Obadia Propheta.

Obadian Prophetan päle.

Alcupuhe.
OBadia tulkitan HERRAN Palueliaxi/ ioca lwllan Ahabin ia Jezabelin aicana olluexi/ ioca ketki Sata Prophetat Coopasa. 1. Reg. 17. Mutomat lwleuat henen olluexi Edomeast yxi Proselijti/ Ette henen Näkyns ninen Edomeiten wastan erinens Ennustettu on/ Silloin quin se Babilonian Fangius tapactui. Sille hen lohuttapi sen Judan Canssan/ ette henen pite Zionin iellenstuleman. Ja on tieteminen ette sille Esijsel Isaachil oli caxi Poica/ Joista toinen cutzuttin nyt Esau/ nyt Seir/ nyt Edom/ iosta se Edumeerin makunda Idumea Grekixi cutzutan/ Lounan polen Judeast macaua/ kylle wäkeue ette henelle oli änemin quin caxikymmende/ muratut corkeis woreis/ Päcaupungit ioinenga Pää oli Theman. Mutta toinen Poica oli Jacob/ ioca mös Israel. Cutzutan/ iosta Israelitit/ iotca Judeas/ cussa Jerusalem oli/ asuit. Joca nyt Jerusolima/ nyt Dauidin Hone/ nyt Jacobin Hone/ nyt Josephin Hone/ nyt Judan Hone/ nyt se Zionin Worexi cutzutan. Waan molemat makunnat ouat mäkiset ia kiuiset. Ja quin se Esau/ weliens Jacobi wihasi/ ette Hen ennettein henelde poissiualsi sen Esicoisen hyuestisiugnauxen/ nin coco henen Jelkintuleuaisens/ wihasit ia palio paha teit/ custa he sait/ Jacobin Jelkintuleuaisille/ se on/ Israelitille/ ia olit aina heiden Wiholisillens auuliset/ heite wainoman/ sortaman/ fangitta/ pilcata ia häuitte/ Nin ette he pidhit Israelitein sordhost/ fangiuxest/ waiuast ia Radholisudhest swriman ilon ia riemun. Teme sis Canssa on Antichristin iouckon ia falskein weliein esicuua/ iotca achkeroitzeuat aina ia iocapaicas Jumalan Canssa wahingoitta.
Ninquin enimest caiki Prophetat nucteleuat ia laittauat ne Edomitit sencaltaisen iulman Pahuden teden. Ninquin mös se cxxxvij. Psalmi heiste walitta. Ette nyt se ylitze mären mielen caruahutta/ quin ne Radholiset ia Murheliset ( ioinenga tulis lohutetta ) heiden waiuans ia surkiudhens ylitze/ pilcatan/ nauretan eikistellen/ ia pidhetellen/ Josta se Usko Jumalan tyge ydhen swren wäkeuen Kiusauxen kersipi/ ia Epeuskohon ia Epelyxehen wäkeuesti wetäpi.
Nin asettapi Jumala tesse ydhen erinomaisen Prophetan/ sencaltaisten tuijmain Pilcuriten ia Kiusaiadhen wastan/ ia lohuttapi ne Murheliset/ ia wahuista heiden Uskons/ käkeuxel ia nuctella/ sen caltaisten iulmain Edomitein/ se on/ ninen Radholistein wastan/ ia lupauxel tuleuaisest Auust ia wapatuxest.
Ja se tosin on sangen tarpelinen Lohutos ia yxi hyue Obadia/ semotoises Onnettuxes. Lopusa hen prophetera lyhysille sanoilla Christusen Waldakunnast/ ette sen pite/ ei waiuoin Jerusalemis/ Mutta caikis Canssoisa oleman/ quin hen sanopi HERRAN pite Waldakunnan oleman. Tesse Prophetas/ Nämet Päcappalet ouat. J. Christusen wiholistein Cumpanit mös Jumalalda rangaistan. Ij. Ne Jumalattomat rangaistetaan Jumalattomiten cautta/ ia sillens Jumala heite sihen prucapi. Iij. Christusen Waldakunda ombi ijancaikinen. Iiij. Ne Jumalattomat vskaltauat Linnains ia Kiuimurins päle/ Sotawäens/ Wallans/ Rickaudhens/ Wijsaudhens/ Mucalaisten auttamisen/ ia Sota Asetten hangitoxen päle. >etc. V. Se witza/ ionga Jumala rangastoxesans prucasi/ wimein Tulehen heitetehen. Vj. Waicka Seurakunda on caiken Iens/ monella modholla waiuattu/ quitengin Jumala sen ylesrakenda/ wirghotta/ ia wahuista.

1:1 TEME ombi Obadian Näky. Nein sanoi HERRA Jumala Edomist. Me olema HERRALDA cwlluet/ Ette yxi Lehetussana on Pacanain secahan lehetetty. Ylesnoskat/ ia sotikam heiden wastans.
Tämä ompi Obadjan näky. Näin sanoi HERRA Jumala Edomista. Me olemme HERRALTA kuulleet/ Että yksi lähetyssana on pakanain sekaan lähetetty. Ylösnouskaat/ ja sotikaamme heidän wastaansa.
1:2 Catzo/ mine olen hoonoxi tehnyt pacanaidhen seas/ ia sangen ylencatzotetuxi.
Katso/ minä olen huonoksi tehnyt pakanaiden seassa/ ja sangen ylenkatsotuksi.
1:3 Sinun sydhemes Coreus on sinun wietellut/ ettes wortein Rotkois asut/ sinun corkeis Linnoisas/ ia sanot sinun Sydhemeses/ Cuca tacto minun teste mahansöste?
Sinun sydämesi koreus on sinun wietellyt/ että wuorten rotkoissa asut/ sinun korkeissa linnoissasi/ ja sanot sinun sydämessäsi/ Kuka tahtoo minun tästä maahan syöstä?
1:4 Waicka sine wiele ylhel Corkiuxeen menis/ ninquin Cotka/ ia tekis sinun Persäs Techtein keskelle/ nin mine quitengin tadhon sinun sielde alassöste/ sanopi HERRA.
Waikka sinä wielä ylhäälle korkeukseen menisit/ niinkuin kotka/ ja tekisi sinun pesäsi tähtein keskelle/ niin minä kuitenkin tahdon sinun sieltä alassyöstä/ sanoopi HERRA.
1:5 Jos Warcat eli Raateliat tuleuat Öelle sinun ylitzes/ quinga sinun pite nin wait oleman. Ja heiden pite kylle warastaman/ Ja ios Winanhakiat sinun ylitzes tuleuat/ nin ei heiden pidhe sinulle ychten Jelkinpoimitost/ iettemen.
Jos warkaat eli raatelijat tulewat yöllä sinun ylitsesi/ kuinka sinun pitää niin waiti oleman. Ja heidän pitää kyllä warastaman/ Ja jos wiinanhakijat sinun ylitsesi tulewat/ niin ei heidän pidä sinulle yhtään jälkeenpoimimista/ jättämän.
1:6 Ah quinga heiden pite sen Esaun vlostutkiman/ ia henen Tauarans ylesetzimen?
Ah kuinka heidän pitää sen Esaun ulostutkiman/ ja hänen tawaransa ylösetsimän?
1:7 Caiki sinun omas Lijttowelies pite sinun Maaldas vlossöxemen. Ne miehet/ ioinenga päle sine panet sinun turuas/ pite sinun wiettelemen ia sortaman/ Jotca sinun leiues söuet/ pite sinun pettemen/ ennenquin sine homaitzet.
Kaikki sinun omas liittoweljesi pitää sinun maaltasi ulossyöksemän. Ne miehet/ joidenka päälle sinä panet sinun turwasi/ pitää sinun wiettelemän ja sortaman/ Jotka sinun leipäsi syöwät/ pitää sinun pettämän/ ennenkuin sinä huomaat sen.
1:8 Mite maxa/ sanopi HERRA/ Mine tadhon samalla aialla/ ne Wijsat Edomis/ houckioxi tedhä/ ia Caualutta Esaun woren päle?
Mitä maksaa/ sanoopi HERRA/ Minä tahdon samalla ajalla/ ne wiisaat Edomissa/ houkkioiksi tehdä/ ja kawaluutta Esaun wuoren päälle?
1:9 Sille sinun Wäkeues Themanis pite epeilemen/ senpäle ette he caiki pite sen Esaun woren päle/ murhan cautta/ huckanduman.
Sillä sinun wäkewäsi Themanissa pitää epäilemän/ senpäälle että he kaikki pitää sen Esaun wuoren päälle/ murhan kautta/ hukkaantuman.
1:10 Sen sinun Welies Jacobin wären sordhamisen teden/ sihen aican coskas henen wastans seisoit/
Sen sinun weljesi Jakobin wäärän sortamisen tähden/ siihen aikaan koskas hänen wastaansa seisoit/
1:11 quin ne Mucalaiset henen Sotawäens fangittuna poisweit/ ia Ulcomaiset henen Porteins lepitze siselmenit/ Ja ylitze Jerusalemin aruan heitit/ nin sine olit ninquin yxi heisteki/ Senteden pite sinun caiken häpien ala tuleman/ ia ijancaikisesta vlosiuritetuxi tulla.
kuin ne muukalaiset hänen sotawäkensä wangittuna poisweit/ ja ulkomaiset hänen portteinsa läwitse sisälle menit/ ja ylitse Jerusalemin arwan heitit/ niin sinä olit niinkuin yksi heistäkin/ Sentähden pitää sinun kaiken häpeän alle tuleman/ ja iankaikkisesti ulosjuuritetuksi tulla.
1:12 Eipe sinun pidhe sillen enembete nin näkemen sinun Lustis/ sinun Welies päle/ henen Radholisudhens aicana. Ja ei sinun pidhe riemuitzeman ylitze Judan Lasten/ heiden surkiudhens aicana. Ja ei sinun Suus pidhe nin röyckiet Sanat puhuman/ heiden waiuans aicana.
Eipä sinun pidä sillen enempää niin näkemään sinun lystisi/ sinun weljesi päälle/ hänen raadollisuutensa aikana. Ja ei sinun pidä riemuitsemaan ylitse Judan lasten/ heidän surkeuden aikana. Ja ei sinun suusi pidä niin röyhkeitä sanoja puhuman/ heidän waiwansa aikana.
1:13 Ei sinun pidhe minun Canssani Portein lepitze siselmenemen/ heiden surkiudhens aicana. Ei sinun pidhe lustis näkemen/ heiden Onnetuxens ylitze heiden surkiudhens aicana.
Ei sinun pidä minun kansani porttein läwitse sisälle menemän/ heidän surkeutensa aikana. Ei sinun pidä lystisi näkemään/ heidän onnettomuutensa ylitse heidän surkeutensa aikana.
1:14 Ei sinun pidhe heiden Sotawäens wastan lehettemen/ heiden surkiudhens aicana. Ei sinun pidhe Tienharois seisoman/ henen Pakeneuaisians murhaman. Ei sinun pidhe henen Ylitzijeuiens sulkeman/ heiden adhistoxens aicana.
Ei sinun pidä heidän sotawäkeä wastaan lähettämän/ heidän surkeutensa aikana. Ei sinun pidä tienhaaroissa seisoman/ hänen pakenewaisiansa murhaaman. Ei sinun pidä hänen ylitsejääwiänsä sulkeman/ heidän ahdistuksensa aikana.
1:15 Sille se HERRAN peiue ombi lesse/ ylitze caiki Pacanat/ Quin sine tehnyt olet/ nin sinulle pite tapachtuman/ ia quin sine olet ansainut/ nin sen pite sinun Pääs päle iellenstuleman.
Sillä se HERRAN päiwä ompi läsnä/ ylitse kaikki pakanat/ Kuin sinä tehnyt olet/ niin sinulle pitää tapahtuman/ ja kuin sinä olet ansainnut/ niin sen pitää sinun pääsi päälle jällens tuleman.
1:16 Sille quin te oletta minun pyhen Woreni päle ioonuet/ Nin pite caiki Pacanat ymberins iooman. Ja heiden pite vlosryppeiemen ia ylesnielemen/ Ja heiden pite oleman/ ninquin he ei ensingen olisi olluet.
Sillä kuin te olette minun pyhän wuoreni päällä juoneet/ Niin pitää kaikki pakanat ympäriinsä juomaan. Ja heidän pitää ylösryyppäämän ja ylösnielemän/ Ja heidän pitää oleman/ niinkuin he ei ensinkään olisi olleet.
1:17 Mutta Zionin woresa/ pite wiele mutomat wapadhetuxi tuleman heiden pite pyhituxi oleman ia Jacobin Hone pite hene' Haltiains ylitze wallitzeman. Ja Jacobin Honen pite Tulen oleman/ ia Josephin Honen ydhen Lieckien.
Mutta Zionin wuoressa/ pitää wielä muutamat wapahdetuksi tuleman heidän pitää pyhitetyksi oleman ja Jakobin huone pitää heidän haltijansa ylitse wallitseman. Ja Jakobin huoneen pitää tulen oleman/ ja Josephin huoneen yhden liekin.
1:18 Mutta Esaun Honen/ corsia/ sen heiden pite ylessytyttemen ia poisculuttaman/ nin ettei Esauin Honeste pidhe miteken techteixi iemen. Sille HERRa sen puhunut on.
Mutta Esaun huoneen/ korsia/ sen heidän pitää ylössytyttämän ja poiskuluttaman/ niin ettei Esaun huoneesta pidä mitäkään tähteeksi jäämän. Sillä HERRA sen puhunut on.
1:19 Ja ne Launaiset pite ne Esaun Woret/ ia ne Laxoin Asuuaiset pite ne Philisterit omistaman/ Ja mös heiden pite sen Ephraimin ia Samarian Kedhon omistaman/ Ja BenJamin pite sen woren Gilead omistaman.
Ja ne lounaiset pitää ne Esaun wuoret/ ja ne laaksoin asuwaiset pitää ne Philisterit omistaman/ Ja myös heidän pitää sen Ephraimin ja Samarian kedon omistaman/ Ja BenJamin pitää sen wuoren Gilead omistaman.
1:20 Ja ne poisaietut teste Israelin Lastein Sotawäest/ iotca ninen Cananeerin seas/ haman Zarphatin pein ouat/ Ja ne poisaietut Jerusalemin Caupungist/ iotca Sepharadis ouat/ pite ne Caupungit Etelen pein omistaman.
Ja ne poisajetut tästä Israelin lasten sotawäestä/ jotka niiden kananein seassa/ hamaan Zarphatin päin owat/ Ja ne poisajetut Jerusalemin kaupungista/ jotka Sephadadissa owat/ pitää ne kaupungit etelään päin omistaman.
1:21 Ja Wapactaiat pite sen Zionin woren päle tuleman/ ne Esaun woret Domitzeman. Ja sillens pite Waldakunda HERRAN oleman.
Ja wapahtajat pitää sen Zionin wuoren päälle tuleman/ ne Esaun wuoret tuomitseman. Ja sillens pitää waltakunta HERRAN oleman.

Obadian Prophetan Loppu.

 

Valitse
luku

1