Psaltari .

LXI. Psalmi.

 

LAT. LX. ON RucousPsalmi/ cuinga alammaisten pitä rucoileman Esiwallan menestyxest/ andaman Cuningan Jumalan halduun/ ja coco hallituxen/ joca aina jumalisia Cuningoita autta/ hän olis myös luja wahwistus Cuningan wihollisia wastan/ v. 2.
annais hänelle pitkän ijän/ ja osotais hywyden ja uscollisuden/ v. 7.
josta he owat welcapäät Jumalata kijttämän/ v. 9.
Jumalisen Esiwallan tule myös tällä tawalla rucoilla.

 

Ps 61:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa candeleilla.
Ps 61:2 CUuldele HERra minun huuton/ ja ota waari minun rucouxistani.
Ps 61:3 Täällä alhalla maan päällä huudan minä sinua/ cosca minun sydämen ahdistuxes on/ wie minua sijs corkialle calliolle.
Ps 61:4 Sillä sinä olet minun turwan/ wahwa torni minun wihollisteni edes.
Ps 61:5 MInä asun sinun majasas ijancaickisest/ ja uscallan sinun sijpeis ala. Sela.
Ps 61:6 Sillä sinä Jumala cuulet minun lupauxeni/ ja maxat hywästi nijlle jotca nimeäs pelkäwät.
Ps 61:7 Sinä annat Cuningalle pitkän ijän/ että hänen wuotens olisit sucucunnasta nijn sucucundaan.
Ps 61:8 Että he alati istuwana pysyisit Jumalan edes/ osota hänelle hywyttä ja totutta/ jotca händä warjelisit.
Ps 61:9 Nijn minä weisan kijtost sinun nimelles ijancaickisest/ maxaxeni minun lupaustani päiwä päiwäldä.

Vers. 1. Seppelin cuckaisest ) se on/ callis ja caunis cappale tehty nijncuin cuckainen/ nijn hän cudzu täsä waldacundans.
v. 3. Duomaritten ja Cuningasten Historiat todistawat/ että Ruhtinat usiast owat herätetyt/ jotca lewon ja pelastuxen tälle Canssalle saatit.
v. 8. Jaan ) se on/ minä luen mitä Canssa minulla on.
v. 9. Pääruhtinan ) Sillä Juda oli Cuningalinen sucu.
v. 10. Pesinpatan ) se on/ minun alemmaisen.
v. 11. Wahwaan Caupungijn ) cudzutan caicki/ johonga jocu turwa.
v. 12. Sotawäen ) se on/ ei meidän woimallam/ waan sinun woimallas teet sinä caicki mitäs meille teet.

 

LXII. Psalmi.

 

LAT. LXI. LOhdutusPsalmi/ josa Dawid lohdutta idzens Jumalan awulla/ caickia wihollisians wastan/ v. 2.
nuhtele jumalattomita/ ja osotta heidän walhens/ petollisudens ja pahudens/ v. 4.
neuwo caickia jumalisia/ että he hänen tawallans turwawat HERraan/ v. 6.
ihmisten awus/ ehkä cuinga jaloxi he näkywät/ nijn myös tawarois on turha turwa/ v. 9.
sillä Jumala ainoa on woimallinen/ hywä ja wanhurscas/ v. 12.

Ps 62:1 Dawidin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
Ps 62:2 MInun sielun odotta ainoastans Jumalata/ joca minua autta.
Ps 62:3 Sillä hän on minun uscalluxen/ minun apun/ minun warjeluxen/ ettei minua mikän paha cukistais/ ehkä cuinga suuri se olis.
Ps 62:4 Cuinga cauwan te yhtä wäijytte/ että te händä surmaisit/ nijncuin jocu callistuwa seinä ja raukewa muuri.
Ps 62:5 He ajattelewat waiwoin cuinga he händä polkisit maahan/ ahkeroidzewat heitäns walhesa/ andawat hywiä sanoja/ waan sydämisäns he kiroilewat. Sela.
Ps 62:6 Mutta minun sielun odotta ainoastans Jumalata: sillä hän on minun toiwon.
Ps 62:7 Hän on minun uscalluxen/ minun apun ja warjeluxen/ etten minä langeis.
Ps 62:8 Jumalas on minun autuuden/ minun cunnian/ minun wäkewydeni callio/ minun turwan on Jumalasa.
Ps 62:9 Toiwocat häneen aina rackat ihmiset/ wuodattacat teidän sydämen hänen eteens/ Jumala on meidän turwam. Sela.
Ps 62:10 Mutta ihmiset ei cuitengan mitän ole/ ja Sangarit myös puuttuwat/ he painawat wähemmän cuin ei mitän/ nijn monda cuin heitä on.
Ps 62:11 Älkät uscaldaco wääryteen ja wäkiwaldaan/ älkät turwatco nijhin jotca ei mitän ole/ jos te rickaxi tuletta/ nijn älkät nijstä lucua pitäkö.
Ps 62:12 Jumala on yhden sanan puhunut/ sen olen minä cahdesti cuullut/ että Jumala yxinäns wäkewä on.
Ps 62:13 Ja sinä HERra olet armollinen/ ja maxat jocaidzen ansions jälken.

Vers. 9. Lupaustani ) Että minä sinua kijttäisin ja rucoilisin nijncuin Jumalata/ jota me ensimäises käskys Jumalalle luwannet olemma.

 

LXIII. Psalmi.

 

WAikia walitus/ josa Dawid/ maanculkiana/ walitta wiheljäisyttäns/ ja halaja suurella huocauxella tulla Jumalan seuracundaan/ v. 2.
ajattele HERra hiljain ja warhain/ v. 7.
toiwo lujast Jumalan andawan hänen wihollisens tulla häpiään/ ja auttawan händä hänen waldacundaans ja maahans jällens/ v. 10.

Ps 63:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän oli Judan corwes.
Ps 63:2 JUmala sinä olet minun Jumalan/ warhain minä sinua edzin/ sinua minun sielun jano/ minun lihan hala sinua/ carkiasa ja cuiwasa maasa/ joca wesitöin on.
Ps 63:3 Siellä minä cadzon sinua/ sinun Pyhäsäs/ että minä näkisin sinun woimas ja cunnias.
Ps 63:4 Sillä sinun hywydes on parambi cuin elämä/ minun huuleni kijttäwät sinua.
Ps 63:5 Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin minun ikäpäiwäni/ ja minun käteni nostan ylös sinun nimees.
Ps 63:6 Se olis minun sydämeni ilo ja riemu/ cosca minä kijttäisin sinua iloisella suulla.
Ps 63:7 Cosca minä wuoteseni lasken/ nijn minä muistan sinun/ cosca minä herän/ nijn minä puhun sinusta.
Ps 63:8 Sillä sinä olet minun auttajan/ ja sinun sijpeis warjon alla minä kerscan.
Ps 63:9 Minun sielun rippu sinusa/ sinun oikia kätes minun tuke.
Ps 63:10 Mutta he edziwät cadottaxens minun sieluani/ heidän täyty maan ala mennä.
Ps 63:11 Heidän pitä mieckaan langeman/ ja ketuille osaxi tuleman.
Ps 63:12 Mutta Cuningas iloidze Jumalasa/ joca hänen cauttans wanno se cunnioitetan: sillä walhetteliain suut pitä tukittaman.

Vers. 10. Puuttuwat ) Joca turwa ihmisijn/ häneldä pitä puuttuman/ ehkä cuinga woimalliset he owat.

 

LXIV. Psalmi.

 

LAT. LXIII. Tämä Psalmi on RucousPsalmi/ josa Dawid caicki ulcocullatut ja salaiset kielikellot osotta heidän pahudestans ja myrkyllisistä juonistans/ jotca heitäns corgottawat/ ja muita painawat allans/ v. 2.
uhca heitä Jumalan wäkewällä wihalla ja costolla/ että heidän coirudens pitä tuleman heidän idze päällens/ v. 8.
ja wanhurscat näkewät sen ja iloidzewat. v. 11.

 

Ps 64:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 64:2 CUuldele Jumala minun ändäni minun walituxesani/ warjele minun elämän sildä hirmuiselda wiholliselda.
Ps 64:3 Peitä minua pahain cocouxist/ pahaintekiäin kimbusta.
Ps 64:4 Jotca heidän kielens hiowat nijncuin miecan/ jotca ambuwat heidän myrkyllisillä sanoillans nijncuin nuolilla.
Ps 64:5 Että he salaisest ambuisit hurscasta/ he ambuwat händä äkist/ ilman pelgota.
Ps 64:6 He owat rohkiat pahoilla aiwoituxillans/ ja puhuwat cuinga he paulat wiritäisit/ ja sanowat: cuca taita ne nähdä ?
Ps 64:7 He ajattelewat coirutta/ ja sala sen pitäwät/ he owat pahan elkiset/ ja pitäwät cawalat juonet.
Ps 64:8 Mutta Jumala ambu heitä äkist/ nijn että heidän pitä kiwistämän.
Ps 64:9 Heidän oma kielens pitä heitä langettaman/ että jocainen cuin heidän näke/ häwäise heitä.
Ps 64:10 Ja caicki ihmiset jotca sen näkewät/ pitä sanoman: sen on Jumala tehnyt/ ja astaidzeman sen olewan Jumalan tegon.
Ps 64:11 Wanhurscat pitä HERrasa riemuidzeman/ ja häneen uscaldaman/ ja caicki hurscat sydämet kerscawat sijtä.

Vers. 3. Woimas ) Minä olen mielellän/ cusa sinun palweluxes pidetän/ josa sinä olet woimallinen/ ja cunnioitetan/ mutta nyt täyty minun olla täsä corwesa.

 

LXV. Psalmi.

 

LAT. LXIV. ON jalo kijtos caickinaisten Jumalan hywäin tecoin edestä/ hengellisten : cuin on syndein andexisaaminen/ v. 2.
ruumillisten/ hywän menon ja pelastuxen edest monest pelgost/ v. 6.
erinomaisest/ että hän teke maan hedelmälisexi/ anda saten taiwast ja täyttä coco maan siunauxellans/ v. 10.

 

Ps 65:1 Dawidin Psalmi ja weisu/ edelläweisattapa.
Ps 65:2 Jumala sinua kijtetän Zionis hiljaisudes/ ja sinulle maxetan lupaus.
Ps 65:3 Sinä cuuldelet rucouxet/ sentähden tule caicki liha sinun tygös.
Ps 65:4 Meidän pahat tecom meitä cowin rascauttawat/ waan anna sinä meille synnit andexi.
Ps 65:5 Autuas on se jongas walidzet ja otat tygös/ asuman cartanoisas/ hänellä on runsas uscallus sinun huonestas ja pyhästä Templistäs.
Ps 65:6 Cuuldele meitä ihmellisest wanhurscaudesta/ Jumala meidän autuudem/ joca olet caickein turwa maan päällä/ ja caucana meresä.
Ps 65:7 Joca wuoret wahwistat awullas/ ja on hangittu woimalla.
Ps 65:8 Sinä cuin asetat meren pauhinan ja hänen aldoins pauhinan ja Canssain metelin.
Ps 65:9 Että ne hämmästyisit/ jotca nijsä maan ärisä asuwat/ sinun ihmeitäs/ sinä iloitat caicki lijckuwaiset/ amulla ja ehtona.
Ps 65:10 Sinä edziskelet maan ja liotat sen/ ja teet sen ylön rickaxi/ Jumalan wirta on wettä täynäns/ sinä caswatat heidän jywäns/ ettäs näin maan walmistat.
Ps 65:11 Sinä juotat hänen wacons/ ja castat hänen kyndöns/ satella sinä ne pehmität/ ja siunat hänen laihons.
Ps 65:12 Sinä caunistat wuoden hywydelläs/ ja sinun askeles tiuckuwat raswasta.
Ps 65:13 Corwen asuwaiset owat myös lihawat/ että he tiuckuwat/ ja cuckulat owat ymbärins iloisans.
Ps 65:14 Laitumet owat lauma täynäns/ ja laxos on tihkiäldä jywiä/ nijn että sijtä ihastutan ja lauletan.

Vers. 1. Hiljaisudes ) Joca kärsimises tyty ja alallans on.
v. 7. Hangittu ) enä hywä tekemän.
v. 9. Ihmeitäs ) se on suuri ihme/ cosca Jumala rauha ja estä rijtaiset/ silloin menestywät ja lisändywät sekä ihmiset että carja/ joca ei sodasa tapahdu.
v. 10. Wirta ) on hänen maans ja Canssans
v. 12. Askeles ) Cusa hän waelda/ sijnä hywin caswa.

LXVI. Psalmi.

 

LAT. LXV. DAwid kijttä Jumalata caickinaisten ihmellisten tecoin edestä/ jotca Jumala hänen seuracunnasans on tehnyt/ v. 2.
luettele monet hywät työt cuin HERra sekä muinen että sijtte seuracunnallens on tehnyt/ v. 4.
joista hän lupa hänelle sydämelisen kijtoxen/ v. 13.
ja ilmoitta muille/ että HERra on nähnyt hänen wiattomudens/ ja cuullut händä/ v. 16.

 

Ps 66:1 Dawidin Psalmi ja weisu edelläweisattapa.
Ps 66:2 IHastucat Jumalalle caicki maa/ weisatcat kijtost hänen nimens cunniaxi/ ylistäkät händä suurest.
Ps 66:3 Sanocat Jumalalle: cuinga ihmelliset owat sinun työs/ sinun wihollisildas pitä puuttuman sinun suuren wäkes tähden.
Ps 66:4 Caicki maa cumartacon sinua/ ja weisatcan kijtost sinun nimelles. Sela
Ps 66:5 Tulcat ja cadzocat Jumalan tecoja/ joca nijn ihmellinen on hänen töisäns ihmisten lasten seas.
Ps 66:6 Hän muutta meren cuiwaxi/ nijn että jalcaisin käydän weden ylidze/ sijtä me hänesä iloidzemma.
Ps 66:7 Hän hallidze waldans cautta ijancaickisest/ hänen silmäns cadzelewat Canssoja/ eripuraiset ei pidä woiman corgotta heitäns. Sela.
Ps 66:8 Kijttäkät te pacanat meidän Jumalatam/ cajahtacan hänen kijtoxens äni cauwas.
Ps 66:9 Joca meidän sielum elättä/ ja ei salli meidän jalcojam liucastella.
Ps 66:10 Sillä sinä Jumala olet meitä coetellut/ ja walanut nijncuin hopia waletan.
Ps 66:11 Sinä weit meitä fangiuteen/ ja panit cuorman meidän landehillem.
Ps 66:12 Sinä olet andanut ihmiset meidän päämme päällidze mennä/ me olemma tuleen ja weteen tullet/ mutta sinä weit meitä ulos ja wirgotit.
Ps 66:13 Sentähden minä menen polttouhrilla sinun huonesees/ ja maxan sinulle lupauxeni.
Ps 66:14 Jotca minun huuleni lupaisit/ ja minun suuni puhunut on minun tuscasani.
Ps 66:15 Lihawat polttouhrit minä teen sinulle poldetuista oinaista/ minä uhran sinulle naudat cauristen cansa. Sela.
Ps 66:16 Tulcat/ cuulcat/ te caicki jotca Jumalata pelkät/ minä ilmoitan mitä hän minun sielulleni on tehnyt.
Ps 66:17 Händä minä suullani huusin/ ja ylistin kielelläni.
Ps 66:18 Jos minä jotakin wääryttä pidäisin sydämesäni/ nijn ei HERra minua cuuldelis.
Ps 66:19 Sentähden cuuldele minua Jumala/ ja ota waari minun rucouxeni änestä.
Ps 66:20 Kijtetty olcon Jumala joca ei hyljä minun rucoustani/ eikä käännä hywyttäns pois minusta.

Vers. 3. Puuttuman ) se on/ mitä he aicoiwat sinua wastan.
v. 7. Corgotta ) Ei heidän pidä woittaman eikä pääsemän/ päälle/ waicka cuinga he edespäin astuwat.

 

LXVII. Psalmi.

 

LAT. LXVI. DAwid ennusta Christuxest ja hänen hengellisest waldacunnastans/ joca lewitetän coco mailmaan/ v. 2.
rucoile Christusta siunauxellans oleman aina seuracundans tykönä/ että hän ijancaickisest häneldä ylistettäisin/ v. 6.

Ps 67:1 Psalmi ja weisu edelläweisattapa candeleilla.
Ps 67:2 JUmala olcon meille armollinen ja siunatcon meitä/ hän walistacon caswons aina meidän päällem. Sela.
Ps 67:3 Että me maan päällä tundisim hänen tiens/ ja caickein pacanain seas hänen autuudens.
Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
Ps 67:5 Canssat iloidzewat ja ihastuwat/ ettäs Canssat oikein duomidzet/ ja hallidzet Canssat maan päällä. Sela.
Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijttäwät/ sinua caicki Canssat kijttäwät.
Ps 67:7 Maa anda hedelmäns/ siunatcon meitä Jumala/ meidän Jumalam.
Ps 67:8 Siunatcon meitä Jumala/ ja caicki mailma peljätkön händä.

Vers. 2. Walistacon caswons ) on olla iloinen/ armollisest cadzoa/ ja osotta idzens ystäwälisexi.
v. 5. duomidzet ) duomidzet/ wastat ja hallidzet.

 

LXVIII. Psalmi.

 

LAT. LXVII. TÄmä Psalmi ennusta Christuxest ja Uden Testamendin waldacunnast/ että hän woitta ja hajotta wihamiehens/ ja coco hänellens Christillisen seuracunnan pyhällä Ewangeliumilla/ v. 2.
puhu sijtte sijtä eroituxest/ cuin Uden ja Wanhan Testamendin Heluntain wälillä on ja cuinga Pyhä Hengi wuodatetan Apostolitten päälle/ joiden pitä saarnaman armon Ewangeliumita/ v. 8.
osotta Christuxen woiton ja taiwasen astumisen/ v. 17.
puhu Judalaisten paatumisest/ ja pacanain cudzumisest Ewangeliumin opin cautta/ v. 22.
neuwo caicki kijttämän/ Jumalata/ ja andaman hänelle cunnian/ v. 33.

Ps 68:1 Dawidin Psalmi ja weisu edelläweisattapa.
Ps 68:2 NOscan Jumala/ että hänen wihollisens hajotetaisin/ ja jotca händä wihawat paetcan hänen edestäns.
Ps 68:3 Aja heitä pois nijncuin sawu ajetan pois/ nijncuin meden waha sula tulen edes/ nijn huckucan jumalattomat Jumalan caswon edes.
Ps 68:4 Mutta wanhurscat riemuitcan ja iloitcan Jumalan edes/ ja riemuitcan sydämestäns.
Ps 68:5 Weisatcat Jumalalle/ weisatcat kijtost hänen nimellens/ tehkät hänelle tietä/ joca hiljan mene edes/ hänen nimens on HERra/ ja iloitcat hänen edesäns.
Ps 68:6 Joca on orwoin Isä ja leskein Duomari/ hän on Jumala hänen pyhäsä asumisesans.
Ps 68:7 Jumala joca yxinäisten anda huonen täynäns lapsia/ joca fangit wie ulos oikialla ajalla/ ja anda eripuraiset cuiwasa asua.
Ps 68:8 Jumala/ coscas käwit Canssas edellä/ coscas waelsit corwesa. Sela.
Ps 68:9 Nijn maa wapisi ja taiwat tiucuit/ tämän Jumalan edesä Sinais/ sen Jumalan edesä/ joca Israelin Jumala on.
Ps 68:10 Mutta nyt sinä Jumala annat armollisen saten/ ja wirgotat sinun perimises/ joca cuiwa on.
Ps 68:11 Että sinun eläimes sijnä asuisit/ Jumala sinä wirgotat sinun hywydelläs radolliset.
Ps 68:12 HERra anda sanan suurella Ewangelistain joucolla.
Ps 68:13 Sotawäen Cuningat pakenewat/ pakenewat ja huonen cunnia jaca ryöwäyxet.
Ps 68:14 Cosca te leiris oletta/ nijn se kijldä cuin mettisen sijwet/ jotca nijncuin hopia ja culda läickywät.
Ps 68:15 Cosca Caickiwaldias jocapaicas heidän seasans Cuningat asetta/nijn tule seijäs cusa syngiä on.
Ps 68:16 Jumalan mäki on hedelmälinen mäki/ suuri ja hedelmälinen mäki.
Ps 68:17 Mixi te suuret wuoret kippatte ? tämä on Jumalan wuori/ josa hän mielisty asuman/ ja HERra pysy siellä ijancaickisest.
Ps 68:18 Jumalan rattaita on monda tuhatta kerta tuhat/ HERra on heisä pyhäsä Sinais.
Ps 68:19 Sinä astuit ylös corkeuxeen/ ja olet fangixi ottanut fangeuxen/ sinä olet lahjoja saanut ihmisiä warten: eripuraiset myös/ että HERra Jumala siellä cummingin asu.
Ps 68:20 Kijtetty olcon HERra jocapäiwä/ Jumala pane cuorman meidän päällem/ mutta hän myös autta meitä. Sela.
Ps 68:21 Meillä on Jumala joca autta/ ja HERra HERra/ joca cuolemasta wapahta.
Ps 68:22 Mutta Jumala särke hänen wihollisens päät heidän päänlakeins cansa/ jotca pysywät heidän synnisäns.
Ps 68:23 Cuitengin sano HERra: minä haen muutamat lihawista/ meren sywydestä minä muutamita haen.
Ps 68:24 Sentähden sinun jalcas tule painetuxi sinun wihollises weresä/ ja sinun coiras sen nuole.
Ps 68:25 Se näky Jumala cuingas waellat/ cuingas minun Jumalan ja Cuningan Pyhäsä waellat.
Ps 68:26 Laulajat käywät edellä ja sijtte leicarit pijcain seas/ jotca trumpuja lyöwät.
Ps 68:27 Kijttäkät HERra Jumalata seuracunnisa/ Israelin lähten tähden.
Ps 68:28 Siellä hallidze heidän seasans wähä BenJamin/ Judan päämiehet jouckoinens/ Zebulonin päämiehet/ Naphtalin päämiehet.
Ps 68:29 Sinun Jumalas on sinun waldacundas asettanut/ wahwista sitä Jumala meisä: sillä se on sinun tecos.
Ps 68:30 Sinun Templis puolesta cuin on Jerusalemis/ pitä Cuningat sinulle lahjoja wiemän.
Ps 68:31 Nuhtele peto ruogosa/ härkäin laumat wasickains seas/ jotca waatiwat rahan tähden/ hän hajotta Canssat jotca mielelläns sotiwat.
Ps 68:32 Egyptin päämiehet pitä tuleman/ Ethiopia pitä käsiäns Jumalalle ojendaman.
Ps 68:33 Te Cuningasten waldacunnat maan päällä weisatcat Jumalalle/ weisatcat kijtost HERralle. Sela.
Ps 68:34 Se cuin asu taiwais jocapaicas hamast algusta/ cadzo/ hän anda jylinällens woiman.
Ps 68:35 Andacat Jumalalle woima/ hänen herraudens on Israelis/ ja hänen woimans pilwisä.
Ps 68:36 Jumala on ihmellinen hänen Pyhäsäns/ hän on Israelin Jumala/ hän anda Canssalle wäen ja woiman/ kijtetty olcon Jumala.

Vers. 1. coco tämä Psalmi puhu Christuxest/ sentähden pitä sijtä waari otettaman : sillä sijnä on camala puhe ja sanat bookstawin jälken.
v. 13. Cuningat ) Owat Apostolit jotca yximielisest opettawat. ( Huonen cunnia ) nijn cudzutan emändä Hebreaxi/ ja puhu täsä seuracunnasta/ joca on Christuxen morsian.
v. 14. Hopia ja culda ) Ruskia ja walkia/ nijncuin Harniscain ja lippuin joucko.
v. 16. Hedelmälinen ) Hebreaxi/ lihawa/ hywä maa ja ei paljas wuori.
v. 17. Kippatte ) Kerscat teitän/ kehut teidän cunniastan.
v. 22. Päänlakeins ) Judalaisten waldacunnan ja heidän pappeudens/ sentähden että he pysywät epäuscosans.
v. 23. Lihawista ) se on/ Judalaisista/ jotca äweriäxi ja jaloxi Jumalalda tullet owat.
v. 27. Lähten ) se on/ Christuxen waldacunnan edest/ joca rupeis cuohuman ja wuotaman.
v. 31. Peto ) Wäärät opettajat jouckoinens. ( Wasickains ) se on/ heidän Canssans seas.
v. 34. Jylinällens ) se on/ saarnallens.
v. 35. Woima ) se on/ waldacunda : andacat hänen hallita.

LXIX. Psalmi.

 

LAT. LXVIII. ON Ewangeliumin Psalmi/ josa Christus idze osotta pijnans ja cuolemans/ jota hän kärsei meidän syndeim edestä/ v. 2.
walitta waikiast hänen sangen suurta ahdistustans/ wihollistens pilcka hänen wiattomudesans/ ja ettei kengän armata händä/ v. 4.
rucoile/ että HERra olis hänen ainoa apuns/ ja täsä hädäs händä auttais/ v. 15.
toiwotta paatuneille wihamiehillens ijancaickisen ja ajallisen onnettomuden ja cadotuxen/ v. 16.
lupa ijancaickisen kijtoxen/ ja että hän hänen tawallans tahto saatta muita ylistämän HERra/ v. 31.

 

Ps 69:1 Dawidin Psalmi cuckaisista/ edelläweisattapa.
Ps 69:2 JUmala auta minua: sillä wedet käywät haman minun sieluni asti.
Ps 69:3 Minä wajon sywään mutaan/ josa ei pohja ole/ minä olen tullut sywijn wesijn/ ja wirta upotta minun.
Ps 69:4 Minä wäsyin huutamisest/ minun curckun cuiwettu/ minun näkyn waipu/ että minä nijncauwan Jumalata odotan.
Ps 69:5 Nijtä on enämbi cuin minun pääsäni hiuxia/ jotca ilman syytä minua wihawat.
Ps 69:6 Jotca syyttömäst minun wiholliseni owat/ ja minua hucuttawat/ owat wäkewät/ nijtä täyty minun maxa/ joita en minä ryöwännyt.
Ps 69:7 Jumala sinäpä tiedät minun tyhmydeni/ ja minun ricoxeni ei ole sinulle salatut.
Ps 69:8 Älä salli heitä häpiään tulla minun tähteni/ jotca sinua odottawat HERra HERra Zebaoth/ älä anna heitä häwäistä minun tähteni/ jotca sinua edziwät Israelin Jumala.
Ps 69:9 Sillä sinun tähtes minä pilcka kärsin/ minun caswon on täynäns häpiätä.
Ps 69:10 Minä olen muucalaisexi welijlleni tullut/ ja oudoxi äitini lapsille.
Ps 69:11 Sillä sinun huones kijwaus syö minua/ ja heidän pilckans jotca sinua pilckaisit/ langeisit minun päälleni.
Ps 69:12 MInä itkin ja paastoisin hartasta/ ja minä pilcattin päälisexi.
Ps 69:13 Ja minä puin säkin päälleni/ waan he sijttekin leickiä teit.
Ps 69:14 Jotca portisa istuwat/ ne minusta jaarittelewat/ ja juodesans he minusta weisawat.
Ps 69:15 Mutta minä HERra rucoilen sinua otollisella ajalla/ Jumala sinun suuren laupiudes puolesta/ cuuldele minua wagan awus cautta.
Ps 69:16 Pelasta minua logasta/ etten minä wajois/ että minä pelastettaisin wihollisistani/ ja sywistä wesistä.
Ps 69:17 Ettei wuo minua upotais/ ja sywydet minua lainois/ eikä caiwon suu suljetais minun päälleni.
Ps 69:18 Cuuldele minua HERra/ sillä sinun hywydes on turwallinen/ käännä sinuas minuun päin/ sinun suuren laupiudes tähden.
Ps 69:19 Ja älä peitä caswoas palwelialdas: sillä minä ahdistetan/ cuuldele minua nopiast.
Ps 69:20 Lähene minun sieluani/ ja lunasta händä/ minun wihollisteni tähden pelasta minua.
Ps 69:21 Sinäpä tiedät minun pilckani/ häpiäni ja häwäistyxeni/ caicki minun wiholliseni owat edesäs.
Ps 69:22 Pilcka särke minun sydämeni/ ja waiwa minua: minä odotan jos jocu armahtais/ ja ei ole kengän/ lohduttaja/ waan en minä ketän löydä.
Ps 69:23 Ja he annoit minulle sappe syödäxeni/ ja etickata juodaxeni/ minun suurimmas janosani.
Ps 69:24 Heidän pöytäns olcon heille paulaxi/ sekä costoxi että langemisexi.
Ps 69:25 Tulcon heidän silmäns pimiäxi/ ettei he näkis/ ja salli heidän landens aina horjua.
Ps 69:26 Wuodata närkästyxes heidän päällens/ ja sinun hirmuinen wihas käsittäkön heitä.
Ps 69:27 Olcon heidän asumisens kylmillä/ ja ei kengän olco/ joca heidän majasans asuis.
Ps 69:28 Sillä he wainowat sitä jotas lyönyt olet/ ja kerscawat ettäs omaidzes pahasti haawoitat.
Ps 69:29 Salli heitä langeta synnistä syndijn/ ettei he tulis wanhurscaudens tygö.
Ps 69:30 Pyhi heitä eläwitten kirjasta/ ettei he kirjoitettais wanhurscasten cansa.
Ps 69:31 Mutta minä olen radollinen ja murhellinen/ Jumala/ sinun apus suojelcon minua.
Ps 69:32 Minä kijtän Jumalan nime weisulla/ ja ylistän sangen händä kijtoxella.
Ps 69:33 Se kelpa parammin HERralle cuin härkä taicka mulli/ jolla owat sarwet ja sorcat.
Ps 69:34 Radolliset näkewät sen ja iloidzewat/ ja jotca Jumalata edziwät/ heidän sydämens pitä elämän.
Ps 69:35 Sillä HERra cuule köyhiä/ ja ei hän fangians cadzo ylön.
Ps 69:36 Kijttäkän händä taiwat/ maa ja meri/ caicki mitä nijsä lijckuwat.
Ps 69:37 Sillä Jumala autta Zioni/ ja rakenda Judan Caupungit/ että siellä asutan ja ne omistetan.
Ps 69:38 Ja hänen palwelians siemen ne peri/ ja jotca hänen nimens racastawat/ asuwat nijsä.

Vers. 7. Minun tyhmydeni ) Ei/ että Christus jongun synnin tehnyt on./ 1. Pet. 2:22. waan että Christus kärsei meidän edestäm/ ja HERra pani caickein synnit hänen päällens. Esa. 53:6.
v. 24. Pöytäns ) se on/ heidän saarnans ja oppins/ jolla he luulewat heitäns rawidzewans.

 

LXX. Psalmi.

 

LAT. LXIX. RUcous/ jolla Dawid rucoile että Jumala hucutais jumalisten wiholliset ja wainojat/ v. 2.
että jumaliset sijtä iloidzisit ja ylistäisit Jumalata/ v. 6.
ja nijn pane caiken toiwons ja turwans HERran päälle/ v. 7.

Ps 70:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ muistoxi.
Ps 70:2 RIennä Jumala minua wapahtaman/ kijruta HERra minua auttaman.
Ps 70:3 Häwetkön ja häwäistäkön/ jotca minun sieluani wäijywät.
Ps 70:4 Ajettacon tacaperin ja tulcon häwäistyxi/ jotca minulle paha suowat.
Ps 70:5 Että he jällens häpiään tulisit/ jotca minua pitittäwät.
Ps 70:6 Iloitcan ja riemuitcan sinusa caicki jotca sinua edziwät/ ja jotca sinun autuuttas racastawat/ sanocan aina: Jumala olcon suurest ylistetty.
Ps 70:7 Mutta minä olen radollinen ja köyhä/ riennä Jumala minun tygöni: sillä sinä olet minun auttajan ja pelastajan/ minun Jumalan älä wijwytä.

LXXI. Psalmi.

 

LAT. LXX. RUcousPsalmi/ josa Christillinen seuracunda hartast rucoile/ että Jumala/ joca händä on armollisest suojellut ja warjellut mailman algusta/ kijnnitäis händä uscoon/ sijtte cuin hän wanhenis/ se on/ tällä wijmeisellä mailman ajalla/ ettei hän painetais wihollisildans alas ja wietelläis/ v. 1.
ilmoitta wiheljäisyttäns ja wihollistens pahuden ja tylyden/ v. 10.
lupa aina kijttä Jumalata hänen hywydens ja jumalisen läsnäolemisens edest caikesa surusa/ v. 14.
ja ei lacata Jumalan hywyteen/ v. 22.

 

Ps 71:1 SInuun HERra minä uscallan/ älä anna minua ikänäns häwäistä.
Ps 71:2 Wapada minua wanhurscaudellas ja pelasta minua/ callista corwas minun puoleeni ja auta minua.
Ps 71:3 Ole minulle wahwa turwa/ johon minä aina pakenisin/ joca aina autta luwannut olet: sillä sinä olet minun callion ja linnan.
Ps 71:4 Minun Jumalan auta minua jumalattoman kädestä/ wäärän ja ylpiän kädestä.
Ps 71:5 Sillä sinä olet minun turwan HERra HERra/ minun toiwon hamast minun nuorudestani.
Ps 71:6 Sinuun minä olen luottanut hamast äitini cohdusta/ sinä minun wedit ulos äitini cohdusta/ sinusta on aina minun kerscauxen.
Ps 71:7 Minä olen monelle ihmexi tullut/ mutta sinä olet minun wahwa turwan.
Ps 71:8 Täytä minun suun sinun kijtoxestas/ ja sinun cunniastas jocapäiwä.
Ps 71:9 Älä minua heitä pois minun wanhudesani/ älä minua hyljä/ cosca minä heicoxi tulen.
Ps 71:10 Sillä minun wiholliseni puhuwat minua wastan/ ja jotca minun sieluani wäijywät/ he keskenäns neuwo pitäwät.
Ps 71:11 Ja sanowat: Jumala hyljä hänen: ajacat taca ja käsittäkät händä: sillä ei ole wapahtajata.
Ps 71:12 Jumala älä ercane cauwas minusta/ minun Jumalan riennä minua auttaman.
Ps 71:13 Häwetkön ja huckucon jotca minun sieluani wastan owat/ häpiän ja häwäistyxen ala tulcon/ jotca minulle paha suowat.
Ps 71:14 Mutta minä odotan aina/ ja corgotan aina sinun kijtoxes.
Ps 71:15 Minun suun pitä ilmoittaman sinun wanhurscauttas/ jocapäiwä sinun autuuttas/ joita en minä woi caickia luke.
Ps 71:16 Minä waellan HERran HERran wäkewydes/ minä ylistän ainoastans sinun wanhurscauttas.
Ps 71:17 Jumala sinä olet minua nuorudestani opettanut/ sentähden minä julistan sinun ihmeitäs.
Ps 71:18 Ja minun wanhudesani ja harmaxi tulduani älä Jumala minua hyljä/ sijhenasti cuin minä ilmoitan sinun käsiwartes lasten lapsille/ ja sinun wäkewydes caikille tulewaisille.
Ps 71:19 Ja tosin Jumala sinun wanhurscaudes on sangen corkia/ sinä suuria teet/ Jumala cuca on sinun wertaises ?
Ps 71:20 Sillä sinä annat minun nähdä paljo ja suuria ahdistuxia/ ja wirgotat minua jällens/ ja taas sinä haet minua ulos maan sywydestä.
Ps 71:21 Sinä teet minun sangen suurexi/ ja lohdutat minua jällens.
Ps 71:22 Nijn minäkin kijtän sinua Psaltarilla/ sinun wacuuttas/ minun Jumalan: minä weisan kijtost sinulle candeleilla/ sinä pyhä Israelis.
Ps 71:23 Minun huulen ja minun sielun/ jongas lunastit/ iloidzewat ja weisawat kijtost sinulle.
Ps 71:24 Ja minun kielen puhu myös jocapäiwä sinun wanhurscaudestas/ sentähden häwetkän he ja häpiään tulcon/ jotca minulle paha suowat.

LXXII. Psalmi.

 

LAT. LXXI. ERinomainen ennustus Christuxest ja hänen waldacunnastans/ josta aewa wanhurscaus/ rauha/ riemu ja ilo caickein surullisten sydämes caswa ja saa wallan/ v. 1.
osotta Christuxen waldacunnan/ että se ulottu coco mailmaan/ ja caicki waldacunnat pitä oleman annetut hänen alans/ v. 8.
mutta ei se tapahdu ilman ristitä ja jumalisten wainota/ joiden weri pitä callina pidettämän/ v. 12.
puhu Uden Testamendin Jumalan palweluxest/ joca Cuningalisten/ pacanoitten ja caiken Canssan seas pitä tehtämän/ v. 15.

 

Ps 72:1 Salomolle. JUmala anna duomios Cuningalle/ ja wanhurscaudes Cuningan pojalle.
Ps 72:2 Että hän weis Canssas wanhurscauteen/ ja auttais sinun radollistas.
Ps 72:3 Wuoret tuocan rauhan Canssalle/ ja cuckulat wanhurscauden.
Ps 72:4 Hänen pitä radollisen Canssan oikeudesa pitämän/ ja köyhiä auttaman/ ja särkemän pilckurit.
Ps 72:5 Sinua peljätän/ nijncauwan cuin Auringo ja Cuu owat/ lapsista nijn lasten lapsijn.
Ps 72:6 Hän astu alas nijncuin sade nijtetylle nijtylle/ nijncuin pisarat jotca maan liottawat.
Ps 72:7 Hänen aicanans wanhurscaus ja suuri rauha cucoista/ sijhenasti ettei Cuuta oleckan.
Ps 72:8 Hän hallidze merestä mereen/ ja wirrasta mailman ärijn.
Ps 72:9 Händä heidän pitä cumartaman jotca corwesa owat/ ja hänen wihollisens pitä tomun nuoleman.
Ps 72:10 Cuningat meren tykö ja luodoist pitä lahjoja candaman/ Cuningat rickast Arabiast ja Sebast pitä annot tuoman.
Ps 72:11 Caicki Cuningat pitä händä cumartaman/ ja caicki pacanat pitä händä palweleman.
Ps 72:12 Sillä hän wapahta huutawaisen köyhän/ ja radollisen/ jolla ei ole auttajata.
Ps 72:13 Hän on armollinen waiwaiselle ja köyhälle/ ja köyhäin sielua hän autta.
Ps 72:14 Hän lunasta heidän sieluns petoxest ja ylöllisest/ ja heidän werens luetan callixi hänen edesäns.
Ps 72:15 Ja hän elä/ ja hänelle annetan culda rickast Arabiasta/ ja händä alati cumarretan/ jocapäiwä kijtetän händä.
Ps 72:16 Maasa ja wuorten cuckuloilla pitä tihkiän tulon oleman/ hänen hedelmäns pitä häälymän nijncuin Libanonin/ ja sen pitä cucoistaman Caupungeisa/ nijncuin ruoho maan päällä.
Ps 72:17 Hänen nimens pysy ijancaickisest/ nijncauwan cuin Auringo on/ ulottu hänen nimens jälkentulewaisille/ ja he tulewat siunatuxi hänen cauttans/ caicki pacanat ylistäwät händä.
Ps 72:18 Kijtetty olcon Jumala/ HERra Israelin Jumala/ joca yxinäns ihmeitä teke.
Ps 72:19 Ja kijtetty olcon hänen cuuluisa nimens ijancaickisest/ ja caicki maa täytettäkön hänen cunniastans/ Amen/ AMEN.

Vers. 6. Nijtetylle nijtylle ) Nijncuin Gideonille tapahtui/ Iud. 6:37.
v. 16. häälymän ) se on/ nijncuin Libanonin wuori on täynäns puita/ ja hääly tuulesta/ nijn täynnä pitä myös Caupungit oleman Ewangeliumin oppia ja saarna.
v. 17. Ulottu ) se on/ hänen nimens pitä saarnattaman ijancaickisest. Dawidin Isain pojan rucousten loppu.

 

LXXIII. Psalmi.

 

LAT. LXXII. Täsä Psalmis on opetus ja lohdutus yhteistä pahennusta wastan/ joca jumalisia paljon waiwa ja ahdista täsä mailmasa/ nimittäin/ että jumalattomille ja pahoille caicki menestywät/ waan jumalisille tapahtu sitä wastan/ v. 1.
mutta wijmein leicki käändy : sillä jumalattomat pitä huckuman ja saaman lopun cauhistuxella/ v. 17.
mutta HERra on hywäin lohdutus ja osa/ v. 23.

Ps 73:1 Assaphin Psalmi. TOtta on Jumala Israelille hywä/ nijlle jotca puhtat sydämest owat.
Ps 73:2 Mutta minä olin pian jalgoillani horjunut/ minun askeleni olisit lähes liucastunet.
Ps 73:3 Sillä minä närkästyin öyckäristä/ että minä näin jumalattomat menestywän.
Ps 73:4 Sillä ei he ole misän cuoleman hädäs/ waan he owat wahwana/ ja heidän woimans pysy wahwana.
Ps 73:5 Ei he ole wastoinkäymises nijncuin muut ihmiset/ ja ei waiwata nijncuin muita ihmisiä.
Ps 73:6 Sentähden on heidän ylpeydens callis/ ja heidän wäkiwaldans täyty hywäxi työxi cudzutta.
Ps 73:7 He paisuwat caswoilda nijncuin lihawa wadza/ he tekewät mitä ainoastans heille kelpa.
Ps 73:8 Caickia he cadzowat ylön/ ja sijtte pahasti puhuwat/ ja puhuwat ja laittawat ylpiäst.
Ps 73:9 Mitä he puhuwat sen täyty olla taiwasta puhuttu/ mitä he sanowat/ sen täyty maan päällä kelwata.
Ps 73:10 Sentähden noudatta heitä yhteinen Canssa/ ja coconduwat heidän tygöns nijncuin wedet.
Ps 73:11 Ja sanowat: mitä Jumalan pidäis heitä kysymän ? mitä pidäis corkeimman heistä lucua pitämän ?
Ps 73:12 Cadzo/ ne owat jumalattomat/ he owat onnelliset mailmasa/ ja ricastuwat.
Ps 73:13 Pidäiskö sijs sen turhan oleman/ että minun sydämen nuhdetoinna elä/ ja minä pesen wiattomudes minun käteni ?
Ps 73:14 Ja ruoskitan jocapäiwä/ ja minun rangaistuxen on joca amulla käsis ?
Ps 73:15 Minä olisin lähes nijn sanonut cuin hekin/ mutta cadzo/ nijn minä olisin duominnut caicki sinun lapses/ jotca ikänäns ollet owat.
Ps 73:16 Minä ajattelin sitä tutkia/ mutta se oli minulle ylön rascas.
Ps 73:17 Sijhenasti cuin minä menin Jumalan Pyhään/ ja astaitzisin heidän loppuns.
Ps 73:18 Mutta sinä asetit heitä liuckalle/ ja syöxit heitä pohjaan.
Ps 73:19 Cuinga he nijn pian huckuwat/ he huckuwat ja saawat cauhian lopun.
Ps 73:20 Nijncuin uni cosca jocu herä/ nijnpäs HERra teet heidän cuwans Caupungis ylöncadzotuxi.
Ps 73:21 Waan se carwastele minun sydämesäni/ ja se pistä minun munascuitani.
Ps 73:22 Että minun pitä tyhmän oleman/ ja ei mitän tietämän/ ja minun täyty olla nijncuin naudan sinun edesäs.
Ps 73:23 Cuitengin minä pysyn alati sinun tykönäs: sillä sinä pidät minun oikiasta kädestäni.
Ps 73:24 Sinä talutat minua neuwollas/ ja corjat minua wijmein cunnialla.
Ps 73:25 Cuin sinä ainoastans minulla olisit/ nijn en minä ensingän sijtte taiwasta eli maasta tottelis.
Ps 73:26 Waicka wielä minun ruumin ja sielun waipuis/ nijn sinä Jumala cuitengin olet aina minun sydämeni uscallus/ ja minun osan.
Ps 73:27 Sillä cadzo/ jotca sinusta heitäns erittäwät/ ne huckuwat/ sinä cadotat caicki/ jotca sinua wastan huorin tekewät.
Ps 73:28 Mutta se on minun ilon/ että minä idzeni Jumalaan pidän/ ja panen minun toiwoni HERran HERran päälle/ mainidzeman cuinga sinä sen teet.

Vers. 1. Puhtat sydämest ) Joca turwa Jumalan puhtaseen ja selkiän sanaan.
v. 7. Paisuwat ) se on/ he owat lihawat/ se on/ äwerjät/ woimalliset ja suuresa cunniasa.
v. 17. Pyhään ) se on/ josa Jumalan sana cuullan/ ja sencaltaisia asioita opetetan.

 

LXXIV. Psalmi.

 

LAT. LXXIII. RUcous/ josa Jumalan seuracunda ennustain hartast rucoile/ ettei Jumala salleis händä nijn surkiast häwitettä/ v. 1.
walitta hätäns/ wiheljäisyttäns ja wihollistens suurta julmutta/ v. 3.
muistutta HERralle hänen suuret ihmens ja lijttons/ cuin hän muinen Canssallens ja heidän Isillens tehnyt oli/ v. 12.
ja rucoile ettei hän hyljätäis/ waan autetaisin/ v. 22.

 

Ps 74:1 Assaphin opetus. JUmala mixis meitä nijn ratki poissyöxät ? ja olet nijn hirmuisesta wihainen sinun laituimes lambaille.
Ps 74:2 Muista seuracundas/ jongas wanhast omistit/ ja sinulles perimisexi lunastanut olet/ Zionin wuorta/ josas asut.
Ps 74:3 Talla heitä jalgoillas/ ja sysä juuri pohjaan/ wihollinen on raiscannut caicki Pyhäs.
Ps 74:4 Sinun wihollises kiljuwat sinun huoneisas/ ja asettawat epäjumalans nijhin.
Ps 74:5 Kirwet näkywät wälckywän ylhällä/ nijncuin medzäs hacataisin.
Ps 74:6 Ja hackawat ricki caicki hänen snickarin caunistuxens/ sekä keihäillä että kirweillä.
Ps 74:7 He polttawat sinun Pyhäs/ ja rijwawat sinun nimes asuinsian pohjan asti.
Ps 74:8 He puhuwat sydämisäns: radelcam heitä ynnä/ he polttawat caicki Jumalan huonet maalla.
Ps 74:9 Em me näe meidän ihmeitäm/ eikä sillen yxikän Propheta saarna/ ei kengän opettaja meitä opeta.
Ps 74:10 Jumala/ cuinga cauwan wihollinen häwäise/ ja wainollinen sinun nimes ratki nijn pilcka ?
Ps 74:11 Mixis käännät pois sinun kätes ? ja oikian kätes nijn ratki sinun powestas ?
Ps 74:12 Mutta Jumala on wanhasta minun Cuningan/ joca awut caicki matcan saatta maan päällä.
Ps 74:13 Sinä hajotat meren woimallas/ ja sinä murennat Drakein päät wesisä.
Ps 74:14 Sinä musersit walascalain päät/ ja annat ne Canssalle ruaxi medzän corwesa.
Ps 74:15 Sinä cuohutat lähtet ja wirrat/ sinä cuiwat wäkewät cosket.
Ps 74:16 Päiwä ja yö owat sinun/ sinä rakennat Auringon ja tähdet määrätyn juoxuns pitämän.
Ps 74:17 Sinä sowitit jocaidzen maan rajat/ sinä teet suwen ja talwen.
Ps 74:18 Nijn muista sijs että wihollinen häwäise HERra/ ja hullu Canssa laittawat sinun nimes.
Ps 74:19 Älä sijs anna pedolle mettises sielua/ ja älä nijn ratki unohda sinun köyhiä eläimitäs.
Ps 74:20 Muista lijtto: sillä maa on jocapaicas surkiast häwitetty/ ja huonet owat täynnä wääryttä.
Ps 74:21 Älä anna huonon mennä pois häpiällä: sillä köyhät ja radolliset kijttäwät sinun nimes.
Ps 74:22 Nouse Jumala ja aja asias/ muista nijtä häwäistyxiä/ jotca sinulle jocapäiwä hulluilda tapahtuwat.
Ps 74:23 Älä unohda wihollistes parcuja/ sinun wainollistes meteli tule aina suuremmaxi.

Vers. 4. Huoneisas ) se on/ heidän Schouluisans ja cocouxisans/ joisa Jumalan sana opetettin. ( epäjumalans ) nijncuin Chalderit teit ja sijtte Antiochus.
v. 11. Powestas ) se on/ templist/ johon Jumala cocois/ ja siellä opetti hänen Canssans/ nijncuin äiti canda lastans ja imettä händä.
v. 13. Drakein ) se on/ tyrannit/ nijncuin Pharao/ ja hänen Ruhtinans : ja myös walascalat.
v. 15. Cuohutat ) se on/ Jumala rakenda maat ja Caupungit/ hän ne myös cukista jällens.

 

LXXV. Psalmi.

 

LAT. LXXIV. ON kijtos/ josa Dawid Christuxen ja hänen seuracundans puolesta kijttä Jumalata/ joca aina warjele hänen Christicundans/ v. 2.
mutta öyckärit/ jotca ei luule olewan waara/ cukista hän woimallisest/ ja juotta heitä wihans calkista/ v. 5.
sillä hän on woimallinen costaman jumalattomille/ ja corgottaman hywiä.

Ps 75:1 Assaphin Psalmi ja weisu/ ettei hän huckunut/ edelläweisattapa.
Ps 75:2 ME kijtäm sinua Jumala/ me kijtäm sinua ja ilmoitam sinun ihmeitäs/ että sinun nimes on nijn läsnä.
Ps 75:3 Sillä ajallans minä oikein duomidzen.
Ps 75:4 Maa wapise ja caicki jotca sen päällä asuwat/ mutta minä wahwistan lujast hänen padzans. Sela.
Ps 75:5 Minä sanoin Öyckäreille: älkät nijn kerscatco/ ja jumalattomille: älkät wallan päälle haastaco.
Ps 75:6 Älkät nijn paljo haastaco teidän waldan päälle/ älkät puhuco nijn niscurist.
Ps 75:7 Nijncuin ei mitän hätä olis/ eikä idästä eli lännestä/ taicka wuorista jotca corwesa owat.
Ps 75:8 Sillä Jumala on Duomari/ joca tämän alenda ja toisen ylendä.
Ps 75:9 Sillä HERran kädes on malja täynäns/ wäkewällä wijnalla täytetty/ ja sijtä hän pane sisälle/ waan caickein jumalattomain täyty juoda/ ja rahgangin ryypätä ulos.
Ps 75:10 Mutta minä ilmoitan ijancaickisest/ ja weisan kijtost Jacobin Jumalalle.
Ps 75:11 Ja minä tahdon särkiä caiken jumalattomain wallan/ että wanhurscasten walda corgotettaisin.

Vers. 2. läsnä ) Joca meitä pian ja lohdullisest autta ja warjele.
v. 4. Padzans ) Hywät hämmästywät Jumalata/ mutta hän wahwista cuitengin heitä/ jumalattomat pysywät ylpeydesäns ja huckuwat.

 

LXXVI. Psalmi.

 

LAT. LXXV. KIitos Jumalalle/ joca Jerusalemin on walinnut asumasiaxens/ v. 2.
ja on hänen Canssans/ oikias Jumalan palweluxes/ caikesa waarasa/ tähän asti woimallisest suojellut/ v. 4.
osotta Jumalan käsittämättömän caickiwaldiaisuden ja woiton wihollisia wastan/ v. 8.
ja neuwo Canssa pysymän sen Jumalan tykönä/ joca woimallisille on hirmullinen/ v. 12.

 

Ps 76:1 Assaphin Psalmi ja weisu candeleilla/ edelläweisattapa.
Ps 76:2 JUmala on tuttu Judaas/ Israelis on hänen nimens suuri.
Ps 76:3 Salemis on hänen majans/ ja Zionis hänen asumisens.
Ps 76:4 Siellä hän särke joudzen nuolet/ kilwet/ miecan ja sodan. Sela.
Ps 76:5 Sinä olet kirckambi ja wäkewämbi/ cuin ryöstöwuoret.
Ps 76:6 Coriat pitä ryöstettämän ja nuckuman/ ja caicki sotamiehet täyty käsistäns herwottomaxi tulla.
Ps 76:7 Sinun rangaistuxestas Jacobin Jumala/ uneen wajo orhi ja ratas.
Ps 76:8 Sinä olet hirmullinen/ cuca woi seiso sinun edesäs/ coscas wihastut ?
Ps 76:9 Coscas duomion annat cuulua taiwast/ nijn maa wapise ja waickene.
Ps 76:10 Cosca Jumala nouse duomidzeman/ että hän auttais caickia radollisia maan päällä. Sela.
Ps 76:11 Cosca ihmiset kiucuidzewat sinua wastan/ nijn sinä woitat cunnian/ ja cuin he wielä enä kiucuidzewat/ nijn sinä myös wielä olet.
Ps 76:12 Luwatcat ja andacat teidän HERrallen Jumalalle caicki jotca hänen ymbärilläns oletta/ wiekät lahjoja hirmulliselle.
Ps 76:13 Joca päämiehildä otta rohkeuden/ ja on hirmullinen maan Cuningaille.

Vers. 5. Ryöstöwuoret ) Owat suuret Cuningasten waldacunnat ja Ruhtinasten läänit/ nijncuin Assur/ Babel ja Egypti/ jotca otit wäkiwallalla maacunnat alans/ ja sillä tawalla idzellens ryöstit.
v. 11. Kiucuidzewat ) se on/ ihmiset pahenduwat sinun rangaistuxestas.
v. 12. Luwatcat ) Että hän on teidän Jumalan/ nijncuin ensimäinen käsky opetta/ sentähden älkät luwatco pyhille ja muille.

 

LXXVII. Psalmi.

 

LAT. LXXVI. DAwid opetta muita hänen tawallans tuscas ja ahdistuxes edzimän Jumalalda apua ja turwa/ v. 2.
lohdutta idzens hänen suures kiusauxesans/ nijllä ihmeillä cuin Jumala hänen seuracundans hywäxi muinen teki/ v. 7.
ja sijtä sulke Jumalan wielä tänäpän auttawan nijtä/ jotca händä rucoilewat.

 

Ps 77:1 Assaphin Psalmi Jeduthunin edestä/ edelläweisattapa.
Ps 77:2 MInä huudan änelläni Jumalata/ Jumalata minä huudan/ ja hän cuuldele minua.
Ps 77:3 Minun hätä ajallani edzin minä HERra/ minun käten on yöllä ojettu/ ja ei lacka: sillä ei minun sielun salli händäns lohdutetta.
Ps 77:4 Cuin minä murheisani olen/ nijn minä ajattelen Jumalan päälle/ cuin minun sydämen on ahdistuxes/ nijn minä puhun. Sela.
Ps 77:5 Sinä pidät minun silmäni että he walwowat/ minä olen nijn woimatoin/ etten minä woi puhua.
Ps 77:6 Minä ajattelen wanhoja aicoja/ endisitä wuosia.
Ps 77:7 Minä ajattelen yöllä minun candelettani/ ja puhun minun sydämelleni/ ja minun hengen tutki.
Ps 77:8 Heittänekö Jumala pois ijancaickisest/ ja ei yhtän armo sillen osottane ?
Ps 77:9 Puuttuneco hänen laupiudens: ja olleco lupauxella jo loppu ?
Ps 77:10 Ongo Jumala unhottanut olla armollinen ? ja sulkenut hänen laupiudens wihans tähden ? Sela.
Ps 77:11 Minä sanoin: se minua waiwa/ waan ylimmäisen oikia käsi woi caicki muutta.
Ps 77:12 Sentähden minä muistan HERran töitä/ ja minä ajattelen sinun endisiä ihmeitäs.
Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun töistäs/ ja sanon sinun tegoistas.
Ps 77:14 Jumala sinun ties on pyhä/ cusa on nijn wäkewätä Jumalata cuin sinä olet ?
Ps 77:15 Sinä olet se Jumala joca ihmeitä teke/ sinä osotit woimas Canssain seas.
Ps 77:16 Sinä lunastit Canssas woimallisest/ Jacobin ja Josephin lapset. Sela.
Ps 77:17 Wedet näit sinun Jumala/ wedet näit sinun ja wapisit/ ja sywydet pauhaisit.
Ps 77:18 Paxut pilwet caasit wettä/ pilwet jylisit ja nuolet lensit secaan.
Ps 77:19 Se jylisi taiwasa/ ja sinun leimauxes wälkyi maan pijrin päälle/ maa lijckui ja wärisi sijtä.
Ps 77:20 Sinun ties oli meresä/ ja sinun polcus olit suurisa wesisä/ ja ei sinun jälkiäs kengän huomainnut.
Ps 77:21 Sinä weit Canssas nijncuin lammaslauman/ Mosexen ja Aaronin cautta.

Vers. 11. Caicki ) Waicka minä cuoleman asti murhetisin sitä/ en minä taida cuitengan sitä muutta.
v. 14. Pyhä ) Hän on salattu/ nijncuin/ cosca Jumala anda hengen cuolemas/ ja on läsnä cosca hän caucana on/ jota järki ei käsitä/ se on caicki pyhä ja salattu.

 

LXXVIII. Psalmi.

 

LAT. LXXVII. DAwid ylistä Jumalan erinomaista hywyttä Abrahami ja hänen sikiöitäns cohtan/ jonga hän caikista muista Canssoista omaxens on walinnut v. 2.
walitta heidän epäuscoans/ kijttämättömyttäns ja cowacorwaisuttans/ jotca ei ihmeillä eli hywillä töillä/ eikä rangaistuxilla/ ( jotca caicki täsä luetellan ) idzens käändänet sydämest uscoman Jumalan päälle/ v. 10.
ylistä Jumalan hywyttä/ joca wihasans on ajatellut laupiuttans ja lupaustans/ v. 38.

 

Ps 78:1 Assaphin opetus. CUule minun Canssan minun Lakin/ callistacat teidän corwan minun suuni sanoin.
Ps 78:2 Minä awan suuni sananlascuun/ ja wanhat tapauxet mainidzen.
Ps 78:3 Jotca me cuullet olemma ja tiedämme/ ja meidän Isäm meille jutellet owat.
Ps 78:4 Etten me sitä salais heidän lapsildans/ jotca tulewat/ julistain HERran kijtoxita/ ja hänen woimans ja ihmeitäns/ jotca hän on tehnyt.
Ps 78:5 HÄn sääsi todistuxen Jacobis/ ja andoi Lain Israelis/ jonga hän käski meidän Isäm opetta heidän lapsillens.
Ps 78:6 Että wastatulewaiset oppisit/ ja lapset/ jotca wielä syndywät.
Ps 78:7 Cuin he caswawat/ että hekin myös ilmoitaisit lapsillens.
Ps 78:8 Että he panisit toiwons Jumalaan/ ja ei unhodais Jumalan tecoja/ ja pidäisit hänen käskyns.
Ps 78:9 Ja ei tulis nijncuin heidän Isäns/ huikendelewa ja cangia sucu/ joca ei wahwistanut sydändäns/ ja heidän hengens ei rippunut uscollisest Jumalasa.
Ps 78:10 Nijncuin Ephraimin lapset/ harniscoitut/ joudzimiehet pakenit sodan ajalla.
Ps 78:11 Ei he pitänet Jumalan lijtto/ ja ei waeldanet hänen Laisans.
Ps 78:12 Ja he unhotit hänen tecons ja ihmens/ jotca hän heille osottanut oli.
Ps 78:13 HEidän Isäins eteen teki hän ihmeitä Egyptin maasa/ Zoan kedolla.
Ps 78:14 Hän halcais meren/ ja wei heitä sen läpidze/ ja asetti weden/ nijncuin muurin.
Ps 78:15 Ja hän talutti heitä ylipäiwä pilwellä/ ja yliyötä walkialla tulella.
Ps 78:16 Hän halcais calliot corwesa/ ja juotti heitä wedellä yldäkyllä.
Ps 78:17 Ja hän laski ojat wuotaman calliosta/ nijn että he sijtä wuodit cuin wirrat.
Ps 78:18 Ja wielä he sijttengin syndiä teit händä wastan/ ja wihoitit corkeimman corwesa.
Ps 78:9 He kiusaisit Jumalata sydämisäns/ anoden ruoca heidän sielullens.
Ps 78:20 He puhuit Jumalata wastan/ ja sanoit: woineco Jumala walmista pöydän corwesa ?
Ps 78:21 Cadzo/ kyllä tosin hän callioon löi/ ja wedet wuosit ja ojat juoxit.
Ps 78:22 Mutta cuinga hän woi myös leipä anda/ eli Canssallens liha saatta ?
Ps 78:23 Cuin HERra sen cuuli/ wihastui hän/ ja tuli sytytettin Jacobis/ ja julmuus tuli Israelin päälle.
Ps 78:24 Ettei he usconet Jumalan päälle/ ja ei uscaldanet hänen apuuns. Ja hän käski pilwille ylhäldä/ ja awais taiwan owet.
Ps 78:25 Ja andoi sata heille Manna syödäxens/ ja andoi heille taiwan leipä.
Ps 78:26 He söit Engelitten leipä/ hän lähetti heille kyllä ruoca rawinnoxi.
Ps 78:27 Hän andoi itätuulen puhalda taiwan alla/ ja hänen wäkewydelläns kehoitti etelätuulen.
Ps 78:28 Ja andoi sata nijncuin tomua/ liha heille/ ja linduja nijncuin sanda meresä.
Ps 78:29 Ja sallei langeta keskelle heidän leiriäns/ jocapaicas cuin he asuit.
Ps 78:30 Nijn he söit ja rawittin/ ja sait heidän himons.
Ps 78:31 Cuin ei he wielä lacannet himoidzemast/ ja he wielä sijtte söit.
Ps 78:32 Tuli Jumalan wiha heidän päällens/ ja tappoi jaloimmat heidän seastans/ ja parahimmat Israelis hän maahan löi.
Ps 78:33 Mutta wielä sijttekin caikisa näisä he syndiä teit/ ja ei usconet hänen ihmeitäns.
Ps 78:34 Sentähden andoi hän heidän cuolla/ nijn ettei he mitän saanet/ ja täytyi heidän elinaicans rangaistuna olla.
Ps 78:35 Cuin hän heitä tappoi/ edzit he händä/ ja he palaisit/ ja tulit warhain Jumalan tygö.
Ps 78:36 Ja muistelit että Jumala on heidän turwans/ ja Jumala se corkein heidän lunastajans.
Ps 78:37 Ja he petit hänen heidän suullans/ ja walehtelit hänelle kielilläns. Mutta heidän sydämens ei ollut wahwa hänen puoleens/ ja ei pitänet uscollisest hänen lijttoans.
Ps 78:38 MUtta hän oli armollinen/ ja andoi pahat tegot andexi/ ja ei hucuttanut heitä/ ja hän käänsi pois usein wihans/ ettei hän laskenut caickia wihaans menemän.
Ps 78:39 Sillä hän muisti heidän lihaxi/ tuulexi/ joca mene pois ja ei palaja.
Ps 78:40 He wihoitit hänen sangen usein corwesa/ ja kehoitit hänen aukiasa maasa.
Ps 78:41 Ja he kiusaisit taas Jumalata jocapaicas/ ja härsyttelit sitä pyhä Israelis.
Ps 78:42 Ei he muistanet hänen kättäns/ sinä päiwänä jona hän lunasti heitä wihollisista.
Ps 78:43 Nijncuin hän oli ihmens Egyptis tehnyt/ ja hänen merckins Zoan maasa.
Ps 78:44 Cosca hän heidän wetens werexi muutti/ ettei he ojistans tainnet juoda.
Ps 78:45 Cosca hän turilat heidän secaans lähetti/ jotca heitä söit/ ja sammacot cuin heitä hucutit.
Ps 78:46 Ja andoi heidän tulons ruohomadoille/ ja heidän kylwöns etanoille.
Ps 78:47 Cosca hän rakehilla heidän wijnapuuns löi/ ja heidän medzäficunans jääteellä.
Ps 78:48 Cosca hän löi heidän carjans rakehilla/ ja heidän laumans pitkäisen tulella.
Ps 78:49 Cosca hän hirmuises wihasans lähetti heidän secaans pahat engelit/ ja andoi heitä raadella/ cadotta ja wahingoitta.
Ps 78:50 Hän päästi wihans heidän secaans/ ja ei säästänyt heidän sielujans cuolemasta/ ja heidän eläimens rutolla cuoletti.
Ps 78:51 Cosca hän caicki esicoiset löi Egyptisä/ ensimäiset perilliset Chamin majoisa.
Ps 78:52 JA laski hänen Canssans nijncuin lambat/ ja wei heidän nijncuin lauman corwesa.
Ps 78:53 Ja saatti heitä irstasta/ ettei he peljännet/ waan heidän wihollisens peitti meri.
Ps 78:54 Ja hän wei heitä Pyhäns rajoijn/ tämän mäen tygö/ jonga hänen oikia kätens saanut oli.
Ps 78:55 Ja hän ajoi pois heidän edestäns pacanat/ ja jacoi heille perimisen arwalla/ ja nijden majoisa andoi hän Israelin sucucunnat asua.
Ps 78:56 Mutta he kiusaisit ja wihoitit Jumalan sen corkeimman/ ja ei pitänet hänen todistuxians.
Ps 78:57 Waan he palaisit tacaperin ja cadzoit ylön nijncuin myös heidän Isäns/ ja ei pitänet/ nijncuin hellinnyt joudzi.
Ps 78:58 Ja he wihoitit hänen medzistöilläns/ ja härsyttelit händä epäjumalillans.
Ps 78:59 Ja cuin Jumala sen cuuli/ nijn hän närkästyi/ ja hyljäis cowin Israelin.
Ps 78:60 Nijn että hän luowui asuinsiastans Silos/ sijtä majasta josa hän ihmisten seas asui.
Ps 78:61 Ja andoi heidän waimons fangiuxeen/ ja heidän cauniudens wihollisten käsijn.
Ps 78:62 Ja hän hyljäis Canssans miecan ala/ ja närkästyi hänen perimistäns wastan.
Ps 78:63 Heidän miehucaisens culutti tuli/ ja heidän neidzens täydyi huolemata jäädä.
Ps 78:64 Heidän Pappins langeisit miecalla/ ja ei ollutcan leske/ joca heitä itki.
Ps 78:65 Ja HERra heräis nijncuin jocu macawainen/ nijncuin jocu wäkewä rämäjä wijnan juopumisest.
Ps 78:66 Ja löi wihollistans peräwierijn/ ja pani ijancaickisen häpiän heidän päällens.
Ps 78:67 Ja heitti Josephin majan pois/ ja ei walinnut Ephraimin sucucunda.
Ps 78:68 Waan hän walidzi Judan sucucunnan/ Zionin wuoren/ jota hän racasti.
Ps 78:69 Ja rakensi Pyhäns corkeuxeen/ nijncuin ijancaickisest pysywäisen maan.
Ps 78:70 Ja walidzi palwelians Dawidin/ ja otti hänen lammashuonesta.
Ps 78:71 Imettäwistä lambaista haki hän hänen/ että hän hänen Canssans Jacobin caidzis/ ja Israelin hänen perimisens.
Ps 78:72 Ja hän caidzi heitä caikella sydämens wacuudella/ ja hallidzi heitä caikella ahkerudella.

Vers. 9. Ennen Cuningasten aica oli hallituswirca enimmäst Ephraimin sucucunnas/ he cannoit harniscata ja jousta/ mutta he tulit ylpiäxi ja ei luottanet Jumalaan/ sentähden se heildä otettin pois/ Silo cukistettin ja hallituswirca asetettin Judas.
v. 10. Sodan ajalla ) cudzutan tusca/ waara ja hätä.
v. 34. Saanet ) Ettei he saanet luwattua maata/ ja olit huckan lähtenet Egyptist.
v. 40. Kehoitit ) He panit Jumalan eteen muodon ja määrän/ cosca ja cuinga hän heitä läsnäollen ja näkywäisellä muodolla auttaman piti/ ja ei usconet eli toiwonet tulewaista : toisinans he tahdoit liha/ toisinans wettä ja toisinans leipä/ ja nijn he neuwoit ja opetit Jumalata/ cuinga hänen tekemän piti/ se on kiusata Jumalata.
v. 45. Turilat ) Owat puolittain matelewaiset ja maalliset piscuiset eläimet nijncuin hijret/ Rotat/ Myrät/ Sisaliscot/ Muuraaiset/ ja muut pahat ja häijyt madot. Puolittain lendäwäiset/ nijncuin Parmat/ Wapsaiset/ Sääsket/ hyttyiset/ Kimalaiset/ Castiset ja caickinais Kärwäiset/ Puolittain molemmista/ cuin owat : Hämmähäkit/ Lutet/ Täit/ Coit/ ja muut wahingoliset Turilat.

 

LXXIX. Psalmi.

 

LAT. LXXVIII. ON RucousPsalmi/ josa Jumalan seuracunda/ tyranneilda ja wainollisildans sorttu/ ja nijncuin Jumalalda hyljätty/ walitta wiheljäisyttäns/ ja rucoile hartast/ että Jumala händä suojelis/ ja hänen wihollisens peräti hucutais/ v. 1.
lupa tämän hywän tegon edest olla kijtollinen/ ja ylistä hänen hywä tecoans/ v. 11.

 

Ps 79:1 Assaphin Psalmi. HERra/ pacanat owat pericundaas carannet/ he owat saastuttanet sinun pyhän Templis/ ja Jerusalemista kiwiraunion tehnet.
Ps 79:2 He annoit palwelias ruumit linnuille taiwan alla ruaxi/ ja sinun pyhäis lihat maan pedoille.
Ps 79:3 He wuodatit heidän werens nijncuin weden Jerusalemin ymbärille/ ja ei kengän haudannut.
Ps 79:4 Me olemma meidän läsnä asuwaisillem nauroxi tullet/ häwäistyxexi ja pilcaxi nijlle jotca meidän ymbärilläm owat.
Ps 79:5 HERra cuinga cauwan sinä nijn wihainen olet ? ja annat sinun kijwauxes nijncuin tulen pala ?
Ps 79:6 Wuodata hirmuisudes pacanain päälle/ jotca ei sinua tunne/ ja nijden waldacundain päälle/ jota ei sinun nimes rucoile.
Ps 79:7 Sillä he owat Jacobin syönet/ ja hänen huonens häwittänet.
Ps 79:8 Älä muistele meidän endisiä pahoja tecojam/ armada pian meidän päällem: sillä me olemma sangen köyhäxi tullet.
Ps 79:9 Auta sinä meitä Jumala meidän auttajam/ sinun nimes cunnian tähden/ pelasta meitä/ ja anna meillen synnit andexi sinun nimes tähden.
Ps 79:10 Mixis sallit pacanain sanoa: cusa on nyt heidän Jumalans ? ilmoitettacan pacanain seas/ meidän silmäim edes sinun palweljas weren costo/ joca wuodatettu on.
Ps 79:11 Anna etees tulla fangein huocauxet/ sinun suuren käsiwartes cautta/ corja cuoleman lapset.
Ps 79:12 Ja costa meidän läsnä asuwaisillem seidzemen kerroin heidän pilckans heidän helmaans/ jolla he sinua HERra pilcannet owat.
Ps 79:13 Mutta me sinun Canssas/ ja sinun wehmas lauma kijtäm sinua ijancaickisest/ ja julistam sinun kijtostas loppumata.

Vers. 1. Tämä Psalmi sopi 74. Psalmin cansa/ nimittäin/ että Jumala warjelis Jerusalemin ja hänen Canssans ymbäriasuwaisist wihollisist.
v. 11. Cuoleman lapset ) Joita jocapäiwä tahdotan tappa ja häwittä.

LXXX. Psalmi.

 

LAT. LXXIX. RUcousPsalmi/ joca nijn ymmärretän cuin endinengin/ nimittäin/ että Jumalan seuracunda waikeroidze suurta ahdistustans ja hätäns/ v. 2.
luettele Jumalan laupiutta ja hywiä tecoja cohtans/ caunilla wertauxella wijnapuusta ja wijnamäestä/ v. 8.
ano Jumalalda apua hartalla rucouxella/ ja lupa kijttä händä/ v. 15.

Ps 80:1 Assaphin Psalmi cullaisesta cuckaisesta/ edelläweisattapa.
Ps 80:2 CUules Israelin paimen/ joca saatat Josephin nijncuin lambat/ ilmoita sinus joca istut Cherubimin päällä.
Ps 80:3 Herätä sinun waldas/ sinä cuin Ephraimin/ BenJaminin ja Manassen edes olet/ ja tule meidän auxem.
Ps 80:4 Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun caswos paista/ nijn me tulemma autetuxi.
Ps 80:5 HERra Jumala Zebaoth/ cuinga cauwans wihastut Canssas rucouxijn ?
Ps 80:6 Sinä ruokit heitä kyynelitten leiwällä/ ja juotat heitä suurella mitalla täynäns kyynelitä.
Ps 80:7 Sinä annat caickein meidän läsnäasuwaistem meitä kiroilla/ ja meidän wihollistem meitä pilcata.
Ps 80:8 Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja walista sinun caswos/ nijn me autetuxi tulemma.
Ps 80:9 Sinä toit Wijnapuun Egyptistä/ ja olet pacanat carcottanut/ ja sen istuttanut.
Ps 80:10 Sinä percaisit tien hänen eteens/ ja annoit hänen hywästi juurtua/ nijn että se täytti maan.
Ps 80:11 Mäet owat sen warjolla peitetyt/ ja hänen oxillans Jumalan Cedripuut.
Ps 80:12 Sinä lewitit hänen wesans haman meren asti/ ja hänen haarans haman wirran tygö.
Ps 80:13 Mixis sijs särjit hänen aitans/ että sitä caicki ohidzekäywät repiwät.
Ps 80:14 Medzäsica on sen caiwanut ylös/ ja pedot owat turmellet.
Ps 80:15 Jumala Zebaoth käännä sijs sinuas/ cadzo alas taiwast ja näe/ ja edzi sitä wijnapuuta.
Ps 80:16 Ja pidä se kijndiänä/ jonga sinun oikia kätes on istutanut/ ja jongas sinulles lujasti walinnut olet.
Ps 80:17 Cadzo sijhen ja nuhtele/ että polttamisest ja repimisest loppu tulis.
Ps 80:18 Sinun kätes warjelcon sen sinun oikian kätes Canssan/ ja ihmiset jotcas sinulles lujasti walinnut olet.
Ps 80:19 Nijn en me sinusta luowu/ suo meidän elä/ nijn me sinun nimes rucoilem.
Ps 80:20 HERra Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja anna caswos paista/ nijn me autetuxi tulemma.

Vers. 1. Cuckaisest ) Cuckainen on callis nijncuin ruusu/ ja nijn cudzutan Israelin Cuningan waldacunda.
v. 3. Ephraimin ) se on/ armon istuimella/ jonga tacana nämät Israelin sucucunnat olit/ Num. 2:18.
v. 11. Cedripuut ) Waldacunda lewitetty Libanonin asti.
v. 12. Wirran ) se on/ Phratin wirtan asti.