Psalttari

CXI. Psalmi .

 

On Kijtossana Seurakunnan/ Pappiudhen/ Waldakunnan/ Lain/ wapatoxen Egiptist/ Pässieisen Juhlan/ Rauhan/ ia caikinaisten Hengelisten ia Rumilisten Hyuistteghoista/ ia Liaten sen Lunastuxen tedhen/ ioca Christusen cautta tuleua oli/ Ja sen Udhen ia ijancaikisen Testamentin teden. Nin mös teme Psalmi Judeas weisatin Pesieisin coska se Lammas sötijn/ Joca oli sen totisen Lamban Christusen Esicuua/ Jonga werelle mekin olema heluetist/ ia sijte ijancaikisesta Fangiuxesta/ sijhen taiualiseen waldakundan sijrdhetyt. Temen mös Christus Opetuslastens cansa/ Ectolisens ielkin/ vskotan weisanexi/ Matt. 26. Et Hymno dicto. etc.

Ps 111:1 MIne kijten HERRA caikesta sydhemesteni/ ninen Hurskasten Neuuos ia Seurakunnassa.
Minä kiitän HERRAA kaikesta sydämestäni/ niiden hurskasten neuwossa ja seurakunnassa.
Ps 111:2 Swret ouat ne HERRAN Teghot/ ioca nijste warinotta/ henelle on nijste sula riemu.
Suuret owat HERRAN teot/ joka niistä waarinottaa/ hänellä on niistä sula riemu.
Ps 111:3 Mite hen asetta/ se on Cunnialinen ia ialo/ Ja henen Wanhurskaudhens pysy ijancaikisesta.
Mitä hän asettaa/ se on kunniallinen ja jalo/ Ja hänen wanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
Ps 111:4 Hen on säätenyt henen Ihmeillens ydhen Muiston/ se Armolinen ia Laupius HERRA.
Hän on säätänyt hänen ihmeillensä yhden muiston/ se armollinen ja laupias HERRA.
Ps 111:5 Hen andapi Roan henen pelkeueistens/ Hen muistapi ijancaikisesta henen Lijtonsa päle.
Hän antaapi ruoan hänen pelkääwäistensä/ Hän muistaapi iankaikkisesti hänen liittonsa päälle.
Ps 111:6 Hen andapi ilmoitta wäkewydhens Teghot henen Canssallens/ Ette hen annais heille sen Pacanain Perimisen.
Hän antaapi ilmoittaa wäkewyytensä teot hänen kansallensa/ että hän antaisi heille pakanain perimisen.
Ps 111:7 Henen Kätens Teghot ouat Totudhet ia Oikiat/ Caiki henen Keskyns ouat toimeliset.
Hänen kätensä teot owat totuudet ja oikeat/ Kaikki hänen käskynsä owat toimelliset.
Ps 111:8 Ne pysyuet wahuana aina ia ijancaikisesta/ Ja tapactuuat vskolisesta ia coctulisesta.
Ne pysywät wahwana aina ja iankaikkisesti/ Ja tapahtuwat uskollisesti ja kohtuullisesti.
Ps 111:9 Hen lehetti Canssallens Lunastoxen/ hen Lupapi/ ette henen Lijtonsa pite ijancaikisesta pysymen/ Pyhe ia hirmulinen ombi henen Nimens.
Hän lähetti kansallensa lunastuksen/ hän lupasi/ että hänen liittonsa pitää iankaikkisesti pysymän/ Pyhä ja hirmullinen ompi hänen nimensä.
Ps 111:10 Se HERRAN pelco ombi Wijsaudhen alcu/ se on yxi hyue ymmerdhys/ ioca sen perest teke/ Henen kijtoxens pysy ijancaikisesta.
Se HERRAN pelko ompi wiisauden alku/ se on yksi hywä ymmärrys/ joka sen perästä tekee/ Hänen kiitoksensa pysyy iankaikkisesti.