Psaltari .

XXI. Psalmi .

 

LAT. XX. ON ennustus Christuxen waldacunnasta/ että se pysy Jumalan edes ijancaickisest/ ja woitta caicki wihollisens/ v. 1.
mutta Judan waldacunda/ joca Christusta ja hänen Evangeliumitans waino/ pitä hajotettaman ja peräti häwitettämän/ v. 9.
herättä Jumalata costaman ja lupa kijttä händä/ v. 14.

 

Ps 21:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 21:2 HERra/ Cuningas riemuidze sinun woimasas/ ja cuinga suurest hän iloidze awustas.
Ps 21:3 Hänen sydämens halun sinä annat hänelle/ ja et kiellä mitä hänen suuns ano. Sela.
Ps 21:4 Sinä ennätät hänen hywällä siunauxella/ sinä panet cullaisen cruunun hänen päähäns.
Ps 21:5 Hän anoi elämätä sinulda/ nijns annat hänelle pitkän elämän/ aina ja ijancaickisest.
Ps 21:6 Hänellä on suuri cunnia sinun awustas/ sinä panet ylistyxen ja caunistuxen hänen päällens.
Ps 21:7 Sillä sinä asetat hänen siunauxexi ijancaickisest/ sinä ilahutat hänen caswons ilolla.
Ps 21:8 Sillä Cuningas turwa HERraan/ ja ylimmäisen laupiudes ei hän horju.
Ps 21:9 Sinun kätes löytä caicki wihollises/ sinun oikia kätes löytä/ jotca sinua cadehtiwat.
Ps 21:10 Sinä panet heitä nijncuin cuumaan pädzijn/ sinun wihas aicana HERra niele heitä wihasans/ tuli syö heitä.
Ps 21:11 Heidän hedelmäns sinä cadotat maan pääldä/ ja heidän siemenens ihmisten lapsista.
Ps 21:12 Sillä he ajattelit tehdä sinulle paha/ ja pidit neuwo/ jota ei he woinet täyttä.
Ps 21:13 Sillä sinä teet heitä olcapääxi/ ja tarcoitat jändelläs heidän caswoans wastan.
Ps 21:14 HERra ylönnä sinuas sinun wäkewydesäs/ nijn me weisamme ja kijtämme sinun woimas.

Vers. 13. Olcapääxi ) Että heidän pitä aina candaman ja paha kärsimän.

 

XXII. Lucu.

 

LAT. XXI. ON juuri jalo ennustus Christuxen pijnasta/ cuolemasta ja nousemisesta cuolluista/ josa Dawid puhu ne Christuxen sanat jotca hän monen sadan ajastajan perästä ristin päällä puhuwa oli: walitta hänens olewan Jumalalda peräti hyljätyn/ v. 2.
sano/ Isäin rucouxet cuulluxi/ mutta hän on caickein pilckain ala hyljätty/ v. 5.
wahwista idzens taas uscolla/ muistaden Jumalan endisiä hywiä töitä/ v. 10.
walitta wihollistens julmutta/ ja hänen ylön suuria waiwojans/ v. 13.
rucoile Jumalalda apua/ v. 20.
lupa kijtoxia/ ja neuwo caickia jumalisia kijttämän/ v. 23.
Ennusta Christuxen waldacunnasta ja seuracunnasta/ joca Judalaisista ja pacanoista/ Evangeliumin opilla coco mailmas piti coottaman/ v. 27.

 

Ps 22:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ peurasta jota warhain wäijytän.
Ps 22:2 MInun Jumalan/ minun Jumalan/ mixis minun hyljäisit ? minä pargun/ waan minun apun on caucana.
Ps 22:3 Minun Jumalan/ päiwällä minä huudan/ ja et sinä wasta/ ja en myös yöllä waickene.
Ps 22:4 Sinä olet pyhä/ joca asut Israelin kijtoxes.
Ps 22:5 Meidän Isäm toiwoit sinuun/ ja cuin he toiwoit/ nijn wapadit heitä.
Ps 22:6 Sinua he huusit/ ja wapadettin/ sinuun he turwaisit/ ja ei tullet häpiään.
Ps 22:7 Mutta minä olen mato ja en ihminen/ ihmisten pilcka ja Canssan ylöncadze.
Ps 22:8 Caicki jotca minun näkewät/ häwäisewät minua/ wääristelewät huulians/ ja päätäns pudistawat.
Ps 22:9 Hän walitta HERralle/ hän wapahtacon hänen/ hän auttacon händä/ jos hän mielisty häneen.
Ps 22:10 Sillä sinä olet minun wetänyt ulos äitini cohdusta/ sinä olit minun turwan/ ollesani wielä äitini rinnalla.
Ps 22:11 Sinun päälles minä olen heitetty äitini cohdusta/ sinä olet minun Jumalan hamast äitini cohdusta.
Ps 22:12 Älä caucana ole minusta: sillä ahdistus on läsnä/ ja ei ole auttajata.
Ps 22:13 Suuret mullit owat minun pijrittänet/ lihawat härjät kiersit minun ymbärins.
Ps 22:14 Heidän kitans awaisit he minua wastan/ nijncuin raatelewa ja kiljuwa Lejoni.
Ps 22:15 Minä olen caattu ulos nijncuin wesi/ ja minun luuni owat caicki hajotetut/ minun sydämen on nijncuin sulattu medenwaha minun ruumisani.
Ps 22:16 Minun woiman on cuiwettu nijncuin cruusin muru/ ja minun kielen tarttu suuni lakeen/ ja sinä panet minun cuoleman tomuun.
Ps 22:17 Sillä coirat owat minun pijrittänet/ ja julmain parwi asetti hänens minun ymbärilleni/ he läwistit minun käteni ja jalcani.
Ps 22:18 Minä lukisin caicki minun luuni/ mutta he cadzelit ja näit ihastuxens minusta.
Ps 22:19 He jacawat heillens minun waatteni/ ja heittäwät minun hamestani arpa.
Ps 22:20 Mutta sinä HERra älä ole caucana/ minun wäkewyden riennä minun auxeni.
Ps 22:21 Pelasta minun sielun miecasta/ ja minun ainocaisen coirilda.
Ps 22:22 Wapada minua Lejonin suusta/ ja päästä minun yxisarwillisista.
Ps 22:23 MInä saarnan sinun nimes weljilleni/ minä ylistän sinua seuracunnas.
Ps 22:24 Ylistäkät HERra te jotca händä pelkät/ coco Jacobin siemen cunnioittacon händä/ ja cawattacon händä caicki Israelin siemen.
Ps 22:25 Sillä ei hän hyljännyt eikä cadzonut ylön köyhän radollisutta/ eikä käändänyt caswoans hänestä pois/ ja cuin se händä huusi/ cuuli hän sitä.
Ps 22:26 Sinua minä ylistän suuresa seuracunnasa/ minä maxan lupauxeni heidän edesäns/ jotca händä pelkäwät.
Ps 22:27 Radolliset syöwät ja rawitan/ ja jotca HERra edziwät/ pitä händä ylistämän/ heidän sydämens elä ijancaickisest.
Ps 22:28 Muistettacan caiken mailman ärijn/ että he käännäisit heitäns HERran tygö/ ja cumartacan händä caicki pacanain sucucunnat.
Ps 22:29 Sillä HERralla on waldacunda/ ja hän wallidze pacanain seas.
Ps 22:30 Caicki lihawat maan päällä pitä syömän ja cumartaman/ hänen edesäns polwians notkistaman/ caicki jotca tomusa macawat/ ja jotca surusans eläwät.
Ps 22:31 Hänen pitä saaman siemenen joca händä palwele/ HERrasta pitä ilmoitettaman lasten lapsijn.
Ps 22:32 He tulewat ja hänen wanhurscauttans saarnawat syndywälle Canssalle/ että hän sitä teke.

Vers. 4. Kijtoxes ) se on/ pyhäs Canssas/ josa sinua kijtetän Israelis.
v. 18. Ihastuxens ) se on/ he sammuttawat minuun wihans.
v. 30. Lihawat ) se on/ äweriät ja woimalliset: Jotca tuhwas owat/ owat waiwaiset ja onhet/ jotca waiwalla ja murhella eläwät/ jotca cuoleman walmit owat/ caicki pitä Christusta rucoileman.

 

XXIII. Psalmi .

 

Lat. XXII. DAwid ylistä Jumalata/ että hän on oikia paimen/ v. 1.
joca johdatta sielun terwelliselle laituimelle/ ja wirwotta hänen tuorella wedellä/ suojele caikisa murheisa/ ja idze cuolemasakin/ v. 4.
hän on myös oikia holhoja/ joca ruocki hänen terwellisellä rualla/ woitele hänen pääns Pyhän Hengen öljyllä/ v. 6.
ja täyttä hänen caikella hengellisellä ja ruumillisella siunauxella v. 7.

 

Ps 23:1 Dawidin Psalmi. HERra on minun paimenen/ ei minulda mitän puutu.
Ps 23:2 Hän caidze minua wiherjäises niitysä/ ja wie minua wirgottawan weden tygö.
Ps 23:3 Minun sieluni hän wirgotta/ hän wie minun oikialle tielle/ hänen nimens tähden.
Ps 23:4 Ja waicka minä waellaisin pimiäsä laxosa/ en minä pelkäis mitän pahutta ettäs olet cansani/ sinun widzas ja sauwas minun tukewat.
Ps 23:5 Sinä walmistat minulle pöydän/ minun wihollisteni cohdalle/ sinä woitelet minun pääni öljyllä/ ja sinä panet täyten minulle.
Ps 23:6 Hywyys ja laupius noudattawat minua caiken elinaicani/ ja minä asun HERran huonesa ijancaickisest.

XXIV. Psalmi .

 

Lat. XXIII. ON ennustus Christuxen waldacunnast/ joca asetetan coco maan pijrin ymbäri/ v. 1.
ilmoitta/ cutca oikiat jäsenet Christuxen seuracunnas owat/ v. 3.
neuwo cahdest caickia esiwaldoja/ awaman portia Christuxen eteen/ ja päästämän händä armons waldacunnan cansa sisälle/ v. 7.

 

Ps 24:1 Dawidin Psalmi. HERran on maa/ ja caicki cuin hänesä owat/ maan pijri ja mitkä sen päällä asuwat.
Ps 24:2 Sillä hän on perustanut sen merten päälle/ ja wirtain päälle sen walmistanut.
Ps 24:3 Cuca astu HERran wuorelle ? ja cuca taita seisoa hänen pyhäsä siasans ?
Ps 24:4 Jolla wiattomat kädet owat/ ja on puhdas sydämest/ joca ei halaja turhutta/ eikä wanno wäärin.
Ps 24:5 Se saa siunauxen HERralda/ ja wanhurscauden hänen autuudens Jumalalda.
Ps 24:6 Tämä on se sucucunda joca händä edzi/ joca kysy sinun caswoas Jacob. Sela.
Ps 24:7 Tehkät portit awaraxi/ ja owet mailmas corkiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
Ps 24:8 Cuca on se cunnian Cuningas ? se on se HERra/ wäkewä ja woimallinen/ se HERra woimallinen sodasa.
Ps 24:9 Tehkät portit awaraxi/ ja owet mailmas corkiaxi/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
Ps 24:10 Cuca on se cunnian Cuningas ? se on se HERra Zebaoth/ hän on se cunnian Cuningas. Sela.

Vers. 6. Caswoas ) se on/ Jumalan caswo ja läsnäolemus/ joca Israelin Canssas oli/ ja ei cusan mualla.

 

XXV. Psalmi .

 

Lat. XXIV. ON RucousPsalmi/ josa Propheta ano/ että Jumala hänen suuren toiwons jälken/ annais andexi caicki hänen syndins/ ja warjelis händä caikest häpiäst ja onnettomudest/ v. 2.
puhu Jumalan armost ja totuudest/ v. 6.
jumalisten siunauxest/ v. 12.
hänen wiheljäisydestäns ja tuscastans/ v. 15.
wihollistens pahudest/ v. 19.
wiattomudestans/ v. 21.
ja anda coco hänen seuracundans Jumalan haldun/ v. 22.

 

Ps 25:1 Dawidin Psalmi. SInua HERra minä ikäwöidzen.
Ps 25:2 Minun Jumalan sinuun minä turwan/ älä salli minua häwäistä/ ettei minun wiholliseni iloidzis minusta.
Ps 25:3 Sillä ei yxikän tule häpiään joca sinua odotta/ mutta irralliset pilckajat saawat häpiän.
Ps 25:4 HERra osota minulle sinun ties/ ja opeta minulle sinun polcus.
Ps 25:5 Johdata minua sinun totudesas/ ja opeta minua: sillä sinä olet Jumala joca minua autta/ yli päiwä minä odotan sinua.
Ps 25:6 Muista HERra sinun laupiuttas ja hywyttäs/ joca mailman algusta on ollut.
Ps 25:7 Älä muista minun nuorudeni syndejä/ ja ylidzekäymisitäni/ mutta muista minua sinun laupiudes jälken/ sinun hywydes tähden HERra.
Ps 25:8 HERra on hywä ja waca/ sentähden saatta hän synniset tielle.
Ps 25:9 Hän johdatta oikiasta radollisen/ ja opetta siweille hänen tiens.
Ps 25:10 Caicki HERran tiet owat hywyys ja totuus/ nijlle jotca hänen lijttons ja todistuxens pitäwät.
Ps 25:11 Sinun nimes tähden HERra/ ole armollinen minun pahalle tegolleni/ joca suuri on.
Ps 25:12 Cuca on joca HERra pelkä ? sille hän opetta parhan tien.
Ps 25:13 Hänen sieluns asu hywydes/ ja hänen sikiäns omista maan.
Ps 25:14 HERran salaisus on nijden seas jotca händä pelkäwät/ ja hänen lijttons ilmoitta hän heille.
Ps 25:15 Minun silmäni cadzowat alati HERra: sillä hän kirwotta minun jalcani wercosta.
Ps 25:16 Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole minulle armollinen/ sillä minä olen yxinäinen ja radollinen.
Ps 25:17 Minun sydämeni murhet owat moninaiset/ wie sijs minua ulos minun tuskistani.
Ps 25:18 Cadzos minun waiwaisudeni ja radollisudeni puoleen/ ja anna caicki minun syndini andexi.
Ps 25:19 Cadzos/ cuinga monda wihollista minulla on/ ja sulasta cateudesta he minua wihawat.
Ps 25:20 Warjele minun sielun ja wapada minua/ älä laske minua häpiään: sillä sinuun minä turwan.
Ps 25:21 Cohtuus ja oikeus warjelcon minua: sillä minä odotan sinua.
Ps 25:22 Jumala päästäkön Israelin caikista tuskistans.

Vers. 3. Irralliset ) Joilla on kyllä tila/ ja ei cuitengan oikiata syytä/ cadzoa ylön/ nijncuin wäki/ oppi/ taito/ tawara/ etc.

 

XXVI. Psalmi .

 

Lat. XXV. RUcous/ jolla Dawid rucoile Jumalan warjelusta/ wainoitans wastan oikiasa asiasa/ v. 1.
luotta wiattomuteens/ ja rucoile Jumalata/ joca sydämet tutkistele/ sijtä todistaman/ v. 2.
pakene Jumalan suojeluxeen/ ja lupa aina racasta hänen asuinsians/ v. 6.
rucoile Jumalan suojella händäns wihollisildans/ joiden pahudest hän täsä puhu/ muistutta wiattomudens ja lupa kijtollisuden/ v. 9.

 

Ps 26:1 Dawidin Psalmi. HERRA saata minulle oikeus: sillä minä olen wiatoin. Minä toiwon HERraan/ sentähden en minä lange.
Ps 26:2 Coettele minua HERra ja kiusa minua/ puhdista minun munascuuni ja sydämeni.
Ps 26:3 Sillä sinun hywydes on minun silmäini edes/ ja minä waellan sinun totudesas.
Ps 26:4 En minä istu turhain ihmisten seasa/ engä seura petollisia.
Ps 26:5 Minä wihan pahain seuracunda/ engä istu jumalattomain tykönä.
Ps 26:6 Minä pesen käteni wiattomudesa/ ja oleskelen HERra Altaris tykönä.
Ps 26:7 Cusa kijtossanan äni cuullan/ ja caicki sinun ihmes saarnatan.
Ps 26:8 HERra/ minä racastin sinun huones asuisia/ ja sitä sia josa sinun cunnias asu.
Ps 26:9 Älä temma minun sieluani pois synneisten cansa/ taicka minun hengeni coirain cansa.
Ps 26:10 Jotca pahanjuoniset owat ja mielelläns lahjoja ottawat.
Ps 26:11 Mutta minä waellan wiattomudesani/ päästä minua ja ole minulle armollinen.
Ps 26:12 Minun jalcan käy oikiasti/ minä kijtän sinua HERra seuracunnisa.

Vers. 8. Asuinsia ) Jumalan huone ja seuracunda on sijnä josa Jumalan sana on/ ja ei mualla: sillä sijnä Jumala asu/ sentähden ylistä hän Jumalan huonetta/ iloiten sanan tähden.

 

XXVII. Psalmi .

 

LAT. XXVI. ON LohdutusPsalmi/ että Jumala on meidän walkeudem ja elämäm woima/ v. 1.
älkäm sentähden peljätkö ketän/ ehkä cuinga suuri waara meille ihmisildä taritaisin/ v. 2.
rucoile Jumalalda sijtte hartast/ että hän olis jocapäiwä totinen jäsen Christuxen seuracunnasa/ josa hän olis turwas/ caikelda onnettomudelda/ v. 4.
siellä hän ano/ että hän cuullaisin/ johdatetaisin/ suojellaisin/ ja näkis HERran hywä/ v. 7.
neuwo idzens rohkeuteen/ v. 13.

 

Ps 27:1 Dawidin Psalmi. HERRA on minun walistuxen ja autuuden/ ketä minä pelkän ? HERra on minun hengeni wäkewys/ ketä minä wapisen ?
Ps 27:2 Sentähden ehkä pahat/ minun wainolliseni ja wiholliseni lähestywät minun lihani syömän/ täyty heidän cuitengin heitäns loucata ja langeta.
Ps 27:3 Ja waicka sotawäki saartais minua/ nijn ei minun sydämen sentähden pelkäis. Ja jos sota nousis minua wastan/ minä turwan sijttekin häneen.
Ps 27:4 Yhtä minä HERralda anon/ sitä minä pyydän/ asuaxeni HERran huonesa caiken elinaicani/ että minä näkisin HERran Jumalan caunin palweluxen/ ja hänen Templiäns edzisin.
Ps 27:5 Sillä hän peittä minua majasans pahana aicana/ hän kätke minua teldaans/ ja corgotta minua calliolle.
Ps 27:6 Ja hän corgotta nytkin minun pääni wihollisteni ylidze/ jotca minun ymbärilläni owat/ nijn minä uhran hänen majasans kijtosuhria/ minä weisan ja laulan HERralle.
Ps 27:7 HERRA cuule minun änen cosca minä huudan/ ole minulle armollinen/ ja cuuldele minua.
Ps 27:8 Minun sydämen sano sinulle tämän sinun sanas. Kysykät minun caswojani/ sentähden minä edzin HERra sinun caswojas.
Ps 27:9 Älä peitä caswoas minulda/ ja älä sysä pois sinun palweliatas wihasas/ sillä sinä olet minun apun/ älä minua hyljä/ älä myös wedä kättäs minusta pois/ minun autuudeni Jumala.
Ps 27:10 Sillä minun Isän ja äitin hyljäisit minun/ mutta HERra corjais minun.
Ps 27:11 HERRA osota minulle sinun ties/ ja johdata minua oikiata polcua/ minun wihollisteni tähden.
Ps 27:12 Älä anna minua wihollisteni tahtoon: sillä wäärät todistuxet owat minua wastan/ ja tekewät häpemät wääryttä.
Ps 27:13 Mutta minä uscon cuitengin näkewäni HERRAN hywyttä eläwitten maalla.
Ps 27:14 Odota HERRA/ ole turwasa ja pelkämätöin ja odota HERra.

Vers. 13. Eläwitten ) nijden seas joille menesty.

 

XXVIII. Psalmi .

 

LAT. XXVII. ON RucousPsalmi/ ettei Jumala sallis händä wieteldä nijldä jotca mielin kielin puhuwat/ ja teeskelewät idzens ystäwällisexi/ mutta cuitengin on paha mieles/ v. 1.
rucoile/ että Jumala costais heille/ nijncuin he ansainnet owat/ v. 4.
ylistä HERra/ joca händä armollisest on cuullut/ v. 6.
ja anda hänen halduns coco seuracundans/ v. 9.

 

Ps 28:1 Dawidin Psalmi. COsca minä huudan sinua HERra/ minun uscalluxen/ nijn älä waickene minulle/ että ( coscas waickenet minusta ) minä tulen heidän caltaisexens/ jotca hautaan menewät.
Ps 28:2 Cuule minun rucouxeni äni/ cosca minä huudan sinua/ cosca minä nostan käteni sinun pyhä Chuorias päin.
Ps 28:3 Älä wedä minua jumalattomain ja pahointekiäin secaan/ jotca lähimmäistens cansa puhuwat ystäwällisest/ waan pahutta on heidän sydämisäns.
Ps 28:4 Anna heille heidän työns perän/ ja heidän pahan menons perän/ anna heille heidän kättens töiden perän/ maxa heille ansions perästä.
Ps 28:5 Sillä ei he ota waari HERran töistä/ eikä hänen käsialoistans/ sentähden ricko hän heitä ja ei rakenna heitä.
Ps 28:6 Kijtetty olcon HERra: sillä hän on cuullut minun rucouxeni änen.
Ps 28:7 HERRA on minun wäkewyden ja kilpen/ häneen minun sydämen toiwo/ ja minä olen autettu/ ja minun sydämen riemuidze/ ja minä kijtän händä weisullani.
Ps 28:8 HERRA on heidän wäkewydens/ hän on wäkewä/ joca woideltuans autta.
Ps 28:9 Auta Canssas ja siuna perimises/ ja rawidze heitä/ ja corgota heitä ijancaickisest.

XXIX. Psalmi .

 

LAT. XXVIII. ON ennustus Christuxen Evangeliumist/ että se ilmoitetan coco mailmas/ ja Cuningoilda/ Försteildä/ ja herroilda otetan wastan/ v. 1.
pitä cukistaman ja rickoman caicki jotca seisowat sitä wastan/ v. 5.
asettaman synnin wircan/ cuin on pyhä Caste/ josa wanha Adam upotetan/ ja taas usi ihminen syndy/ v. 10.

 

Ps 29:1 Dawidin Psalmi. TUocat HERralle te wäkewät/ tuocat HERralle cunnia ja wäkewys.
Ps 29:2 Tuocat HERralle hänen nimens cunnia/ cumartacat HERra pyhäsä caunistuxesa.
Ps 29:2 HERRAN äni käy wetten päällä/ cunnian Jumala pauha/ HERra suurten wetten päällä.
Ps 29:3 HERRAN äni käy woimasa/ HERran äni käy julkisest.
Ps 29:4 HERran äni särke Cedrit/ ja HERra särke Cedrit Libanonis.
Ps 29:5 Hän hyppäyttä heitä nijncuin wasican/ sekä Libanonin että Sirionin/ nijncuin nuoren yxisarwisen.
Ps 29:6 HERran äni leicka nijncuin tulen liecki.
Ps 29:7 HERran äni häälyttä corwen/ ja HERran äni lijcutta Cadexen corwen.
Ps 29:8 HERran äni saatta peurat poikiman/ ja paljasta medzät/ ja hänen Templisäns pitä sanoman jocaidzen hänelle cunniata.
Ps 29:9 HERra istu wirtain päällä/ ja HERra pysy Cuningasna ijancaickisest.
Ps 29:10 HERra anda Canssallens wäkewyden/ HERra siuna Canssans rauhalla.

Vers. 11. Rauhalla ) Että hän menestyis.

 

XXX. Psalmi .

 

LAT. XXIX. ON kijtos/ että Jumala pelasti hänen/ ei ainoastans ruumillisest taudist/ mutta myös rascast sielun ahdistuxest/ jolla Perkele händä cowin waiwais/ v. 2.
neuwo/ caickia pyhiä kijttämän HERra/ jonga wiha on silmän räpäyxen/ ja joca racasta elämätä/ v. 5.
tunnusta myötäkäymises ollens surutoinna/ ja wihoittanens Jumalan/ ja nijn rangaistuxen tuottanens päällens/ v. 7.
mutta cosca hän rucoili/ cuuli HERra händä/ v. 9.
lupa hänelle kijtoxen/ v. 12.

 

Ps 30:1 Psalmi weisattapa Dawidin huonen wihkimises.
Ps 30:2 MInä ylistän sinua HERra: sillä sinä olet corgottanut minua/ et myös salli iloita wiholliseni minusta.
Ps 30:3 HERra minun Jumalan/ cosca minä huusin sinua/ nijns teit minun terwexi.
Ps 30:4 HERra sinä weit minun sieluni ulos helwetist/ sinä olet minun eläwänä pitänyt/ nijden mennes cuoppaan.
Ps 30:5 Pyhät/ weisatca kijtost HERralle/ ja kjttäkät händä pyhydens muistoxi.
Ps 30:6 Sillä hänen wihans wijpy silmän räpäyxen/ ja ihastu elämäst/ ehtona on itcu/ mutta amulla ilo.
Ps 30:7 Mutta minä sanoin myötäkäymisesäni: en minä ikänäns cukisteta.
Ps 30:8 Sillä sinä HERra olet hywäsä tahdosas minun wuoreni wahwistanut/ mutta coscas caswos peitit/ nijn minä hämmästyin.
Ps 30:9 Sinua HERra minä huudan/ ja HERra minä rucoilen.
Ps 30:10 Mitä hywä minun cuoltuani weresäni on ? kijttänekö myös tomu sinua ja ilmoittaneco sinun totudes ?
Ps 30:11 HERRA cuule ja ole minulle armollinen/ HERra ole minun auttajan.
Ps 30:12 Sinä olet muuttanut minun walituxeni iloxeni/ sinä olet rijsunut minun säckini/ ja wyötit minun riemulla.
Ps 30:13 Että minun cunnian weisais sinulle kijtost/ ja ei waickenis/ HERra minun Jumalan/ minä kijtän sinua ijancaickisest.

Vers. 6. Ihastu ) Ei hän wihastu sydämestäns/ hän edzi sillä meidän parastam ja ei cuolemata/ nijncuin näky.
v. 13. Cunnian ) minun kielen ja candeleni/ jolla minä sinua kijtän.

 

XXXI. Psalmi .

 

LAT. XXX. ON rucous/ josa Christus rucoile taiwallist Isäns/ ettei hän/ joca hänen turwans on/ andais hänen pijnasans ja cuolemasans/ jonga hän oli kärsiwä/ tulla häpiään/ v. 2.
walitta waikiast hänen wiheljäisyttäns/ ja wihollistens pahutta/ v. 10.
toiwo Jumalaan/ ja rucoile häneldä apua/ v. 15.
kersca suurista ja monista hywistä tegoista/ cuin Jumala hänelle tehnyt oli/ ja kijttä händä sydämest/ v. 20.
neuwo coco Jumalan seuracunda hänen tawallans hädän aicana oleman rohkian/ ja ei epäilemän Jumalan awusta/ v. 24.

 

Ps 31:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 31:2 HERRA sinuun minä uscallan/ älä minua ikänäns häpiään laske/ päästä minua sinun wanhurscaudes cautta.
Ps 31:3 Cumarra corwas minun puoleeni/ auta minua äkist/ ole minulle wahwa callio/ ja linna minua auttaman.
Ps 31:4 Sillä sinä olet minun callion ja linnan/ ettäs sijs sinun nimes tähden minua talutaisit ja weisit.
Ps 31:5 Ettäs minun kirwotaisit wercosta/ jonga he minun eteeni wiritit: sillä sinä olet minun wäkewyden.
Ps 31:6 Sinun käsijs minä annan minun hengeni/ sinä olet minun pelastanut HERra sinä totinen Jumala.
Ps 31:7 Minä wihan nijtä jotca pitäwät wäärä oppia/ mutta minä uscallan HERraan.
Ps 31:8 Minä ihastun ja riemuidzen sinun hywydes tähden/ ettäs cadzot minun radollisuttani/ ja tunnet minun sieluni tuscasa.
Ps 31:9 Ja et sinä sulje minua wihollisteni käsijn/ sinä asetat minun jalcani awaraan paickan.
Ps 31:10 HERra ole minulle armollinen: sillä minä ahdistetan/ minun caswoni on muuttunut murhesta/ nijn myös minun sielun ja wadzan.
Ps 31:11 Sillä minun elämän on culutettu murhesta/ ja minun wuoteni huocauxest/ minun woiman on rauwennut minun pahain tecoini cautta/ ja minun luuni owat musertut.
Ps 31:12 Minä olen suuri pilcka kylänmiehilleni/ ja ilkeys minun tuttawilleni/ jotca minun raitilla näkewät/ pakenewat minua.
Ps 31:13 Minä olen sydämestä unhotettu nijncuin cuollut/ minä olen nijncuin ricottu astia.
Ps 31:14 Sillä moni minua pahasti häwäise/ että jocainen minua carcko/ he pitäwät keskenäns neuwo minusta/ ja tahtowat otta minun hengeni.
Ps 31:15 Mutta minä toiwon sinuun HERra/ ja sanon: sinä olet minun Jumalan.
Ps 31:16 Minun aicani owat sinun käsisäs/ pelasta minua wihollisistani/ ja nijstä jotca minua wainowat.
Ps 31:17 Anna paista caswos palwelias päälle/ auta minua laupiudes cautta.
Ps 31:18 HERra älä minua laske häpiään: sillä sinua minä rucoilen/ jumalattomat tulcat häpiään/ ja waiketcat helwetis.
Ps 31:19 Tulcon mykäxi wäärät suut/ jotca puhuwat wanhurscasta wastan/ cangiast/ corjast ja häjyst.
Ps 31:20 Cuinga suuret owat sinun hywydes/ jotcas panit tallella nijlle jotca sinua pelkäwät/ ja jotcas nijlle osotat/ jotca sinuun uscaldawat/ ihmisten lasten edesä.
Ps 31:21 Sinä lymytät heitä tykönäs salaisest/ jocaidzen haastosta/ sinä peität heitä majasas/ rijtelewäisistä kielistä.
Ps 31:22 HERra olcon kijtetty/ että hän on minulle osottanut ihmellisen hywyden/ wahwasa Caupungisa.
Ps 31:23 Sillä minä sanoin epäyxesäni: minä olen sinun caswos edestä sysätty pois/ sinä cuulit cuitengin minun rucouxeni änen/ cosca minä sinun tygös parguin.
Ps 31:24 Racastacat HERra caicki hänen pyhäns/ HERra warjele uscollista/ ja runsast costa nijlle/ jotca ylpeyttä harjoittelewat.
Ps 31:25 Olcat turwas ja wapisemata/ caicki jotca HERra odotatte.

Vers. 22. Wahwasa Caupungisa ) on caickinainen suruttomus.
v. 23. Epäyxesäni ) Waicka meidän uscoam kiusatan/ ja on heicko/ cuitengin cuule Jumala meidän rucouxen.

 

XXXII. Psalmi .

 

LAT. XXXI. ON jalo CatumusPsalmi/ josa Dawid opetta/ että oikia wanhurscaus/ joca Jumalalle kelpa/ on synnin andexiandamus/ v. 1.
osotta/ cuinga cauhia cappale syndi on ja paha oma tundo/ v. 3.
tunnusta syndins/ pakene Jumalan laupiuteen/ rucoile andexi/ ja neuwo myös muita sijhen/ v. 5.
juttele sitä suurta lupausta cuin Jumala nijlle teke jotca hänen käskyns pitäwät/ v. 8.
neuwo caicki jumalisi iloidzeman HERrasa/ v. 11.

 

Ps 32:1 Dawidin opetus. AUtuas on jonga pahat tegot owat annetut andexi/ ja jonga synnit peitetyt owat.
Ps 32:2 Autuas on se ihminen/ jollen HERra ei soima wääryttä/ jonga hengesä ei wilpiä ole.
Ps 32:3 Sillä cosca minä tahdoin sitä waiketa/ muserruit minun luuni/ minun jocapäiwäisestä itcustani.
Ps 32:4 Sillä sinun kätes oli yöllä ja päiwällä rascas minun päälläni/ nijn että minun nesteni cuiwi/ nijncuin se kesällä cuiwa. Sela.
Ps 32:5 Sentähden minä tunnustan syndini/ ja en peitä minun pahoi tecojani/ minä sanoin: minä tunnustan HERralle minun pahat teconi/ nijn sinä annoit andexi minun syndini wäärydet.
Ps 32:6 Tämän tähden pitä caicki pyhät sinua rucoileman oikialla ajalla/ sentähden cosca suuret wedenpaisumiset tulewat/ ei he sijhen ulotu.
Ps 32:7 Sinä olet minun warjeluxen/ kätke minua murhesta/ että minä pelastettuna sangen riemuisest kerscaisin. Sela.
Ps 32:8 Minä neuwon sinua ja osotan sinulle tien jotas waellat/ minä johdatan sinun minun silmilläni.
Ps 32:9 Älkät olco nijncuin orhit ja muulit/ joilla ei ymmärryst ole/ joille pitä suidzet ja ohjat suuhun pandaman/ ellei he lähene sinua.
Ps 32:10 Jumalattomalla on monda widzausta/ mutta joca HERraan toiwo/ hänen syle laupius.
Ps 32:11 Riemuitcat teitän HERrasa/ ja olcat iloiset wanhurscat/ ja kerscatcat idzen caicki te yxiwacaiset.

Vers. 3. Waiketa ) Cosca en minä tunnustanut/ ettei minusa ole muuta cuin syndi/ ei ollut minun tunnollani rauha nijncauwan että minun täydyi tunnusta/ ja minuani ainoastans Jumalaan luotta.
v. 6. Wedenpaisumiset ) Lihan/ mailman ja Perkelen kiusauxet ja ahdistuxet.

 

XXXIII. Psalmi.

 

LAT XXXII. ON kijtos/ josa Dawid herättä idzens ja muita kijttämän HERra monen hywän tegon edest/ v. 1.
ylistä Jumalan totutta/ duomiota ja taito/ joca luoduja holho/ v. 4.
ja Jumalan wanhurscautta/ joca rangaise jumalattomat/ v. 10.
sano ainoastans ne autuaxi/ jotca HERran tundewat/ v. 12.
opetta/ ainoastans Jumalan tundewan ihmisen sydämen/ v. 13.
hyljä caiken luottamisen ihmisten apuun/ v. 15.
neuwo ainoastans luottaman Jumalaan/ v. 17.

 

Ps 33:1 RIemuitcat te wanhurscat HERrasa/ wagat pitä händä caunisti kijttämän.
Ps 33:2 Kijttäkät HERra candeleilla/ ja weisatcat hänelle kijtost kymmenen kielisellä Psaltarilla.
Ps 33:3 Weisatca hänelle usi wirsi/ weisatcat jalost kielten leikis helisemisellä.
Ps 33:4 Sillä HERran sana on totinen/ ja mitä hän lupa/ sen hän wahwana pitä.
Ps 33:5 Hän racasta wanhurscautta ja duomiota/ maa on täynäns HERran laupiutta.
Ps 33:6 HERran sanalla owat taiwat tehdyt/ ja caicki hänen jouckons hänen suuns hengellä.
Ps 33:7 Hän pitä coosa weden meresä nijncuin leilisä/ ja sala sywydet.
Ps 33:8 Peljätkön caicki maa HERra/ händä peljätkön caicki maan pijrin asuwaiset.
Ps 33:9 Cosca hän sano/ nijn se tapahtu/ jos hän käske/ nijn se on tehty.
Ps 33:10 HERra teke pacanain neuwot tyhjäxi/ ja käändä Canssan ajatuxet.
Ps 33:11 Mutta HERran neuwo pysy ijancaickisest/ hänen sydämens ajatuxet sucucunnast sucucundaan.
Ps 33:12 Autuas on se Canssa jonga HERra on Jumala/ se Canssa jonga hän idzellens on perillisexi walinnut.
Ps 33:13 HERra cadzoi taiwasta ales/ ja näki caickein ihmisten lapset.
Ps 33:14 Wahwalda istuimeldans cadzo hän caickia jotca maan päällä asuwat.
Ps 33:15 Hän taitta caickein heidän sydämens/ hän ymmärtä caickein heidän työns.
Ps 33:16 Ei Cuningasta auta hänen suuri wäkens/ eikä Sangari wapadeta suurella woimallans.
Ps 33:17 Orhit ei myös auta/ ja heidän suuri wäkewydens ei pelasta.
Ps 33:18 Cadzo/ HERran silmät cadzowat nijtä jotca händä pelkäwät/ jotca hänen laupiuteens toiwowat.
Ps 33:19 Että hän pelastais heidän sieluns cuolemasta/ ja elätäis heitä näljän aicana.
Ps 33:20 Meidän sielum odotta HERra/ joca on meidän apum ja kilpem.
Ps 33:21 Sillä meidän sydämem iloidze hänesä/ ja me toiwomme hänen pyhän nimeens.
Ps 33:22 Olcon sinun laupiudes HERra meidän päälläm/ nijncuin me sinuun uscallam.

Vers. 15. Taitta ) se on/ mitä he ajattelewat/ sen hän taitta ja käändä nijncuin hän tahto.

 

XXXIV. Psalmi .

 

LAT XXXIII. ON Kijtos ja OpetusPsalmi/ josa Dawid lupa Jumalalle olla kijtollinen caikista hywistä töistä/ jotca hän hänelle tehnyt oli/ v. 2.
kehoitta muita rucoileman ja kijttämän händä hänen hywäin tecoins edest/ v. 4.
opetta Jumalan pelgosta/ kielen oikiasta wirasta/ rauhallisudesta ja wiattomasta elämästä/ v. 12.
cuinga paljo hywä on nijllä toiwomist/ jotca tätä edziwät ja racastawat/ v. 6.
jumalattomille tule rangaistus/ v. 22.

 

Ps 34:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän muotons muutti Abimelechin edesä/ joca hänen ajoi pois tyköäns ja hän meni pois.
Ps 34:2 MInä kijtän HERra aina/ hänen kijtoxens on alati minun suusani.
Ps 34:3 Minun sielun kersca HERrasa/ että radolliset sen cuulewat ja iloidzewat.
Ps 34:4 Ylistäkät HERra minun cansani/ ja corgottacam ynnä hänen nimens.
Ps 34:5 Cosca minä HERra edzein/ wastais hän minua/ ja pelasti minun caikista wapistuxista.
Ps 34:6 Jotca händä cadzowat/ ja häneen luottawat/ heidän caswons ei tule häpiään.
Ps 34:7 Cosca radollinen huusi/ cuuli HERra händä/ ja autti hänen caikista tuskistans.
Ps 34:8 HERran Engeli pijrittä heitä jotca händä pelkäwät/ ja pelasta heitä.
Ps 34:9 Maistacat ja cadzocat cuinga HERra on suloinen/ autuas on se joca häneen turwa.
Ps 34:10 Peljätkän HERra caicki hänen pyhäns: sillä jotca händä pelkäwät/ ei nijldä mitän puutu.
Ps 34:11 Nuoret Lejonit pitä tarwidzeman ja isoman/ mutta jotca HERra edziwät/ ei heildä mitän hywä puutu.
Ps 34:12 Tulcat tänne lapset/ cuulcat minua/ HERran pelgon minä teille opetan.
Ps 34:13 Cuca on/ joca hywä elämätä pyytä ? ja pidäis mielelläns hywiä päiwiä ?
Ps 34:14 Warjele kieles pahudesta/ ja huules wilpi puhumasta.
Ps 34:15 Lacka pahasta/ ja tee hywä/ edzi rauha ja noutele händä.
Ps 34:16 HERran silmät cadzowat wanhurcasta/ ja hänen corwans heidän parcuans.
Ps 34:17 Mutta HERran caswo on pahointekiöitä wastan/ hucuttaxens maasta heidän muistoans.
Ps 34:18 Cosca wanhurscat huutawat/ nijn HERra cuule/ ja pelasta heitä caikista tuskistans.
Ps 34:19 HERRA on juuri läsnä nijtä joilla on murhellinen sydän/ ja autta nijtä joilla on surkia mieli.
Ps 34:20 Wanhurscalle tapahtu paljo paha/ mutta HERra hänen nijstä caikista päästä.
Ps 34:21 Hän kätke caicki hänen luuns/ ettei yxikän heistä mureta.
Ps 34:22 Pahus tappa jumalattoman/ ja jotca wanhurscasta wihawat/ he tulewat wicapääxi.
Ps 34:23 HERRA lunasta palweliains sielut/ ja caicki jotca häneen toiwowat/ tulewat nuhtettomaxi.

Vers. 6. ( Heidän caswons ei tule häpiään ) se on/ he lohdutetan ja saawat ilon.
v. 14. Warjele ) se on/ wäldä wäärä oppia/ tee hywä/ ja kärsi.
v. 17. Hucuttaxens ) Nijn ettei heistä enä lucua pidetä.

 

XXXV. Psalmi .

 

LAT. XXXIV. ON RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalalda apua ja suojellust/ petollisia ystäwitäns wastan/ joilda hän cawalast waiwatan/ v. 1.
sadattele wihollisians/ että he owat pilckajat/ petolliset/ kijttämättömät ja nopsat wahingoidzeman/ v. 4.
toiwo täydellisest/ että Jumala näke sen pahan joca hänelle wihamiehildäns tapahtu/ ja sen costa/ v. 17.
lupa sijtä ylistä HERra/ v. 27.
Muutamat selittäwät tämän Psalmin Christuxest/ joca Dawidin Personas walitta wihollistens tähden.

 

Ps 35:1 Dawidin Psalmi. RIitele HERra minun rijtaweljeini cansa/ sodi minun wihollisiani wastan.
Ps 35:2 Temma kilpi ja keihäs/ ja nouse minua auttaman.
Ps 35:3 Siwalla ase ja suojele minua/ minun sortaitani wastan/ sanos sielulleni: minä olen apus.
Ps 35:4 Häpiään ja pilckaan tulcon caicki jotca minun sieluani wäijywät/ palatcon tacaperin ja nauroxi tulcon jotca minulle paha suowat.
Ps 35:5 Olcon he nijncuin acanat tuulesa/ ja HERran Engeli sysätkön heitä pois.
Ps 35:6 Heidän tiens olcan pimiä ja niljacas/ ja HERran Engeli wainotcon heitä.
Ps 35:7 Sillä he owat ilman syytä heidän werckons wirittänet minua cadottaxens/ ja ilman syytä owat sielulleni caiwanet haudan.
Ps 35:8 Tulcon hänelle waiwa/ jota ei hän tiedä/ ja wercko/ jonga hän wiritti/ käsittäkön hänen/ sijhen hän langetcon.
Ps 35:9 Mutta minun sielun iloitcan HERrasa/ ja riemuitcan hänen awustans.
Ps 35:10 Caicki minun luuni sanocan: HERra cuca on sinun wertaises ? sinä joca päästät nöyrän wäkewemmän käsistä/ radollisen ja köyhän raatelialdans.
Ps 35:11 Wäärät todistajat astuwat edes/ jotca minua nijhin soimawat/ joista minä olen wiatoin.
Ps 35:12 He tekewät minulle paha hywästä/ minulle mielicarwaudexi.
Ps 35:13 Mutta minä/ cosca he sairastit/ puin säkin päälleni/ waiwaisin idzeni paastolla/ ja rucoilin sydämestäni.
Ps 35:14 Minä käytin idzeni cuin he olisit ollet minun ystäwäni ja weljeni/ minä käwin murehtien/ nijncuin se joca äiti wainatans sure.
Ps 35:15 Mutta he iloidzewat minun wahingostani ja coconduwat/ cuucat myös cocowat heidäns hawaidzemata minua wastan/ he repiwät ja ei lacka.
Ps 35:16 Wiecasten ja pilcuritten seas iskewät he hambaitans minuun.
Ps 35:17 HERra cuinga cauwan sinä tätä cadzelet/ päästä sijs minun sielun heidän metelistäns/ ja minun yxinäisen nuorista Lejoneista.
Ps 35:18 Minä kijtän sinua suuresa seuracunnasa/ ja paljon Canssan keskenä minä sinua ylistän.
Ps 35:19 Älä salli heidän iloita minusta/ jotca syyttömästä minun wiholliseni owat/ eli silmiäns iskewät/ jotca minua ilman syytä wihawat.
Ps 35:20 Sillä he aicoiwat wahingota tehdä/ ja edziwät wääriä syitä hiljaisita wastan maan päällä.
Ps 35:21 Ja lewittäwät kitans awaralda minua wastan/ pitittäwät ja sanowat: sen me mielelläm näemme.
Ps 35:22 HERra sinä sen myös näet/ älä sijs wait ole/ HERra älä caucana ole minusta.
Ps 35:23 Herä ja nouse cadzoman minun oikeuttani ja syytäni/ minun Jumalan ja HERran.
Ps 35:24 HERra minun Jumalan/ duomidze minua oikeudes jälken/ ettei he riemuidzis minusta.
Ps 35:25 Älä salli heidän sydämisäns pitittä/ älä anna heidän sanoa: me olemma hänen niellet.
Ps 35:26 Häwäistäkön ja nauroxi joutucon caicki jotca minun pahudestani iloidzewat/ puetettacon häpiällä ja pilcalla/ jotca idzens minusta kerscawat.
Ps 35:27 Iloitcan ja riemuitcan/ jotca minulle oikeuden suowat/ ja aina sanocan: HERra olcon suurest kijtetty/ joca suo palweliallens hywä.
Ps 35:28 Ja minun kielen puhu sinun wanhurscaudestas/ ja kijttä sinua jocapäiwä.

Vers. 12. minulle mielicarwaudexi ) Nijn pitä minun sielun hyljätty ja ylöncadzottu oleman/ cuin leski eli hedelmätöin.
v. 15. Cuucat ) jotca hametta molemmilla olgilla candawat/ ja nijn palwelewat Jumalata ja Perkelettä/ 3. Reg. 18:26.
v. 20. Hiljaisita ) se on/ rauhallisia.

 

XXXVI. Psalmi .

 

LAT. XXXV. ON opetus ja lohdutusPsalmi/ josa Dawid osotta caickein ulcocullattuin ja jumalattomain luonnon/ v. 2.
lohdutta hywiä Jumalan hywydellä ja laupiudella/ joita hän täsä nijn suurest ylistä/ sijtä paljost hywydest joca heille täsä ja tulewaises elämäs tapahtu/ v. 7.
toiwotta/ että Jumala aina andais hywillä olla laupiudens/ ja rangaisis wericoiria ja jumalattomia/ v. 12.

 

Ps 36:1 Dawidin HERRAN palwelian Psalmi/ edelläweisattapa.
Ps 36:2 SE on sydämestäni sanottu jumalattomain menosta/ ettei he ensingän Jumalata pelkä.
Ps 36:3 Hän liehacoidze idzelläns nijncauwan että hänen wihattapa pahudens ilmandu.
Ps 36:4 Caicki heidän oppins on wahingolinen ja walhe/ ei he myös salli heitäns neuwoa/ että he jotakin hywä tekisit.
Ps 36:5 Mutta he ajattelewat wuoteisans wahingota/ ja pysywät wahwast pahalla tiellä/ ja ei he mitän paha carta.
Ps 36:6 HERRA/ sinun laupiudes ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn awaralda cuin pilwet juoxewat.
Ps 36:7 Sinun wanhurscaudes on nijncuin Jumalan wuori/ ja sinun oikeudes nijncuin suuri sywyys/ HERra sinä autat sekä ihmiset että eläimet.
Ps 36:8 Cuin callis on sinun hywydes Jumala/ että ihmisten lapset sinun sijpeis warjon ala uscaldawat.
Ps 36:9 He juopuwat sinun huones runsast tawarast/ ja sinä juotat heitä hecumalla nijncuin wirralla.
Ps 36:10 Sillä sinun tykönäs on eläwä lähde/ ja sinun walkeudesas me näemme walkeuden.
Ps 36:11 Lewitä laupiudes nijlle jotca sinun tundewat/ ja sinun wanhurscaudes toimellisille.
Ps 36:12 Älä salli minua tallatta coreilda/ ja jumalattomain käsi älkön minua cukistaco.
Ps 36:13 Waan anna pahointekiät sijhen langeta/ että he syöstäisin pois/ ja ei seisoalla pysyis.

Vers. 2. Sydämestäni ) Cosca minä sanon täyden toden/ nijn jumalattomat owat olewanans hywät ja pyhät/ mutta he owat cuitengin aiwa suckelat ja petolliset.
v. 5. Wuoteisans ) se on/ ilman hellittämätä ja lackamata.
v. 7. Wuori ) se on/ wahwa ja woittamatoin.
v. 10. Walkeudesas ) se on/ lohdutuxesa ja ilosa.

 

XXXVII. Psalmi .

 

LAT. XXXVI. ON lohdutus Psalmi/ ettei jumalisten pidä pahaxuman jumalattomain catowaista menestystä täsä mailmasa/ v. 2.
mutta uscaldaman HERraan/ tekemän hywä/ andaman hänen halduns tiens/ ja odottaman hänen apuans/ v. 4.
osotta jumalattomain tylyden ja pahuden jumalisia wastan/ että he pitäwät ja nautidzewat tawaroita/ jotca wäärydellä cootut owat/ nijn myös/ että heille ja heidän tawaroillens lähesty tapaturmainen cadotus: Näyttäin myös jumalisten luonnon/ että he racastawat HERran käskyjä/ ja HERra siuna heitä ja heidän omians/ v. 9.
lupa heille ja heidän sikiöillens Jumalan awun caikisa wastoinkäymisis ja wainomisis/ v. 11.
mutta jumalattomille peräti cadotuxen/ v. 34.

 

Ps 37:1 Dawidin Psalmi. ÄLä wihastu pahain tähden/ ja älä cadeti pahointekiöitä.
Ps 37:2 Sillä nijncuin ruoho he pian hacatan pois/ ja he cuiwawat nijncuin wihoittapa yrtti.
Ps 37:3 Toiwo HERraan ja tee hywä/ asu maasa ja elätä idzes wacuudella.
Ps 37:4 Iloidze HERrasa/ ja hän anda sinulle mitä sinun sydämes halaja.
Ps 37:5 Anna ties HERran haldun/ ja toiwo hänen päällens/ kyllä hän sen teke.
Ps 37:6 Ja hän tuo edes sinun wanhurscaudes nijncuin walkeuden/ ja sinun oikeudes nijncuin puolipäiwän.
Ps 37:7 Odota HERra ja wartioidze händä/ älä kijwoittele sitä jonga tie pahudes menesty.
Ps 37:8 Lacka wihasta ja hyljä tuimudes/ älä nijn wihastu/ ettäs idzeckin paha teet.
Ps 37:9 Sillä pahat häwitetän/ mutta HERra odottawaiset periwät maan.
Ps 37:10 Wielä wähä hetki on/ nijn ei jumalatoin oleckan/ ja cuins cadzot hänen siaans/ nijn hän on pois.
Ps 37:11 Mutta siwiät periwät maan/ ja iloidzewat suuresa rauhasa.
Ps 37:12 Jumalatoin uhca wanhurscasta/ ja kiristele hambaitans hänen päällens.
Ps 37:13 Mutta HERra naura händä: sillä hän näke hänen päiwäns joutuwan.
Ps 37:14 Jumalattomat wetäwät mieckans/ ja jännittäwät joudzens/ cukistaxens radollista ja köyhä/ ja teurastawat hurscat.
Ps 37:15 Mutta heidän mieckans pitä käymän heidän sydämeens/ ja heidän joudzens pitä särkymän.
Ps 37:16 Se wähä cuin wanhurscalla on/ on parambi cuin monen jumalattoman suuret tawarat.
Ps 37:17 Sillä jumalattoman käsiwarsi pitä ricottaman/ mutta HERra wahwista wanhurscat.
Ps 37:18 HERra tietä hurscasten päiwät/ ja heidän perimisens pysy ijancaickisest.
Ps 37:19 Ei he tule häpiään pahalla ajalla/ ja nälkäwuosilla pitä heillä kyllä oleman.
Ps 37:20 Sillä jumalattomat huckuwat ja HERran wiholliset/ ehkä he olisit nijncuin ihana nijtty/ nijn heidän pitä cuitengin nijncuin sawu catoman.
Ps 37:21 Jumalatoin otta lainan ja ei maxa/ mutta hurscas on laupias ja runsas.
Ps 37:22 Sillä hänen siunattuns periwät maan/ mutta hänen kirottuns pitä häwitettämän.
Ps 37:23 HERralda sencaltaisen miehen waellus hallitan/ ja hänen tiens kelpa hänelle.
Ps 37:24 Jos hän lange nijn ei händä hyljätä: sillä HERra tuke hänen kätens.
Ps 37:25 Minä olin nuori ja wanhennuin/ ja en ikänäns nähnyt wanhurscasta hyljätyxi/ engä hänen siemenens kerjäwän leipä.
Ps 37:26 Hän on aina laupias ja laina mielelläns/ ja hänen siemenens on siunattu.
Ps 37:27 Wäldä paha ja tee hywä/ ja pysy ijancaickisest.
Ps 37:28 Sillä HERra racasta oikeutta/ ja ei hyljä pyhiäns/ ne kätketän ijancaickisest/ mutta jumalattomain siemen pitä häwitettämän.
Ps 37:29 Hurscat periwät maan/ ja asuwat sijnä ijancaickisest.
Ps 37:30 Wanhurscan suu puhu taitawast/ ja hänen kielens opetta oikeutta.
Ps 37:31 Hänen Jumalans laki on hänen sydämesäns/ ja ei hänen askelens liwisty.
Ps 37:32 Jumalatoin wäijy wanhurscasta/ ja edzi händä tappaxens.
Ps 37:33 Mutta ei HERra jätä händä hänen käsijns/ ja ei duomidze händä/ cosca hän duomitan.
Ps 37:34 Odota HERRA ja kätke hänen tiens/ nijn hän sinun corgotta/ ettäs perit maan/ ja sinä saat nähdä/ cosca jumalattomat häwitetän.
Ps 37:35 Minä näin jumalattoman/ sangen jalon ja waldian/ joca lewitti idzens/ ja wihotti nijncuin Laurbärin puu.
Ps 37:36 Ja käwin ohidze/ cadzo/ nijn hän oli pois/ minä kysyin händä/ ja ei händä cusan löytty.
Ps 37:37 Ole wiatoin ja pidä sinus oikein: sillä sencaltaiset wijmein menestywät.
Ps 37:38 Mutta wäärät pitä ynnä huckuman/ ja jumalattomat pitä wijmein häwitettämän.
Ps 37:39 Mutta HERRA autta wanhurscaita/ hän on heidän wäkewydens tuscan ajalla.
Ps 37:40 Ja HERra autta heitä/ ja päästä heitä/ ja pelasta heitä jumalattomist/ ja wapahta heitä: sillä he uscalsit häneen.

Vers. 11. Nämät sanat/ jotca owat/ Matth. 5:5. Autuat owat siwiät/ sillä he periwät maan/ tämän Psalmin jalost selittäwät.
v. 3. Wacuudella ) Jumalisest ja cunniallisest/ ettäs pelkät Jumalata/ ja et tee kellengän wääryttä.
v. 7. Odota ) se on/ ole alallas/ ja älä kiukuidze.
v. 17. käsiwarsi ) heidän tawarans/ woimans ja aiwoituxens/ pitä tyhjäxi raukeman.

 

XXXVIII. Psalmi .

 

LAT. XXXVII. ON jalo catumusPsalmi/ jolla Dawid/ ollesans caickein suurimmas ahdistuxes synnin tähden/ rucoile hartast/ ettei Jumala rangaisis händä wihasans/ waan armollisest curitais/ v. 2.
walitta surkiast syndeins paljoutta/ Jumalan ylön rascasta wiha/ omantunnons cauhiutta/ ja synnin myrckyä/ v. 4.
walitta myös wihamiestens ylöncadzetta/ ja wihollistens woima ja pahutta/ v. 12.
pakene Jumalan laupiuteen/ anda idzens hänen isällisen curituxens ala/ ja ano apua wihollisians wastan/ jotca sangen woimalliset owat/ v. 16.

 

Ps 38:1 Dawidin Psalmi/ muistoxi.
Ps 38:2 HERRA älä rangaise minua wihasas/ ja älä curita minua hirmuisudesas.
Ps 38:3 Sillä sinun nuoles owat minuun kijnnitetyt/ ja sinun kätes paina minua.
Ps 38:4 Ei ole terweys minun ruumisani/ sinun uhcauxestas/ ja ei ole rauha minun luisani/ minun syndeini tähden.
Ps 38:5 Sillä minun syndini käywät pääni ylidze/ nijncuin rascas cuorma owat he minulle ylön rascaxi tullet.
Ps 38:6 Minun haawani haisewat ja mätänewät/ minun hulludeni tähden.
Ps 38:7 Minä käyn kymäräs ja cumarruxis/ yli päiwä minä käyn murehisani.
Ps 38:8 Sillä minun cupeni peräti cuiwettuwat/ ja ei ole mitän terweyttä minun ruumisani.
Ps 38:9 Minä olen ylön paljo runneldu ja lyöty ricki/ minä myrisen minun sydämeni kiwusta.
Ps 38:10 HERra sinun edesäs on caicki minun haluni/ ja minun huocauxen ei ole sinulda salattu.
Ps 38:11 Minun sydämen wärise/ minun woiman on minusta luopunut/ ja minun silmäni walkeus ei ole minun tykönäni.
Ps 38:12 Minun ystäwäni ja langoni owat cohdastans minua wastan/ ja cadzowat minun waiwani/ ja minun lähimmäiseni cauwas astuwat.
Ps 38:13 Jotca minun sieluani wäijywät/ he wirittelewät minun eteeni/ ja jotca minulle paha suowat/ he neuwo pitäwät cuinga he wahingoitzisit/ ja sulilla juonilla he kiertäwät ymbäri.
Ps 38:14 Mutta minun täyty olla nijncuin cuuroin/ ja ei mitän cuuleman/ ja nijncuin mykän/ joca ei awaja suutans.
Ps 38:15 Ja minun täyty olla nijncuin se joca ei mitän cuule/ ja jonga suusa ei ole wastausta.
Ps 38:16 Mutta minä odotan sinua HERra/ sinä HERra minun Jumalan cuuldelet minua.
Ps 38:17 Sillä minä ajattelen/ ettei he suingan minusta iloidzis/ jos minun jalcan ainoastans combastuis/ nijn he kerscaisit sangen minusta.
Ps 38:18 Sillä minä olen tehty kärsimän/ ja minun kipun on alati minun edesäni.
Ps 38:19 Sillä minä julistan pahan teconi/ ja murhedin minun syndini tähden.
Ps 38:20 Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat wäkewät/ ne owat suuret/ jotca minua syyttömäst wihawat.
Ps 38:21 Ja jotca minulle maxawat pahalla hywän/ ja asettawat heitäns minua wastan/ että minä hywä noudatan.
Ps 38:22 Älä hyljä minua HERra minun Jumalan/ älä ole caucana minusta.
Ps 38:23 Riennä sinuas minua auttaman/ HERra minun apun.

Vers. 1. Muistoxi ) Jumalata kijttä ja nuhdella idzens/ on oikia muisto Jumalast ja idzestäns.
v. 11. Walkeus ) se on/ minun caswon ei ole walistettu ja iloisans/ waan murhellinen ja pimiä.

 

XXXIX. Psalmi .

 

LAT. XXXVIII. ON RucousPsalmi ettei Jumala saldis händä tuleman kärsimättömäxi/ jumalattomain onnest ja menestyxest/ v. 2.
että Jumala opetais händä ajatteleman lyhykäistä ikäns/ v. 7.
rucoile Jumalalda apua/ ja rangaistusten liewitystä/ v. 9.
tunnusta idzens wieraxi maan päällä/ ano wirgotusta Jumalan hywydest ja armosta/ ja wijmein autuasta loppua tästä mailmasta/ v. 14.

 

Ps 39:1 Dawidin Psalmi/ Jeduthunilda edelläweisattapa.
Ps 39:2 MInä olen aicoinut cawahta/ etten minä tee syndiä kielelläni.
Ps 39:3 Minä hillidzen minun suuni/ että minä näen jumalattoman edesäni.
Ps 39:4 Minä tulin mykäxi/ waickenin ja en puhunut riemusta/ ja minun murhen lisäyndy.
Ps 39:5 Minun sydämen on palawa minusa/ ja cuin minä sitä ajattelen/ nijn minä sytyn/ ja minä puhun kielelläni.
Ps 39:6 Mutta HERra opeta minua/ että minulla on loppu/ ja minun elämälläni on mitta/ ja minä ercanen tääldä.
Ps 39:7 Cadzo/ minun päiwäni owat kämmenen leweys tykönäs/ ja minun elämän on nijncuin ei mitän sinun edesäs/ cuinga aiwa tyhjät owat caicki ihmiset/ jotca cuitengin nijn suruttomast eläwät. Sela.
Ps 39:8 Waan he menewät pois nijncuin warjo/ ja tekewät heillens huckan suuren murhen/ he cocowat ja ei tiedä cuca sen saa.
Ps 39:9 Ja nyt HERra/ mihingä minä idzeni luotan ? sinuun minä toiwon.
Ps 39:10 Wapada minua caikista synneistäni/ ja älä minua salli hulluden pilcaxi.
Ps 39:11 Minä waickenen ja en awa suutani/ kyllä sinä sen teet.
Ps 39:12 Käännä sinun rangaistuxes pois minusta: sillä minä olen näändynyt sinun kätes piexemisestä.
Ps 39:13 Coscas jongun rangaiset synnin tähden/ nijn hänen caunistuxens culutetan nijncuin coilda/ woi cuinga aiwa tyhjät owat caicki ihmiset. Sela.
Ps 39:14 Cuuldele minun rucouxen HERra/ ja ymmärrä minun parcun/ ja älä waickene minun kyyneldeni tähden: sillä minä olen muucalainen ja asuwainen sinun cansas/ nijncuin caicki minun Isäni.
Ps 39:15 Luowu minusta/ että minä wircoisin/ ennencuin minä menen pois/ ja en sille täsä ole.

Vers. 3. Hillidzen ) Etten minä napise tuscasani/ ja cosca pahat menestywät.
v. 4. Riemusta ) Ei se minulle nauro ole.
v. 6. Opeta ) Etten minä nijn suruttomast eläis cuin jumalattomat/ jotca ei toista elämätä toiwo/
v. 11. Minä waickenen ) Minä annan heidän mennä/ ja en napise sinua wastan.

 

XL. Psalmi .

 

LAT. XXXIX. JAlo ennustus Christuxest/ ja hänen wiattomast pijnastans ja cuolemastans/ josa hän ilmoitta/ cuinga Jumala händä autti hänen suuresta ahdistuxestans ja surustans/ v. 2.
opetta/ cuinga synnit andexi saadan/ ja custa wanhurscaus tule/ nimittäin/ Christuxen ansiost uscon cautta/ v. 4.
ja ei uhrist eli ruocauhrista/ v. 7.
ja että hän cuolemans ja nousemisens jälken cuolluista/ anda sitä ilmoitta coco mailmasa/ v. 10.
rucoile Jumalalda apua/ juttele wiheljäisyttäns/ sadattele wihollisians onnettomudella/ mutta jumalisille toiwotta hän ilo/ v. 12.

 

Ps 40:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 40:2 Minä odotin HERra/ ja hän callisti hänens minun tygöni/ ja hän cuuldeli minun parcuni.
Ps 40:3 Ja hän weti minun ulos sijtä hirmuisesta haudasta/ ja pascaisesta logasta/ ja asetti minun jalcani calliolle/ ja hallidzi minun käymiseni.
Ps 40:4 Ja hän andoi minun suuhuni uden weisun/ kijttämän meidän Jumalatam. Sitä saawat monda nähdä/ ja pelkäwät HERra/ ja toiwowat häneen.
Ps 40:5 Autuas on/ joca pane uscalluxens HERraan/ ja ei käännä ylpeitten tygö/ ja jotca walhella waeldawat.
Ps 40:6 HERra minun Jumalan/ suuret owat sinun ihmes ja ajatuxes/ jotcas meille osotat/ ei ole mitän sinun wertas/ minä ilmoitan nijtä/ ja sanon waicka he owat epälucuiset.
Ps 40:7 Uhri ja ruocauhri ei sinulle kelpa/ waan corwat sinä minulle awaisit/ et sinä tahdo polttouhria eli syndiuhria.
Ps 40:8 Silloin minä sanoin: cadzo/ minä tulen/ Raamatus on minusta kirjoitettu. Sinun tahtos/ minun Jumalan/ teen minä mielelläni/ ja sinun Lakis on minun sydämesäni.
Ps 40:9 Minä saarnan sinun wanhurscauttas suuresa seuracunnasa/ cadzo/ en minä anna tukita suutani/ HERra sinä sen tiedät.
Ps 40:10 En minä sala wanhurscauttas sydämesäni/ minä puhun sinun totuudestas ja autuudestas/ en minä peitä sinun laupiuttas ja wacuuttas/ suuresa seuracunnasa.
Ps 40:11 Mutta sinä HERra/ älä käännä laupiuttas minusta pois/ sinun laupiudes ja wacuudes aina minua warjelcon.
Ps 40:12 Sillä lukemattomat waiwat owat minun pijrittänet/ minun syndini owat minun ottanet kijnni/ nijn etten minä nähdä taida/ he owat usiammat cuin hiuxet pääsäni/ ja minun sydämen on minusa waipunut.
Ps 40:13 Kelwatcon se sinulle HERra/ ettäs minun wapadat/ riennä HERra minua auttaman.
Ps 40:14 Häwetkön ja caicki pilcaxi tulcon/ jotca minun sieluani wäijywät hucataxens/ palaitcon tacaperin ja häpiään tulcon/ jotca minulle paha suowat.
Ps 40:15 Hämmästykön heidän häpiäsäns/ jotca minua pitittäwät.
Ps 40:16 Iloitcan ja riemuitcan caicki/ jotca sinua edziwät/ ja jotca sinun autuuttas racastawat: sanocan aina: HERra olcon corkiast kijtetty.
Ps 40:17 Minä olen köyhä ja waiwainen/ mutta HERra sure minun edestäni/ sinä olet minun auttajan ja wapahtajan/ minun Jumalan älä wijwy.

Vers. 12. Nähdä ) että minun näkön cato suuresta murhesta