Psalttari

L. Psalmi .

 

On yxi Ennustos Euangeliumin iulghistamisest ia Lain poispanemisest/ wffrein ia caiken Lain menon cansa/ Ja osottapi ne oikeat Jumalan palueluxet.
Tesse mös Jumala vhcapi wihans ia rangastoxens nijlle/ wlcocullatuille/ iotca/ ehkei he tiedhe nite oikeita Palueluxi/ Uskoa ia Auxenhutamista/ quitengin he kerskauat heidens oleuan Jumalan oma Canssat/ vlcoisten menoin tedhen etc. ia sen Jumalan Armon/ ioca Christuses taritan/ he ylencatzouat.

Ps 50:1 Assaphin Psalmi.
Asaphin psalmi.
Ps 50:1 HERRA Jumala se wäkeuin puhupi ia cutzupi Mailman/ hamast Auringoisen coitosta nin Laskemisen asti.
HERRA Jumala se wäkewin puhuupi ja kutsuupi maailman/ hamasta aurinkoisen koitosta niin laskemiseen asti.
Ps 50:2 Zionista yleskeupi/ se kircas Jumalan paiste.
Zionista ylöskäypi/ se kirkas Jumalan paiste.
Ps 50:3 Meiden Jumalan tulepi ia ei waikene/ culuttauainen Tuli keupi henen edhellens/ ia henen ymberillens yxi swri Ilma.
Meidän Jumalan tuleepi ja ei waikene/ kuluttawainen tuli käypi hänen edellänsä/ ja hänen ympärillänsä yksi suuri ilma.
Ps 50:4 Hen cutzupi Taiuan ia maan/ domitaxens henen Canssans.
Hän kutsuupi taiwaan ja maan/ tuomitaksensa hänen kansansa.
Ps 50:5 Cootka minulle Pyheni/ iotca sijte Lijtosta enemen piteuet/ quin wffreista.
Kootkaa minun pyhäni/ jotka siitä liitosta enemmän pitäwät/ kuin uhreista.
Ps 50:6 Ja ne Taiuat pite henen wanhurskauttans ilmoittaman/ Sille Jumala on Domari. Sela.
Ja ne taiwaat pitää hänen wanhurskauttansa ilmoittaman/ Sillä Jumala on tuomari. Sela.
Ps 50:7 Cwle minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minua sinun seasas todhista/ Mine Jumala/ olen sinun Jumalas.
Kuule minun kansani/ anna minun puhua/ Israel anna minun sinun seassasi todistaa/ Minä Jumala/ olen sinun Jumalasi.
Ps 50:8 Sinun wffreis polesta/ em mine sinua nuchtele/ Sille sinun Poltwffris ouat alati minun edesseni.
Sinun uhreisi puolesta/ en minä sinua nuhtele/ Sillä sinun polttouhrisi owat alati minun edessäni.
Ps 50:9 Em mine Härkie ota sinun Honestas/ Eike Caurita sinun Nauetastas.
En minä härkiä ota sinun huoneestasi/ Eikä kauriita sinun nawetastasi.
Ps 50:10 Sille caiki Eleimet Metzes ouat minun/ ia Cariat Mäkein päle Tuhannes lughussa.
Sillä kaikki eläimet metsässä owat minun / ja karjat mäkein päällä tuhannessa luwussa.
Ps 50:11 Mine tunnen caiki Linnut Wortein päle/ ia caikinaiset Pedhot Metzes ouat minun edesseni.
Minä tunnen kaikki linnut wuorten päällä/ ja kaikkinaiset pedot metsässä owat minun edessäni.
Ps 50:12 Jos mine ison/ en mine site sanoisi sinulle/ Sille ette se Maanpiri ombi minun/ ia caiki mite henesse on.
Jos minä isoan/ en minä sitä sanoisi sinulle/ Sillä että se maanpiiri ompi minun/ ja kaikki mitä hänessä on.
Ps 50:13 Lwletkos minun söuen Härien Liha/ elicke Cauristen werte iouan?
Luuletkos minun syöwän härkien lihaa/ elikkä kauristen werta juowan?
Ps 50:14 Wffra Jumalalle Kijtoswffri/ ia maxa sille Ylimeiselle sinun Lupauxes.
Uhraa Jumalalle kiitosuhri/ ja maksa sille ylimmäiselle sinun lupauksesi.
Ps 50:15 Ja auxeshwdha minua Hädheses/ Nin mine autan sinua/ ia sinun pite minua cunnioitzeman.
Ja awuksihuuda minua hädässäsi/ Niin minä autan sinua/ ja sinun pitää minua kunnioitseman.
Ps 50:16 Mutta sille Jumalattomalle sanopi Jumala/ Mixis ilmoitat minun Oikiuxiani/ ia otat minun Lijtoni sinun suulles?
Mutta sille jumalattomalle sanoopi Jumala/ Miksis ilmoitat minun oikeuksiani/ ja otat minun liittoni sinun suullesi?
Ps 50:17 Ettes quitengi curitoxen wihat/ ia heitet minun Sanani taghas.
Että kuitenkin kurituksen wihaat/ ja heitä minun sanasi taaksesi.
Ps 50:18 Coskas iongun Warcan näet/ nin sine ioxet henen cansans/ ia pidhet Osas Hoorintekiedhen cansa.
Koskas jonkun warkaan näet/ niin sinä juokset hänen kanssansa/ ja pidät osaasi huorintekijäiden kanssa.
Ps 50:19 Sinun sws sallit sine paha puhua/ ia sinun Kieles Falskiutta matkan saatta.
Sinun suusi sallit sinä pahaa puhua/ ja sinun kielesi falskiutta matkaan saattaa.
Ps 50:20 Sine istut ia puhut sinun Velies vastan/ sine panettelet sinun Eites Poica.
Sinä istut ja puhut sinun weljeäsi wastaan/ sinä panettelet sinun äitisi poikaa.
Ps 50:21 Neites teet/ ia mine olen wait/ Nijnpes lwlet/ ette mine olen sinun wertaises. Mutta mine rangaitzen sinua/ ia asetan neite Silmeis eten.
Näitäs teet/ ja mnä olen waiti/ Niinpäs luulet/ että minä olen sinun wertaisesi. Mutta minä rankaisen sinua/ ja asetan näitä silmäisi eteen.
Ps 50:22 Merkitke sis neite/ Te iotca Jumalan vnodhatte/ ettej mine ioskus poistemmaisi/ ia ei olisi enembi vapactaia.
Merkitkää siis näitä/ Te jotka Jumalan unohdatte/ ettei minä joskus poistempaisi/ ja ei olisi enempi wapahtajaa.
50:23 Joca Kijtosta wffrapi/ se ylistepi minua/ Ja sijnä ombi se Tie/ ette mine osotan henelle sen Jumalan Terueydhen.
Joka kiitosta uhraapi/ se ylistääpi minua/ Ja siinä ompi se tie/ että minä osoitan hänelle sen Jumalan terweyden.