Noutauaiset Siugnauxet/ pite Messun/ Amun ia Ecton Weisuin etc. Lopuisa/ Voroin ia Usein Canssan ylitze/ mainittaman.

Noutauaiset Siugnauxet/ pite Messun/ Amun ia Ecton Weisuin etc. Lopuisa/ Voroin ia Usein Canssan ylitze/ mainittaman.

4 Moos 6:24 HERRA siugnatkon meite/ ia warielkon mete/
HERRA siunatkoon meitä/ ja warjelkoon meitä/
4 Moos 6:25 hen valistacon Casuons meiden pälen ia olcoon meille armolinen/
Hän walistakoon kaswonsa meidän päällen ja olkoon meille armollinen/
4 Moos 6:26 HERRA kiendeken casuons meiden poleen/ ia andacon meille nykysen ia ijancaikisen Rauhan/
HERRA kääntäkään kaswonsa meidän puoleen/ ja antakoon meille nykyisen ja iankaikkisen rauhan/
4 Moos 6:27 Nimen Isen ia Poian ia pyhen Hengen Amen.
nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Amen.

Toinen Siugnaus

Itze meiden HERRAN Jesus Christus/ ia Jumala/ ia meiden Isen/ ioca meite racasti/ ia annoi meille ijancaikisen lohutoxen/ ia ydhen hyuen toiuon/ Armon cautta se lohuttacon meiden sydhemet/ ia wahuistacon meite/ caikinaisis pyhis Opis/ hyuisse töisse. HERRA hen asettacon mös meiden Sydemen/ Jumalan rackauteen/ ia Christusen odhottamiseen/
Itse meidän HERRA Jesus Kristus/ ja Jumala/ ja meidän Isän/ joka meitä rakasti/ ja antoi meille iankaikkisen lohdutuksen/ ja yhden hywän toiwon/ Armon kautta lohduttakoon meidän sydämet/ ja wahwistakoon meitä/ kaikkinaisis pyhis opis/ hywissä töissä. HERRA hän asettakoon myös meidän sydämen/ Jumalan rakkauteen/ ja Kristusen odottamiseen
2Tess 4:16 Ja itzepe Rauhan HERRA/ hen andocon meille Rauhan aina/ caikella modholla/ HERRA se olcoon alati meiden caikein cansa/ Amen.
Ja itsepä Rauhan HERRA/ hän antakoon meille rauhan aina/ kaikella muodolla/ HERRA se olkoon alati meidän kaikkein kanssa/ Amen.

Toinen Siugnaus

SEn caikiualtian Isen Jumalan Siugnaus/ alasastuco' meiden pälen/ ia olcoon meille aina turuaus. Amen.
Lexuin Edhelle etc. Siugnauxet.
Se pyhen hengen waikutos auacon meille/ temen Lexun ymmerdhyxen/ muiston ia prucamisen ette me waellaisim oikialle tielle. Amen.
Sine ijancaikinen ISE/ siugna meite/ ia armos aina lise. Amen.
Sine Jumalan Ainocainen poica/ siugna meite/ ia alati auta Amen.
Sen pyhen Hengen moninaiset Armot/ yleswalghistaco' meiden sydhemen ia taidhon/ Amen.
Se caikiualtias Jumala ijancaikinen olcoon meille aupias ia armolinen/ Amen.
Christusen armo meite saattacoon/ sijhen loppumattoon paradisijn iloon/ Amen.
Jumala sytyttekön meiden sydhemehin/ henen rackaudhens tulen ia tudemisen. Amen.
Toiset.
Se meite hyuestisiugnatkon/ ionga Waldakunda ilman loput on/ Amen.
Se Euangeliumin iulghistus/ olcoon meille ijancaikimen turua ia autuus/ Amen.
Jumalan apu ia armo/ meite alati auttacoon. Amen.
Sihen Taiualistein Seuran iouckoon/ se Engelitten Kuningas meite saattacoon/ Amen.
Euangeliumin Sanain cautta/ anna HERRA synnit andexi/ ia meite auta/ Amen.
Caikissa tuskis ia waiuas/ wariele sine quin asut ylhelle Taiuas/ Amen.
Neitzyn Marian Juhlis/ Siugnauxet. Jesus neitzyn Maria' poica/ olcoon meille armolinen nyt ia ioca aica/ Amen.
Se quin puchtaast Neitzyst syndynyt on/ Se wahwistacon meiden Uskon/ Amen.
Joca meite loi ia lunasti/ Se mös corghottacon meite iloons asti/ Amen.
Coska Ristist Juhlatan. Jumala andacoon meille henen pyhest Ramatuxest/ ette me caikia oikein ymmerdheisim ia käsitteisim/ Jolla me henen Lohutoxens cautta/ kersimises pysyueiset seisoisim Ame' Se kersimise' ia Lohutoxen Jumala andacon meille/ Ette me yximieliseste keskenen eleisim Christuse' Jesusen teille Ame'.
O HERRA Jesu sine pian söxe ia talla/ Sathanam meiden Jalkamme ala. AMEN.
2 Kor 13: Meiden HERRAN Jesusen Christusen Armo/ ia Jumalan rackaus/ ia pyhen Hengen Osaliseus/ olcoon meiden caikein casan nyt/ aina ia ijancaikisesta. AMEN.

Somen Turus tulkittu/ van Stocholmis on prentettu/ silde minun Rackahalda Amunild Lauritzan poialda. Coska sielle palio Rutost cooli ia HERRAN sundyme woosi oli.

Valitse
luku