Psalttari

XXXV. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. Tesse warielust anotan wastan Jumalattomiten Julmautta ia Wäärytte/ wastan Lackareita/ Panettelijta/ ia Sortaita/ quin Christus mös Pyheins cansa walita.

Ps 35:1 RItele HERRA minun Ridholisteni cansa/ Sodhi minun Sodhalisteni wastan.
Riitele HERRA minun riidollisteni kanssa/ Sodi minun sodallisteni wastaan.
Ps 35:2 Temma Kilpi ia Keihes/ ia ylesnouse minua auttaman.
Tempaa kilpi ja keihäs/ ja ylösnouse minua auttamaan.
Ps 35:3 Siualla Tornio/ ia szoiele minua/ wastan minun Sortaitani/ Sanos minun Sielulleni/ Mine olen sinun Apus.
Siwalla tornio (ase)/ ja suojele minua/ wastaan minun sortajaitani/ Sanos minun sielulleni/ Minä olen sinun apusi.
Ps 35:4 Häpieen ia pilkaan tulcon caiki ne/ iotca seisouat minu' Sieluni ielkin/ tacaperin palatkoon/ ia nauruxi tulcoon/ iotca minulle paha szouat.
Häpeään ja pilkkaan tulkoon kaikki ne/ jotka seisowat minun sieluni jälkeen/ takaperin palatkoon/ ja nauruksi tulkoon/ jotka minulle pahaa suowat.
Ps 35:5 Olcoon he ninquin Acanat Tulispään edes/ ia HERRAN Engeli poissyseköön heite.
Olkoon he niinkuin akanat tuulispään edessä/ ja HERRAN enkeli pois sysätköön heitä.
Ps 35:6 Heiden Tiens olcon pimie ia lipie/ ia HERRAN Engeli wainotkohon heite.
Heidän tiensä olkoon pimeä ja lipeä/ ja HERRAN enkeli wainotkohon heitä.
Ps 35:7 Sille he ouat minulle ilman syyte/ heiden Werconsa wiritteneet minua cadhottaxens/ ia ilman wighata ouat minun Sieluani warten Haudhan caiuaneet.
Sillä he owat minulle ilman syytä/ heidän werkkonsa wirittäneet minua kadottaaksensa/ ja ilman wihatta owat minun sieluani warten haudan kaiwaneet.
Ps 35:8 Tulcoon henelle vaiua/ iota hen ei tiedhe/ ia se Werko/ ionga hen wiritti/ käsittekön henen/ sihen hen sisellangetkoon.
Tulkoon hänelle waiwa/ jota hän ei tiedä/ ja se werkko/ jonka hän wiritti/ käsittäköön hänen/ siihen hän sisälle langetkoon.
Ps 35:9 Mutta minun Sielun iloitkaan HERRASA ia riemuitkaan henen Austans.
Mutta minun sieluni iloitkaan HERRASSA ja riemuitkaan hänen awustansa.
Ps 35:10 Caiki minun Luni sanokaat/ HERRA cuca on sinun wertaises? Sine ioca pästet sen Neuren wäkewemmen Käsiste/ ia sen Radholisen ia Kieuhen henen Ratelialdans?
Kaikki minun luuni sanotkaan/ HERRA kuka on sinun wertaisesi? Sinä joka päästät sen nöyrän wäkewämmän käsistä/ ja sen raadollisen ja köyhän hänen raatelijaltansa?
Ps 35:11 Edesastuuat wäret Todhistaiat/ iotca minua nijste soimauat/ ioista mine wighatoin olen.
Edes astuwat wäärät todistajat/ jotka minua niistä soimaawat/ joista minä wiatoin olen.
Ps 35:12 He tekeuet minulle paha hyuen edheste/ nin ette minun Sielun pite oleman/ quin ei hen miten hyue tehnyt olisi.
He tekewät minulle pahaa hywän edestä/ niin että minun sieluni pitää oleman/ kuin ei hän mitään hywää tehnyt olisi.
Ps 35:13 Mutta mine/ coska he sairastit/ pughin itzeni Jouhipaitan/ waiuasin pastolla itzeni/ ia rucolin sydhemesteni.
Mutta minä/ koska he sairastit/ puin itseni jouhipaidan/ waiwasin paastolla itseni/ ja rukoilin sydämestäni.
Ps 35:14 Mine keutin itzeni quin he olisit olleet minun Ysteueni ia Welieni/ mine keuin murechtien/ ninquin ioca Eitiuainans ielken sure.
Minä käytin itseni kuin he olisit olleet minun ystäwäni ja weljeni/ minä käyn murehtien/ niiinkuin joka äitiwainaansa jälkeen suree.
Ps 35:15 Mutta he iloitzeuat ylitze minun Wahingoni/ ia cocondeuat/ Ne Cwkat mös heidens cocouat hauaitzemat minua vastan/ He repiuet ia euet lacka.
Mutta he iloitsewat ylitse minun wahinkoni/ ja kokoontuwat/ Ne kuulkaat myös heidäns kokoawat hawaitsemat minua wastaan/ He repiwät ja eiwät lakkaa.
Ps 35:16 Wiecasten ia Pilcuriten cansa/ Roan polest/ pureuat he Hambaitans minun päleni.
Wiekasten ja pilkkareitten kanssa/ Ruoan puolesta/ purewat he hampaitansa minun päälleni.
Ps 35:17 HERRA/ quinga cauuan sine täte catzelet? päste sis minun Sielun heiden messestens/ ia minun yxineisen nijste noorist Jalopeuroist.
HERRA/ kuinka kauan sinä tätä katselet? Päästä siis minun sieluni heidän messestänsä (häwituksestänsä) / metelistänsä/ ja minun yksinäisen niistä nuorista jalopeuroista.
Ps 35:18 Mine tadhon sinua kijtte swres Seurakunnasa/ ia palion Canssan keskenä tadhon mine sinua ylistä.
Minä tahdon sinua kiittää suuressa seurakunnassa/ ja paljon kansan kesken tahdon minä sinua ylistää.
Ps 35:19 Ele laske heite riemuitzeman minun ylitzeni/ iotca ilman oikeutta minun Wiholiseni ouat/ eli Silmillens iskeuet/ iotca minua ilman syyte wihauat.
Älä laske heitä riemuitseman minun ylitseni/ jotka ilman oikeutta minun wiholliseni owat/ eli silmillänsä iskewät/ jotka minua ilman syytä wihaawat.
Ps 35:20 Sille he aikoiuat wahingota tedhexens/ ia etziuet wärie Syite nijte Hiliaisita wastan Maan päle.
Sillä he aikowat wahinkoa tehdäksensä/ ja etsiwät wääriä syitä niitä hiljaisia wastaan maan päällä.
Ps 35:21 Ja heiden kitans auarald leuitteuet minua wastan/ ia sanouat/ Nin/ Nin/ sen me kernasti näemme.
Ja heidän kitansa awaralta lewittäwät minua wastaan/ ja sanowat/ Niin/ Niin/ sen me kernaasti näemme.
Ps 35:22 HERRA sine sen mös näet/ Ele sis waidh ole/ HERRA ele caucana ole minusta.
HERRA sinä sen myös näet/ Älä siis waiti ole/ HERRA älä kaukana ole minusta.
Ps 35:23 Yleshere ia nouse catzoman minun Oikiuttani ia Syyteni/ minun Jumalan ia HERRAN.
Ylösherää ja nouse katsomaan minun oikeuttani ja syytäni/ minun Jumalani ja HERRANI.
Ps 35:24 HERRA minun Jumalan domitze minua sinun Oikiudhes ielkin/ ettei he riemuitzisi minun ylitzeni.
HERRA minun Jumalani tuomitse minua sinun oikeutesi jälkeen/ ettei he riemuitsisi minun ylitseni.
Ps 35:25 Ele salli heite sydhemisens sanoman/ Nin/ Nin/ site me tadhoimme/ Ele anna heiden sanoa/ Me olema henen ylesniellyet.
Älä salli heitä sydämissänsä sanoman/ Niin/ Niin/ sitä me tahdoimme/ Älä anna heidän sanoa/ Me olemme hänen ylös nielleet.
Ps 35:26 Häueisteköön ia nauruxi ioutucot/ caiki iotca heitens minun pahudestani iloitzeuat/ he mactauat Häpielle ia pilcalla puietettuna olla/ iotca minua wastan itzens kerskauat.
Häwäistäköön ja nauruksi joutukoot/ kaikki jotka heitänsä minun pahuudestani iloitsewat/ he mahtawat häpeällä ja pilkalla puetettuina olla/ jotka minua wastaan itsensä kerskaawat.
Ps 35:27 Iloitkat ia riemuitkat iotca minulle oikiudhen szouat/ ia aina sanokan/ HERRA olcoon swresta kijtetty/ ioca henen Palueliallens hyue szopi.
Iloitkaat ja riemuitkaat jotka minulle oikeuden suowat/ ja aina sanokaan/ HERRA olkoon suuresti kiitetty/ jotka hänen palwelijallensa hywää suopi.
Ps 35:28 Ja minun Kielen pite puhuman Wanhurskauttas/ ia sinua iocapeiue kijttemen.
Ja minun kielen pitää puhuman wanhurskauttasi/ ja sinua joka päiwä kiittämän.