Psalttari

XXXI. Psalmi .

 

On yxi Rucous seke Hengen ette Rumin waiuas/ iossa moninaiset Halut näkyuet/ iotca toisinans Jumalata ylisteuet/ ia toisinans wapiseuat ia rucoleuat Jumalan tyge.

Ps 31:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 31:2 HERRA sinun päles mine wskalsin/ ele minua ikenens häpiehen laske/ päste minua sinun Wanhurskaudhes cautta.
HERRA sinun päällesi minä uskalsin/ älä minua ikänänsä häpeähän laske/ päästä minua sinun wanhurskautesi kautta.
Ps 31:3 Cumardha sinun Coruas minun poleheni/ auta minua ekiste/ ole minulle wahwa Callio/ ia yxi Linna/ ettes minua autaisit.
Kumarra sinun korwani minun puoleheni/ auta minua äkisti/ ole minulle wahwa kallio/ ja yksi linna/ ettäs minua auttaisit.
Ps 31:4 Sille sine olet minun Callion ia minun Linnan/ Ettes sis sinun Nimes tedhen minua talutaisit ia weisit.
Sillä sinä olet minun kallioni ja minun linnani/ Ettäs siis sinun nimesi tähden minua taluttaisit ja weisit.
Ps 31:5 Ettes minun kiruotaisit Vercosta/ ionga he minun eteeni wiritit/ Sille sine olet minun wäkewuydhen.
Ettäs minun kirwoittaisit werkosta/ jonka he minun eteeni wiritit/ Sillä sinä olet minun wäkewyyteni.
Ps 31:6 Sinun Käsijs mine annan minun Hengeni/ Sine olet minun pästenyt HERRA sine wissi Jumala.
Sinun käsiisi minä annan minun henkeni/ Sinä olet minun päästänyt HERRA sinä wissi Jumala.
Ps 31:7 Mine wihan nijte/ iotca piteuet irdhalisen Opin päle/ mutta mine Toiuon HERRAN päle.
Minä wihaan niitä/ jotka pitäwät irrallisen opin päälle/ mutta minä toiwon HERRAN päälle.
Ps 31:8 Mine ihastun ia riemuitzen sinun Hywydhes tedhen/ ettes catzot minun Radholisudheni pein/ ia tunnet minun Sieluni tuskassa.
Minä ihastun ja riemuitsen sinun hywyytesi tähden/ ettäs katsot minun raadollisuuteeni päin/ ja tunnet minun sieluni tuskassa.
Ps 31:9 Ja et sine minua ylenanna Wiholisten Käsijn/ sine asetat minun Jalcani auarahan paickan.
Ja et sinä minua ylenanna wihollisten käsiin/ sinä asetat minun jalkani awarahan paikkaan.
Ps 31:10 HERRA ole minun Armolinen/ sille mine adhistetan/ minun Casuoni on mwttunut murhen tedhen/ nin mös minun Sielun ia Watzan.
HERRA ole minulle armollinen/ sillä minä ahdistetaan/ minun kaswoni on muuttunut murheen tähden/ niin myös minun sieluni ja watsani.
Ps 31:11 Sille minun Elemen on culutettu murhesta/ ia minun Wooteen hocauxest/ Minun woiman on rauennut/ minun pahaintöiteni cautta/ Ja minun Luuni ouat musertut.
Sillä minun elämäni on kulutettu murheesta/ ja minun wuoteeni huokauksesta/ Minun woimani on rauennut/ minun pahain töitteni kautta/ ja minun luuni owat musertut.
Ps 31:12 Sangen pahasti minun keupi/ ette mine olen yxi swri pilca minun Nabureilleni/ ia yxi ilkeys minun Tuttauilleni/ Ne iotca minun Cadhulla näkeuet/ he minun edhesteni pakeneuat.
Sangen pahasti minun käypi/ että minä olen yksi suuri pilkka minun naapureilleni/ ja yksi ilkeys minun tuttawilleni/ Ne jotka minun kadulla näkewät/ he minun edestäni pakenewat.
Ps 31:13 Mine olen sydhemeste vnodhettu/ ninquin yxi Coollut/ mine olen tullut ninquin yxi ricottu astia.
Minä olen sydämestä unohdettu/ niinkuin yksi kuollut/ minä olen tullut niinkuin yksi rikottu astia.
Ps 31:14 Sille moni minua pahasti häueise/ nin ette iocainen minun edesseni carcopi/ he neuuopiteuet keskenens minusta/ ia tactouat poisotta minun Hengeni.
Sillä moni minua pahasti häwäisee/ niin että jokainen minun edessäni karkaapi/ he neuwoa pitäwät keskenänsä minusta/ ja tahtowat pois ottaa minun henkeni.
Ps 31:15 Mutta HERRA mine toiuon sinun päles/ ia sanon/ Sine olet minun Jumalan.
Mutta HERRA minä toiwon sinun päällesi/ ja sanon/ Sinä olet minun Jumalani.
Ps 31:16 Minun aicani ouat sinun käsises/ pelasta minua Wiholisteni käsiste/ ia nijste/ iotca minua wainouat.
Minun aikani owat sinun käsissäsi/ pelasta minua wihollisteni käsistä/ ja niistä/ jotka minua wainoawat.
Ps 31:17 Anna sinun Casuos paista sinun Paluelias päle/ Auta minua sinun Laupiudhes cautta.
Anna sinun kaswosi paistaa sinun palweliasi päälle/ Auta minua sinun laupiutesi kautta.
Ps 31:18 HERRA ele minua häpien laske/ sille sinua mine auxenihwdhan/ ne Jumalattomat häpien tulkaat/ ia waikenetkaat Heluetis.
HERRA älä minua häpeään laske/ sillä sinua minä awuksi huudan/ ne jumalattomat häpeään tulkaat/ ja waikenetkaat helwetissä.
Ps 31:19 Mykexi tulkohot ne wäret Swlahat/ iotca puhuuat site wanhurskasta wastan/ cangiast/ coriasti ia heiusti.
Mykäksi tulkohon ne wäärät suulahat/ jotka puhuwat sitä wanhurskasta wastaan/ kankiasti/ koriasti ja häjysti.
Ps 31:20 Quinga swret ouat sinun Hywuydhes/ iongas tedhellepanit nijllen/ iotca sinua pelkeuet/ ia iongas osotat nijlle/ iotca wskaltauat sinun päles/ Inhimisten Lasten edhes.
Kuinka suuret owat sinun hywyytesi/ jonkas tähdelle panit niillen/ jotka sinua pelkääwät/ ja jonkas osotat niille/ jotka uskaltawat sinun päällesi/ ihmisten lasten edessä.
Ps 31:21 Sine lymytet heite sinun tykenes salaisest/ iocaitzen haastauxesta/ Sine peitet heite sinun Maiasas nijste rijteleueisist Kieliste.
Sinä lymytät heitä sinun tykönäsi salaisesti/ jokaisen haastauksesta/ Sinä peität heitä sinun majassasi niistä riitelewäisistä kielistä.
Ps 31:22 HERRA olcoon kijtetty/ ette hen minulle on osottanut ydhen ihmelisen Hywuydhen/ wahwassa Caupungisa.
HERRA olkoon kiitetty/ että hän minulle on osoittanut yhden ihmeellisen hywyyden/ wahwassa kaupungissa.
Ps 31:23 Sille mine sanoin Epeyxesseni/ Mine olen sinun Casuos edeste poissysetty/ Sine quitengi cwlit minun rucouxeni änen/ coska mine sinun tyges parghuin.
Sillä minä sanoin epäyksessäni/ Minä olen sinun kaswosi edestä poissysätty/ Sinä kuitenkin kuulit minun rukoukseni äänen/ koska minä sinun tykösi paruin.
Ps 31:24 Racastaca HERRA caiki henen Pyhens/ nijte Wskolisi HERRA wariele/ ia runsasti costa nijlle/ iotca ylpeytte harioitteleuat.
Rakastakaa HERRAA kaikki hänen pyhänsä/ niitä uskollisia HERRA warjele/ ja runsaasti kosta niille/ jotka ylpeyttä harjoittelewat.
Ps 31:25 Olcat turuas ia wapiszemat/ caiki te iotca HERRA odhotat.
Olkaat turwassa ja wapisematta/ kaikki te jotka HERRAA odotat.