Propheta Amos .

Esipuhe Prophetast Amoxest .
AMos anda idze aicans tietä/ että hän Hosean ja Jesaian aicana on elänyt ja saarnannut/ ja nijtä wicoja ja epäjumalan palwelusta wastan saarna cuin Hoseakin/ ilmoitta myös Assyrian fangiuden.
Hän on myös angara/ ja laitta Israelin Canssa enimmäst coco kirjas/ haman wijmeisen lugun loppun/ josa hän Christuxest ja hänen waldacunnastans ennusta/ ja kirjans sillä lopetta/ nijn ettei yhdelläkän Prophetalla ole nijn wähä lupaust/ ja nijn paljo laitost ja uhcaust/ cuin hänellä/ ja nijn hän oikein cudzutan Amoxexi/ se on/ carwaxi taicka cowaxi ja suututtawaisexi.
Erinomaisest että hän oli paimen/ ja ei Prophetain joucost/ nijncuin hän idze sano/ cap. $ 7.
Ja myös mene Judan sugusta Thecoasta Israelin waldacundaan/ ja siellä saarna nijncuin jocu muucalainen.
Sentähden sanotan myös/ että Pappi Amazia/ jota hän 7. lugus nuhtele/ on hänen corennolla cuoliaxi lyönyt.
Ensimäises lugus näky hän kyllä työläxi ja pimexi/ josa hän colmest ja neljäst synnist puhu/ josa moni idziäns waiwannut on/ ja cauca asian tutkinut.
Mutta texi/ minun mielestäni/ sen kyllä selkiäst tietä anda/ että ne colme ja neljä syndiä/ ei enä ole cuin yxi syndi: sillä hän jocapaicas yhden synnin nimittä: nijncuin Damascua wastan nimittä hän ainoastans sen synnin/ että he Gileadin rautaisella waunulla runnellet owat/ etc.
$ Ja nimittä sencaltaisen synnin colmexi ja neljäxi/ ettei he sencaltaista syndiä tunne synnixi/ mutta kerscawat sijtä/ nijncuin he olisit hywin tehnet/ nijncuin wäärät pyhät caicki tekewät: Sillä ei syndi taida pahemmaxi/ suuremmaxi ja cauhiammaxi tulla/ cuin cosca se tahdotan pyhänä/ ja jumalisna tecona pitä/ ja nijn perkele Jumalaxi/ ja Jumala perkelexi tehdän.
Nijncuin colme ja neljä tekewät seidzemen/ cuin on Ramatus lugun loppu/ josa käätän ja wastudest ruwetan lukeman päiwät ja wijcot.
Tämä Propheta mainitan cahdesti Udes Testamendis: Ensist Act. $ 7:24. josa P. Stephanus hänen mainidze Judalaisia wastan/ ja sillä wahwista ettei he ikänäns ole Jumalan käskyjä pitänet/ algusta hamast Egyptist.
Toisen kerran/ otta P. Jacob Act. $ 15:16. ensimäises Apostolein Conciliumis $ hänest todistuxen/ ettei pacanat ole christillisest wapaudest welcapäät Mosexen Lakia pitämän/ cosca ei Judalaiset sitä idzekän ole pitänet/ eikä ole taitanet pitä.
Nijncuin P. Petari Act. $ 15:10. saarna.
Ja ne owat caxi erinomaist ja hywä cappaletta Prophetas Amoxes.

 

Propheta Amos .

I. Lucu .

AMos/ joca oli yxi Thecoan paimenist/ ennusta/ v. 1.
Syrialaisia/ v. 3.
Philisterejä/ v. 6.
Tyriläisiä/ v. 9.
Edomerejä/ v. 11.
Ammoniterejä/ v. 13.
ja Moabitereitä wastan/ v. 1.
että HERra tahto heitä edziä heidän monen syndeins tähden/ liatengin heidän armottomudens tähden Israelin lapsia wastan/ v. 2.

 

Aam 1:1 TÄmä on se cuin Amos/ joca paimenitten seas Thecoas oli/ näki Israelist Usian Judan Cuningan ajalla/ ja Jerobeamin Joaxen pojan Israelin Cuningan/ cahta wuotta ennen maan järistystä.
Aam 1:2 Ja sanoi: HERra on Zionista kiljuwa/ ja Jerusalemist anda hän änens cuulla/ että paimenitten laiduin nijn surkiana oleman pitä/ ja Carmeli ylhäldä cuiwaman.
Aam 1:3 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Damascun wian tähden/ en tahdo minä händä säästä/ että he Gileadin rautaisilla warstoilla warstoit.
Aam 1:4 Waan minä lähetän tulen Hasaelin huonesen/ sen pitä Benhadadin Pallazit culuttaman.
Aam 1:5 Ja ricon Damascun salwat/ ja häwitän Awenin laxon asuwaiset/ ja sen joca waldica pitä sijtä caunista huonesta/ nijn että Syrian Canssa pitä Kirijn wietämän/ sano HERra.
Aam 1:6 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Gazan wian tähden/ en minä tahdo heitä säästä/ että he owat fangitut wielä fanginnet/ ja heidän Edomijn ajanet.
Aam 1:7 Waan minä lähetän tulen Gazan muurijn/ joca heidän Pallazins pitä syömän.
Aam 1:8 Ja tahdon Asdodin asujamet/ ja sen joca waldicat pitä/ Ascalonist häwittä. Ja minun käteni on olewa Akronia wastan/ nijn että pitä huckuman mitä Philistereist jäänyt on/ sano HERra Jumala.
Aam 1:9 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Zorin Caupungin wian tähden/ en tahdo minä händä säästä/ että he owat fangit edemmä Edomin maata ajanet/ ja ei ole muistanet weljesten lijtto.
Aam 1:10 Waan minä tahdon tulen Zorin muurijn lähettä/ jonga hänen Pallazins pitä syömän.
Aam 1:11 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Edomin wian tähden/ en tahdo minä händä säästä/ että hän on weljens miecalla wainonnut/ ja hänen lapsens hucuttanut/ ja on ollut aina hänelle paha wihoillans/ ja on alati hänen hirmuisudens näyttänyt.
Aam 1:12 Waan minä lähetän tulen Themanin päin/ jonga pitä Bazran Pallazit syömän.
Aam 1:13 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Ammonin lasten wian tähden/ en tahdo minä heitä säästä/ että he owat wastoinolewaiset ricki hacannet Gileadis/ lewittäxens heidän rajojans.
Aam 1:14 Waan minä sytytän tulen Rabban muurijn/ sen pitä hänen Pallazins syömän.
Aam 1:15 Nijncuin sodan aicana pargutan/ ja nijncuin tuuli tule tuulispään aicana: nijn pitä myös heidän Cuningans ja Päämiehens wietämän pois fangittuna/ sano HERra.

Vers. 1. Maan järistys ) Tästä cadzo Ioseph. $ Antiq. $ lib. $ 9. cap. $ 11.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9