Psalttari

LXXXVII. Psalmi .

 

On yxi Ennustos/ sen Udhen Testamentin Seurakunnasta/ ia henen leuittemisestens ymberi coco Mailman pijrin. Sille Seurakunda ombi yxi nächteue Cocous ia vdhest syndynyt Euangeliumin änen ia pyhen Hengen cautta/ seke Juttaista/ Pacanoista/ Ethiopist/ ia Egipterit/ Babilonit/ Caldeit/ Tijrij/ Palastunit/ assirit etc. ette caikinaisist Canssoista/ coco Mailmas/ Joca on ninquin iocu Caupungi. Jossa on ychteleinen meno/ Tapa/ Oppi ia Jumalanpaluelus/ ette Euangelium cautta Jumalan Cunnia ia Laupius sarnatan ia ilmoitetan.

Ps 87:1 Yxi Corachin Lasten Psalmiweisu.
Yksi Korachin lasten psalmiweisuu.
Ps 87:2 HEn on wahuasti perustettu ninen Pyhein Wordhein päle. HERRA racastapi ne Zionin portit/ ylitze caiki Jacobin Asumiset.
Hän on wahwasti perustettu niiden pyhäin wuorten päälle. HERRA rakastaapi ne Zionin portit/ ylitse kaikki Jakobin asumiset.
Ps 87:3 Cunnialiset Asiat sinussa sarnatan/ Sine Jumalan Caupungi. Sela.
Kunnialliset asiat sinussa saarnataan/ Sinä Jumalan kaupunki. Sela.
Ps 87:4 Mine annan sarnata Rahab ia Babelin edes/ ette heiden pite minun tundeman/ Catzo/ ne Philisterit ia Tijrit ynne Ethiopiaisten cansa/ pite sielle syndymen.
Minä annan saarnata Rahabin ja Babelin edessä/ että heidän pitää minun tunteman/ Katso/ ne philisterit ja tiirit ynnä ethiopialaisten kansa/ pitää siellä syntymän.
Ps 87:5 Zionille pite sanottaman/ Ette caikinaiset Canssat sen siselle syndymen pite/ Ja ette Se Corkein/ site rakendapi.
Zionille pitää sanottaman/ että kaikkinaiset kansat sen sisälle syntymän pitää/ ja että se Korkein/ sitä rakentaapi.
Ps 87:6 HERRA andapi sarnata caikinaisilla Kielille/ ette mös mwtomat heiste pite sielle syndymen. Sela.
HERRA antaapi saarnata kaikkinaisilla kielillä/ että myös muutamat heistä pitää siellä syntymän. Sela.
Ps 87:7 Ja ne Weisaiat ninquin Tantzis/ pite caiki worottain sinussa weisaman.
Ja ne weisaawat niinkuin tanssissa/ pitää kaikki wuorottain sinussa weisaaman.