Psalttari

LXV. Psalmi .

 

Teme Psalmi kijttepi Jumalan hiliasudhen/ rauhalisen/ ia leuolisen Aian edest/ Ja ensin Jumalan sanan/ ia syndein andexiandamisen teden.
Sijtte hen mainitze ne vlcoiset Jumalan lahiat/ quin on/ Rauha/ Pellon casuo/ Elatus ia sencaltaiset/ nin/ ette coco Woosi on quin ymrienen Crunu/ moninaisist Jumalan Lahioista ommeltu/ cudhottu ia souitettu.
Joca Psalmi mös ymmerteten Christusen waldakunnasta ia sijte vdhesta Testamentiste.

Ps 65:1 Dauidin Psalmi weisoxi edelweisattapa.
Dawidin psalmi weisuuksi edeltäweisattawa.
Ps 65:2 JUmala sinua Kijtetän Zionin hiliasudhes/ ia sinulle Lupaus maxetan.
Jumala sinua kiitetään Zionin hiljaisuudessa/ ja sinulle lupaus maksetaan.
Ps 65:3 Sine cwldelet Rucouxet/ Senteden tulepi caiki Liha sinun tyges.
Sinä kuuntelet rukoukset/ Sentähden tuleepi kaikki liha sinun tykösi.
Ps 65:4 Meiden Pahatteghot raskauttauat meite hartasti/ waan anna sine meille synnit andexi.
Meidän pahat teot raskauttawat meitä hartaasti/ waan anna sinä meille synnit anteeksi.
Ps 65:5 Autuas on se/ iongas vlosualitzet ia tyges sen otat/ ette hen sinun Cartanoisas asuis/ Henelle ombi runsas vskallus sinun Honestas ia pyhest Templistes.
Autuas on se/ jonkas uloswalitset ja tykösi sen otat/ että hän sinun kartanoissassa asuisi/ Hänellä ompi runsas uskallus sinun huoneestasi ja pyhästä templistäsi.
Ps 65:6 Cwldele meite sen ihmelisen Wanhurskaudhes ielkin/ Jumala meiden Autudhen/ Jocas olet caikein Turua Maan päle/ ia caucana Meresse.
Kuuntele meitä sen ihmeellisen wanhurskautesi jälkeen/ Jumala meidän autuutein/ Jokas olet kaikkein turwa maan päällä/ ja kaukana meressä.
Ps 65:7 Sine ioca Wooret wahuistat auusans/ ia hangittu olet woimalla.
Sinä joka wuoret wahwistat awussansa/ ja hankittu (puetettu) olet woimalla
Ps 65:8 Sine quin asetat Meren pauhinan/ sen Alloin iylinän/ ia Canssain metelin.
Sinä kuin asetat meren pauhinan/ sen aaltoin jylinän/ ja kansain metelin.
Ps 65:9 Ette ne hemmestuisit/ iotca nijsse Maanäris asuuat/ sinun Merkis teden/ Sine iloitat caiki mite lijckupi/ seke Homeneltain ia Echtoisen.
Että ne hämmästyisit/ jotka niissä maan äärissä asuwat/ sinun merkkisi tähden/ Sinä iloitat kaikki mitä liikkuupi/ sekä huomeneltain ja ehtoissan.
Ps 65:10 Sine etziskelet Maan ia liotat sen/ ia teet sen ylenrickaxi/ Jumalan * wirta ombi teunens wettä/ sine heiden Jyuens casuatat/ ettes nein Maan walmistat.
Sinä etsiskelet maan ja liotat sen/ ja teet sen ylenrikkaaksi/ Jumalan wirta ompi täynnänsä wettä/ sinä heidän jywänsä kaswatat/ ettäs näin maan walmistat.
Ps 65:11 Sine iotat henen Wacons/ ia merghietet henen Kyndöns/ Sateella sine ne pehmitet/ ia siughnat henen Laihonsa.
Sinä juotat hänen wakonsa/ ja merkitset hänen kyntönsä/ sateella sinä ne pehmität/ ja siunaat hänen laihonsa.
Ps 65:12 Sine crunat Wodhen sinun Hywydhelles/ ia sinun Askeles tiuckuuat rasuasta.
Sinä kruunaat wuoden sinun hywyydelläsi/ ja sinun askeleesi tiukkuwat raswasta.
Ps 65:13 Ne Asumiset Corues ouat mös Lihauat/ ette he tiuckuuat/ ia ne Cuckulat ouat ymberins iloisans.
Ne asumiset korwessa owat myös lihawat/ että he tiukkuwat/ ja ne kukkulat owat ympäriinsä iloissansa.
Ps 65:14 Laitumat ouat teunens Lauma/ ia ne Laxot tihkiet Jyuist seisouat/ nin ette sijte ihastutan ia Lauletan.
Laitumet owat täynnänsä laumaa/ ja ne laaksot tihkiät jywistä seisowat/ niin että siitä ihastutaan ja lauletaan.