Psalttari

LXXXVIII. Psalmi .

 

Coska Sydhemet pelkeuet Jumalan wiha/ syndiens teden/ ia tundepi Cooleman haikiudhen/ Jumalan Domiosta/ ia Heluetin hirmusudhen. Ja adhistetaan omastiedhos ia tunnos/ Epeuskoon langeman/ ninquin ei misseken Lohutosta olis/ silloin nein tule rucoella. Jonga caltaiset Psalmit mös ouat. vi. xxii. xxx. xxxi.

Ps 88:1 HERRA Jumala minun Wapactaian/ Mine hwdhan öölle ia peiuelle sinun edhesses.
HERRA Jumala minun wapahtajain/ Minä huudan yöllä ja päiwällä sinun edessäsi.
Ps 88:2 Anna minun Rucouxen sinun etees tulla/ Callista sinun Coruas minun Hwtoni poleen.
Anna minun rukoukseni sinun eteesi tulla/ Kallista sinun korwasi minun huutoni puoleen.
Ps 88:3 Sille minun Sielun ombi surkiutta teunens/ ia minun Elemen on iuri liki Heluettite.
Sillä minun sieluni ompi surkeutta täynnänsä/ ja minun elämän on juuri liki helwettiä.
Ps 88:4 Mine olen aruattu ninen caltaisexi/ iotca Heluettijn meneuet/ Mine olen ninquin se Mies/ iolla ei ychten Apua ole.
Minä olen arwattu niiden kaltaiseksi/ jotka helwettiin menewät/ Minä olen niinkuin se mies/ jolla ei yhtään apua ole.
Ps 88:5 Mine macan ylenannettu ninen Coollutten seas/ ninquin ne Haauoitut/ iotca Haudhasa macauat/ ioita et sine sillen muista/ ia iotca sinun kädhestes poiseroitetut ouat.
Minä makaan ylenannettuna niiden kuolleitten seassa/ niinkuin haawoitetut/ jotka haudassa makaawat/ joita et sinä silleen muista/ ja jotka sinun kädestäsi pois eroitetut owat.
Ps 88:6 Sine olet minun alaspainanut sihen alemaisen Caiuohon/ pimeytehen ia syueytehen.
Sinä olet minun alaspainanut siihen alimmaiseen kaiwohon/ pimeyteen ja sywyytehen.
Ps 88:7 Sinun hirmusudhes adhistapi minua/ ia packopi minua sinun Alloilas. Sela.
Sinun hirmuisuutesi ahdistaapi minua/ ja pakottaapi minua sinun aalloillasi. Sela.
Ps 88:8 Cauuas sine poiseroitit minun ysteueni minusta/ sine olet minun tehnyt heillen Cauhistoxexi/ mine macan fangittuna/ ettei mine woi vlospäste.
Kauas sinä pois eroitit minun ystäwäni minusta/ sinä olet minun tehnyt heillen kauhistukseksi/ minä makaan wangittuna/ ettei minä woi ylöspäästä.
Ps 88:9 Minun Casuoni ombi surkia Radholisudhen teden/ HERRA/ mine sinua iocapeiue auxenihwdhan/ Mine vlosoienan käteni sinun polees.
Minun kaswoni ompi surkea raadollisuuden tähden/ HERRA/ minä sinua jokapäiwä awukseni huudan/ Minä ylösojennan käteni sinun puoleesi.
Ps 88:10 Teekös sis Ihmeit ninen Coollutten seasa? Eli ylesnouseuatko ne Coolluet sinua kijttemehen? Sela.
Teetkös siis ihmeitä niiden kuolleitten seassa? Eli ylösnousewatko ne kuolleet sinua kiittämähän? Sela
Ps 88:11 Yleslukeneco iocu Haudhoissa sinun Hywyttes? ia sinun Wacuttas cadhotuxesa.
Ylöslukeneeko joku haudoissa sinun hywyyttäsi? ja sinun wakuuttasi kadotuksessa.
Ps 88:12 Tutahango sinun Ihmees pimiesse? Eli sinun Wanhurskaudhes sijnä Maasa/ iossa caiki vnhotetaan?
Tutaanko sinun ihmeesi pimeässä? Eli sinun wanhurskautesi siinä maassa/ jossa kaikki unhoitetaan?
Ps 88:13 Mutta mine hwdhan sinun tyges HERRA/ ia minun Rucouxen tule warahan sinun etees.
Mutta minä huudan sinun tykösi HERRA/ ja minun rukoukseni tulee warhain sinun eteesi.
Ps 88:14 Mixis HERRA poisheittet minun Sielun/ ia peitet sinun Casuos minulda?
Miksis HERRA poisheität minun sieluni/ ja peität sinun kaswosi minulta?
Ps 88:15 Mine olen Radholinen ia wäetöin/ ette mine nin poishylietty olen/ Mine kersin sinun Hirmuisuttas/ ette mine lehes epelisin.
Minä olen raadollinen ja wäetöin (woimaton)/ että minä niin pois hyljätty olen/ Minä kärsin sinun hirmuisuuttasi/ että minä lähes epäilisin.
Ps 88:16 Sinun iulmauxes minun ylitzeni keuuet sinun pelkeyxes minua likisteuet.
Sinun julmauksesi minun ylitseni käywät sinun pelkäyksesi minua likistäwät.
Ps 88:17 Ne minun ymberilaskeuat iocapeiue ninquin Wesi/ ia ynne minua ymberi piritteuet.
Ne minun ympärilaskewat jokapäiwä niinkuin wesi/ ja ynnä minua ympäri piirittäwät.
Ps 88:18 Sine teet ette minun Ysteueni ia Lehimeiseni/ ia minun Tuttauani wedhexet cauuas minusta/ sencaltaisen Surkiudhen teden.
Sinä teet että minun ystäwäni ja lähimmäiseni/ ja minun tuttawani wetäytywät kauas minusta/ senkaltaisen surkeuden tähden.