Psaltari .

CXLI. Psalmi .

LAT. CXX. DAwidin rucous/ että Jumala händä warjelis jumalattomast opist ja pahast elämäst/ v. 1.
johdatais händä caikis hänen teisäns/ ettei hän jumalattomain mielen noutexi mitän paha puhuis eli tekis/ v. 3.
waan racastais jumalisten ja totisten ihmisten paria/ v. 5.
että jumalattomain cawala aiwoitus möys tyhjän raukeis/ v. 6.
ja tulis wijmein heidän oman pääns päälle/ v. 10.

 

Ps 141:1 Dawidin Psalmi. HERra/ minä huudan sinua/ riennä sinuas minun puoleen/ ota corwijs minun änen/ cosca minä sinua rucoilen.
Ps 141:2 Kelwatcon minun rucouxen sinun edesäs nijncuin sawuuhri/ minun käteni ylönnys nijncuin ehtouhri.
Ps 141:3 HERra kätke minun suun/ ja warjele minun huuleni.
Ps 141:4 Älä callista minun sydändäni mihingän pahuteen/ pitämän jumalatoinda meno pahointekiäin cansa/ etten minä söis nijstä jotca heille kelpawat.
Ps 141:5 Wanhurscas lyökän minua ystäwällisest/ ja laittacan minua/ se teke minun aiwa hywä/ nijncuin Balsam minun pääni päällä: sillä minä rucoilen alati/ ettei he minua wahingoidzis.
Ps 141:6 Heidän opettajans sysättäkön kiween/ nijn sijtte cuullan minun opetuxen suloisexi.
Ps 141:7 Meidän luum owat hajotetut haman helwettijn/ nijncuin jocu maan repis ja caiwais.
Ps 141:8 Sillä sinua HERra HERra minun silmäni cadzowat/ minä uscallan sinuun/ älä minun sieluani hyljä.
Ps 141:9 Warjele minua sijtä paulasta/ jonga he asetit eteeni/ ja pahointekiäin ansasta.
Ps 141:10 Jumalattomat langewat toinen toisens cansa omijn werckoihins/ mutta minä aina pääsen.

 

CXLII. Psalmi .

 

LAT. CXLI. JAlo rucous/ josa Dawid osotta/ että cosca hän on caickein suurimmas ahdistuxes ja hädäs/ caikilda myös ihmisildä hyljätty/ nijn hän rucoile caickein corkeimmalda Jumalalda suojelust ja warjelust/ v. 2.
sillä hän luotta idzens ainoastans häneen/ v. 6.
ja caickein pyhäin cansa kijttä händä ja ylistä/ v. 8.

 

Ps 142:1 Dawidin oppi/ rucoelda/ cosca hän luolas oli.
Ps 142:2 MInä pargun HERran tygö minun änelläni/ ja rucoilen HERra minun huudollani.
Ps 142:3 Minä wuodatan minun puheni hänen edesäns/ ja osotan hänelle minun hätäni.
Ps 142:4 Cosca minun hengen on ahdistuxes/ nijn sinä corjat minua/ he asettawat paulat minun eteeni/ tielleni jota minä waellan.
Ps 142:5 Cadzele oikialle kädelle ja näe/ siellä ei yxikän tahdo minua tuta/ en minä taida paeta/ ei tottele kengän minun sieluani.
Ps 142:6 HERra sinua minä huudan/ ja sanon: sinä olet minun toiwon ja minun osan eläwitten maalla.
Ps 142:7 Ota waari minun rucouxestani/ sillä minua waiwatan sangen/ pelasta minua wainollisistani: sillä he owat minua wäkewemmät.
Ps 142:8 Wie minun sielun fangeudesta ulos/ kijttämän sinun nimes/ wanhurscat coconduwat minun tygöni/ coscas minulle hywästi teet.

Vers. 8. Fangeudesta ) se on/ hädästä ja ahdistuxesta/ josa minä fangittu olen.4

 

CXLIII. Psalmi .

 

LAT. CXLII. ON sangen callis CatumusPsalmi/ josa Dawid/ joca oli mies Jumalan mielen jälken/ rucoile Jumalata murhellisella ja ahdistetulla sydämellä/ ettei hän angaran oikeudens perästä käwis oikeudelle hänen cansans/ v. 2.
sillä hänen edesäns ei ole yxikän ihminen seisowainen v. 3.
sentähden pakene hän Jumalan armoon ja laupiuteen/ ja ikäwöidze suurest syndins andexisaamist/ v. 5.
että hän auttais myös händä hänen wihollisistans/ wirgotais/ opetais ja johdatais händä. 8.

 

Ps 143:1 Dawidin Psalmi. HERra cuuldele minun rucouxen/ ymmärrä minun anomisen sinun totudes tähden/ cuuldele minua sinun wanhurscaudes tähden.
Ps 143:2 Ja älä käy duomiolle palwelias cansa/ sillä ei yxikän eläwä ole waca sinun edesäs.
Ps 143:3 Sillä wihollinen waino minun sieluani/ ja lyö minun elämäni ricki maahan asti/ hän pane minun pimeyteen/ nijncuin cuollet mailmasa.
Ps 143:4 Ja minun hengen on minusa ahdistettu/ minun sydämen on minusa culutettu.
Ps 143:5 Minä muistelen endisitä aicoja/ minä puhun caikista sinun töistäs/ ja sanelen sinun käsialoistas.
Ps 143:6 Minä lewitän käteni sinun puolees/ minun sielun jano sinua/ nijncuin carkia maa. Sela.
Ps 143:7 HERra cuuldele minua nopiast/ minun hengen cato/ älä caswos minulda kätke/ etten minä nijden caltaisexi tulis/ jotca hautaan menewät.
Ps 143:8 Suo minua warahin cuulla sinun armojas: sillä sinuun minä toiwon/ ilmoita minulle tie/ jota minä käyn: sillä minä ikäwöidzen sinua.
Ps 143:9 Pelasta minua HERra minun wihollisistani/ sinun tygös minä pakenen.
Ps 143:10 Opeta minua tekemän sinun suosios jälken: sillä sinä olet minun Jumalan/ sinun hywä henges wiekän minun tasaista tietä.
Ps 143:11 HERra wirgota minua sinun nimes tähden/ wie minun sielun hädästä ulos sinun oikeudes tähden.
Ps 143:12 Ja teloita minun wiholliseni sinun hywydes tähden/ ja cadota caicki jotca minun sieluani ahdistawat: sillä minä olen sinun palwelias.

Vers. 8. Warahin ) se on/ cohta ja aicanans.

 

CXLIV. Psalmi .

 

LAT. CXLIII. RUcous ja kijtos/ josa Dawid tunnusta woiton wihollisia wastan/ ja onnen hallitus wirasa/ olewan HERran lahjan/ jonga edest hän händä hartast kijttä/ v. 1.
rucoile/ että Jumala wastakin händä warjelis caikista wihollisistans/ ja andais rauhallisen hallitus wiran/ v. 5.
sillä wiholliset wahingollisia ja kelwottomia opettawat/ ja cadzowat ajallista ja catowaista hywyttä/ v. 8.
mutta autuas on se Canssa/ jonga Jumala HERra on/ v. 15.

 

Ps 144:1 Dawidin Psalmi. KIjtetty olcon HERra minun turwan/ joca minun käteni opetta sotiman/ ja minun sormeni tappeleman.
Ps 144:2 Minun laupiuden ja minun linnan/ minun warjeluxen ja minun wapahtajan/ minun kilpen/ johon minä uscallan/ joca minun Canssani alani waati.
Ps 144:3 HERra/ mikä ihminen on ettäs händä näin corjat ? eli ihmisen poica/ ettäs hänestä nijn otat waarin ?
Ps 144:4 On sijttekin ihminen tyhjän werta/ hänen aicans cato nijncuin warjo.
Ps 144:5 HERra callista taiwas ja astu alas/ rupe wuorihin että he suidzisit.
Ps 144:6 Anna leimauxet iske ja hajota heitä/ ambua sinun nuolias ja cauhistuta heitä.
Ps 144:7 Lähetä kätes ylhäldä ja kirwota minua/ ja pelasta minua suurista wesistä/ ja muucalaisten lasten käsistä.
Ps 144:8 Joiden opetus on kelwotoin/ ja heidän työns wäärät.
Ps 144:9 Jumala/ minä weisan sinulle uden wirren/ minä soitan sinulle kymmenen kielisellä Psaltarilla.
Ps 144:10 Sinä joca Cuningalle woiton annat/ ja wapadat Dawidin sinun palwelias/ häijyin murhamiecasta.
Ps 144:11 Päästä myös minua ja pelasta minua muucalaisten lasten kädestä/ joiden opetus on kelwotoin/ ja heidän työns wäärät.
Ps 144:12 Että meidän pojat caswaisit nuorudellans nijncuin wesat/ ja meidän tyttäret/ nijncuin Templin caunistetut seinät/ ja cuin coriat huonet.
Ps 144:13 Meidän aittam olcon täynnä/ jotca runsat elatuxet andaisit/ toinen toisens perästä/ että meidän lambam poikisit tuhannen/ ja satata tuhatta/ meidän kylisäm.
Ps 144:14 Että meidän härkäm olisit wahwat työhön/ ettei yhtän wahingota/ eikä walitusta/ eli cannetta olis meidän catuillam.
Ps 144:15 Autuas on se Canssa jolle nijn käy/ waan autuas on se Canssa/ jonga HERra Jumalana on.

Vers. 7. Muucalaisten lasten ) jotca ei ole oikiat Jumalan lapset uscosa/ waan he owat ainoastans olewanans lapset.
v. 12. Caswaisit ) Nijn jumalattomat puhuwat ja toiwottawat/ jotca ei Jumalan päälle luota/ nijncuin ricas mies Evangeliumis/ Luc. 12:19.
v. 14. Walitusta ) Ettei meille mitän waara/ tautia eli tusca tapahduis/ waan että caickinaist kyllä olis.

 

CXLV. Psalmi .

 

LAT. CXLIV. JAlo kijtos/ josa Dawid corkiast ylistä Jumalata/ ja Christusta hänen Cuningastans/ joca on suuri ja jalo/ v. 3.
armollinen/ totinen ja sangen hywä/ v. 7.
jolla on ijancaickinen ja catomatoin waldacunda/ v. 13.
joca siuna ja rawidze meidän ruumim ja sielum/ v. 14.
cuule caickia nijtä/ jotca händä rucoilewat/ ja anda mitä he anowat/ v. 18.
sentähden pitä caickein händä kijttämän ja ylistämän/ v. 21.

 

Ps 145:1 Dawidin kijtos. MInä ylistän sinua minun Jumalan/ sinä Cuningas/ ja kijtän sinun nimes aina ja ijancaickisest.
Ps 145:2 Jocapäiwä minä cunnioitan sinua/ ja julistan sinun nimes aina ja ijancaickisest.
Ps 145:3 Suuri on HERra ja sangen cunniallinen/ ja hänen suurudens on sanomatoin.
Ps 145:4 Lasten lapset pitä sinun töitäs ylistämän/ ja sinun woimastas puhuman.
Ps 145:5 Minä puhun sinun cunniallisesta cauniudestas/ ja sinun ihmeistäs.
Ps 145:6 Että puhutaisin sinun cunniallisesta tegoistas/ ja että sinun herrauttas mainitaisin.
Ps 145:7 Että sinun suuri hywydes ylistettäisin/ ja sinun wanhurscaudes kijtetäisin.
Ps 145:8 Armollinen ja laupias on HERra/ hidas wihaan ja sangen hywä.
Ps 145:9 Suloinen on HERra caikille/ ja armahta caickia hänen tecojans.
Ps 145:10 Kijttäkän sinua HERra caicki sinun tecos/ ja sinun pyhäs kijttäkän sinua.
Ps 145:11 Julistacan sinun waldacundas cunniata/ ja puhucan sinun woimastas.
Ps 145:12 Että sinun woimas tulis ihmisten lapsille tiettäwäxi/ ja sinun waldacundas suuri cunniallinen wäki.
Ps 145:13 Sinun waldacundas on ijancaickinen waldacunda/ ja sinun herraudes pysy ilman loputa.
Ps 145:14 HERra tuke caickia caatuwaisia/ ja nosta caickia sullotuita.
Ps 145:15 Caickein silmät wartioidzewat sinua/ ja sinä annat heille ruan ajallans.
Ps 145:16 Sinä awat kätes/ ja täytät caicki cuin eläwät suosiollas.
Ps 145:17 Wanhurscas on HERra caikisa hänen teisäns/ ja pyhä caikisa töisäns.
Ps 145:18 Läsnä on HERra caickia jotca händä rucoilewat/ caickia jotca totudesa händä rucoilewat.
Ps 145:19 Hän teke mitä Jumalata pelkäwäiset halajawat/ ja cuule heidän parcuns/ ja autta heitä.
Ps 145:20 HERra warjele caickia jotca händä racastawat/ ja hucutta caicki jumalattomat.
Ps 145:21 Minun suuni pitä puhuman HERran kijtoxen/ ja caicki liha cunnioittacan hänen pyhä nimens/ aina ja ijancaickisest.

Vers. 9. Suloinen caikille ) Ei tämä olis tosi/ jos Jumala olis jongun luonut ja aicoinut ijancaickisest cadotuxeen: sillä/ cuinga taittaisin hän cudzutta hywäxi ja laupiaxi/ nijldä cuin hän sencaltaiseen wiheljäisyteen luonut ja aicoinut olis ? Jumalan tahto on että caicki autuaxi tulisit/ 1. Tim. 2:4. Mutta että muutamat cadotetan/ on syy/ ettei he usco Jumalan sana/ Rom. 10:16. waan sanowat sitä wastan/ Rom. 10:21.
v. 16. Suosiollas ) se on/ yldäkyllä/ nijn että se heille on otollinen/ waicka ahne muuta edzi.

 

CXLVI. Psalmi .

 

LAT. CXLV. ON OpetusPsalmi/ ettei Päämiehin eli muihijn ihmisijn pidä luotettaman/ sillä he owat catowaiset ja ei taida autta/ v. 3.
waan pitä turwattaman ainoastans Jumalaan/ v. 5.
sillä hän on Caickiwaldias/ v. 6.
wanhurscas/ v. 7.
armollinen ja laupias/ etc. ja autta caickia surullisia ja wiheljäisiä/ v. 8.

 

Ps 146:1 Halleluja.
Ps 146:2 KIjtä HERra minun sielun/ minä kijtän HERra/ nijncauwan cuin minä elän/ ja minun Jumalalleni kijtoxen weisan/ nijncauwan cuin minä täällä olen.
Ps 146:3 Älkät uscaldaco päämiehijn/ ihmiset he owat/ ei he woi mitän autta.
Ps 146:4 Sillä ihmisen hengi pitä ercaneman/ ja hänen täyty maaxi tulla jällens/ silloin owat caicki hänen aiwoituxens hucas.
Ps 146:5 Autuas on se jonga apu Jacobin Jumala on/ jonga toiwo HERras hänen Jumalasas on.
Ps 146:6 Joca taiwan/ maan/ meren/ ja caicki jotca nijsä owat/ tehnyt on/ joca uscon pitä ijancaickisest.
Ps 146:7 Joca oikeuden saatta nijlle cuin wäkiwalda kärsiwät/ joca isowaiset rawidze.
Ps 146:8 HERra kirwotta fangitut/ HERra walaise sokiat.
Ps 146:9 HERra nosta cukistetut/ HERra racasta wanhurscaita.
Ps 146:10 HERra warjele wierat ja orwoit/ holho leskejä/ ja jumalattomain tien hajotta.
Ps 146:11 HERra on Cuningas ijancaickisest/ sinun Jumalas Zion ilman loppumata/ Halleluja.

CXLVII. Psalmi .

 

LAT. CXLVI. JAlo kijtos caickein hengellisten ja ruumillisten hywäin tecoin edestä/ cuin Jumala jocapäiwä osotta Christilliselle seuracunnallens ja caikille luoduille/ cuin on: että hän anda pyhän ja autuaxi tekewän sanans/ ja oikian Jumalan palweluxen/ v. 3.
anda rauhan ja sowinnon/ ja hallidze caicki jumalisella woimallans/ v. 12.
jonga edest pitä lackamat Jumalata kijtettämän ja cunnioitettaman.

 

Ps 147:1 KIjttäkät HERra/ sillä meidän Jumalatam kijttä on callis asia/ se kijtos on suloinen ja caunis.
Ps 147:2 HERra rakenda Jerusalemin/ ja coco hajotetut Israelitit.
Ps 147:3 Hän paranda muretut sydämet/ ja sito heidän kipuns.
Ps 147:4 Hän luke tähdet/ ja cudzu heitä caickia nimeldäns.
Ps 147:5 Suuri on meidän HERram/ ja mittamatoin hänen woimans/ ja se on käsittämätöin/ cuinga hän hallidze.
Ps 147:6 HERra oijenda radolliset/ ja jumalattomat maahan paisca.
Ps 147:7 Wuoroin weisatcat HERralle kijtossanalla/ ja weisatcat meidän HERrallem candelella.
Ps 147:8 Joca taiwan pilwillä peittä/ ja anda saten maan päällä/ joca ruohot wuorilla caswatta.
Ps 147:9 Joca eläinden anda heidän ruocans/ ja Carnen pojille/ jotca händä rucoilewat.
Ps 147:10 Ei hän racasta wäkewitä hewoisita/ eikä hänelle kelpa miehen sääriluut.
Ps 147:11 HERralle kelpa ne jotca händä pelkäwät/ ja jotca hänen laupiuteens uscaldawat.
Ps 147:12 YListä Jerusalem HERra/ kijtä Zion sinun Jumalatas.
Ps 147:13 Sillä hän wahwista sinun porttis salwat/ ja siuna sinusa sinun lapses.
Ps 147:14 Hän saatta rauhan sinun ärijs/ ja rawidze sinua parahilla nisuilla.
Ps 147:15 Hän lähettä puhens maan päälle/ hänen sanans nopiasti juoxe.
Ps 147:16 Hän anda lumen nijncuin willan/ hän hajotta härmän nijncuin tuhwan.
Ps 147:17 Hän heittä rakens nijncuin palat/ cuca hänen packaisens edes kestä ?
Ps 147:18 Hän sano/ nijn se sula/ hän anda tuulens puhalda/ nijn se suojene.
Ps 147:19 Hän ilmoitta Jacobille hänen sanans/ ja Israelille hänen tapans ja oikeudens.
Ps 147:20 Ei hän näin tehnyt kellengän pacanalle/ eikä he tiedä hänen oikeuttans/ Halleluja.

Vers. 17. Packaisens ) hän teke sencaltaisen talwen ja packaisen/ että täyty walkiata pitä/ muutoin ei mitän auttais.

 

CXLVIII. Psalmi .

 

CAicki Jumalan käsialat taiwas/ maa ja caicki mitä sijnä on/ rickat ja köyhät/ nuoret ja wanhat/ suuret ja pienet/ pitä Jumalata hänen suurten hywäin tecoins edestä/ hellittämät ylistämän/ kijttämän ja cunnioidzeman/ v. 1.

 

Ps 148:1 Halleluja. KIjttäkät te taiwat HERra/ kijttäkät händä corkeudes.
Ps 148:2 Kijttäkät händä caicki hänen Engelins/ kijttäkät händä caicki hänen sotawäkens.
Ps 148:3 Kijttäkät händä Auringo ja Cuu/ kijttäkät händä caicki kirckat tähdet.
Ps 148:4 Kijttäkät händä joca paicas te taiwasten taiwat/ ja wedet jotca taiwasten päällä owat.
Ps 148:5 Heidän pitä HERran nime kijttämän: sillä hän käske/ nijn se luoduxi tule.
Ps 148:6 Hän pitä ne aina ja ijancaickisest/ hän asetta heitä/ ettei heidän toisin käymän pidäis.
Ps 148:7 Kijttäkät HERra maan päällä/ te Walascalat ja caicki sywydet.
Ps 148:8 Tuli/ raket/ lumi ja sumu/ ja tuulispää/ jotca hänen sanans toimittawat.
Ps 148:9 Wuoret ja caicki cuckulat/ hedelmälliset puut ja caicki Cedrit.
Ps 148:10 Pedot ja caicki eläimet/ madot ja sijwilliset linnut.
Ps 148:11 Te Cuningat maan päällä ja caicki Canssat/ päämiehet ja caicki Duomarit maan päällä.
Ps 148:12 Nuorucaiset ja neidzet/ wanhat nuorten cansa.
Ps 148:13 Pitä kijttämän HERran nime: sillä ainoa hänen nimens on corkia/ jonga kijtos nijn cauwas ulottu/ cuin taiwas ja maa.
Ps 148:14 Joca hänen Canssans sarwen corgotta/ caicki hänen pyhäns kijttäkät/ Israelin lapset/ Canssa joca händä palwele/ Halleluja.

Vers. 8. Hänen sanans ) se on/ hänen tahtons.

 

CXLIX. Psalmi .

 

ON ennustus Christuxest ja hänen hywistä töistäns/ että hän woimallisest hallidze ja wahwista waldacundans Evangeliumilla/ v. 1.
ja otta caicki mailmalliset wallat/ woimat ja cunniat fangixi uscon cuuliaisuden ala/ v. 6.

 

Ps 149:1 Halleluja. WEisatcat HERralle usi weisu/ pyhäin seuracunnan pitä händä kijttämän.
Ps 149:2 Iloitcan Israel hänen tekiäsäns/ Zionin lapset ihastucon Cuningastans.
Ps 149:3 Heidän pitä dantzis hänen nimens kijttämän/ trumbuilla ja candeleilla pitä heidän soittaman.
Ps 149:4 Sillä HERra racasta hänen Canssans/ hän autta siwiätä ja radollista jalosti.
Ps 149:5 Pyhät pitä iloidzeman ja ylistämän/ ja kijttämän heidän wuoteisans.
Ps 149:6 Heidän suuns pitä Jumalata ylistämän/ ja caxiteräiset miecat heidän käsisäns.
Ps 149:7 Costaman pacanoille/ ja rangaiseman Canssoja.
Ps 149:8 Heidän Cuningaitans sitoman cahleisijn/ ja heidän jalombians rautacahleisijn.
Ps 149:9 Ja tekemän heille kirjoitetun oikeuden/ ja tämä cunnia pitä caikille hänen pyhillens oleman/ Halleluja.

CL. Psalmi .

 

MEidän pitä kijttämän HERra caikis hänen töisäns ja cunniasans/ änellä/ Basunalla ja candelella/ v. 1.
caicki joilla hengi on pitä kijttämän HERra/ v. 6.

 

Ps 150:1 Halleluja. KIittäkät HERra hänen Pyhäsäns/ kijttäkät händä hänen wäkewydens wahwudes.
Ps 150:2 Kijttäkät händä hänen jaloimbain tecoins tähden/ kijttäkät händä ylönpaldisen jaloudens tähden.
Ps 150:3 Kijttäkät hända Basunilla/ kijttäkät händä Psaltarilla ja candeleilla.
Ps 150:4 Kijttäkät händä trumbuilla ja dantzilla/ kijttäkät händä harpun kielillä ja huiluilla.
Ps 150:5 Kijttäkät händä kilisewillä culcuisilla/ kijttäkät händä cumisewilla Cymbaleilla.
Ps 150:6 Caicki joilla hengi on/ kijttäkän HERra/ Halleluja.

Psaltarin loppu.