti.
Minä wajoan sywähan mutahan/ jossa ei pohjaa ole/ Minä ole tullut sywihin wesihin/ ja wirta minun upotti.
Ps 69:4 Mine hwtaen wäsyin/ minun Curckun raukeni/ minun näkyni waipuuat/ ette mine nincauuan minun Jumalani ielkin odhotan.
Minä huutaen wäsyin/ minun kurkkuni raukeni/ minun näkyni waipuwat/ että minä niinkauan minun Jumalani jälkeen odotan.
Ps 69:5 Nijte on enembi quin minun Päsäni hiuxit/ iotca ilman syte minua wihauat.
Niitä on enempi kuin minun päässäni hiukset/ jotka ilman syytä minua wihaawat.
Ps 69:6 Jotca wärydhelle minun Wiholiseni ouat/ ia minua hucuttauat/ ouat wäkeuet/ nijte teuty minun maxa/ iota em mine röuennyt.
Jotka wääryydellä minun wiholliseni owat/ ja minua hukuttawat/ owat wäkewät/ niitä täytyy minun maksaa/ jota en minä ryöwännyt.
Ps 69:7 Jumala sinepä tiedhet minun Tyhmydheni/ ia minun Ricoxeni euet ole sinun edeses salatut.
Jumala sinäpä tiedät minun tyhmyyteni/ ja minun rikokseni eiwät ole sinun edessäsi salatut.
Ps 69:8 Ele salli heite häpiehen tulla minusta/ iotca sinua odhottauat HERRA HERRA Zebaoth/ Ele anna heite häueiste/ minun tecteni/ iotca sinua etziuet Israelin Jumala.
Älä salli heitä häpeähän tulla minusta/ jotka sinua odottawat HERRA HERRA Zebaoth/ Älä anna heitä häwäistä/ minun tähteni/ jotka sinua etsiwät Israelin Jumala.
Ps 69:9 Sille sinun tedhes mine pilca kersin/ Minun Casuon ombi teunens häpie.
Sillä sinun tähtesi minä pilkkaa kärsin/ Minun kaswoni ompi täynnänsä häpeää.
Ps 69:10 Mine olen Mucalaisexi minun Welghilleni tullut/ ia Oudoxi minun Eiteni Lapsille.
Minä olen muukalaiseksi minun weljilleni tullut/ ja oudoksi minun äitini lapsille.
Ps 69:11 Sille sinun Hones Kiuaus minua ylessöpi/ Ja heiden Pilcans iotca sinua pilcasit/ langesit minun pälleni.
Sillä sinun huoneesi kiiwaus minua ylössyöpi/ Ja heidän pilkkansa jotka sinua pilkkasit/ lankesit minun päälleni.
Ps 69:12 Ja mine idkin ia paastosin hartahasta/ ia pälisexi mine pilcattijn.
Ja minä itkin ja paastosin hartaasti/ ja päälliseksi minä pilkattiin.
Ps 69:13 Ja mine puin Sekin minun päleni/ Waan he sijttekin Leickie teit.
Ja minä puin säkin minun päälleni/ Waan he sittekin leikkiä teit.
Ps 69:14 Jotca Portissa istuuat ne minusta iaritteleuat/ ia Joopumises he minusta weisauat.
Jotka portissa istuwat ne minusta jaarittelewat/ ja juopumisessa he minusta weisaawat.
Ps 69:15 Mutta mine HERRA/ rucolen sinun tyges/ ettes armolinen olet/ Jumala sinun swren Laupiuxes polesta/ cwdele minua sinun waghan Aws cautta.
Mutta minä HERRA/ rukoilen sinun tykösi/ ettäs armollinen olet/ Jumala sinun suuren laupiuksesi puolesta/ kuuntele minua wakaan awusi kautta.
Ps 69:16 Pelasta minua Loghasta/ ettei mine alaswaioisi/ ette mine pelastetuxi tulisin minun Wiholisistani/ ia nijste syuiste Wäsiste.
Pelasta minua sywästa loasta/ ettei minä alaswajoisi/ että minä pelastetuksi tulisn minun wiholliseni/ ja niistä sywistä wesistä.
Ps 69:17 Ettei ne Wedhen Kymit minua vpotaisi/ ia ne syueydhet ei minua yleslainoisi/ ia eike se Caiuon aucko sulietaisi minun ylitzeni.
Ettei ne weden kymit (wirrat) minua upottaisi/ ja ne sywyydet ei minua ylöslainoisi/ ja eikä se kaiwon aukko suljettaisi minun ylitseni.
Ps 69:18 Cwldele minua HERRA/ sille sinun Hywydhes ombi turualinen/ Käenne sinuas minuhun pein/ sinun swren Laupiudhes teden.
Kuuntele minua HERRA/ sillä sinun hywyytesi ompi turwallinen/ Käännä sinuas minuhun päin/ sinun suuren laupeutesi tähden.
Ps 69:19 Ja ele werhoa sinun Casuoas sinun Paluelialdas/ Sille mine adhistetaan/ Cwldele minua nopiasti.
Ja älä werhoa sinun kaswojasi sinun palwelijaltasi/ Sillä minä ahdistetaan/ Kuuntele minua nopeasti.
Ps 69:20 Lehennä sinuas minun Sieluni tyge/ ia päste hende minun Wiholisteni teden pälasta minua.
Lähennä sinuas minun sieluni tykö/ ja päästä häntä minun wihollisteni tähden pelasta minua.
Ps 69:21 Sinepä tiedhet minun pilcani/ häpieni ia häueistoxeni/ caiki minun Wiholiseni ouat sinun edesses.
Sinäpä tiedät minun pilkkani/ häpeäni ja häwäistykseni/ kaikki minun wiholliseni owat sinun edessäsi.
Ps 69:22 Pilca rickiserke minun sydhemeni/ ia murehutta minua/ Mine odhotan ios iocu armachtais/ ia eikengen ole/ Ja Lohuttaian ielkin/ Waan em mine keten leudhe.
Pilkka rikkisärkee minun sydämeni/ ja murehuttaa minua/ Minä odotan jos joku armahtaisi/ ja eikenkään ole/ Ja lohduttajan jälkeen/ Waan en minä ketään löydä.
Ps 69:23 Ja he annoit minulle Sappe södhexeni/ ia Eticata iodhaxeni/ minun swrimas Janosani.
Ja he annoit minulle sappea syödäkseni/ ja etikkaa juodakseni/ minun suurimmassa janossani.
Ps 69:24 Heiden Peutens olcon heille Paulaxi/ seke Costoxi ette Langemisexi.
Heidän pöytänsä olkoon heille paulaksi/ sekä kostoksi että lankeamiseksi.
Ps 69:25 Tulcon heiden Silmens pimiexi/ ettei he näkisi/ ia heiden Landeins salli aina horiua.
Tulkoon heidän silmänsä pimeäksi/ ettei he näkisi/ ja heidän lanteinsa salli aina horjua.
Ps 69:26 Uloswodhata sinun Närkestyxes heiden pälens/ ia sinun hirmulinen Wihas käsittekön heite.
Uloswuodata sinun närkästyksesi heidän päällensä/ ja sinun hirmullinen wihasi käsittäköön heitä.
Ps 69:27 Olcon heiden Asumisens kylmille/ ia eikengen olco/ ioca heiden Maiasans asuisi.
Olkoon heidän asumisensa kylmille/ ja eikenkään olko/ joka heidän majassansa asuisi.
Ps 69:28 Sille he wainouat sen ionga sine lönyt olet/ ia kerskauat ettes sinun Omaitzes pahasti haauoitat.
Sillä he wainoawat sen jonka sinä lyönyt olet/ ja kerskaawat ettäs sinun omaisesi pahasti haawoitat.
Ps 69:29 Laske heite synniste syndihin langeta/ ettei he tulisi sinun * Wanhurskaudhes tyge.
Laske heitä synnistä syntihin langeta/ ettei he tulisi sinun wanhurskautesi tykö.
Ps 69:30 Ulospyhi heite sijte Eleuiten Kiriasta/ ettei he nijnen Wanhurskasten cansa yleskirioitetuxi tulisit.
Ulospyyhi heitä siitä eläwien kirjasta/ ettei he niihin wanhurskasten kanssa ylöskirjoitetuksi tulisit.
Ps 69:31 Mutta mine olen Radholinen/ ia murhelinen/ Jumala sinun Apus soielkoon minua.
Mutta minä olen raadollinen/ ja murheellinen/ Jumala sinun apusi suojelkoon minua.
Ps 69:32 Mine tadhon kijtte Jumalan Nimee weisun cansa/ ia tadhon hende sangen yliste Kijtoxella.
Minä tahdon kiittää Jumalan nimeä weisuun kanssa/ ja tahdon häntä sangen ylistää kiitoksella.
Ps 69:33 Sen pite HERRALLE paramin kelpaman/ quin iocu Herke taicka Mulli/ Jolla ouat Saruet ia Sorcat.
Sen pitää HERRALLE paremmin kelpaaman/ kuin joku härkä taikka mulli/ Jolla owat sarwet ja sorkat.
Ps 69:34 Ne Radholiset sen näkeuet ia iloitzeuat/ ia iotca Jumalata etziuet/ heille pite sydhemen elemen.
Ne raadolliset sen näkewät ja iloitsewat/ ja jotkas Jumalata etsiwät/ heille pitää sydämen elämän.
Ps 69:35 Sille HERRA cwlepi ne Kieuhet/ ia eipe hen Fangians ylencatzo.
Sillä HERRA kuuleepi ne köyhät/ ja eipä hän wankiansa ylenkatso.
Ps 69:36 Kijtteken hende Taiuat/ Maa ia Meri/ caiki mite nijsse lijckuuat.
Kiittäkään häntä taiwaat/ Maa ja meri/ kaikki mitä niissä liikkuwat.
Ps 69:37 Sille Jumala auttapi Zionin/ ia ne Judan Caupungit rakendapi/ ette sielle asutan/ ia ne periexens saauat.
Sillä Jumala auttaapi Zionin/ ja ne Judan kaupungit rakentaapi/ että siellä asutaan/ je ne periäksensä saawat.
Ps 69:38 Ja henen Paluelians Siemenen pite ne perimen/ ia iotca henen Nimens racastauat/ pite nijsse asuman.
Ja hänen palwelijansa siemenen pitää ne perimän/ ja jotka hänen nimeänsä rakastawat/ pitää niissä asuman.

LXX. Psalmi

Ombi Rucous samast Asiast/ quin se entinen Psalmi. Sille hen rucolepi sen vskomattoman Juttain Sinagogan wastan/ ia nijnen Pyhein Seurakundain edeste.

Ps 70:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa Muistoxi.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa muistoksi.
Ps 70:2 RIenne Jumala minua wapactaman/ HERRA ( kijrucdha ) minua auttaman.
Riennä Jumala minua wapahtamaan/ HERRA (kiiruhda) minua auttamaan.
Ps 70:3 Häwetkön ia häueistäkön/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat.
Häwetköön ja häwäistäköön/ jotka minun sieluni jälkeen seisowat.
Ps 70:4 Tacaperin he kietkön/ ia tulcon häueistetyxi/ Jotca minulle pahoia souat.
Takaperin he käyköön/ ja tulkoon häwäistetyksi/ jotka minulle pahoja suowat.
Ps 70:5 Ette he iellens häpien ala tulisit/ iotca minun ylitzeni hwtauat/ Ninpe/ Ninpe.
Että he jällens häpeän alle tulisit/ jotka minun ylitseni huutawat/ Niinpä/ Niinpä.
Ps 70:6 Iloitkan ia riemuitkan sinussa caiki/ iotca sinua etziuet/ ia iotca sinun Terueyttes racastauat/ aina sanocat/ Jumala olcon sangen ylistetty.
Iloitkaan ja riemuitkaan sinussa kaikki/ jotka sinua etsiwät/ ja jotka sinun terweyttäsi rakastawat/ aina sanokaat/ Jumala olkoon sangen ylistetty.
Ps 70:7 Mutta mine olen Radholinen ia Kieuhe/ rienne Jumala minun tykeni/ Sille sine olet minun Auttaian ia Pelastaian/ minun Jumalan Ele viwyte.
Mutta minä olen raadollinen ja köyhä/ riennä Jumala minun tyköni/ Sillä sinä olet minun auttajain ja pelastajain/ minun Jumalan älä wiiwytä.

LXXI. Psalmi

Eipe telle Psalmilla Esipuhet ole/ Ette se ombi sen wanheneuaisen Seurakunnan Rucous/ ettei hen/ Wanhudhens wicain teden/ quin usko/ Toiuo/ Rackaus/ ia mwdh Auudh taipuuat/ Jumalalda poishylieteisi. Waan ette Jumala ne Tyrannit/ Sangarit ia Angarat/ Pyhein Wiholiset/ asetaisi hilitzisi ia alaspainaisi.

Ps 71:1 SInun päles HERRA mine vskallan/ ele laske minua ikenens häpien ala tulla.
Sinun päällesi HERRA minä uskallan/ älä laske minua ikänänsä häpeän alle tulla.
Ps 71:2 Wapata minua sinun Wanhurskaudhes cautta/ ia auta minua vlos/ Callista sinun Coruas minun poleeni/ ia auta minua.
Wapahda minua sinun wanhurskautesi kautta/ ja auta minua ulos/ Kallista sinun korwasi minun puoleeni/ ja auta minua.
Ps 71:3 Ole minulle yxi wahua Turua/ iohonga mine aina pakenisin/ Jocas aina autta luuanut olet/ Sille sine olet minun Callion ia Linnan.
Ole minulle yksi wahwa turwa/ johonka minä aina pakenisin/ Joka aina auttaa luwannut olet/ Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani.
Ps 71:4 Minun Jumalan auta minua sen Jumalattoman kädheste/ sen Nurian ia Wäritteliän kädheste.
Minun Jumalan auta minua sen jumalattoman kädestä/ sen nurjan ja wääristelijän kädestä
Ps 71:5 Sille sine olet minun Turuan HERRA Jumala/ Minun Toiuon hamast minun Norudhestani.
Sillä sinä olen minun turwani HERRA Jumala/ Minun toiwon hamasta minun nuoruudestani.
Ps 71:6 Sinun päles mine olen loottanut hamast Eiteni codhusta/ Sine minun vloswedhit Eiteni codhusta/ sinusta ombi aina minun kerskaudhen.
Sinun päällesi minä olen luottanut hamasta äitini kohdusta/ Sinä minun uloswedit äitini kohdusta/ sinusta ompi aina minun kerskaukseni.
Ps 71:7 Ninquin iocu Ihme mine olen monille techty/ Mutta sine olet minun wahua Turuan.
Niinkuin joku ihme minä olen monille tehty/ Mutta sinä olet minun wahwa turwani.
Ps 71:8 Täyte minun Swn sinun Kijtoxestas/ ia sinun Cunniastas iocapeiue.
Täytä minun suu sinun kiitoksestasi/ ja sinun kunniastasi jokapäiwä.
Ps 71:9 Ele minua poisheite minun Wanhudhesani/ ele minua ylenanna coska mine heikoxi tulen.
Älä minua poisheitä minun wanhuudessani/ älä minua ylenanna koska minä heikoksi tulen.
Ps 71:10 Sille minun Wiholiseni puhuuat minua wastan/ ia iotca minun Sieluani weijuuet/ he keskenens neuuo piteuet.
Sillä minun wiholliseni puhuwat minua wastaan/ ja jotka minun sieluani wäijywät/ he keskenänsä neuwoa pitäwät.
Ps 71:11 Ja sanouat/ Jumala ylenannoi henen/ wainocat ia käsitteket hende/ Sille eipe ole ychte wapactaia.
Ja sanowat/ Jumala ylenantoi hänen/ wainotkaat ja käsittäkäät häntä/ Sillä eipä ole yhtään wapahtajaa.
Ps 71:12 Jumala ele cauuas erkane minusta/ Minun Jumalan rienne minua auttaman.
Jumala älä kauas erkane minusta/ Minun Jumalan riennä minua auttamaan.
Ps 71:13 Häwetkön ia huckucon iotca minun Sieluni wastan ouat/ häpielle ia häueistöxellä olcohon ne werhoitetut/ iotca minulle pahutta etziuet.
Häwetköön ja hukkukoon jotka minun sieluni wastaan owat/ häpeällä ja häwäistyksella olkoon ne werhoitetut/ jotka minulle pahuutta etsiwät.
Ps 71:14 Mutta mine tadhon alati odhotta/ ia tadhon aina sinun kijtoxes corghotta.
Mutta minä tahdon alati odottaa/ ja tahdon aina sinun kiitoksesi korottaa.
Ps 71:15 Minun Swni pite ilmoittaman sinun Wanhurskauttas/ Jocapeiue sinun Terueyttes/ iota em mine caikia Lukia woi.
Minun suuni pitää ilmoittaman sinun wanhurskauttasi/ Jokapäiwä sinun terweyttäsi/ jota en minä kaikkia lukea woi.
Ps 71:16 Mine waellan HERRAN Jumalan wäkewyxes/ Mine ylisten ainoastans sinun Wanhurskauttas.
Minä waellan HERRAN Jumalan wäkewyydessä/ Minä ylistän ainoastansa sinun wanhurskauttasi.
Ps 71:17 Jumala sine olet minua Norudhestani opettanut/ Senteden mine iulghistan sinun Ihmeites.
Jumala sinä olet minua nuoruudestani opettanut/ Sentähden minä julistan sinun ihmeitäsi.
Ps 71:18 Ja minun wanhudheni ia harmaudheni aialla ele Jumala minua ylenanna/ Sihenasti ette mine ilmoitan sinun Käsiuardhes Lastein lapsille/ Ja sinun Wäkewydhes caikille tuleuaisille.
Ja minun wanhuuteni ja harmauteni ajalla älä Jumala minua ylenanna/ Siihenasti että minä ilmoitan sinun käsiwartesi lastein lapsille/ ja sinun wäkewyytesi kaikille tulewaisille.
Ps 71:19 Ja tosin Jumala sinun Wanhurskaudhes ombi sangen corkia/ sine swrimat teedh/ Jumala cuca on sinun wertaitzses?
Ja tosin Jumala sinun wanhurskautesi ompi sangen korkea/ sinä suurimmat teet/ Jumala kuka on sinun wertaisesi?
Ps 71:20 Sille sine annat minun kiusata paliot ia swret adhistoxet/ ia iellenswirghotat minua/ ia taas sine haet minua vlos sijte Maan sywydheste.
Sillä sinä annat minun kiusata paljot ja suuret ahdistukset/ ja jällens wirwotat minua/ ja taas sinä haet minua ulos siitä maan sywyydestä.
Ps 71:21 Sine teet minun sangen swrexi/ ia iellens sine lohutat minua.
Sinä teet minun sangen suureksi/ ja jällens sinä lohdutat minua.
Ps 71:22 Nin mineki mös kijten sinua Psaltarinleikille/ sinun Wacudhes polesta/ minun Jumalan/ Mine kijtostweisan sinulle Candelein päle/ o sine Pyhe Israelis.
Niin minäkin myös kiitän sinua psaltarinleikillä/ sinun wakuutesi puolesta/ minun Jumalani/ Minä kiitosta weisaan sinulle kantelein päällä/ Oi sinä Pyhä Israelissa.
Ps 71:23 Minun Hwleni ia minun Sielun/ ionga sine lunastit/ iloitzeuat ia Kijtostweisauat sinulle.
Minun huuleni ja minun sieluni/ jonka sinä lunastit/ iloitsewat ja kiitosta weisaawat sinulle.
Ps 71:24 Ja mös minun Kielen tichterapi iocapeiue sinun Wanhurskaudhestas/ senteden häuetket he/ ia häpiehen tulcohon/ iotca minulle Pahutta etziuet.
Ja myös minun kieleni tichteeraapi (puhuu) jokapäiwä sinun wanhurskaudestasi/ sentähden häwetkään he/ ja häpeähän tulkohon/ jotka minulle pahuutta etsiwät.

LXXII. Psalmi

Sille Salomonille. On yxi Ennustos Christusesta ia henen Waldakunnastans/ ette hen on Jumala ia totinen Inhiminen. Sille tesse sanotan. Heiden pite hende pelkemen/ nincauuan quin Auringo ia Cw ouat etc. Senteden Dauid rucolepi/ ette Jumala annais Christuses ( ioca lupauxen ielkin henen Siemenestens/ se on/ Neitzest Mariast oli syndyueinen ) henen woimans/ ia meiden wiholiset domitzeman ia cadhottaman/ quin ouat/ Synnin/ Coleman/ ia Perkelen. etc. Tesse mös on Pyhein Ristist/ ia heiden Lohutoxestans yxi Oppi. Wimein on Jumalanpalueluxest ia Hyuistteghoist yxi Mainitos.

Ps 72:1 JUmala anna sinun Domios sille Kuningalle/ Ja sinun Wanhurskaudhes Kuningan Poialle.
Jumala anna sinun tuomiosi sille kuninkaalle/ Ja sinun wanhurskautesi kuninkaan pojalle.
Ps 72:2 Ette Hen weis sinun Canssas Wanhurskautehen/ ia sinun Radholises autaisi.
Että hän weisi sinun kansasi wanhurskautehen/ ja sinun raadollisesi auttaisi.
Ps 72:3 Edestocan ne Woret sen Rauhan Canssalle/ ia ne Cuckulat sen Wanhurskaudhen.
Edestuokaat ne wuoret sen rauhan kansalle/ ja ne kukkulat sen wanhurskauden.
Ps 72:4 Henen pite sen radholisen Canssan Oikiudhesa pitemen/ ia ne Kieuhet auttaman/ ia serkemen ne Pilcurit.
Hänen pitää sen raadollisen kansan oikeudessa pitämän/ ja ne köyhät auttaman/ ja särkemään ne pilkkurit.
Ps 72:5 Sinua pelieten/ nincauuan quin Auringo ia Cw ouat/ Lapsista nin Lastein Lapsihin.
Sinua peljätään/ niinkauan kuin aurinko ja kuu owat/ lapsista niin lastein lapsihin.
Ps 72:6 Henen pite alasastuman ninquin Sadhe Willan päle/ Ninquin ne Pisarat/ iotca Maan liottauat.
Hänen pitää alasastuman niinkuin sade willan päälle/ niinkuin ne pisarat/ jotka maan liottawat.
Ps 72:7 Henen aicanans pite sen Wanhurskaudhen cucoistaman/ ia swri Rauha/ sihenasti ette se Cw ei olecan.
Hänen aikanansa pitää sen wanhurskauden kukoistaman/ ja suuri rauha/ siihenasti että se kuu ei olekaan.
Ps 72:8 Ja henen pite hallitzeman Mereste haman Merehen/ ia sijte Wirdhasta haman Mailman ärijn saadhen.
Ja hänen pitää hallitseman merestä hamaan merehen/ ja siitä wirrasta hamaan maailman ääriin saaden.
Ps 72:9 Henen edessens heiden notkistaman pite/ iotca Coruessa ouat/ ia henen Wiholisens pite tomun noleman.
Hänen edessänsä heidän notkistaman pitää/ jotka korwessa owat/ ja hänen wihollisensa pitää tomun nuoleman.
Ps 72:10 Ne Kuningat Meren tyköne/ ia Lotoin päle pite Lahioia edescandaman/ Ne Kuningat sijte rickast Arabiast ia Sebast pite Annot tygetoman.
Ne kuninkaat meren tykönä/ ja luotoin päälle pitää lahjoja edeskantaman/ Ne kuninkaat siitä rikkaasta Arabiasta ja Sebasta pitää annot tykötuoman.
Ps 72:11 Caiki Kuningat pite hende cumartaman/ ia caiki Pacanat pite hende palueleman.
Kaikki kuninkaat pitää häntä kumartaman/ ja kaikki pakanat pitää heitä palweleman.
Ps 72:12 Sille henen pite wapactaman sen hwtauaisen * Kieuhen/ ia sen Radholisen/ iolla ei ole ychten Auttaia.
Sillä hänen pitää wapahtaman sen huutawaisen köyhän/ ja sen raadollisen/ jolla ei ole yhtään auttajaa.
Ps 72:13 Henen pite armolinen oleman sen Waiuasen ia Kieuhen ylitze/ ia ninen Kieuheden Sieluia henen pite auttaman.
Hänen pitä armollinen oleman se waiwaisen ja köyhän ylitse/ ja niiden köyhien sieluja hänen pitää auttaman.
Ps 72:14 Henen pite lunastaman heiden Sielunsa petoxest ia wäkiuallast/ ia heiden werens pite callixi luettaman henen edesens.
Hänen pitää lunastaman heidän sielunsa petoksesta ja wäkiwallasta/ ja heidän werensä pitää kalliiksi luettaman hänen edessänsä.
Ps 72:15 Ja henen pite elemen/ ia henelle annetan Culta sijte rickast Arabiast/ ia alati henen edhesens cumartaan/ Jocapeiue pite henen kijtettemen.
Ja hänen pitää elämän/ ja hänelle annetaan/ ja hänelle annetaan kulta siitä rikkaasta Arabiasta/ ja alati hänen edessänsä kumartaman/ Jokapäiwä pitää hänen kiittämän.
Ps 72:16 Maan päle ninen Worein ylitze pite tichkien Tulon seisoman/ Henen Hedhelmens pite * horiuman ninquin Libanin/ Ja pite sen cucoistaman Caupungeissa/ ninquin Roho maan päle.
Maan päälle niiden wuorein ylitse pitää tihkeän tulon seisoman/ Hänen hedelmänsä pitää horjuman niinkuin Libanon/ Ja pitää sen kukoistaman kaupungeissa/ niinkuin ruoho maan päällä.
Ps 72:17 Henen Nimens pite ijancaikisesta pysymen/ Nincauuan quin Auringo onopi/ pite henen Nimens Jelkentuleuaisten päle vlottuman/ Ja henen cauttans pite heiden siughnatuxi tuleman/ Caiki Pacanat pite hende ylistemen Kijtetty olcon Jumala/ se HERRA Israelin Jumala/ ioca yxinens Ihmeite tekepi.
Hänen nimensä pitää iankaikkisesti pysymän/ Niinkauan kuin aurinko ompi/ pitää hänen nimensä jälkeentulewaisten päälle ulottuman/ Ja hänen kauttansa pitää heidän siunatuksi tuleman/ Kaikki pakanat pitää häntä ylistämän. Kiitetty olkoon Jumala/ se HERRA Israelin Jumala/ joka yksinänsä ihmeitä tekeepi.
Ps 72:18 Ja Kijtetty olcon henen Herralisens Nimi ijancaikisesta/ ia caiki Maa tulcohon henen Cunniastans teutetyxi.
Ja kiitetty olkoon hänen Herrallisensa nimi iankaikkisesti/ ja kaikki maa tulkohon hänen kunniastansa täytetyksi.
Ps 72:19 AMEN/ Amen.
AMEN/ Amen

Loppu Dauidin isain poian rucouxist.

LXXIII. Psalmi

Samast Asiast tai on/ quin se xxxvij Psalmi on/ Sille tesse opetetan ettei me närkestyisi/ coska me näem ne Jumalattomat hyuesti menestyuen. Mutta ne iumaliset waiuatan. Jumala quitengin racasta ne Jumaliset/ waicka hen salli heite waiuatta hetkexi. Ja wihapi ne Jumalattomat ehke quinga autuat ia onneliset he ouat.

Ps 73:1 Yxi Assaphin Psalmi.
Yksi Asaphin psalmi.
Ps 73:1 TOtta on Jumala Israelille hyue/ nijlle waan iotca puchtat Sydhemest ouat.
Totta on Jumala Israelille hywä/ niille waan jotka puhtaat sydämestä owat.
Ps 73:2 Mutta mine olin lehes Jalghoillani horiunut/ minun askeleni ouat lehes liukastuneet.
Mutta minä olin lähes jaloillani horjunut/ minun askeleeni owat lähes liukastuneet.
Ps 73:3 Sille närkestys tuli minulle nijste Euckeriste/ että mine näin ne Jumalattomat menestyuen.
Sillä närkästys tuli minulle niistä öykkäreistä/ että minä näin jumalattoman menestywän.
Ps 73:4 Sille euet he ole misseken Coleman hädhes/ waan he seisouat wahwan/ ninquin iocu Linna.
Sillä eiwät he ole missäkään kuoleman hädässä/ waan he seisowat wahwana/ kuin joku linna.
Ps 73:5 Euet he ole wastoinkeumises ninquin mwdh Inhimiset/ ia ei ninquin mwdh Inhimiset waiuata.
Eiwät he ole wastoinkäymisessä niinkuin muut ihmiset/ ja ei niinkuin muut ihmiset waiwata.
Ps 73:6 Senteden on heiden ylpeydhens yxi callis cappale/ ia heiden Wäkiualtans/ teuty Hyuexitööxi cutzutta.
Sentähden on heidän ylpeytensä yksi kallis kappale/ ja heidän wäkiwaltansa/ täytyy hywäksityöksi kutsuttaa.
Ps 73:7 He paisuuat Casuos ninquin Lihaua Watza/ He tekeuet waiuoin mite heiden lystende.
He paisuwat kaswonsa niinkuin lihawa watsa/ He tekewät waiwoin mitä heidän lystää.
Ps 73:8 Caickia he ylencatzouat/ ia sijte pahasti puhuuat/ ia puhuuat ia laittauat ylpiellisest.
Kaikkia he ylenkatsowat/ ja siitä pahasti puhuwat/ ja puhuwat ja laittawat ylpeällisesti.
Ps 73:9 Mite he puhuuat/ sen teuty olla Taiuahasta puhuttu/ Mite he sanouat/ sen teuty Maan päle keluata.
Mitä he puhuwat/ sen täytyy olla taiwahasta puhuttu/ Mitä he sanowat/ sen täytyy maan päälle kelwata.
Ps 73:10 Senteden langepi heiden tygens se ychtinen Canssa/ Sille he nautitzeuat heiden wedhens teutydhexi.
Sentähden lankeepi heidän tykönsä se yhteinen kansa/ Sillä he nautitsewat heidän wetensä täytetyksi.
Ps 73:11 Ja sanouat/ Mite Jumalan pidheis heiden ielkins kysymen? Mite pidheis sen Corkeiman heite totteleman?
Ja sanowat/ Mitä Jumalan pitäisi heidän jälkeensä kysymän? Mitä pitäisi sen Korkeimman heitä totteleman?
Ps 73:12 Catzo/ ne ouat ne Jumalattomat/ He ouat Onneliset Mailmassa/ ia Ricastuuat.
Katso/ ne owat jumalattomat/ He owat onnelliset maailmassa/ ja rikastuwat.
Ps 73:13 Pidheiskö sis sen turhalisen oleman/ ette minun Sydhemen nudhetoinna elepi/ ia mine pesen wighattomises minun Käteni?
Pitäiskö siis sen turhallisen oleman/ että minun sydämeni nuhteetoinna elääpi/ ja minä pesen wiattomuudessa minun käteni?
Ps 73:14 Ja rooskitan iocapeiue/ ia minun rangastoxen ombi ioca Homen käsis?
Ja ruoskitaan jokapäiwä/ ja minun rangaistuksen ompi joka huomen käsissä?
Ps 73:15 Mine olisin lehes nin sanonut/ quin hekin/ Mutta catzo/ sillens mine olisin Dominnut caiki sinun Lapses/ iotca ikenens olleet ouat.
Minä olisin lähes niin sanonut/ kuin hekin/ mutta katso/ sillens minä olisin tuominnut kaikki sinun lapsesi/ jotka ikänänsä olleet owat.
Ps 73:16 Mine aiattelin sen perest/ Ette mine site käsiteisin/ Mutta se oli minulle sangen raskas.
Minä ajattelin sen perästä/ että minä sitä käsittäisin/ mutta se oli minulle sangen raskas.
Ps 73:17 Sihenasti quin mine menin Jumalan Pyhydheen/ ia astaitzin heiden Lopustans.
Siihenasti kuin minä meni Jumalan pyhyyteen/ ja astaitsin (ymmärsin) heidän lopustansa.
Ps 73:18 Mutta sine asetit heite sen liuckaudhen päle/ ia söxet heite pohiahan.
Mutta sinä asetit heitä sen liukkauden päälle/ ja syökset heitä pohjahan.
Ps 73:19 Quinga he nin pian ei mixiken tule/ He huckuuat ia saauat Lopuns cauhistoxen cansa.
Kuinka he niin pian ei miksikään tule/ He hukkuwat ja saawat lopun kauhistuksen kanssa.
Ps 73:20 Ninquin yxi Uni/ coska iocu yleshereitze/ Ninpes HERRA teet heiden Cuuans Caupungis ylencatzotuxi.
Niinkuin yksi uni/ koska joku ylösheräitsee/ Niinpäs HERRA teet heidän kuwan kaupungissa ylenkatsotuksi.
Ps 73:21 Waan se caruastele minun Sydhemeni/ ia se pistepi minun Munaskwni.
Waan se karwastelee minun sydämeni/ ja se pisteleepi minun munaskuuni.
Ps 73:22 Ette minun pite Tyhmen oleman/ ia ei miteken tietemen/ Ja teuty minun olla ninquin Naudhan sinun edheses.
että minun pitää tyhmän oleman/ ja ei mitäkään tietämän/ Ja täytyy minun olla niinkuin naudan sinun edessäsi.
Ps 73:23 Quitengin mine pysyn alati sinun tykenes/ Sille sine pidhet kädhelles minun Oikian käteni.
Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi/ Sillä sinä pidät kädelläsi minun oikean käteni.
Ps 73:24 Sine talutat minua sinun Neuuolas/ ia ylescoriat minua wimeiselde cunnialla.
Sinä talutat minua sinun neuwollasi/ ja ylenkoreat minua wiimeisella kunnialla.
Ps 73:25 Quin minulla waiuoin sine olisit/ Eipe mine ensingen sijtte Taiuahasta eli Maasta tottelisi.
Kuin minulla waiwoin sinä olisit/ Eipä minä ensinkään siitä taiwahasta eli maasta tottelisi.
Ps 73:26 Waicka minulle wiele Rumis ia Sielu taipuisi/ nin sine Jumala quitengin olet aina minun Sydhemeni Uskallus/ ia minun Osani.
Waikka minulla wielä ruumis ja sielu taipuisi/ niin sinä Jumala kuitenkin olet aina minun sydämeni uskallus/ ja minun osani.
Ps 73:27 Sille catzo/ Jotca sinusta heitens poiserittäwet/ ne huckuuat/ Sine cadhotat caiki/ iotca sinun wastas horutta tekeuet.
Sillä katso/ Jotka sinusta heitänsä poiserittäwät/ ne hukkuwat/ Sinä kadotat kaikki/ jotka sinun wastaan huoruutta tekewät.
Ps 73:28 Mutta se ombi minun Ilon/ Ette mine itzeeni Jumalan tyge pidhen/ ia panen minun Toiuoni HERRAN Jumalan päle/ ia mainitzisin quinga sine sen teet.
Mutta se ompi minun iloni/ että minä itseeni Jumalan tykö pidän/ ja panen minun toiwoni HERRAN Jumalan päälle/ ja mainitsin kuinka sinä sen teet.

LXXIV. Psalmi

On yxi Prophetian Rucous/ Seurakunnan/ pyhein/ ia Jumalan palueluxen Wiholisia ia Sortaita wastan. Coska ne Pacanat Caldeit/ ia sijte Antiochus/ seke Juttat Fangina poisweit/ ette mös Jerusalemin Templin/ menoinens/ riuasit.

Ps 74:1 Yxi Assaphin opetus. JUmala mixis meite ratki nin poissöxet? Ja olet nin hirmulisesta wihainen sinun Laitumes lammasten ylitze?
Yksi Asaphin opetus. Jumala miksis meitä ratki niin poissyökset? Ja olet niin hirmullisesti wihainen sinun laitumesi lammasten ylitse?
Ps 74:2 Muista sinun Seurakunnas päle/ iongas alghusta omistit/ ia sinulles Perimisexi lunastanut olet/ temen Zionin woren päle iossas asut.
Muista sinun seurakuntasi päälle/ jonkas alusta omistit/ ja sinulles perimiseksi lunastanut olet/ tämän Zionin wuoren päälle jossas asut.
Ps 74:3 Talla heite Jalghoillas/ ia syse heite iuri pohiahan/ Se wiholinen ombi caiki raiskanut Pyhydheses.
Tallaa heitä jaloillasi/ ja sysää heitä juuri pohjahan/ Se wihollinen ompi kaikki raiskannut pyhyydessäsi.
Ps 74:4 Sinun wiholises kiliuuat sinun Honeisas/ ia asettauat heiden Epeiumalans ninen siselle.
Sinun wihollisesi kiljuwat sinun huoneissasi/ ja asettawat heidän epäjumalansa niiden sisälle.
Ps 74:5 Kirueet näkyuet welkyuen ylehelle/ Ninquin metzes hacataisin.
Kirweet näkywät wälkkyen ylhäällä/ Niinkun metsässä hakattaisiin.
Ps 74:6 Ja rickihackauat caiki henen Snickarincaunistoxet/ seke Bijluil ette kiruehille.
Ja rikki hakkaawat kaikki hänen nikkarin kaunistukset/ sikä biijuille (keihäillä) että kirweillä.
Ps 74:7 He ylespoltauat sinun Pyhydhes/ he riuauat sinun Nimes Asuinsian pohian asti.
He ylöspolttawat sinun pyhyydessäsi/ he riiwaawat sinun nimesi asuinsijan pohjaan asti.
Ps 74:8 He puhuuat sydhemissens/ Ratelkam heite ynne/ He ylespoltauat caiki Jumalan Honeet Maan päle.
He puhuwat sydämissänsä/ Raadelkaamme heitä ynnä/ He ylöspolttawat kaikki Jumalan huoneet maan päällä.
Ps 74:9 Eipe me näe meiden Merckien/ eike sille yxiken Propheta sarna/ eikengen Opettaia meite enembi opeta.
Eipä me näe meidän merkkien/ eikä sille yksikään propheta saarnaa/ eikenkään opettaja meitä enempi opeta.
Ps 74:10 Ah Jumala/ Quincauuan pite sen wiholisen häueisemen/ Ja sen Wainolisen sinun Nimees ratki nin pilcaman?
Ah Jumala/ Kuinkauan pitää sen wihollisen häwäisemän/ Ja sen wainollisen sinun nimeäsi ratki niin pilkkaaman?
Ps 74:11 Mixis poiskäennet sinun Kätes? Ja sinun oikiankädhes ratki nin sinun * Pouestas?
Miksis poiskäännät sinun kätesi? Ja sinun oikean kätesi ratki niin sinun powestasi?
Ps 74:12 Mutta Jumala ombi minun Kuningan alghusta/ ioca caiki Awt matkan saatta Maan päle.
Mutta Jumala ompi minun kuninkaani alusta/ joka kaikki awut matkaan saattaa maan päällä.
Ps 74:13 Sine haiotat Meren sinun woimallas/ Ja sine murennat * Lohikermetten päädh wesis.
Sinä hajoitat meren sinun woimallasi/ Ja sinä murennat lohikäärmeitten päät wesissä.
Ps 74:14 Sine musersit Walaskalain päädh/ ia annat ne Roaxi sille Canssalle metzencorues.
Sinä musersit walaskalan päät/ ja annat sinä ruoaksi sillä kansalle metsänkorwessa.
Ps 74:15 Sine annat cohutta Lectet ia wirdhat/ sine annat poisquiuata wäkeuet Cosket.
Sinä annat kuohuttaa lähteet ja wirrat/ sinä annat poiskuiwata wäkewät kosket.
Ps 74:16 Peiue ia öö sinun ouat/ sine rakennat Auringoisen ia Tehdhet wissin iooxuns pitemen.
Päiwä ja yö sinun owat/ sinä rakennat aurinkoisen ja tähdet wissin juoksunsa pitämän.
Ps 74:17 Sine souitit iocaitzen Maan raiat/ Suuen ia Taluen sine teet.
Sinä sowitit jokaisen maan rajat/ suwen ja talwen sinä teet.
Ps 74:18 Nin muista sis se/ ette Wiholinen häueise HERRA/ ia yxi hullu Canssa laittauat sinun Nimees.
Niin muista siis se/ että wihollinen häwäisee HERRAA/ ja yksi hullu kansa laittawat sinun nimeesi.
Ps 74:19 Ele sis anna Pedhoille sinun Mettises Sielu/ ia ele nin ratki wnodha sinun Kieuhie Eleimites.
Älä siis anna pedoille sinun mettisesi sielua/ ja älä niin ratki unohda sinun köyhien eläimitäs.
Ps 74:20 Muista sen Lijtos päle/ Sille ette Maa ombi iocapaicas surkiasti häuitetty/ Ja Hoonet ouat serietyt.
Muista sen liittosi päälle/ Sillä että maa ompi jokapaikassa surkeasti häwitetty/ Ja huoneet owat särjetyt.
Ps 74:21 Ele anna ne honot poismenne häpien cansa/ Sille ne Kieuhet ia Radholiset kijtteuet sinun Nimees.
Älä anna ne huonot poismennä häpeän kanssa/ Sillä ne köyhät ja raadolliset kiittäwät sinun nimeesi.
Ps 74:22 Ylesnouse Jumala ia wariele sinun Syys/ Muista ninen häueistyxin päle/ iotca sinulle iocapeiue nilde Hulluilda tapactuuat.
Ylösnouse Jumala ja warjele sinun syysi/ Muista niiden häwäistyksen päälle/ jotka sinulle jokapäiwä niiltä hulluilta tapahtuwat.
Ps 74:23 Ele wnodha sinun wiholistes parghuia/ sinun wainolistes metele tule ieriestens swremmaxi.
Älä unohda sinun wihollisesi parkuja/ sinun wainollisesi meteli tulee järjestänsä suuremmaksi.

LXXV. Psalmi

On yxi Lohutos Seurakunnalle/ Christusen personan alla/ ioca henen Waldakundans hallitze ia domitzepi Mailmas/ Sanallans. Ja Seurakunnas hen tedhellepite/ Mutta ne Jumalattomat/ ne patuneet Opettaiat/ ia Seurakunnans Wiholiset/ hen cadhotuxeen whkapi/ waan Seurakunnan hen lupapi pysyueisen oleuan.

Ps 75:1 Yxi assaphin Psalmi ia weisu/ ettei hen huckunut/ edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi ja weisuu/ ettei hän hukkunut/ edeltäweisattawa.
Ps 75:2 ME kijtemme sinua Jumala/ me Kijtemme sinua/ Ja ilmoitamme sinun Imeites/ ette sinun Nimes nin leszne on.
Me kiitämme sinua Jumala/ me kiitämme sinua/ ja ilmoitamme sinun ihmeitäsi/ että sinun nimesi niin läsnä on.
Ps 75:3 Sille ette aiallans/ pite minun oikein domitzeman.
Sillä että ajallansa/ pitää minun oikein tuomitseman.
Ps 75:4 Maa wapise ia caiki iotca sen päle asuuat/ Mutta mine ylespidhen henen Patzahans luiasta. Sela.
Maa wapise ja kaikki jotka sen päällä asuwat/ Mutta minä ylöspidän hänen patsahansa lujasti. Sela
Ps 75:5 Mine sanoin nijlle Euckerille/ elke nin kerskaco/ Ja nijlle Jumalattomille/ Elket wallan päle haastaco.
Minä sanoin niille öykkäreille/ älkää niin kerskatko/ ja niille jumalattomille/ älkäät wallan päälle haastako.
Ps 75:6 Elket nin palio haastaco teiden wallanne päle/ Elket Puhuco nin niskurist.
Älkäät niin paljon haastako teidän waltanne päälle/ Älkäät puhuko niin niskurista.
Ps 75:7 Ninquin ei olis mite häte/ eike Idheste eli Lenneste/ Taicka nijste Woriste/ iotca Coruis ouat.
Niinkuin ei olis mitään hätää/ eikä idästä eli lännestä/ taikka niistä wuorista/ jotka korwessa owat.
Ps 75:8 Sille Jumala on Domari/ Joca temen alendapi ia sen toisen ylendepi.
Sillä Jumala on tuomari/ joka tämän alentaapi ja sen toisen ylentääpi.
Ps 75:9 Sille HERRAN Kädhes on yxi Malia teunens/ ia wäkeuelle winalla teuten pandu/ ia sijte hen skenckepi/ Waan niten Jumalattomaten teuty caikein ioodha/ ia sen Rahgangi vlosrypemen.
Sillä HERRAN kädessä on yksi malja täynnänsä/ ja wäkewällä wiinalla täyteen pantu/ ja siitä hän skenskeepi/ waan niiden jumalattomaiden täytyy kaikkein juoda/ ja sen rahkankin ulosryyppäämän.
Ps 75:10 Mutta mine tadhon ilmoitta ijancaikisesta/ Ja kijtostweisan Jacobin Jumalan.
Mutta minä tahdon ilmoittaa iankaikkisesti/ ja kiitosta weisaan Jakobin Jumalan.
Ps 75:11 Ja mine tadhon serkie caiken ninen Jumalattomadhen Wallan/ Ette ninen Wanhurskasten wallan pite yleskorghotettaman.
Ja minä tahdon särkeä kaiken niiden jumalattomaiden wallan/ että niiden wanhurskasten wallan pitää ylöskorotettaman.

LXXVI. Psalmi

On Kijtossana seke Jumalan Sanan Lahian edest/ ette mös Seurakunda/ Wiholistens iulmaudhesta/ wariellan.

Ps 76:1 Yxi Assaphin Psalmi weisu/ Candelein päle edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi weisuu/ kantelein päälle edeltäweisattawa.
Ps 76:2 JUmala on Judeas tuttu/ Israelis on henen Nimens swri.
Jumala on Judeassa tuttu/ Israelissa on hänen nimensä suuri.
Ps 76:3 Salemis ombi henen Maians/ Ja henen Asumisens Zionis.
Salemissa ompi hänen majansa/ ja hänen asumisensa Zionissa.
Ps 76:4 Sielle hen serkepi Joutzen Noolet/ Kiluet/ Miecan ia Sodhan. Sela.
Siellä hän särkeepi jousen nuolet/ kilwet/ miekan ja sodan. Sela.
Ps 76:5 Sine olet kircambi ia wäkeuembi/ quin ne Röueri wooret.
Sinä olet kirkkaampi ja wäkewämpi/ kuin ne ryöwäri wuoret.
Ps 76:6 Ne Coreat pite röuettemen ia poisnuckuman/ Ja caiki Sotamiehet teuty käsistens heruottomaxi tulla.
Ne koreat pitää ryöwättämän ja poisnukkuman/ Ja kaikki sotamiehet täytyy käsistänsä herwottomaksi tulla.
Ps 76:7 Sinun Rangastoxestas Jacobin Jumala/ vnehen waio seke Ori ette Ratas.
Sinun rangaistuksestasi Jakobin Jumala/ unehen wajoaa sekä ori että ratas.
Ps 76:8 Sine olet hirmulinen/ Cuca woipi sinun edheses seiso/ coskas wihastut?
Sinä olet hirmullinen/ Kuka woipi sinun edessäsi seisoa/ koskas wihastut?
Ps 76:9 Coskas Domion annat cwlua Taiuahast/ nin Maa wapisepi ia waickenepi.
Koskas tuomion annat kuulua taiwahasta/ niin maa wapiseepi ja waikeneepi.
Ps 76:10 Coska Jumala ylesnouse Domitzeman/ Ette hen auttais caikia Radholisia maan päle. Sela.
Koska Jumala ylös nousee tuomitseman/ että hän auttaisi kaikkia raadollisia maan päällä. Sela.
Ps 76:11 Quin sine iongun Inhimisen nuctelet/ nin sine sijte tunnustetaan/ Ettes hangittu olet muita mös nucteleman.
Kuin sinä jonkun ihmisen nuhtelet/ niin siinä sitä tunnustetaan/ ettäs hankittu olet muita myös nuhteleman.
Ps 76:12 Luuacat ia pitekät se teiden HERRALLEN Jumalalle/ caiki iotca henen ymberillens oletta/ edeswieket Lahioia sille Hirmuliselle.
Luwatkaa ja pitäkäät se teidän HERRALLEN Jumalalle/ kaikki jotka hänen ympärillänsä olette/ edeswiekää lahjoja sille hirmulliselle.
Ps 76:13 Joca Pämiehilde mielen ottapi/ ia on hirmulinen Kuningasten seas Maan päle.
Joka päämiehiltä mielen ottaapi/ ja on hirmullinen kuningasten seassa maan päällä.

LXXVII. Psalmi

On Sangen Jalo Lohutos ia Oppi/ quinga ne wapiseuat sydhemet/ Jumalan wihan tundemisesta/ pite heitens ylesoiendaman ia wahuistaman/ Jumalan swrein hyueintecoin muistosta.

Ps 77:1 Yxi Assaphin Psalmi Jeduthun edest edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi Jeduthun edestä edeltäweisattawa.
Ps 77:2 MIne hwdhan änelleni Jumalan tyge/ Jumalan tyge mine hwdhan/ ia hen cwldelepi minun.
Minä huudan äänelläni Jumalan tykö/ Jumalan tykö minä huudan/ ja hän kuunteleepi minun.
Ps 77:3 Minun häte aialani HERRA mine etzin/ Minun Käten on öölle vlosoijettu/ ia ei lacka/ Sille ettei minun Sielun salli hendens lohutta.
Minun hätäajallani HERRAA minä etsin/ Minun käteni on yöllä ulosojennettu/ ja ei lakkaa/ Sillä ettei minun sieluni salli häntänsä lohduttaa.
Ps 77:4 Quin mine murheisani olen/ nin mine aiatelen Jumalan päle/ Quin minun Sydhemen ombi adhistoxes/ nin mine puhun. Sela.
Kuin minä murheissani olen/ niin minä ajattelen Jumalan päälle/ Kuin minun sydämeni ompi ahdistuksessa/ niin minä puhun. Sela.
Ps 77:5 Sine pidhet minun Silmeni ette he waluouat/ Mine olen nin woimatoin/ ettei mine puhua woi.
Sinä pidät minun silmäni, että he walwowat/ Minä olen niin woimaton/ ettei minä puhua woi.
Ps 77:6 Mine aiattelen sen wanhan aian päle/ Ninen entisten woten päle.
Minä ajattelen sen wanhan ajan päälle/ niiden entisten wuotten päälle.
Ps 77:7 Mine aiattelen minun Candeleni päle öölle/ ia puhun minun Sydhemelleni/ ia minun Hengen tutkipi.
Minä ajattelen minun kanteleeni päälle yöllä/ ja puhun minun sydämelleni/ ja minun hengeni tutkiipi.
Ps 77:9 Puuttuneko ratki henen Laupiudhens ijancaikisesta? Ja ongo sille Lupauxella io Loppu?
Puuttuneeko ratki hänen laupeutensa iankaikkisesti? Ja onko sillä lupauksella jo loppu?
Ps 77:10 Ongo sis Jumala vnoctanut Armolinen olla? ia kijnnisulkenut henen Laupiudhens/ wihansa woxi? Sela.
Onko siis Jumala unohtanut armollinen olla? ja kiinni sulkenut hänen laupeutensa/ wihansa wuoksi? Sela.
Ps 77:11 Mutta quitengin mine sanoin/ Sillens mine itzeni sairautan/ Se ylimeisen oikia käsi woipi caikia muutta.
Mutta kuitenkin minä sanoin/ Sillens minä itseni sairautan/ Se ylimmäisen oikea käsi woipi kaikkia muuttaa.
Ps 77:12 Senteden mine muistan HERRAN Töidhen päle/ Ja mine aiattelen sinun entisten Ihmeites päle.
Sentähden minä muistan HERRAN töiden päälle/ ja minä ajattelen sinun entisten ihmeittesi päälle.
Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun Töistes/ ia sanon sinun Teghoistas.
Ja puhun kaikista sinun töistäsi/ ja sanon sinun teoistasi.
Ps 77:8 Poisheittenekö Jumala ijancaikisesta/ ia ei ychten Armo sillä osottane?
Pois heittäneekö Jumala iankaikkisesti/ ja ei yhtään armoa sillä osoitttane?
Ps 77:14 Jumala sinun Ties ombi pyhe/ Cussa on nin wäkeue Jumala quin sine olet?
Jumala sinun tiesi ompi pyhä/ Kussa on niin wäkewä Jumala kuin sinä olet?
Ps 77:15 Sinepe olet se Jumala/ ioca Ihmeite tekepi/ sine osotit woimas Canssain seas.
Sinäpä olet se Jumala/ joka ihmeitä tekeepi/ sinä osoitit woimasi kansain seassa.
Ps 77:16 Sine lunastit Canssas woimalisest/ Ne Jacobin ia Josephin Lapset. Sela.
Sinä lunastit kansasi woimallisesti/ Ne Jakobin ja Josephin lapset. Sela.
Ps 77:17 Ne Wedhet näit sinua Jumala/ ne Wedhet näit sinua/ ia ikeuoitzit/ ia ne Syueydhet messesit.
Ne wedet näit sinua Jumala/ ne wedet näit sinua/ ja ikäwöitsit/ ja ne sywyydet messasit (pauhasit).
Ps 77:18 Ne paxut Piluet vloswodhit wette/ Ne Piluet iylisit ia ne Noolet lensit sihen secaan.
Ne paksut pilwet uloswuodatit wettä/ Ne pilwet jylisit ja ne nuolet lensit siihen sekaan.
Ps 77:19 Se iylisi Taiuasa/ ia sinun Leimauxes welkyi Maan pirin päle/ Maa sijte lijckui ia wärisi.
Se jylisi taiwaassa/ ja sinun leimauksesi wälkkyi maan piirin päällä/ Maa siitä liikkui ja wärisi.
Ps 77:20 Sinun Ties oli Meres/ ia sinun Polghus olit swris Wesis/ ia eipe sinun askeldas kengen homainut.
Sinun tiesi oli meressä/ ja sinun polkusi olit suurissa wesissä/ ja eipä sinun askeltasi kenkään huomannut.
Ps 77:21 Sine weit sinun Canssas ninquin Lammasten Lauman/ Mosesen ia Aaronin cautta.
Sinä weit sinun kansasi niinkuin lammasten lauman/ Moseksen ja Aaronin kautta.

LXXVIII. Psalmi

Coco teme Psalmi on sula Mainitos/ ia Menoidhen muisto Jumalan moninaisist hyuiste Teghoista/ Juttan Canssan coctan/ iuri Alghusta/ haman Dauidin asti/ Jossa opetetan vskallus/ Toiuo Pelco ia Tottelemus Jumalan coctan. Waan Epelys/ ylpeys/ Irtaus/ ia Couacoruasus heisse tesse laitetaan/ Ja molembadhen Esicuuat edespannan/ Nin/ ette ne vskoliset ouat warieltut/ Mutta ne vskomattomat ouat raskasti rangastetut. Päldisken/ osotta Teme Psalmi selkeesti/ ette caiki pyhen Ramatun Hystoriat ia Menot/ pite Uskon ia Pelghon Opista vlostoimitettaman.

Ps 78:1 Yxi Assaphin Opetus.
Yksi Asaphin opetus.
Ps 78:1 CWle minun Canssan minun Lakini/ Callistacat teiden Coruanna minun Swni Sanain tyge.
Kuule minun kansani minun lakini/ Kallistakaat teidän korwanne minun suuni sanain tykö.
Ps 78:2 Mine auaian minun Swni Sananlaskon/ ia wanhat Tapauxet mainitzen.
Minä awajan minun suuni sananlaskuun/ ja wanhat tapaukset mainitsen.
Ps 78:3 Jotca me cwlleet olema ia tiedhemme/ ia meiden Isenne meille iutelluet ouat.
Jotka me kuulleet olemme ja tiedämme/ ja meidän isämme meille jutelleet owat.
Ps 78:4 Ettei me site salaisi heiden Lapsildans/ iotca Jelkentuleuaiset ouat/ Waan iulghistaman HERRAN kijtoxet ia henen Woimans ia Ihmeens/ iotca hen tehnyt on.
Ettei me sitä salaisi heidän lapsiltansa/ jotka jälkeentulewaiset owat/ Waan julkistaman HERRAN kiitokset ja hänen woimansa ja ihmeensä/ jotka hän tehnyt on.
Ps 78:5 Hen ylesoiensi ydhen Todhistoxen Jacobis/ ia annoi ydhen Lain Israelis/ Jonga hen keski meiden Isillen opetta heiden Lapsillens.
Hän ylösojensi yhden todistuksen Jakobissa/ ja antoi yhden lain Israelissa/ jonka hän käski meidän isillen opettaa heidän lapsillensa.
Ps 78:6 Ette ne Jelkentuleuaiset oppisit/ ia ne Lapset/ iotca wiele syndymen pite.
Että ne jälkeentulewaiset oppisit/ ja ne lapset/ jotka wielä syntymän pitää.
Ps 78:7 Quin he ylestuleuat/ Ette hekin mös sen ilmoitaisit heiden Lapsillens.
Kuin he ylöstulewat/ että hekin myös sen ilmoittaisit heidän lapsillensa.
Ps 78:8 Ette he panisit Toiuonsa Jumalan päle/ Ja ei vnoctaisit Jumalan teghot/ ia henen Keskyns pidheisit.
Että he panisit toiwonsa Jumalan päälle/ ja ei unohtaisit Jumalan teot/ ja hänen käskynsä pitäisit.
Ps 78:9 Ja ei tulisit ninquin heiden Isens/ yxi kirrinen ia cangia Sucu/ ioca ei wahuistanut sydhemens/ Ja heiden Hengens eipe vskolisesta rippunut Jumalasta.
Ja ei tulisit niinkuin heidän isänsä/ yksi kirrinen ja kankea suku/ joka ei wahwistanut sydämensä/ Ja heidän henkensä eipä uskollisesti riippunut Jumalasta.
Ps 78:10 Ninquin ne * Ephraimin Lapset/ harniskoitut/ Joutzella ambuit/ poislangesit * Sodhan aialla.
Niinkuin ne Ephraimin lapset/ haarniskoidut/ jousella ampuit/ poislankesit sodan ajalla.
Ps 78:11 Eipe he pitenyet Jumalan Lijtoa/ Ja euet tactonet waelta henen Laisans.
Eipä he pitäneet Jumalan liittoa/ Ja eiwät tahtoneet waeltaa hänen laissansa.
Ps 78:12 Ja he vnhotit henen Teghonsa ia henen Ihmeens/ iotca hen heille osottanut oli.
Ja he unhotit hänen tekonsa ja hänen ihmeensä/ jotka hän heille osoittanut oli.
Ps 78:13 Heiden Iseins eteen teki hen Ihmeite Ägyptin Maasa/ sijllä Zoan kedholla.
Heidän isäinsä eteen teki hän ihmeitä Egyptin maassa/ sillä Zoan kedolla.
Ps 78:14 Hen halcaisi Meren/ ia heite sen lepitzewei/ ia asetti sen Wedhen/ ninquin ydhen Murin.
Hän halkaisi meren/ ja heitä sen läwitse wei/ ja asetti sen weden/ niinkuin yhden muurin.
Ps 78:15 Ja hen talutti heite ylipeiue Piluelle/ ia coco ööte walkialla Tulella.
Ja hän talutti heitä ylipäiwä pilwellä/ ja koko yötä walkealla tulella.
Ps 78:16 Hen halghaisi Callion Coruesa/ ia iootti heite wedhelle ninquin swres Sywydhes.
Hän halkaisi kallion korwessa/ ja juotti heitä wedellä niinkuin suuressa sywyydessä.
Ps 78:17 Ja hen laski Oijat wootaman sijte Calliosta/ Nin ette he sieldä vloswoosit quin wirdhat.
Ja hän laski ojat wuotamaan siitä kalliosta/ Niin että he sieltä uloswuosit kuin wirrat.
Ps 78:18 Ja wiele he sijttengi syndieteit henen wastans/ ia wihoitit sen Corkeiman sijnä Coruessa.
Ja wielä he sittenkin syntiä teitä hänen wastaansa/ ja wihoitit sen Korkeimman siinä korwessa.
Ps 78:19 Ja he kiusasit Jumala heiden sydhemisens/ Ette he anoit Roca heiden Sieluillens.
Ja he kiusasit Jumalaa heidän sydämissänsä/ että he anoit ruokaa heidän sielullensa.
Ps 78:20 He puhuit Jumalata wastan ia sanoit/ Woineko Jumala walmista Peudhen Coruesa?
He puhuit Jumalata wastaan ja sanoit/ Woineeko Jumala walmistaa pöydän korwessa?
Ps 78:21 Catzo/ kylle hen tosin Callion löi/ ia wedhet vloswosit ia Oiat vlosioxit.
Katso/ kyllä hän tosin kallion löi/ ja wedet uloswuosit ja ojat ulosjuoksit.
Ps 78:22 Mutta quinga hen woi mös Leiuen anda/ eli henen Canssallens Liha saatta?
Mutta kuinka hän woi myös leiwän antaa/ eli hänen kansallensa lihaa saattaa?
Ps 78:23 Quin nyt HERRA sen cwli/ nin hen kiukustui/ ia Tuli sytytettijn Jacobis/ ia iulmaus tuli Israelin ylitze.
Kuin nyt HERRA sen kuuli/ niin hän kiukustui/ ja tuli sytytettiin Jakobissa/ ja julmaus tuli Israelin ylitse.
Ps 78:24 Ettei he vskoneet Jumalan päle/ ia euet vskaltanuet henen Apunsa päle. Ja hen keski piluille ylhelde/ ia auasi ne Taiuan ouet.
ettei he uskoneet Jumalan päälle/ ja eiwät uskaltaneet hänen apunsa päälle. Ja hän käski pilwille ylhäältä/ ja awasi taiwaan owet.
Ps 78:25 Ja annoi sataa heille Manna södhexens/ Ja annoi heille Taiuan Leipe.
Ja antoi sataa heille mannaa syödäksensä/ ja antoi heille taiwaan leipää.
Ps 78:26 He söit Engeliten Leipe/ hen lehetti heille kylle Roca rauinoxexi.
He söit enkelten leipää/ hän lähetti heille kyllin ruokaa rawinnoksi.
Ps 78:27 Hen annoi Itetwlen puhalta Taiuan alla/ ia henen wäkewydhens cautta yleskihoitti EteleTwlen.
Hän antoi itätuulen puhaltaa taiwaan alla/ ja hänen wäkewyytensä kautta ylöskiihoitti etelätuulen.
Ps 78:28 Ja annoi sata Ninquin tomun Liha heiden pälens/ Ja Linduia ninquin Sannan Meresse.
Ja antoi sataa niinkuin tomun lihaa heidän päällensä/ ja lintuja niinkuin sannan meressä.
Ps 78:29 Ja salli ne langeta keskelle heiden Scantzians/ Jocapaicas quin he asuit.
Ja salli ne langeta keskelle heidän skantsiansa (leiriänsä) / jokapaikassa kuin he asuit.
Ps 78:30 Nin he söit ia tulit sangen rauitetuxi/ ia annoi sammutta heiden himonsa.
Niin he söit ja tulit sangen rawitetuksi/ ja antoi sammuttaa heidän himonsa.
Ps 78:31 Quin he nyt Himonsa sammutit/ ia he wiele sijte söit.
Kuin he nyt himonsa sammutit/ ja he wielä siitä söit.
Ps 78:32 Nin tuli Jumalan wiha heiden ylitzens/ ia tapoi ne Jaloimat heiden seastans/ ia ne Parahimmat Israelis hen mahanlöi.
Niin tuli Jumalan wiha heidän ylitsensä/ ja tappoi ne jaloimmat heidän seastansa/ ja ne parhaimmat Israelissa hän maahan löi.
Ps 78:33 MUtta ylitze neite caikia he wiele sijttekin synditeit/ ia euet vskoneet henen Ihmeitens päle.
Mutta ylitse näitä kaikkia he wielä sittenkin syntiä teitä/ ja eiwät uskoneet hänen ihmeittensä päälle.
Ps 78:34 Senteden annoi hen heite poiscoolla/ nin ette he miteken saanuet/ ia teutyi heiden Eliaicanans rangaistetta.
Sentähden antoi hän heitä pois kuolla/ niin että he mitäkään saaneet/ ja täytyi heidän elinaikanansa rangaistettaa.
Ps 78:35 Quin hen heite tappoi/ etzit he hende/ Ja he palasit/ ia warahin tulit Jumalan tyge.
Kuin hän heitä tappoi/ etsit he häntä/ ja he palasit/ ja warhain tulit Jumalan tykö.
Ps 78:36 Ja muistelit/ Ette Jumala on heiden Turuans/ Ja Jumala se Corkein heiden Lunastaians.
Ja muistelit/ että Jumala on heidän turwansa/ ja Jumala se Korkein heidän lunastajansa.
Ps 78:37 Ja he wiekastelit henen edhesens heiden Suullans/ ia walectelit henelle heiden Kielillens. Mutta heiden sydemens ei ollut wahua henen tygens/ ia euet pitenyet vskolisesta henen Lijtostans.
Ja he wiekastelit hänen edessänsä heidän suullansa/ ja walehtelit hänelle heidän kielillänsä. Mutta heidän sydämensä ei ollut wahwa hänen tykönsä/ ja eiwät pitäneet uskollisesti hänen liitostansa.
Ps 78:38 MUtta hen oli Armolinen/ ia andexiannoi ne Pahatteghot/ ia ei hukuttanut heite/ ia vsein hen poiskiäensi wihans/ ettei hen laskenut caikia wihans menemen.
Mutta hän oli armollinen ja anteeksiantoi ne pahat teot/ ja ei hukuttanut heitä/ ja usein hän poiskäänsi wihansa/ ettei hän laskenut kaikkia wihansa menemään.
Ps 78:39 Sille hen muisti ette he Liha olit/ yxi Twli quin poismene/ ia ei palaia.
Sillä hän muisti että he liha olit/ yksi tuuli kuin poismenee/ ja ei palaja.
Ps 78:40 He wihoitit hende sangen vsein Coruesa/ ia Kihoitit henen sijnä Aukiasmaas.
He wihoitit häntä sangen usein korwessa/ ja kiihoitit hänen siinä aukeassa maassa.
Ps 78:41 Ja he kiusasit taas Jumalata iocapaicas/ ia hersyttelit sen Pyhen Israelis.
Ja he kiusasit taas Jumalata joka paikassa/ ja härsyttelit sen Pyhän Israelissa.
Ps 78:42 Euet he muistanuet henen Kädhens päle/ sinä Peiuene iona hen lunasti heite Wiholisiste.
Eiwät he muistaneet hänen kätensä päälle/ sinä päiwänä jona hän lunasti heitä wihollisista.
Ps 78:43 Ninquin hen oli henen Merkins Egyptis tehnyt/ ia henen Ihmeens sijnä Zoan maassa.
Niinkuin hän oli hänen merkkinsä Egyptissä tehnyt/ ja hänen ihmeensä siinä Zoan maassa.
Ps 78:44 Coska hen heiden Wedhens werexi mwtti/ ettei he heiden Oistans tainnet ioodha.
Koska hän heidän wetensä wereksi muutti/ ettei he heidän ojistansa tainneet juoda.
Ps 78:45 Coska hen Turilat heiden secans lehetti/ iotca heite söit/ ia Sammacot quin heite hukutit.
Koska hän turilaat heidän sekaansa lähetti/ jotka heitä söit/ ja sammakot kuin heitä hukutit.
Ps 78:46 Ja annoi heiden Elonsa Roostille/ ia heiden Kyluöns Toukille.
Ja antoi heidän elonsa roostille (ruohomadoille)/ ja heidän kylwönsä toukille.
Ps 78:47 Coska hen Rakehilla heiden Winapuuns löi/ ia heiden Willificunans Pacaisella.
Koska hän rakeilla heidän wiinapuunsa löi/ ja heidän williwiikunansa pakkasella.
Ps 78:48 Coska hen löi heiden Carians Rakehilla/ ia heiden Laumans pitkeisentulella.
Koska hän löi heidän karjansa rakeilla/ ja heidän laumansa pitkäisen tulella.
Ps 78:49 Coska hen hirmulises wihassans lehetti heiden secaans pahat Engelit/ ia annoi heite radhella ia cadhotetta/ ia wahingoitta.
Koska hän hirmullisessa wihassansa lähetti heidän sekaansa pahat enkelit/ ja antoi heitä raadella ja kadotettaa/ ja wahingoittaa.
Ps 78:50 Coska hen annoi wihans edeskeudhe/ Ja heiden Sieluiansa eipe Coolemasta sästenyt/ Ja cooletti Ruttotaudhilla heiden Eleimens.
Koska hän antoi wihansa edeskäydä/ ja heidän sielujansa eipä kuolemasta säästänyt/ ja kuoletti ruttotaudilla heidän eläimensä.
Ps 78:51 Coska hen caiki Esicoiset Egyptis löi/ ne ensimeiset Periliset sen Chamin Maioissa.
Koska hän kaikki esikoiset Egyptissä löi/ ne ensimmäiset perilliset sen Chamin majoissa.
Ps 78:52 JA vloslaski ninquin Lambat henen Canssans/ ia wei heite ninquin iongun Lauman Coruesa.
Ja uloslaski niinkuin lampaat hänen kansansa/ ja wei heitä niinkuin jonkun lauman korwessa.
Ps 78:53 Ja hen saattoi heite irstasta/ ettei he pelienyet/ waan heiden wiholisens peitti se Meri.
Ja hän saattoi heitä irstaasta/ ettei he peljänneet/ waan heidän wihollisensa peitti se meri.
Ps 78:54 Ja hen siseltoi heite henen Pyhydens Raiohin/ temen Mäen tyge/ ionga henen Oikia kätens saanut oli.
Ja hän sisälle toi heitä hänen pyhyytensä rajoihin/ tämän mäen tykö/ jonka hänen oikea kätensä saanut oli.
Ps 78:55 Ja hen poisheitti heiden eteens Pacanat/ ia heille aruolla Perimisen vlosiacoi/ Ja nijnnen Maioissa hen annoi Israelin Sucukunnat siselasua.
Ja hän poisheitti heidän edestänsä pakanat/ ja heille arwoilla perimisen ulosjakoi/ Ja niiden majoissa hän antoi Israelin sukukunnat sisällä asua.
Ps 78:56 Mutta he kiusasit ia wihoitit Jumalan sen Corkeiman/ Ja euet pitenyet henen Todhistoxians.
Mutta he kiusasit ja wihoitit Jumalan sen Korkeimman/ ja eiwät pitäneet hänen todistuksiansa.
Ps 78:57 Waan he tacaperin langesit/ ia ylencatzoit caikia/ nin quin heiden Isenssecki/ ia euet pitenet/ ninquin leuhä Joutzi.
Waan he takaperin lankesit/ ja ylenkatsoit kaikkia/ niinkuin heidän isänsäkin/ ja eiwät pitäneet/ niinkuin löyhä jousi.
Ps 78:58 Ja he yllytit henen wihahan heiden Hijsillens/ ia hersyttelit henen heiden Epeiumaloillans.
Ja he yllytit hänen wihahan heidän hiisillänsä/ ja härsyttelit hänen heidän epäjumaloillansa.
Ps 78:59 Ja quin Jumala sen cwli/ nin hen närkestyi/ ia sangen poisheitti Israelin.
Ja kuin Jumala sen kuuli/ niin hän närkästyi/ ja sangen poisheitti Israelin.
Ps 78:60 Nin ette hen ylenannoi henen Asumisens Silos/ sen Maian/ iossa hen Inhimisten seas asui.
Niin että hän ylenantoi hänen asumisensa Silossa/ sen majan/ jossa hän ihmisten seassa asui.
Ps 78:61 Ja annoi heiden Woimans Fangiuxehen/ ia heiden Cauniudhens wiholisten käsijn.
Ja antoi heidän woimansa wankeuteen/ ja heidän kauneutensa wihollisten käsiin.
Ps 78:62 Ja hen ylenannoi kanssans Miecan ala/ ia närkestyi henen Perimistens wastan.
Ja hän ylenantoi kansansa miekan alle/ ja närkästyi hänen perimisensä wastaan.
Ps 78:63 Heiden Miehucaisens Tuli ylessöi/ ia heiden Neitzydhens teutyi hoolemata iedhä.
Heidän miehukaisensa tuli ylössöi/ ja heidän neitsyytensä täytyi huolemata jäädä.
Ps 78:64 Heiden Pappins miecan cautta langesit/ ia ei Leski ollutkan/ ioca sen ylitzen idki.
Heidän pappinsa miekan kautta lankesit/ ja ei leski ollutkaan/ joka sen ylitsen itki.
Ps 78:65 Ja se HERRA heräsi/ ninquin iocu Macauainen/ ninquin iocu Wekeue rämäie Winan ioopumisest.
Ja se HERRA heräsi/ niinkuin joku makaawainen/ niinkuin joku wäkewä rämääjä wiinan juopumisesta.
Ps 78:66 Ja löi henen Wiholisens perewierihin/ ia pani ijancaikisen häpien heiden pälens.
Ja löi hänen wihollisensa periwierihin/ ja pani iankaikkisen häpeän heidän päällensä.
Ps 78:67 Ja poisheitti sen Josephin Maian/ ia ei vloswalinut sitä Ephraimin Sucukunda.
Ja poisheitti sen Josephin majan/ ja ei uloswalinnut sitä Ephraimin sukukuntaa.
Ps 78:68 Waan hen vloswalitzi sen Judan Sucukunnan/ Sen woren Zion/ iota hen racasti.
Waan hän uloswalitsi sen Judan sukukunnan/ sen wuoren Zion/ jota hän rakasti.
Ps 78:69 Ja rakensi henen Pyhydhens corkeuxeen/ ninquin ijancaikisesta pysyueisen Maan.
Ja rakensi hänen pyhyytensä korkeukseen/ niinkuin iankaikkisesti pysywäisen maan.
Ps 78:70 Ja vloswalitzi henen Paluelians Dauidin/ Ja otti henen Lammasten hoonesta.
Ja uloswalitsi hänen palwelijansa Dawidin/ ja otti hänen lammasten huoneesta.
Ps 78:71 Nijste imetteuiste Lampaista/ hen haki henen Ette Hen henen Canssans Jacobin caitzisi/ ia Israelin henen Perimisens.
Niistä imettäiwäisistä lampaista/ hän haki hänen että hän hänen kanssans Jakobin kaitsisi/ ja Israelin hänen perimisensä.
Ps 78:72 Ja hen caitzi mös heite caikella sydhemens wakudhella/ Ja hallitzis heite caikella achkerudhella.
Ja hän kaitsi myös heitä kaikella sydämensä wakuudella/ ja hallitsisi heitä kaikella ahkeruudella.

LXXIX. Psalmi

Ombi samast Asiast/ quin se lxxiiij. Psalmi oli/ Sille teme on yxi Rucous/ nijte Wiholisia wastan/ iotca Kircot ia Scoulut ynne Jumalanpalueluxen cansa/ rateleuat/ hucuttauat ia riuauat. Erinens hen puhupi sijte rateluxest/ ioca Caldeerin ia Antiochusen cautta tapactui/ ia Apu Jumalalda rucole.

Ps 79:1 Yxi Assaphin Psalmi. HERRA/ Pacanat ouat Perikundaas carghaneet/ he ouat saastuttanuet sinun pyhen Templis/ Ja Jerusalemista Kiuiraunion tehenet.
Yksi Asaphin psalmi. HERRA/ Pakanat owat perikuntaasi karanneet/ he owat saastuttaneet sinun pyhän templisi/ Ja Jerusalemista kiwiraunion tehneet.
Ps 79:2 He annoit sinun Palueliadhes Rumit Linnuille taiuasalla roaxi/ ia sinun Pyheis Lihat maan Pedhoille.
He annoit sinun palwelijaidesi ruumiit linnuille taiwasalla ruoaksi/ ja sinun pyhäisi lihat maan pedoille.
Ps 79:3 He vloswodhatit heiden Werens ninquin wedhen Jerusalemin ymberille/ ia eikengen haudhanut.
He uloswuodatit heidän werensä niinkuin weden Jerusalemin ympärillä/ ja eikenkään haudannut.
Ps 79:4 Me olema meiden Napureillen nauruxi tulleet/ häueistyxi ia pilcaxi nijlle/ iotca meiden ymberillen ouat.
Me olemme meidän naapureillen nauruksi tulleet/ häwäistykseksi ja pilkaksi niille/ jotka meidän ympärillän owat.
Ps 79:5 HERRA quincauuan sine tadhot ratki nin wihainen olla? Ja sinun Kiuauxes ninquin Tulen annat pala?
HERRA kuin kauan sinä tahdot ratki niin wihainen olla? Ja sinun kiiwauksesi niinkuin tulen annat palaa?
Ps 79:6 Uloswodhata sinun Hirmusudhes Pacanoidhen päle/ iotca euet sinua tunne/ Ja ninen Waldakundain päle/ iotca euet sinun Nimees auxenshwdha.
Uloswuodata sinun hirmuisuutesi pakanoiden päälle/ jotka eiwät sinua tunne/ Ja niiden waltakuntain päälle/ jotka eiwät sinun nimeäsi awuksensa huuda.
Ps 79:7 Sille he ouat Jacobin ylessönyet/ ia henen Honensa häuittenyet.
Sillä he owat Jakobin ylössyöneet/ ja hänen huoneensa häwittäneet.
Ps 79:8 Ele muistele meiden endisten Pahatecoin päle/ Armahda pian meiden pälen/ sille me olema sangen kieuhexi tulluet.
Älä muistele meidän entisten pahain tekoin päälle/ Armahda pian meidän päällen/ sillä me olemme sangen köyhäksi tulleet.
Ps 79:9 Auta sine meite Jumala meiden Auttaian/ sinun Nimes Cunnian tedhen/ Pelasta meite ia anna meille synnit andexi/ sinun Nimes tedhen.
Auta sinä meitä Jumala meidän auttajan/ sinun nimesi kunnian tähden/ Pelasta meitä ja anna meille synnit anteeksi/ sinun nimesi tähden.
Ps 79:10 Mixis sallit Pacanat sanoman? Cussa nyt on heiden Jumalans? Ilmoitettacan Pacanain seas/ meiden silmein edes/ se Costo/ sinun Palueliais weren ylitze/ ioca vloswodhatettu on.
Miksis sallit pakanat sanoman? Kussa nyt on heidän Jumalansa? Ilmoitettakaan pakanaiden seassa/ meidän silmäin edessä/ se kosto/ sinun palwelijaisi weren ylitse/ joka uloswuodatettu on.
Ps 79:11 Anna sinun etees tulla ne fangein hocauxet/ sinun swren Käsiuardhes cautta coria ne Cooleuaiset Lapset.
Anna sinun eteesi tulla ne wankein huokaukset/ sinun suuren käsiwartesi kautta korjaa ne kuolewaiset lapset.
Ps 79:12 Ja costa meiden Napurillen seitzemenkerdoin heiden pilcans heiden helmaansa/ iolla he HERRA sinua pilcaneet ouat.
Ja kosta meidän naapurilleni seitsemän kerroin heidän pilkkansa heidän helmaansa/ jolla he HERRA sinua pilkanneet owat.
Ps 79:13 Mutta me sinun Canssas/ ia sinun wehmas Lauma/ kijtemme sinua ijancaikisesta/ ia iulghistamma sinun Kijtostas ilman Loppumat.
Mutta me sinun kansasi/ ja sinun wehmas lauma/ kiitämme sinua iankaikkisesti/ ja julkistamme sinun kiitostasi ilman loppumatta.

LXXX. Psalmi

On yxi Rucous/ ninquin se Endinen Psalmi/ Seurakunnan Wiholisia wastan/ Jonga hen winatarhan caltaisexi wetäpi/ Ette se Egyptist nin Cananean Maan sijrtin.

Ps 80:1 Yxi Assaphin Psalmi/ sijte Cullaisesta Cuckaisest/ edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi/ siitä kultaisesta kukkaisesta/ edeltäweisattawa.
Ps 80:2 CWle sine Israelin Paimen/ iocas saattat Josephin ninquin Lambat/ ilmoita sinus Joca istut Cherubin päle.
Kuule sinä Israelin paimen/ jokas saatat Josephin niinkuin lampaat/ ilmoita sinusi joka istut cherubin päällä.
Ps 80:3 Ylesheräte sinun waltas/ sine quin Ephraimin BenJamin ia Manassen edes olet/ ia tule meiden auxenne.
Ylösherätä sinun waltasi/ sinä kuin Ephraimin BenJamin ja Manassen edessä olet/ ja tule meidän awuksemme.
Ps 80:4 Jumala lohuta meite/ ia anna sinun Casuos paista/ nin me autetuxi tulemma.
Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun kaswosi paistaa/ niin me autetuksi tulemme.
Ps 80:5 HERRA Jumala Zebaoth/ quincauuan sine wihastut sinun Canssas Rucouxen päle?
HERRA Jumala Zebaoth/ kuinkauan sinä wihastut sinun kansasi rukouksen päälle?
Ps 80:6 Sine heite Rokit Kynelden Leiuelle/ ia iootat heite swrella mitalla teunens kijnelite.
Sinä heitä ruokit kyynelten leiwällä/ ja juotat heitä suurella mitalla täynnänsä kyyneliä.
Ps 80:7 Sine annat caiki meiden Napurin meite kiroilla/ Ja meiden Wiholiset meite pilcata.
Sinä annat kaikki meidän naapurin meitä kiroilla/ ja meidän wiholliset meitä pilkata.
Ps 80:8 Jumala Zebaoth lohutta meite/ ia walista sinun Casuos/ nin me autetuxi tulema.
Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja walista sinun kaswosi/ niin me autetuksi tulemme.
Ps 80:9 Winapuun sine Egyptist vlossijrsit/ ia olet Pacanat poiskarcottanut/ ia sen saman istuttanut.
Wiinapuun sinä Egyptistä ulossiirsit/ ja olet pakanat poiskarkoittanut/ ja sen saman istuttanut.
Ps 80:10 Sine percasit Tien henen eteens/ ia annoit henen hyuesti iwrtua/ nin ette se Maan teutti.
Sinä perkasit tien hänen eteensä/ ja annoit hänen hywästi juurtua/ niin että se maan täytti.
Ps 80:11 Mäet ouat sen Wariolla peitetyt/ ia henen Oxillans ne Jumalan Cedrinpuudh.
Mäet owat sen warjolla peitetyt/ ja hänen oksillansa ne Jumalan sedripuut.
Ps 80:12 Sine vlosleuitit henen wesans haman Meren asti/ ia henen warwns haman * Wirdhan tyge.
Sinä uloslewitit hänen wesansa hamaan mereen asti/ ja hänen warwunsa hamaan wirran tykö.
Ps 80:13 Mixis sis serghit henen Aitans/ ette sen repiuet caiki ohitzekeupiet.
Miksis siis särjit hänen aitansa/ että sen repiwät kaikki ohitsekäywät.
Ps 80:14 Se Metzesica ombi sen ylescaiuanut/ ia ne Pedhot ouat sen poiskaluonuet.
Se metsäsika ompi sen ylöskaiwanut/ ja ne pedot owat sen pois kalunneet.
Ps 80:15 Jumala Zebaoth käenne sis sinuas/ alascatzo Taiuahast/ ia näe site/ ia etziskele täte Winapuuta.
Jumala Zebaoth käännä siis sinuasi/ alaskatso taiwaasta/ ja näe sitä/ ja etsiskele tätä wiinapuuta.
Ps 80:16 Ja pidhe se kijndiest/ ionga sinun Oikia kätes istuttanut on/ Ja iongas sinulles luiasti vlosualinut olet.
Ja pidä se kiinteästi/ jonka sinun oikea kätesi istuttanut on/ Ja jonkas sinullesi lujasti uloswalinnut olet.
Ps 80:17 Catzo sihen ia nuctele/ Ette sijte poltamisest ia repimisest iocu Loppu tulis.
Katso siihen ja nuhtele/ että siitä polttamisesta ja repimisestä joku loppu tulisi.
Ps 80:18 Sinun kätes warielkon sen sinun Oikian kädhes Canssan/ Ja ne Inhimiset iotcas sinulles luiasti vloswalinut olet.
Sinun kätesi warjelkoon sen sinun oikean kätesi kanssa/ Ja ne ihmiset jotkas sinullesi lujasti uloswalinnut olet.
Ps 80:19 Nin eipe me sinusta poismene/ szoo meite eleuen/ Nin me sinun Nimees auxenihwdham.
Niin eipä me sinusta poismene/ suo meitä eläwän/ Niin me sinun nimeäsi awuksi huudamme.
Ps 80:20 HERRA Jumala Zebaoth lohuta meite/ ia anna sinun Casuos paista/ nin me autetuxi tulemma.
HERRA Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja anna sinun kaswosi paistaa/ niin me autetuksi tulemme.

Se Cwdes Ölucu.