Psalttari

LIX. Psalmi .

 

On yxi Rucous Wapatoxen teden. Sille ette caiki Dauidin Historiat/ waiuat ia Pacot/ ouat Christusen ia Seurakunnan Esikuuat. Joinenga Wiholisia wastan tesse Psalmis rucollan.

Ps 59:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale ( ettei hen huckuisi ) coska Saul lehetti henen Honetans skantzaman/ saadhaxens hende tappa.
Yksi Dawidin kultainen kappale (ettei hän hukkuisi) koska Saul lähetti hänen huonettansa skantsaman (piirittämään)/ saadaksensa häntä tappaa.
Ps 59:2 PElasta minua minun Jumalan minun wiholisistani/ ia wariele minua nijste/ iotca heitens minun wastani asettauat.
Pelasta minua minun Jumalani minun wihollisistani/ ja warjele minua niistä/ jotka heitänsä minua wastaani asettawat.
Ps 59:3 Pelasta minua nijste Pahointekijst/ ia auta minua nijste Werenahneista.
Pelasta minua niistä pahantekijäistä/ ja auta minua niistä werenahneista.
Ps 59:4 Sille catzos HERRA/ he weijuuet minun Sieluni ielkin/ Ne Wäkeuet cocouat heitens minun wastani/ Ilman minun syteni ia ricostani.
Sillä katsos HERRA/ he wäijywät minun sieluni jälkeen/ Ne wäkewät kokoowat heitänsä minun wastaani/ ilman minun syytäni ja rikostani.
Ps 59:5 He ioxeuat ilman minun syteni/ ia walmistauat heitens/ Ylesnouse ia cochta minua/ ia catzo sihen.
He juoksewat ilman minun syytäni/ ja walmistawat heitänsä/ Ylösnouse ja kohtaa minua/ ja katso siihen.
Ps 59:6 Sine HERRA Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ Ylesherä etziskelemän caiki Pacanat/ Ele ketegen heiste armaitze/ iotca sencaltaiset padhitut Pahointekiet ouat.
Sinä HERRA Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ Ylösherää etsiskelemään kaikki pakanat/ Älä ketäkään heistä armaitse/ jotka senkaltaiset paatuneet pahointekijät owat.
Ps 59:7 Anna/ heite Ecton polen palata/ ia vlwocan ninquin Coirat/ ia samotcaan ymberi Caupungin.
Anna/ heitä ehtoon puolen palata/ ja ulwokaan niinkuin koirat/ ja samotkaan ympäri kaupungin.
Ps 59:8 Catzos/ he puhuuat keskenens/ Miecat ouat heiden Hwlisans/ Cuca sen cwlis?
Katsos/ he puhuwat keskenänsä/ Miekat owat heidän huulissansa/ Kuka sen kuulisi?
Ps 59:9 Mutta sine HERRA naureskelet heite/ ia nietelet caiki Pacanat.
Mutta sinä HERRA naureskelet heitä/ ja nietelet (pilkkaat) kaikki pakanat.
Ps 59:10 Heiden wäkewydhens teden mine turuan sinun tyges/ Sille Jumala ombi minun warieluxen.
Heidän wäkewyytensä tähden minä turwaan sinun tykösi/ Sillä Jumala ompi minun warjelukseni.
Ps 59:11 Jumala osotta minulle runsasti henen Hywydhens/ Jumala andapi minun lustin nädhexeni minun Wiholisteni päle.
Jumala osoittaa minulle runsaasti hänen hywyytensä/ Jumala antaapi minun lystin nähdäkseni minun wihollisteni päälle.
Ps 59:12 Ele heite tapa/ ettei minun Canssan site wnodhais/ Mutta haiota heite sinun woimallas/ HERRA ombi meiden Kilpen/ ia alaspaiskapi heite.
Älä heitä tapa/ ettei minun kansan sitä unohtaisi/ Mutta hajoita heitä sinun woimallasi/ HERRA ompi meidän kilpen/ ja alaspaiskaapi heitä.
Ps 59:13 Heiden Opetuxens on sula syndi/ ia wijpyuet heiden Coreuxisans/ ia euet mwta sarna/ quin sula Kiroust ia Napistost.
Heidän opetuksensa on sula synti/ ja wiipywät heidän koreuksissansa/ ja eiwät muuta saarnaa/ kuin sulaa kirousta ja napistusta.
Ps 59:14 Ulospyhgi heite wihasas/ vlospyhgi heite/ ettei he olisickan/ ia ymmerdheisi ette Jumala ombi Haltia ylitze Jacobin caikesa mailmasa. Sela.
Ulospyyhi heitä wihassasi/ ulospyyhi heitä/ ettei he oliskaan/ ja ymmärtäisi että Jumala ompi haltija ylitse Jakobin kaikessa maailmassa. Sela.
Ps 59:15 Anna heite Ecton polen palata/ ia vluocan ninquin Coirat/ ia samotcan ymberi Caupungin.
Anna heitä ehtoon puolen palata/ ja ulwokaan niinkuin koirat/ ja samotkaan ympäri kaupungin.
Ps 59:16 Anna heite ioosta sinne ia tenne Roan teden/ ia vluocan/ coska euet he rauituxi tule.
Anna heitä juosta sinne ja tänne ruoan tähden/ ja ulwokaan/ koska eiwät he rawituksi tule.
Ps 59:17 Mutta mine tadhon weisata sinun Wäkewydhestäs/ ia Homenelda kerskata sinun Hywyttes. Sille sine olet minun Warieluxen ia Turuan minun Hädhesseni.
Mutta minä tahdon weisata sinun wäkewyydestäsi/ ja huomeneltain kerskata sinun hywyyttäsi. Sillä sinä olet minun warjelukseni ja turwani minun hädässäni.
Ps 59:18 Mine tadhon sinulle minun Turuan Kijtostweisata/ Sille sine Jumala olet minun Warieluxen/ ia minun armolinen Jumalan.
Minä tahdon sinulle minun turwani kiitosta weisata/ Sillä sinä Jumala olet minun warjelukseni/ ja minun armollinen Jumalani.