Psaltari .

CXIX. Psalmi .

 

LAT. CXVIII. ON OpetusPsalmi/ josa Dawid corkiast ylistä Jumalan sana ja terwellistä oppia/ ja tiettäwäxi teke/ cuinga hän himoidze sijnä idzens lohdutta ja opetta anda: ja on täsä Psalmisa/ ensist/ misä ihmisten auttuus ja terwellisys on/ ja cuinga suurest hän sitä ikäwöidze/ nimittäin waelda HERran sanois ja käskyis/ ja edzi händä caikisest sydämest/ rucoile myös että Jumala tällä walistais händä/ caickena elinaicanans mielelläns cuuleman sitä/ tutkisteleman ja nijncuin kyntilätä caikis hänen teisäns seuraman. Neuwo myös muita racastaman Jumalan sana ja cawahtaman wäärä ja petollista oppia. Anda sijtte tietä mitä hyödytyst ristist ja murhest on/ ja cuinga suurest se on tarpellinen/ rucoilla hartast Jumalata auttaman hätäaicana. Lohdutta idzens ja muita ahdistuxes/ tunnusta rohkialla sydämellä uscons ja toiwons Jumalan päälle. Lupa kijttä Jumalata hänen hywäin tecoins edestä. Ja että Jumalisuden harjoitus ja Christillisen ihmisen meno on näisä luetuisa cappaleisa/ sentähden pitä tämä Psalmi jocapäiwä luettaman/ sydämesä tutkisteldaman ja mielesä pidettämän.

 

Ps 119:1 AUtuat owat ne cuin wiattomasti eläwät/ ja jotca HERran Laisa waeldawat.
Ps 119:2 Autuat owat ne jotca hänen todistuxians pitäwät/ ja caikest sydämest händä edziwät.
Ps 119:3 Sillä jotca hänen teisäns waeldawat/ ei he tee mitän paha.
Ps 119:4 Sinä olet käskenyt pitä wisust sinun käskys.
Ps 119:5 Josca minun elämän pidäis sinun oikeuttas/ täydellä todella.
Ps 119:6 Cosca minä ainoastans cadzon caickia sinun käskyjäs/ nijn en minä tule häpiään.
Ps 119:7 Minä kijtän sinua oikiasta sydämestä/ ettäs opetat minulle wanhurscaudes oikeudet.
Ps 119:8 Sinun oikeuttas minä pidän/ älä minua ikänäns hyljä.
Ps 119:9 CUinga nuorucainen waelda nuhtettomast hänen teisäns ? cosca hän idzens käyttä sinun sanas jälken.
Ps 119:10 Minä edzin sinua caikest sydämestäni/ älä salli minua exyä sinun käskyistäs.
Ps 119:11 Minä pidän sydämesäni sinun sanas/ etten minä rickois sinua wastan.
Ps 119:12 Kijtetty olwo sinä HERra/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:13 Minä luettelen huulillani caicki sinun suus oikeudet.
Ps 119:14 Minä iloidzen sinun todistuxes teisä/ nijncuin caickinaisesta rickaudesta.
Ps 119:15 MInä puhun mitäs käskenyt olet/ ja cadzelen sinun teitäs.
Ps 119:16 Minä halajan sinun oikeuttas/ ja en unhoda sinun sanojas.
Ps 119:17 TEe hywästi palwelialles/ että minä eläisin ja sinun sanas pidäisin.
Ps 119:18 Awa minun silmäni/ näkemän ihmeitä sinun Laistas.
Ps 119:19 Minä olen wieras maan päällä/ älä peitä minulda käskyjäs.
Ps 119:20 Minun sielun on muserrettu ricki ikäwöidzemisest/ alati sinun oikeudes jälken.
Ps 119:21 Sinä rangaiset corjat/ kirotut owat ne cuin sinun käskyistäs poickewat.
Ps 119:22 Käännä minusta pois pilcka ja ylöncadze: sillä minä pidän sinun todistuxes.
Ps 119:23 Istuwat myös päämiehet ja puhuwat minua wastan/ mutta sinun palwelias puhu sinun oikeudestas.
Ps 119:24 Sinun todistuxias minä halajan/ ne owat minun neuwonandajani.
Ps 119:25 MInun sielun tomusa maca/ wirgota minua sinun sanas jälken.
Ps 119:26 Minä luen minun tietäni ja sinä cuuldelet minua/ opeta minulle sinun oikeudes.
Ps 119:27 Neuwo minulle sinun käskyis tie/ nijn minä puhun sinun ihmeistäs.
Ps 119:28 Nijn minä suren/ että sydän sula minusa/ wahwista minua sinun sanas jälken.
Ps 119:29 Käännä minusta pois wäärä tie/ ja suo minulle sinun Lakis.
Ps 119:30 Totuden tien minä olen walinnut/ sinun oikeudes olen minä asettanut eteeni.
Ps 119:31 Minä ripun sinun todistuxisas/ HERra älä salli minua häpiään tulla.
Ps 119:32 Coscas minun sydämeni wahwistat/ nijn minä juoxen sinun käskyis tietä myöden.
Ps 119:33 OPeta minulle HERra sinun oikeudes tie/ että minä sen loppun asti kätkisin.
Ps 119:34 Anna minulle ymmärrys/ kätkeäxen sinun Lakias/ ja pitäxen sitä coco sydämesäni.
Ps 119:35 Wie minua sinun käskyis polgulle: sillä nijhin minä halajan.
Ps 119:36 Callista minun sydämen sinun todistuxees/ ja ei ahneuden puoleen.
Ps 119:37 Käännä minun silmäni pois cadzelemast turha opetusta/ waan wirgota minua sinun tiehes.
Ps 119:38 Anna palwelias lujasti sinun käskys pitä sinun sanas tähden/ että minä sinua pelkäisin.
Ps 119:39 Käännä minusta pois se pilcka/ jota minä pelkän/ sillä sinun oikeudes owat suloiset.
Ps 119:40 Cadzo/ minä pyydän sinun käskyjäs/ wirgota minua sinun wanhurscaudellas.
Ps 119:41 HERra/ anna armos minulle tapahtua/ sinun apus/ sinun sanas jälken.
Ps 119:42 Että minä woisin wastata minun pilckaitani: sillä minä luotan idzeni sinun sanaas.
Ps 119:43 Älä suingan ota totuden sana pois minun suustani/ sillä minä toiwon sinun oikeuttas.
Ps 119:44 Minä pidän alati sinun Lakis/ aina ja ijancaickisest.
Ps 119:45 Ja minä waellan ilosa/ sillä minä edzin sinun käskyjäs.
Ps 119:46 Minä puhun sinun todistuxistas Cuningasten edesä/ ja en häpe.
Ps 119:47 Ja minä halajan sinun käskyjäs/ joita minä racastan.
Ps 119:48 Ja nostan käsiäni sinun käskyihis/ joita minä racastan/ ja puhun sinun oikeudestas.
Ps 119:49 MUista sinun sanas palwelialles/ jota sinä annoit minun toiwo.
Ps 119:50 Se on minun turwan minun waiwasani/ sillä sinun sanas wirgotta minun.
Ps 119:51 Corjat irwittelewät minua sangen/ en minä sentähden sinun Laistas poicke.
Ps 119:52 HERra/ cuin minä ajattelen/ cuinga sinä mailman algusta duominnut olet/ nijn minä lohdutetan.
Ps 119:53 Minä sytyn jumalattomain tähden/ jotca sinun Lakis hyljäwät.
Ps 119:54 Sinun oikeudes owat minun weisuni/ minun waelluxeni huonesa.
Ps 119:55 HERra/ minä ajattelen yöllä sinun nimes/ ja pidän sinun Lakis.
Ps 119:56 Se olis minun tawaran/ että minä sinun käskys pidäisin.
Ps 119:57 MInä olen sanonut: HERra/ se on minun perimiseni/ että minä pidän sinun ties.
Ps 119:58 Minä rucoilen sinun caswos edes täydest sydämest/ ole minulle armollinen sinun sanas jälken.
Ps 119:59 Minä tutkin minun teitäni/ ja käännän minun jalcani sinun todistustes puoleen.
Ps 119:60 Minä riennän ja en wijwy/ sinun käskyjäs pitämän.
Ps 119:61 Jumalattomain kicuri raatele minua/ mutta en minä unohda sinun Lakias.
Ps 119:62 Puoli yöstä minä nousen sinua kijttämän/ sinun wanhurscaudes oikeuden tähden.
Ps 119:63 Minä olen heidän puolellans jotca sinua pelkäwät/ ja sinun käskyjäs pitäwät.
Ps 119:64 HERra/ maa on täynäns sinun hywyttäs/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:65 HYwästi sinä teit HERra sinun palwelias cohtan/ sinun sanas jälken.
Ps 119:66 Opeta minulle hywiä tapoja/ ja taito: sillä minä uscon sinun käskys.
Ps 119:67 Ennencuin minä nöyrytettin/ exyin minä/ mutta nyt minä pidän sinun sanas.
Ps 119:68 Sinä olet hywä ja runsas/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:69 Corjat ajattelewat walhen minun päälleni/ mutta minä pidän täydest sydämest sinun käskys.
Ps 119:70 Heidän sydämens on paxu nijncuin raswa/ mutta minä halajan sinun Lakias.
Ps 119:71 Se kelpa minulle ettäs minun nöyrytit/ että minä sinun oikeuttas oppisin.
Ps 119:72 Sinun suus Laki on minulle otollisembi cuin monda tuhatta cappaletta culda ja hopiata.
Ps 119:73 SInun kätes owat minun tehnet ja walmistanet/ anna minulle ymmärryst oppiaxeni sinun käskyjäs.
Ps 119:74 Jotca sinua pelkäwät/ ne minun näkewät ja iloidzewat/ sillä minä toiwon sinun sanaas.
Ps 119:75 HERra minä tiedän sinun duomios oikiaxi/ ja sinä olet minua uscollisest nöyryttänyt.
Ps 119:76 Olcon sijs sinun armos minun lohdutuxen/ nijncuins palwelialles luwannut olet.
Ps 119:77 Anna minulle sinun laupiudes tapahtua/ että minä eläisin: sillä minä halajan sinun Lakias.
Ps 119:78 Josca corjat häpiään tulisit/ jotca minua painawat alas walhellans/ mutta minä puhun sinun käskyistäs.
Ps 119:79 Josca ne tulisit minun tygöni/ jotca sinua pelkäwät/ ja sinun todistuxes tundewat.
Ps 119:80 Olcon minun sydämen toimellinen sinun oikeudesas/ etten minä häwäistäis.
Ps 119:81 MInun sielun ikäwöidze sinun autuuttas/ minä toiwon sinun sanas päälle.
Ps 119:82 Minun silmäni hiweldywät sinun sanas jälken/ ja sanowat: coscas minua lohdutat ?
Ps 119:83 Sillä minä olen nijncuin nahca sawus/ en minä unohda sinun oikeuttas.
Ps 119:84 Cuinga cauwan sinun palwelias odotta ? coscas duomidzet minun wainojani ?
Ps 119:85 Corjat minulle cuoppia caiwawat/ jotca ei ole sinun Lais perästä.
Ps 119:86 Caicki sinun käskys owat sula totuus/ ne walhella minua waiwawat/ auta minua.
Ps 119:87 He olisit juuri lähes minun maan päällä hucuttanet/ mutta en minä sinun käskyjäs hyljännyt.
Ps 119:88 Wirgota minua sinun armollas/ että minä pidäisin sinun suus todistuxet.
Ps 119:89 HERra sinun sanas pysy ijancaickisest/ nijn lewiäldä cuin taiwas on.
Ps 119:90 Sinun totudes pysy sugusta sucuun/ sinä perustit maan/ ja se pysy.
Ps 119:91 Se pysy jocapäiwä sinun sanas jälken: sillä caicki täyty sinua palwella.
Ps 119:92 Ellei sinun Lakis olis ollut minun lohdutuxen/ nijn minä olisin radollisudesani huckunut.
Ps 119:93 En minä ikänäns unohda sinun käskyjäs/ sillä nijllä sinä minua lohdutat.
Ps 119:94 Sinun minä olen/ auta minua: sillä minä edzin sinun käskyjäs.
Ps 119:95 Jumalattomat minua wartioidzewat hucuttaxens/ mutta sinun todistuxestas minä otan waarin.
Ps 119:96 Caikista cappaleista minä olen lopun nähnyt/ mutta sinun käskys pysywät.
Ps 119:97 CUinga minä racastan sinun Lakias ? jocapäiwä minä sijtä puhun.
Ps 119:98 Sinä teit minun taitawammaxi käskyilläs cuin minun wiholliseni owat: sillä se on minun ijancaickinen tawaran.
Ps 119:99 Minä olen oppenembi cuin caicki minun opettajani: sillä sinun todistuxes owat minun puheni.
Ps 119:100 Enämmän minä ymmärrän cuin wanhemmat: sillä minä pidän sinun käskyjäs.
Ps 119:101 Minä wäldän jalcani caikista pahoista teistä/ että minä sinun sanas pidäisin.
Ps 119:102 En minä poicke sinun oikeudestas: sillä sinä opetat minua.
Ps 119:103 Sinun sanas owat minun suulleni makiammat cuin hunaja.
Ps 119:104 Sinun sanas teke minun ymmärtäwäisexi/ sentähden minä wihan caickia wääriä teitä.
Ps 119:105 SInun sanas on minun jalcaini kyntilä/ ja walkeus minun teilläni.
Ps 119:106 Minä wannon ja pidän/ että minä sinun wanhurscaudes oikeudet pitä tahdon.
Ps 119:107 Minä olen sangen waiwattu/ HERra wirgota minua sinun sanas perästä.
Ps 119:108 Olcon sinulle HERra otolliset minun suuni mieliset uhrit/ ja opeta minulle sinun oikeudes.
Ps 119:109 Minä cannan alati minun sieluani minun käsisäni/ ja en unohda sinun Lakias.
Ps 119:110 Jumalattomat wirittäwät minulle paulat/ mutta en minä exy sinun käskyistäs.
Ps 119:111 Sinun todistuxes owat minun ijancaickiset perimiseni: sillä he owat minun sydämeni riemut.
Ps 119:112 Minä callistan minun sydämeni/ tekemän sinun oikeudes jälken/ aina ja ijancaickisest.
Ps 119:113 MInä wihan wieckaita hengejä/ ja racastan sinun Lakias.
Ps 119:114 Sinä olet minun warjeluxen ja kilpen/ minä toiwon sinun sanas päälle.
Ps 119:115 Poiketcat minusta te pahanelkiset/ minä pidän minun Jumalani käskyt.
Ps 119:116 Tuke minua sanallas/ että minä eläisin/ ja älä anna minun toiwoni wilpistellä.
Ps 119:117 Wahwista minua/ että minä autetuxi tulisin/ nijn minä halajan alati sinun oikeuttas.
Ps 119:118 Sinä tallat alas caicki jotca sinun oikeudestas horjuwat: sillä heidän wietellyxens on sula walhe.
Ps 119:119 Sinä heität pois caicki jumalattomat maan pääldä nijncuin logan/ sentähden minä racastan sinun todistuxias.
Ps 119:120 Minä pelkän sinua/ nijn että minun ihon wärise/ ja wapisen sinun duomiotas.
Ps 119:121 MInä otan waarin oikeudesta ja wanhurscaudesta/ älä minua hyljä nijlle/ jotca minulle wäkiwalda tekewät.
Ps 119:122 Wasta palwelias edestä ja lohduta händä/ ettei corjat tekis minulle wäkiwalda.
Ps 119:123 Minun silmäni hiweldywät sinun autuudes perän/ ja sinun wanhurscaudes sanan jälken.
Ps 119:124 Toimita sinun palwelias cansa sinun armos perästä/ ja opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:125 Sinun palwelias minä olen/ anna minulle ymmärryst/ että minä tundisin sinun todistuxes.
Ps 119:126 Jopa aica on että HERra sijhen jotakin tekis/ he owat sinun Lakis särkenet.
Ps 119:127 Sentähden minä racastan sinun käskyäs/ enä cuin culda/ ja parasta culda.
Ps 119:128 Sentähden minä pidän wisust caickia sinun käskyjäs/ minä wihan caickia wääriä teitä.
Ps 119:129 IHmelliset owat sinun todistuxes/ sen tähden minun sielun ne pitä.
Ps 119:130 Cuin sinun sanas julistetan/ nijn se ilahutta/ ja anda yxikertaisille ymmärryxen.
Ps 119:131 Minä awan suuni ja huocan/ sillä minä halajan sinun käskyjäs.
Ps 119:132 Käännä sinuas minun puoleeni ja ole minulle armollinen/ nijncuins olet nijlle tottunut tekemän/ jotca sinun nimes racastawat.
Ps 119:133 Anna minun käymiseni olla wahwana sanasas/ ja älä anna wäkiwallan minua wallita.
Ps 119:134 Lunasta minua ihmisten wäkiwallasta/ nijn minä pidän sinun käskyjäs.
Ps 119:135 Walista sinun caswos palwelias päälle/ ja opeta minulle oikeudes.
Ps 119:136 Minun silmäni wettä wuotawat/ ettei sinun käskyjäs pidetä.
Ps 119:137 HERra sinä olet wanhurscas/ ja sinun sanas on oikia.
Ps 119:138 Sinä olet wanhurscaudes todistuxet/ ja totuden wisust käskenyt.
Ps 119:139 Minä olen lähes surmaxeni kijwannut/ että minun wiholliseni owat sinun sanas unohtanet.
Ps 119:140 Sinun puhes on sangen coeteldu/ ja sinun palwelias sen rackana pitä.
Ps 119:141 Minä olen halpa ja ylöncadzottu/ mutta en minä unohda sinun käskyjäs.
Ps 119:142 Sinun wanhurscaudes on ijancaickinen wanhurscaus/ ja sinun Lakis on totuus.
Ps 119:143 Ahdistus ja tusca owat minuun sattunet/ mutta minä halajan sinun käskyjäs.
Ps 119:144 Sinun wanhurscaudes todistuxet owat ijancaickiset/ anna minulle ymmärrys/ nijn minä elän.
Ps 119:145 MInä huudan coco sydämestäni/ cuuldele HERra minua/ että minä sinun oikeudes pidäisin.
Ps 119:146 Sinua minä huudan/ auta minua/ että minä sinun todistuxes pidäisin.
Ps 119:147 Warahin minä ennätän ja huudan/ sinun sanas päälle minä toiwon.
Ps 119:148 Warahin minä walwon/ että minä puhuisin sinun sanoistas.
Ps 119:149 Cuuldele minun änen sinun armos perästä HERra/ wirgota minua sinun oikeudes jälken.
Ps 119:150 Minun pahanelkiset wainolliseni carawat päälleni/ ja owat caucana sinun Laistas.
Ps 119:151 HERra/ sinä olet läsnä/ ja sinun käskys owat sula totuus.
Ps 119:152 Mutta minä sen aica tiesin/ että sinä olet sinun todistuxes ijancaickisest perustanut.
Ps 119:153 CAdzo minun radollisuttani/ ja pelasta minua/ auta minua/ sillä embä minä unohda sinun Lakias.
Ps 119:154 Toimita minun syyn ja päästä minua/ wirgota minua sinun sanas cautta.
Ps 119:155 Autuus on caucana jumalattomista/ sillä ei he tottele sinun oikeuttas.
Ps 119:156 HERra/ sinun laupiudes on suuri/ wirgota minua sinun oikeudes perästä.
Ps 119:157 Minun wainojani ja wiholliseni owat monda/ mutta en minä poicke sinun todistuxistas.
Ps 119:158 Minä näen ylöncadzojat/ ja se teke minulle paha/ ettei he sinun sanas pidä.
Ps 119:159 Cadzo/ minä racastan sinun käskyjäs/ HERRA wirgota minua sinun armos perästä.
Ps 119:160 Sinun sanas on algusta totuus ollut/ caicki sinun wanhurscaudes oikeudet pysywät ijancaickisest.
Ps 119:161 PÄämiehet wainowat minua ilman syytä/ ja minun sydämen pelkä sinun sanojas.
Ps 119:162 Minä iloidzen sinun puhestas/ nijncuin jocu sais suuren saalin.
Ps 119:163 Walhetta minä wihan ja cauhistun/ mutta sinun Lakias minä racastan.
Ps 119:164 Seidzemest päiwäs minä kijtän sinua/ sinun wanhurscaudes oikeuden tähden.
Ps 119:165 Suuri rauha on nijllä/ jotca sinun Lakias racastawat/ ja ei he horju.
Ps 119:166 HERra minä odotan sinun autuuttas/ ja teen sinun käskys perästä.
Ps 119:167 Minun sielun pitä sinun todistuxes/ ja racasta nijtä sangen.
Ps 119:168 Minä pidän sinun käskyjäs ja todistuxias: sillä caicki minun tieni owat edesäs.
Ps 119:169 HERra/ anna minun candeni tulla sinun etees/ anna minulle ymmärrystä sinun sanas jälken.
Ps 119:170 Anna minun rucouxeni tulla sinun etees/ pelasta minua sinun sanas jälken.
Ps 119:171 Minun huuleni kijttäwät/ coscas minulle opetat sinun oikeudes.
Ps 119:172 Minun kielen puhu sinun sanastas: sillä caicki sinun käskys owat oikiat.
Ps 119:173 Olcon sinun kätes minulle awullinen: sillä minä olen walinnut sinun käskys.
Ps 119:174 HERra/ minä ikäwöidzen sinun autuuttas/ ja halajan sinun Lakias.
Ps 119:175 Anna minun sieluni elä/ että hän sinua kijttäis/ ja sinun oikeudes auttacon minua.
Ps 119:176 Minä olen nijncuin exywä ja cadotettu lammas/ edzi sinun palwelias: sillä en minä unohda sinun käskyjät.

Vers. 61. Raatele ) Col. 2:9. Älkät andaco teitän ryöstä.
v. 113. Wieckaita ) owat/ jotca aina jotakin utta ajattelewat ja alcawat/ nijncuin wääräin opettajain tapa on.
v. 139. Unohtanet ) Ei ainoastans ei tottele: Waan myös nijn tyhjänä pitäwät cuin ei se Jumalan sana oliscan.
v. 163. Walhetta ) Ulcocullatuita ja petollisia ihmisiä.
v. 165. Horju ) Ei heidän pidä harhaileman eli exymän/ eikä wäkiwallalla eli petoxella käätyxi tuleman.