Propheta Hesekiel.

Esipuhe   Prophetast   Hesekielist.
HEsekiel meni mielelläns Cuningas JechonJan cansa/ nijncuin Daniel ja muut/ fangiuteen Babelijn/ Jeremian neuwost/ nijncuin hän kyllä aina neuwoi/ että heidän piti andaman idzens Babelin Cuningan ala/ nijn heidän piti hengens pitämän/ ja ettei heidän pitänyt oleman händä wastan/ muutoin piti heille pahoin käymän ja huckan tuleman/ Jer. 21:8.
Cosca he Babelijn tullet olit/ nijncuin Jer. 24. cap. $ osotta/ ja heitä ystäwälisest lohdutta: nijn olit he kärsimättömät/ ja caduit sitä cowin/ että he olit andanet nijn myötä: Sillä he näit että nijllä jotca Jerusalemijn jäänet olit/ ja ei andanet myötä/ oli wielä sekä Caupungi että caicki maa hallusa/ ja ne toiwoit tekewäns Jeremian walehteliaxi/ ja woiwan idzens hywin wastata ja warjella Babelin Cuningalda/ ja olla omasa maasans.
Tähän yllytit heitä caikella wäellä ne wäärät Prophetat jotca ainakin sen uscalluxen annoit Jerusalemis/ ettei Jerusalemi pitänyt woitettaman/ ja Jeremian piti walehteleman nijncuin pettäjän ja wietteliän.
Tähän myös se heitä paisutti/ että ne Jerusalemis kerscaisit/ että he lujast ja wahwast Jumalan ja Isäns maan puolda pidit: Mutta ne muut jotca idzens annoit/ olit Jumalan ja heidän Isäns maan hyljännet/ nijncuin uscottomat ja cunniattomat pettäjät/ jotca ei taitanet uscalda ja toiwo Jumalan päälle/ mutta annoit idzens wihamiesten ala/ sen walehtelian Jeremian turhan puhen tähden.
Tämä kerscaus ja soimu teki heille paha ja enämmin heille jotca Babelijn olit mennet/ ja heidän fangiudens tuli heille tästä paljo rascammaxi: Woi cuinga he sadattelit Jeremiata/ jota he olit cuullet/ ja hän heitä nijn häjysti pettänyt oli.
Sentähden herätti Jumala Babelis tämän Prophetan Hesekielin/ lohduttaman fangeja/ ja ennustaman wääriä Prophetaita wastan Jerusalemis/ ja wahwistaman Jeremian sana ; jonga hän myös täydellisestä teke/ ja paljo cowemmin ja enä prophetera/ ( cuinga Jerusalem pitä häwitetyxi tuleman/ ia Canssan ynnä Cuningan ja Päämiesten cansa huckuman ) cuin Jeremia.
Ja lupa cuitengin heille sijnä cansa/ että heidän pitä palajaman jällens ja cotians pääsemän Judan maalle.
Ja tämä on se erinomainen cappale Hesekielis/ jota hän aicanans ennusti ja saarnais/ ja teke sitä haman 25. cap. $ asti.
Senjälken ennusta hän muista maacunnista/ jotca myös Babelin Cuningan cautta piti rangaistaman/ 34. cap. $ asti.
Sijtte seura 4. lohdullista Lucua hengestä ja Christuxen waldacunnast.
Senjälken sijtä wijmeisestä Tyrannista ja Christicunnan wihamiehestä/ Gogist ja Magogist.
Wijmein rakenda hän Jerusalemin jällens/ ja lohdutta sillä Canssa/ että heidän piti jällens cotia pääsemän: mutta hengesä ajattele hän sitä ijancaickista Caupungita taiwallista Jerusalemita/ josta Apocalypsis myös puhu.

Propheta   Hesekiel.

I. Lucu.

HEsekiel kirjoitta ajan ja paican/ cusa HERra on idzens ilmoittanut/ ja käskenyt hänen saarnaman/ nimittäin/ Chaldeas/ wijttä ajastaica jälken cuin Cuningas Jojachin oli sinne wiety Jerusalemist/ v. 1.
Jumala anda hänen nähdä näys: nijncuin raju tuuli olis tullut pilwen cansa/ täynäns tulda/ v. 4.
Siellä näyi neljä eläindä/ erinomaisilla caswoilla/ v. 5.
ja rattat nijden tykönä/ nijncuin neljät rattat/ toinen toisens sisällä/ v. 15.
jotca menit cohdastans edespäin/ eläinden cansa/ cuhunga ne menit/ lijcutetut tuulelda joca heisä oli/ v. 19.
eläinden päällä näyi nijncuin taiwas/ v. 22.
ja taiwan päällä istuin/ jonga päällä istui ihmisen muotoinen/ v. 26.

Hes 1:1 COlmandena kymmendenä wuotena/ wijdendenä päiwänä neljännesä Cuusa/ cuin minä olin fangein seas/ Chebarin wirran tykönä/ aukeni taiwas/ ja Jumala osotti minulle näyt.
Hes 1:2 Se wijdes päiwä Cuusa oli wijdennellä wuodella sijttecuin Jojachin Judan Cuningas oli wiety fangina pois.
Hes 1:3 Silloin tapahdui HERran sana Hesekielille Busin pojalle/ Papin Chaldean maasa/ Chebarin wirran tykönä/ siellä tuli HERran käsi hänen päällens.
Hes 1:4 JA minä näin/ ja cadzo/ siellä tuli raju tuuli pohjan puolest/ suuren pilwen cansa/ täynäns tulda/ nijn että se cuumotti caicki ymbärins/ ja keskeldä tulen oli se sangen kircas.
Hes 1:5 Ja sijnä keskellä oli nijncuin neljä eläindä/ ja yxi heistä oli nijncuin ihminen.
Hes 1:6 Ja heillä oli neljä caswo/ ja neljä sijpe.
Hes 1:7 Ja heidän säärens seisoit oikiana/ mutta heidän jalcans olit nijncuin härjän jalgat/ ja paistit nijncuin kijldäwä waski.
Hes 1:8 Ja ihmisen kädet olit heidän sijpeins alla/ heidän neljällä tahwollans/ sillä heillä oli neljä caswo ja neljä sijpe.
Hes 1:9 Ja sijwet olit yhdistetyt toinen toiseens. Ja cuin he käwit/ ei he erinnet toinen toisestans: Waan cuhunga he menit/ menit he cohdastans.
Hes 1:10 HEidän caswons/ oikialla puolella/ olit nijncuin ihmisen ja Lejonin/ mutta wasemalla puolella olit heidän caswons/ nijncuin härjän ja Cotcan.
Hes 1:11 Ja heidän caswons ja sijpens olit eroitetut/ nijn että caxi päälimmäistä sijpe löit juuri yhteen/ ja cahdella sijwellä peitit he heidän ruumins.
Hes 1:12 Cuhunga he menit/ nijn he menit cohdastans/ ja he menit sinne/ cuhunga hengi ajoi/ ja ei erinnet käydesäns toinen toisestans.
Hes 1:13 Ja eläimet olit näkyäns nijncuin tuliset hijlet/ jotca palawat/ ja nijncuin tulisoitto oli eläinden waihella. Mutta tuli cuumotti/ ja tulesta käwi ulos pitkäisen leimaus.
Hes 1:14 Ja eläimet juoxit sinne ja tänne nijncuin pitkäisen tuli.
Hes 1:15 COsca minä näin nämät eläimet: cadzo/ nijn seisoit siellä rattat maan päällä/ nijden neljän eläimen tykönä/ ja olit näkyäns nijncuin neljät rattat.
Hes 1:16 Ja ne rattat olit/ nijncuin yxi Turcos/ ja olit caicki ne neljä yhden muotoiset. Ja ne olit näkyäns/ nijncuin yhdet rattat olisit ollet toisen sisällä.
Hes 1:17 Cosca yxi heistä meni/ nijn menit caicki ne neljä/ ja ei erinnet toinen toisestans.
Hes 1:18 Nijden pyörät ja corkeus oli sangen ihmellinen/ ja ne olit täynäns silmiä caicki ymbärins nijtä neljä ratasta.
Hes 1:19 Ja cuin eläimet käwit/ nijn cuuljit myös rattat heitä myöden/ ja cosca eläimet ylönsit idzens maasta/ nijn ylönsit myös rattat idzens.
Hes 1:20 Cuhunga hengi meni/ sinne menit he myös/ ja rattat ylönsit idzens heidän cansans: Sillä yxi eläwä hengi oli rattaisa.
Hes 1:21 Cosca he menit/ nijn menit nämät myös/ cosca he seisoit/ nijn seisoit nämät myös/ ja cuin he ylensit idzens maasta/ nijn ylensit myös rattat idzens heitä myöden: Sillä yxi eläwä hengi oli rattaisa.
Hes 1:22 Mutta eläinden päällä oli nijncuin taiwas/ cuin Cristal/ peljättäwä/ juuri heidän päälidzens lewitetty.
Hes 1:23 Nijn että taiwan alla seisoit heidän sijpens/ ja yxi juuri toisen päin/ ja caxi sijpe peitit jocaidzen heidän ruumins.
Hes 1:24 Ja minä cuulin sijpein änen/ nijncuin suurten wetten pauhinan/ ja nijncuin jylinän/ sildä Caickiwaldialda/ cosca ne lijcuit/ ja nijncuin hyminän sota joucosta.
Hes 1:25 Mutta cosca he alallans seisoit/ nijn laskit he sijpens alas/ ja cosca he alallans seisoit/ ja laskit sijpens alas/ nijn jylisi taiwasa heidän päälläns.
Hes 1:26 Ja taiwan päällä/ joca heidän ylidzens oli/ oli istuin näkyäns nijncuin Saphir/ ja istuimella istui ihmisen muotoinen.
Hes 1:27 Ja minä cadzoin hänen päällens/ ja hän oli cuin kircas walkeus/ ja sisäldä oli se cuin tuli caicki ymbärins: hänen cupeistans ylös ja alas näin minä nijncuin tulen cuumottawan caicki ymbärins.
Hes 1:28 Nijncuin taiwan caari näky pilwen peitos cosca satanut on/ nijn walaisi se caicki ymbärins. Tämä oli HERran cunnian näky.

Vers. 1. Colmandena kymmendenä wuotena ) Sijttecuin HERran Lakikirja oli löytty/ ja lijtto Jumalan cansa taas udistettu/ 2. Par. $ 34:15. ja 29. cuin se näky ex $
v. 2. Sillä sijtä/ nijn wijdendeen Jojachimin fangius wuoteen/ oli nijn monda ajastaica v. eodem. $ Chebarin ) Se on wirta Mesopotamias/ joca juoxe Masion wuorest Euphrateen. Ptolom: cudzu sen Chabor.
v. 5. Neljä eläindä ) Näillä eläimillä merkitän neljä Evangelistat/ Apostolit ja muut uscolliset opettajat/ jotca sen pyhän Evangeliumin ymbärins mailman wiemän pitä.
v. 15. Neljät rattat ) tietäwät Evangeliumin juoxu ja edeskäymist caickijn maan paickoijn.
v. 20. Hengi ) on Pyhä Hengi/ jonga waicutuxesta heidän piti saarnaman.
v. 22. Taiwas heidän päällidzens lewitetty ) tietä Jumalan warjelusta/ jonga alla he wircans toimittawat.
v. 26. Mutta se ihminen joca istui istuimella/ osotta Christuxen Jesuxen/ joca nämät caicki matcan saattawa ja hallidzewa oli. Mitä enä cukin cappale tietä/ joilla nämät eläimet ja rattat/ ja tämä ihminen maalatan. Cukin lukecan nijtä/ jotca lewiämmäldä tästä kirjoittawat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48