Ensimäinen Cuningasten Kirja

TERTIUS REGUM , Ensimäinen Cuningasten Kirja / Josa Erinomaisest kirjoitetan : I. SAlomon Hallituxest/ cap. 1. 2. taidost/ woimast ja cunniast/ cap. 3. 4. cuinga hän on rakendanut HERralle Templin/ ja hänellens Cuningalisen huonen/ c. 5. 6. 7. wihkinyt Templin/ ja saanut wastauxen HERralda/ c. 8. 9. ylistetän Arabian Drotningilda hänen taitons tähden/ c. 10. horjahtu epäjumalan palweluxeen/ c. 11.
II. Salomon waldacunnan cahtia hajomisest hänen cuolemans jälken/ c. 12.
III. Israelin ja Judan Cuningoist/ cuinga he järjestäns hallinnet owat/ nimittäin: Jerobeamist Israelin Cuningast ja hänen epäjumalan palweluxestans/ c. 12. 26.
Rehabeamist Judan Cuningast/ cuinga hän poicans Abian cansa on tehnyt paha/ c. eod. ja Jumala cuitengin säästä hänestä Dawidin tähden hywät hallidziat Assan ja Josaphatin/ c. 15. 22.
Nadabist ja Baesast ja coco Jerobeamin huonen häwityxest/ c. 15.
Ellast/ Simrist ja Baesan huonen häwityxest.
Amrist ja Ahabist/ jotca enä paha teit cuin caicki jotca heidän edelläns olit/ joca myös Nabothin Wijnamäen otti/ c. 16.
Eliast/ cuinga hän ilmoitta Ahabille callin ajan/ ja ruokitan Carneilda ja Zarpan Leskeldä/ jonga pojan hän eläwäxi teke/ c. 17. saa tulen taiwast hänen uhrijns/ ja tappa Baalin Prophetat/ c. 18. pakene corpeen/ ja lohdutetan Jumalalda/ c. 19. 20. ilmoitta Ahabille wijmeisen rangaistuxen/ c. 21. joca hänelle tapahtui/ cosca hän Syrialaisilda lyötin/ ja coirat nuolit hänen werens/ c. 22.
Täsä Kirjas on Historia Salomon hallituxest sijhenasti cuin Ahasia Ahabin poica tule Israelin Cuningaxi/ sillä wälillä cului 116. ajastaica.
Sillä: Cuningas Salomo hallidzi molemmat waldacunnat 40. ajastaica/ cap. 11. 42.
Sijtte hallidze: Judat Rehabeam 17. ajastaica. cap. 14:21.
Abia/ 3. ajastaica/ cap. 15:1.
Assa/ sijhenasti että Josaphat tule Cuningaxi 40. ajastaica/ cap. 22. 41.
Josaphat/ sijhenasti että Ahasia tule Cuningaxi 16. ajastaica/ cap. 22:52.
Israeli Jerobeam/ sijhenasti että Nadab tule Cuningaxi/ 21. ajastaica/ cap. 15:25.
Nadab/ sijhenasti että Barsa tule Cuningaxi/ 1. ajastajan/ c. 15:33.
Barsa/ sijhenasti että Ella tule Cuningaxi/ 21. ajastaica. c. 16:3.
Ella/ sijhenasti että Simri tule Cuningaxi/ 1. ajastajan/ c. 16:15.
Simri/ sijhenasti että Amri tule Cuningaxi/ 7. päewä/ cap. 16:15.
Amri/ sijhenasti että Ahab tule Cuningaxi/ 11. ajastaica. c. 16:29.
Ahab/ sijhenasti että Ahasia tule Cuningaxi/ 19. ajastaica. c. 22:52.
On cadzominen nijn täsä cuin toisesakin Kirjas/ että esipuhen reunas on cuinga monda ajastaica cukin Cuningas on hallinnut cuolemans asti: mutta sen alla täsä taulus/ johon coco kirjan wuosilucu pannan/ on ainoastans cuinga monda ajastaica cukin on hallinnut/ sijhenasti/ cuin hänen poicans eli jocu muu on woideldu Cuningaxi hänen jälkens: jos nijn tapahtu että hän sijtte muutamita wuosia on poikinens hallinnut/ ei nijtä lueta/ ettei ne wuodet cahdest luetais: sillä ne annetan sille joca sijtte seura.
Sentähden pannan/ sijhenasti cuin se eli se tuli Cuningaxi.
Nämät wuodet löytän cosca Israelin ja Judan Cuningat wisust rinnalle pannan/ ja tarcast cadzotan millä wuodella se seurawainen Cuningas on ruwennut hallidzeman.

I. Lucu.

 

DAwid lämmitetän wanhana pijcalda/ v. 1.
Adonia pyytä Cuningaxi/ v. 5.
Salomo woidellan Cuningaxi BathSeban ja Nathanin neuwost/ v. 11.
ja 32. Adonia pakene HERran Altarin tygö/ v. 41.
josta Salomo cudzu hänen ja lupa hänelle rauhan/ jos hän idzens cunnialisest käytäis/ v. 51.

1 Kun 1:1 JA cosca Cuningas Dawid oli wanha ja ijällisexi joutunut ei hän woinut idziäns lämmittä/ ehkä hän waatteilla peitettin.
1 Kun 1:2 Nijn sanoi hänen palwelians hänelle: anna heidän edziä minun Herralleni Cuningalleni pijca/ joca neidzy on/ joca seisois Cuningan edes/ ja corjais händä/ ja macais hänen sylisäns/ ja lämmitäis Cuningan minun Herran.
1 Kun 1:3 Ja he edzeit yhden ihanan neidzen caikist Israelin rajoist/ ja löysit Abisagin Sunemist/ ja weit hänen Cuningan tygö.
1 Kun 1:4 Ja se oli sangen ihanainen neidzy/ ja hän corjais Cuningast/ ja palweli händä/ waan ei Cuningas tundenut händä.
1 Kun 1:5 MUtta Adonia Hagithin poica corgotti idzens/ ja sanoi: minä tahdon olla Cuningas/ ja rakensi idzellens waunut ja hewoismiehiä/ ja wijsikymmendä miestä juoxeman hänen edelläns.
1 Kun 1:6 Ja hänen Isäns ei tahtonut tehdä händä surullisexi hänen eläisäns/ että hän olis sanonut: cuingas nijn teet? Ja hän oli myös sangen ihanainen/ ja hän oli hänen sijttänyt Absalomin jälken.
1 Kun 1:7 Ja puhui Joabin ZeruJan pojan cansa/ ja Papin AbJatharin cansa/ he autit Adoniata.
1 Kun 1:8 Mutta Zadok Pappi/ ja BenaJa Jojadan poica/ ja Nathan Propheta/ ja Simei/ ja Rei/ ja Dawidin Sangarit/ ei ollet Adonian cansa.
1 Kun 1:9 Ja cosca Adonia uhrais lambait ja härkiä/ ja myös syötettyä carja Sohelethin kiwen tykönä/ joca on läsnä Rogelin caiwo/ cudzui hän caicki hänen weljens/ nimittäin: Cuningan pojat/ ja caicki Judan miehet Cuningan palweliat.
1 Kun 1:10 Mutta Nathan Prophetat ja BenaJat ja Sangareit ja weljens Salomot ei hän cudzunut.
1 Kun 1:11 NIin sanoi Nathan BathSeballe Salomon äitille: etkö sinä ole cuullut Adoniat Hagithin poica tullexi Cuningaxi/ ja meidän Herram Dawid ei sijtä mitän tiedä?
1 Kun 1:12 Nijn tule nyt/ minä annan sinulle neuwo/ ettäs wapadaisit sinun ja sinun poicas Salomon sielun.
1 Kun 1:13 Mene Cuningas Dawidin tygö/ ja sano hänelle: minun Herran Cuningan/ etkös ole wannonut ja sanonut sinun pijcalles: sinun poicas Salomo pitä oleman Cuningas minun jälken/ ja istuman minun istuimellani? mixi sijs Adonia on Cuningaxi tullut?
1 Kun 1:14 Cadzo/ sinun wielä siellä ollesas ja puhuisas Cuningan cansa/ tulen minä peräsäs ja täytän sinun puhes.
1 Kun 1:15 JA BathSeba meni Camarijn Cuningan tygö/ ja Cuningas oli juuri wanha/ ja Abisag Sunemist palweli Cuningast.
1 Kun 1:16 Ja BathSeba nöyrytti idzens/ ja cumarsi Cuningast. Cuningas sanoi: mitäs tahdot?
1 Kun 1:17 Hän sanoi hänelle: minun Herran/ sinä wannoit pijcalles/ sinun HERras Jumalas cautta: sinun poicas Salomo pitä oleman Cuningas minun jälkeni/ ja istuman minun istuimellani.
1 Kun 1:18 Mutta cadzo/ Adonia on tullut Cuningaxi/ ja minun Herran Cuningani ei sijtä mitän tiedä.
1 Kun 1:19 Hän on uhrannut härkiä ja syötettyä carja/ ja monda lammast/ ja on cudzunut caicki Cuningan pojat/ AbJatharin Papin/ ja Joabin sodanpäämiehen/ mutta sinun palweliatas Salomot ei hän cudzunut.
1 Kun 1:20 Mutta sinä olet minun Herran Cuningan/ coco Israelin silmät cadzowat sinun päälles/ ettäs ilmoitaisit heidän edesäns/ cuca on istuwa minun Herran Cuningan istuimella hänen jälkens.
1 Kun 1:21 Muutoin tapahtu/ cosca minun Herran Cuningani Isäins cansa nuckunut on/ nijn täyty minun ja minun poican Salomon wialliset olla.
1 Kun 1:22 JA cadzo wielä hänen puhuisans Cuningan cansa/ tuli Nathan Propheta.
1 Kun 1:23 Ja he sanoit Cuningalle: cadzo/ Nathan Propheta on täällä. Ja cuin hän tuli Cuningan eteen/ langeis hän maahan caswoillens Cuningan eteen.
1 Kun 1:24 Ja Nathan sanoi: minun Herran Cuningan/ sanoitcos: Adonia pitä oleman Cuningas minun jälkeni/ ja istuman minun istuimellani?
1 Kun 1:25 Sillä hän on tänäpän mennyt ja uhrannut härkiä/ ja syötettyä carja/ ja monda lammast/ ja on cudzunut caicki Cuningan pojat ja päämiehet/ nijn myös AbJatharin Papin/ ja cadzo/ he syöwät ja juowat hänen edesäns/ ja sanowat: onnexi Cuningalle Adonialle.
1 Kun 1:26 Mutta minua sinun palweliatas/ ja Pappia Zadoki/ ja BenaJat Jojadan poica/ ja sinun palweliatas Salomot ei ole hän cudzunut.
1 Kun 1:27 Ongo se nijn minun Herralda Cuningaldani käsketty/ ja et sinä ole sitä asiata andanut tietä palwelialles/ cuca minun Herrani Cuningan istuimella hänen jälkens on istuwa?
1 Kun 1:28 CUningas Dawid wastais/ ja sanoi: cudzucat minulle BathSeba. Ja hän tuli Cuningan eteen.
1 Kun 1:29 Ja cuin hän seisoi Cuningan edes/ wannoi Cuningas/ ja sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ joca minun sielun on päästänyt caickinaisest ahdistuxest.
1 Kun 1:30 Minä teen tänäpän nijncuin minä sinulle HERran Israelin Jumalan edes wannonut olen/ ja sanonut: Salomo sinun poicas pitä oleman Cuningas minun jälkeni/ ja hän pitä istuman minun istuimellani minun edestäni.
1 Kun 1:31 Nijn BathSeba langeis caswoillens maahan/ ja cumarsi Cuningast/ sanoden: onnexi minun Herralle Cuningalleni Dawidille ijancaickisest.
1 Kun 1:32 JA Cuningas Dawid sanoi: cudzucat Zadok Pappi/ Nathan Propheta ja BenaJa Jojadan poica. Ja cuin he tulit Cuningan tygö/
1 Kun 1:33 Sanoi Cuningas heille: ottacat teidän cansan HERran palweliat/ ja asettacat minun poican Salomo minun Muulini päälle/ ja wiekät händä Gihonijn.
1 Kun 1:34 Ja Zadok Pappi ja Nathan Propheta woidelcan hänen Israelin Cuningaxi. Ja soittacat Basunalla/ ja sanocat: onnexi Cuningalle Salomolle.
1 Kun 1:35 Ja mengät ylös hänen peräns/ että hän tulis/ ja istuis minun istuimellani/ ja olis Cuningas minun edestäni/ ja minä käsken hänen olla Israelin ja Judan Päämiesnä.
1 Kun 1:36 Nijn wastais BenaJa Jojadan poica Cuningalle/ ja sanoi: Amen/ sanocan myös nijn HERra/ minun Herrani Cuningani Jumala.
1 Kun 1:37 Nijncuin HERra on ollut minun Herrani Cuningani cansa/ nijn olcon hän myös Salomon cansa/ että hänen istuimens suurembi olis minun Herrani Cuningani Dawidin istuinda.
1 Kun 1:38 JA Pappi Zadok/ ja Nathan Propheta ja BenaJa Jojadan poica/ ja Crethi/ ja Plethi menit alas/ ja asetit Salomon Cuningas Dawidin Muulin päälle/ ja weit hänen Gihonijn.
1 Kun 1:39 Ja Pappi Zadok otti öljyä majast sarween/ ja woiteli Salomon/ ja soitti sijtte Basunalla/ ja caicki Canssa sanoit: onnexi Cuningas Salomolle
1 Kun 1:40 Ja caicki Canssa meni ylös hänen jälkens/ ja Canssa soitit huiluilla/ ja olit sangen iloisans/ että maa wapis heidän änestäns.
1 Kun 1:41 JA Adonia ja caicki cudzutut/ jotca hänen cansans olit/ cuulit sen/ ja he olit jo atrioinnet/ ja cuin Joab cuuli Basunan änen/ sanoi hän: mitä se meteli ja töminä tietä Caupungis?
1 Kun 1:42 Ja cuin hän wielä puhui/ tuli Jonathan AbJatharin Papin poica. Ja Adonia sanoi: tule/ sillä sinä olet luja mies ja tuot hywiä sanomita.
1 Kun 1:43 Jonathan wastais ja sanoi Adonialle: totisest/ meidän Cuningam Dawid on tehnyt Salomon Cuningaxi/
1 Kun 1:44 Ja on lähettänyt hänen cansans Papin Zadokin/ ja Prophetan Nathanin/ ja BenaJan Jojadan pojan/ ja Crethin/ ja Plethin he owat hänen istuttanet Cuningan Muulin päälle.
1 Kun 1:45 Ja Zadok Pappi ja Nathan Propheta on woidellut hänen Cuningaxi Gihonis/ ja he owat sieldä mennet ylös iloisans/ nijn että Caupungi tömis/ ja se oli se meteli cuin te cuulitta.
1 Kun 1:46 Wielä sijtte istu Salomo Cuningan istuimella.
1 Kun 1:47 Ja Cuningan palweliat owat mennet siunaman meidän Herra Cuningast Dawidit/ ja owat sanonet: andacon sinun Jumalas Salomolle paramman nimen cuin sinun nimes on/ ja tehkön hänen istuimens suuremmaxi cuin sinun istuimes on/ ja Cuningas rucoili wuotesans.
1 Kun 1:48 On myös Cuningas näin sanonut: Kijtetty olcon HERra Israelin Jumala/ joca tänäpän on andanut wielä istuwan minun istuimellan/ että minun silmäni sen nähnet owat.
1 Kun 1:49 Nijn hämmästyit/ ja nousit caicki cuin Adonia cudzunut oli/ ja menit idzecukin tiellens.
1 Kun 1:50 Waan Adonia pelkäis Salomot/ nousi ja meni ja tartui Altarin sarween.
1 Kun 1:51 Ja se ilmoitettin Salomolle/ cadzo/ Adonia pelkä Cuningas Salomot/ ja cadzo/ hän tartui Altarin sarween/ ja sano: Wannocan Cuningas Salomo minulle/ ettei hän lyö cuoliaxi hänen palweliatans miecalla.
1 Kun 1:52 Salomo sanoi: jos hän tahto olla toimellinen mies/ nijn ei pidä yxikän carwa hänest langeman maan päälle/ mutta jos jotain pahutta hänes löytän/ nijn hänen pitä cuoleman.
1 Kun 1:53 Ja Cuningas Salomo lähetti ja tuotti hänen Altarilda/ ja cosca hän tuli/ rucoili hän Cuningas Salomot: mutta Salomo sanoi hänelle: mene huonesees.

Vers. 2. Pijca ) Tämä Abisag oli Dawidin awio emändä: sillä waicka ei hän ottanut händä lapsia sijttäxens/ jota hän ilman epäilemät hänelle sanoi/ nijn on cuitengin molembain suosio ollut awioskäskyyn/ josa kyllä on ehkei se toinen ole täytetty: sillä/ consensus non concubitus facit matrimonium.
Vers. 16. Cumarsi Cuningast ) Cumartaminen on myös pyhäs Raamatus/ cosca jocu notkista ja cumarta sen edes/ jolla hän jongun cunnian ja nöyryden näyttä/ se on luwallinen/ muutoin cumartaminen on/ cosca jocu wahwalla uscolla ja toewolla notkista hänen sydämens polwet sen puoleen/ jonga hän pitä Jumalanans ja auttajanans. Sillä tawalla ei pidä ketän cumarrettaman/ mutta ainoata Jumalata/ Matth. 4. Ei tästä sentähden seura/ ehkä luwallinen on cumarta Cuningast/ ja Esiwalda/ ei cuitengan ole luwallinen cumarta cuolluita pyhiä ja heidän cuwians/ sillä se on peräti toinen cumartaminen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22