Psaltari .

CXXI. Psalmi .

 

LAT. CXX. LOhdutusPsalmi/ josa Dawid osotta caikesa tuscasa ja hädäsä/ panewans rohkiast caiken toiwons Jumalan läsnäolemiseen ja hywyteen/ v. 1.
ja neuwo coco Jumalan seuracunda/ seuraman hänen tapans/ v. 4.

 

Ps 121:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä nostan silmäni mäkin päin/ joista minulle apu tule.
Ps 121:2 Minun apun tule HERralda/ joca taiwan ja maan tehnyt on.
Ps 121:3 Ei hän salli sinun jalcas horjua/ eikä se maca joca sinua kätke.
Ps 121:4 Cadzo/ Israelin wartia/ ei hän maca eli torcu.
Ps 121:5 HERra kätkekön sinua/ HERra on sinun warjos/ sinun oikialla kädelläs.
Ps 121:6 Ettei Auringo sinua poldais päiwällä/ eikä Cuu yöllä.
Ps 121:7 HERra kätkekön sinua caikista pahoista/ hän kätkekön sinun sielus.
Ps 121:8 HERra kätkekön sinun ulos käymises ja sisällekäymises/ hamast nyt ja ijancaickiseen.

CXXII. Psalmi .

 

LAT. CXXI. KIitos/ josa Dawid iloidze sangen suurest/ että hän pääsis Jumalan palweluxeen muiden jumalisten cansa/ v. 1.
ylistä Jerusalemin Caupungita/ joca sijhen Jumalalda walittu ja rakettu on/ v. 3.
neuwo ahkerast rucoileman Jerusalemin menestyxen edest/ v. 6.
että muutkin tästä callista tawarasta osallisexi tulisit/ v. 8.

 

Ps 122:1 Dawidin weisu corkeimmas. Chuoris. MInä iloidzen nijstä cuin minulle sanotut owat/ että me menem HERran huoneseen.
Ps 122:2 Ja että meidän jalcam pitä seisoman/ sinun porteisas Jerusalem.
Ps 122:3 Jerusalem on rakettu Caupungixi/ johonga on tuleminen cocon.
Ps 122:4 Että sucucunnat astuisit sinne ylös/ nimittäin/ HERran sucucunda/ saarnaman Israelin Canssalle/ ja kijttämän HERran nime.
Ps 122:5 Sillä siellä owat istuimet raketut duomitta/ Dawidin huonen istuimet.
Ps 122:6 Toiwottacat Jerusalemille onne/ he menestykön jotca sinua racastawat.
Ps 122:7 Rauha olcon sinun muureis sisällä/ ja onni sinun huoneisas.
Ps 122:8 Minun weljeini ja ystäwäini tähden/ minä toiwotan sinulle rauha.
Ps 122:9 Meidän HERram Jumalam huonen tähden/ edzin minä sinun parastas.

Vers. 1. HERran huoneseen ) Josa Jumalan sana opetetan ja cuullan/ ja se on Jumalan huone/ josta iloidzeman pitä.
v. 8. Rauha ) se on/ ettäs menestyisit.

 

CXXIII. Psalmi .

 

LAT. CXXII. RUcous/ että Jumala pelkäwäisiäns ja jotca häneen sydämest turwawat ja händä rucoilewat/ v. 1.
armollisest auttais ylpeitten ylöncadzesta ja pilcasta/ masennais myös ylöncadzoita ja ylpeitä/ v. 5.

 

Ps 123:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä nostan silmäni sinun tygös/ joca asut taiwaisa.
Ps 123:2 Cadzo/ cuin palweliain silmät cadzowat heidän isändäins käsijn.
Ps 123:3 Cuin pijcain silmät cadzowat heidän emändäins käsijn.
Ps 123:4 Nijn meidän silmäm cadzowat meidän HERram Jumalatam/ sijhenasti että hän meille armollisexi tule.
Ps 123:5 Ole meille armollinen HERra/ ole meille armollinen: sillä me olem sangen täytetyt ylöncadzesta.
Ps 123:6 Sangen täynäns on meidän sielum ylpeitten pilcasta/ ja coreitten ylöncadzesta.

CXXIV. Psalmi .

 

LAT. CXXIII. KIitos/ josa Jumalan seuracunda tunnusta pääsnens suuresta hädästä/ ei omalla eli ihmisten woimalla/ waan Jumalan erinomaisella awulla ja läsnäolemisella/ v. 1.
luettele mitkä suuret waarat hänellä ollet owat/ v. 3.
neuwo/ caickia sydämest Jumalata kijttämän/ v. 8.

 

Ps 124:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. ELlei HERra olis meidän cansam/ nijn sanocan Israel.
Ps 124:2 Ellei HERra olis meidän cansam/ cosca ihmiset carcawat meitä wastan.
Ps 124:3 Nijn he nielisit meidän eläwäldä/ cosca heidän wihans julmistu meidän päällem.
Ps 124:4 Nijn wesi meitä upotais/ cosket käwisit meidän sieluim ylidze.
Ps 124:5 Kijtetty olcon HERra/ ettei hän meitä anna raateluxexi heidän hambaillens.
Ps 124:6 Meidän sielum pääsi nijncuin lindumiehen paulasta. Paula on särjetty/ ja me olemma päästetyt.
Ps 124:7 Meidän apum on HERran nimesä/ joca taiwan ja maan tehnyt on.

CXXV. Psalmi .

 

LAT. CXXIV. TÄmä Psalmi osotta sen suuren rauhan ja onnellisuden/ cuin nijllä on jotca tuscas toiwowat HERran päälle/ v. 1.
ja ymmärtäwät tämän mailman tuscan olewan ajallisen/ ja joca ei ole werrattapa ijancaickiseen/ v. 3.
pyytä apua jumalattomia wastan/ v. 5.

 

Ps 125:1 Weisu corkeimmas Chuoris. JOtca HERran päälle uscaldawat/ ei he lange/ waan pysywät ijancaickisest nijncuin Zionin wuori.
Ps 125:2 Jerusalemin ymbäri owat wuoret/ ja HERra on hänen Canssans ymbärillä/ hamast nyt ja ijancaickiseen.
Ps 125:3 Sillä jumalattomain waldicka ei pidä pysymän wanhurscasten joucon päällä/ ettei wanhurscat ojennais käsiäns wääryteen.
Ps 125:4 HERra tee hywästi/ hywille ja hurscaille sydämille. Mutta jotca poickewat wäärijn teihins/ nijtä Jumala aja pois pahantekiäin cansa/ mutta rauha olcon Israelille.

CXXVI. Psalmi .

 

LAT. CXXV. KIitos/ sen sanomattoman ilon ja riemun edestä/ joca Israelin lapsille oli tapahtunut/ cosca he wapadettin Babelin fangeudesta/ v. 1.
ja harras rucous/ että Jumala hänen seuracundans sencaltaises menestyxes armollisest warjelis/ v. 4.
ja waicka suuri suru on ollut/ nijn on suurembi riemu seurannut/ v. 5.

 

Ps 126:1 Weisu corkeimmas Chuoris. COsca HERra päästä Zionin fangit/ nijn me olemma nijncuin unda näkewäiset.
Ps 126:2 Silloin meidän suum naurolla täytetän/ ja meidän kielem on täynäns riemua/ silloin sanotan pacanoisa: HERra on suuria heidän cohtans tehnyt.
Ps 126:3 HERra on suuria tehnyt meidän cohtam: sillä me olemma iloiset.
Ps 126:4 HERra käännä meidän fangiuxem/ nijncuins wirrat eteläs cuiwannut olet.
Ps 126:5 Jotca kyyneleillä kylwäwät/ ne ilolla nijttäwät.
Ps 126:6 He menewät ja itkewät/ ja wiewät ulos callin siemenen/ ja tulewat riemulla/ ja tuowat heidän lyhtens.

Vers. 1. Unda näkewäiset ) se on/ ilo on nijn suuri/ että työläst uscotan/ ja se on nijncuin me unexuisimme/ ja ei olis tosi.
v. 4. Eteläs ) cosca hän punaisen meren cuiwais.

 

CXXVII. Psalmi .

 

LAT. CXXVI. ON OpetusPsalmi/ ettei mailmallinen hallituswirca/ eikä talon meno menesty eli enäne ihmisen nopeudella/ ahkerudella ja toimella/ waan ainoastans Jumalan siunauxella/ v. 1.
opetta lapset olewan Jumalan lahjan/ v. 4.
ja sen olewan autuan/ joca nijllä lahjoitetan/ v. 6.

 

Ps 127:1 Salomon weisu corkeimmas Chuoris. JOs ei HERra huonetta rakenna/ nijn he huckan työtä tekewät/ jotca sitä rakendawat.
Ps 127:2 Jos ei HERra Caupungita warjele/ nijn wartiat huckan walwowat.
Ps 127:3 Se on turha että te warhain nouset ja hiljain maata menet/ ja suurella työllä elatuxen walmistatte: sillä hän anda ystäwillens heidän maatesans.
Ps 127:4 Cadzo/ lapset owat HERran lahja/ ja ruumin hedelmä on ando.
Ps 127:5 Cuin nuolet wäkewän kädesä/ nijn owat nuorucaiset.
Ps 127:6 Autuas on se jonga wijni on nijtä täynäns/ ei ne häwäistä/ cosca heillä wihollistens cansa portisa tekemist on.

CXXVIII. Psalmi .

 

LAT. CXXVII. Opetus ja lohdutus Jumalisille awio puolisoille/ mitä hywä heidän on toiwomist Jumalalda/ nimittäin/ onne ja menestyst caikisa heidän aicoimisisans/ v. 1.
onnellista awioskäskyä ja terweitä lapsia/ v. 3.
Jumalan siunausta ja Isän maan menestystä/ v. 4.
monda sikiätä/ rauha ja lewollisutta hallituswiras/ v. 5.

 

Ps 128:1 Weisu corkeimmas Chuoris. AUtuas on se cuin HERra pelkä/ ja hänen teilläns waelda.
Ps 128:2 Sinä elätät sinua kättes töistä/ autuas sinä olet/ ja sinulle käy hywästi.
Ps 128:3 Sinun emändäs on nijncuin hedelmällinen wijnapuu/ sinun huones louckaita ymbäri/ sinun lapses nijncuin öljyn wesat/ sinun pöytäs ymbärillä.
Ps 128:4 Cadzos/ näin se mies siunatan/ joca HERra pelkä.
Ps 128:5 HERra siuna sinua Zionista/ ettäs näet Jerusalemin onnen/ caickena sinun elinaicanas.
Ps 128:6 Ja saat nähdä sinun lastes lapset/ ja rauhan Israelis.

CXXIX. Psalmi .

 

LAT. CXXVIII. KIitos/ waicka Jumalan seuracunda jumalattomilda HERran wihamiehildä monaist on surkiast waiwattu ja wainottu/ v. 1.
cuitengin on wanhurscas Jumala/ aina auttanut ja pelastanut Canssans/ v. 4.
toiwo/ että hänen wihollisens cuiwais nijncuin ruoho/ ja häpiään tulis/ v. 5.

 

Ps 129:1 Weisu corkeimmas Chuoris. HE owat usein minua ahdistanet hamast minun nuorudestani/ sanocan Israel.
Ps 129:2 He owat usein minua ahdistanet hamast minun nuorudestani/ mutta ei he minua woittanet.
Ps 129:3 Kyndäjät owat minun selkäni päällä kyndänet/ ja wacons pitkäxi wetänet.
Ps 129:4 HERra joca wanhurscas on/ on jumalattomain köydet catcoinut.
Ps 129:5 Josca he häpiään tulisit ja käändyisit tacaperin/ caicki jotca Zionita wihawat.
Ps 129:6 Josca he olisit nijncuin ruohot cattoin päällä/ jotca ennen cuiwettuwat cuin he rewäistän ylös.
Ps 129:7 Joista nijttäjä ei kättäns täytä/ eikä lyhten sitoja syliäns.
Ps 129:8 Eikä yxikän ohidzekäypä sano: olcon HERran siunaus teidän päällän/ me siunam teitä HERran nimeen.

CXXX. Psalmi .

 

LAT. CXXIX. TÄmä on callis CatumusPsalmi josa ahdistettu syndinen/ rucoile Jumalalda syndein andexisaamista/ v. 1.
tunnusta sydämestäns Jumalan edes/ ei pysywäns hänen edesäns/ jos hän käy oikeudelle hänen cansans/ v. 3.
jonga tähden hän pakene Jumalan totisen lupauxen perästä hänen laupiuteens/ ja sen cautta wahwast toiwo syndein andexisaamista/ v. 4.
neuwo Jumalan seuracunda/ että hän myös sitä tekis/ v. 7.

 

Ps 130:1 Weisu corkeimmas Chuoris. SYwydestä minä huudan sinua HERra.
Ps 130:2 HERra cuule minun änen/ waarin ottacan sinun corwas minun rucouxeni änestä.
Ps 130:3 Jos sinä HERra soimat syndiä ? HERra cuca sijs pysy ?
Ps 130:4 Sillä sinun tykönäs on andexiandamus/ että sinua peljätäisin.
Ps 130:5 Minä odotan HERra/ minun sielun odotta/ ja minä toiwon hänen sanans päälle.
Ps 130:6 Minun sielun wartioidze HERra/ huomen wartiasta toisen huomen wartian asti.
Ps 130:7 Israel toiwocan HERran päälle/ sillä HERralla on armo/ ja runsas lunastus hänellä.
Ps 130:8 Ja hän lunasta Israelin caikista hänen synneistäns.

CXXXI. Psalmi .

 

LAT. CXXX. ON OpetusPsalmi/ josa rucoillan Dawidin tawalla/ ettei sydän tulis ylpiäxi eli silmät corjaxi/ v. 1.
waan nijncuin wieroitettu lapsi/ toiwoisim totisesa nöyrydesä ainoastans Jumalalda laupiutta/ v. 2.

 

Ps 131:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. HERra/ ei minun sydämen ole corja/ eikä minun silmäni ole ylpiä/ engä waella suurisa asioisa/ jotca minulle työlät owat.
Ps 131:2 Cosca en minä minun sieluani asettanut ja waikittanut/ nijn minun sielun tuli wieroitetuxi/ nijncuin lapsi äitistäns wieroitetan.
Ps 131:3 Israel toiwocan HERran päälle hamast nyt ja ijancaickiseen.

CXXXII. Psalmi .

 

LAT. CXXXI. RUcous/ että Jumala lupauxens jälken/ tahdois wäkewällä kädelläns suojella hänen Templins/ jonga Dawid aicoi raketa Jerusalemijn/ hänen pyhän nimens cunniaxi/ ja Jumalan palweluxen lisändymisexi/ v. 1.
ihastu suuresti Jumalan asumasiast/ v. 8.
rucoile mailmallisen hallituxen edest/ v. 10.
weisa Christuxest ja hänen waldacunnastans/ joca oli tulewa Dawidin siemenestä/ v. 11.
ja Zionist/ se on/ Jumalan oikiasta seuracunnasta/ josa HERra tahto lewätä ja asua/ v. 13.

 

Ps 132:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MUista HERra Dawidita/ ja caicke hänen waiwans.
Ps 132:2 Joca HERralle wannoi/ ja lupais lupauxens Jacobin wäkewälle.
Ps 132:3 En minä mene minun huoneni majaan/ engä wuoteseni pane maata.
Ps 132:4 En minä anna silmäini unda saada/ engä silmälautaini torckua.
Ps 132:5 Sijhenasti cuin minä löydän sian HERralle/ Jacobin wäkewän asumisexi.
Ps 132:6 Cadzo/ me cuulimma hänestä Ephratas/ me olemma sen löynnet medzän kedoisa.
Ps 132:7 Me tahdomma hänen asuinsioins mennä/ ja cumarta hänen jalcains astinlaudan edes.
Ps 132:8 Nouse HERra sinun lepoos/ sinä ja sinun wäkewydes Arcki.
Ps 132:9 Anna sinun Pappis puke heitäns wanhurscaudella/ ja sinun pyhäs riemuitcan.
Ps 132:10 Älä ota pois sinun woidellus hallitust/ sinun palwelias Dawidin tähden.
Ps 132:11 HERra on wannonut Dawidille totisen walan/ ja ei hän sijtä wilpistele/ sinun ruumis hedelmästä minä istutan sinun istuimelles.
Ps 132:12 Jos sinun lapses minun lijttoni pitäwät ja minun todistuxeni/ jotca minä heille opetan/ nijn heidän lapsens myös sinun istuimellas istuwat ijancaickisest
Ps 132:13 Sillä HERra on Zionin walinnut/ ja halaja siellä asua.
Ps 132:14 Tämä on minun lepon ijancaickisest/ täsä minä tahdon asua: sillä se minulle kelpa.
Ps 132:15 Minä siunan heidän elatuxens/ ja hänen köyhillens kyllä annan leipä.
Ps 132:16 Hänen Pappins minä puetan autuudella/ ja hänen pyhäns pitä riemuidzeman.
Ps 132:17 Siellä minä annan puhjeta Dawidin sarwen/ minä walmistin kyntiläni woideltulleni.
Ps 132:18 Hänen wihollisens minä häpiällä puetan/ mutta hänen päälläns cucoista hänen cruununs.

Vers. 6. Hänestä ) se on/ sijtä siasta.
v. 8. Wäkewydes ) se on/ sinun jaloudes.
v. 18. Cruununs ) se on/ waldacundans.

 

CXXXIII. Psalmi .

 

LAT. CXXXII. ON OpetusPsalmi/ että rauhallisest ja yximielisest yhdes eletäisin/ v. 2.
osotta yhteyden cauneuden ja hyödytyxen/ werta hywänhajuiseen Balsamijn ja hedelmälliseen sateseen/ v. 3.

 

Ps 133:1 Dawidin weisu corkeimmas Chuoris. CAdzos/ cuinga hywä ja suloinen se on/ että weljet sowinnos keskenäns asuwat.
Ps 133:2 Nijncuin se callis woide/ joca Aaronin päästä wuota coco hänen partaans/ joca wuota hänen waatteisijns.
Ps 133:3 Nijncuin neste/ joca Hermonist tule alas Zionin wuorelle: Sillä siellä lupa HERra siunauxen/ ja elämän alati ja ijancaickisest.

Vers. 1. Keskenäns ) se on/ cosca woimalliset/ suuret/ pyhät/ ja taitawat pitäwät murhen köyhist/ huonoist ja taitamattomist/ Rom. 14:1.

 

CXXXIV. Psalmi .

 

LAT. CXXXIII. NEuwo seuracunnan palwelioita/ että he ahkerast ja uscollisest pidäisit wirastans waarin/ v. 2.
nijn Jumala heitä wiljalda siuna/ v. 4.

 

Ps 134:1 Weisu corkeimmas Chuoris. CAdzo/ kijttäkät HERra caicki HERran palweliat/ jotca yöllä seisotta HERran huonesa.
Ps 134:2 Nostacat käten Pyhä päin/ ja kijttäkät HERra.
Ps 134:3 HERra siunatcon sinua Zionista/ joca taiwan ja maan tehnyt on.

CXXXV. Psalmi .

 

LAT. CXXXIV. NEuwo Pappeja ja coco Israeli/ kijttämän ahkerast Jumalata/ monein hywäin tacoins edestä/ v. 2.
luettele onnelliset hywät työt cuin Jumala Israelin Canssalle muinen teki/ v. 5.
häwäise pacanain jumalita/ jotca tehdyt owat ihmisten käsillä/ v. 16.
neuwo heitä jotca Zionisa asuwat/ kijttämän HERra/ v. 20.

 

Ps 135:1 Halleluja. YListäkät HERran nime/ kijttäkät HERran palweliat.
Ps 135:2 Te cuin seisotta HERran huonesa/ meidän Jumalam esihuoneisa.
Ps 135:3 Kijttäkät HERra/ sillä HERra on hywä/ ja weisatcat kijtost hänen nimellens: sillä se on suloinen.
Ps 135:4 Sillä HERra on idzellens walinnut Jacobin/ Israelin hänen omaxens.
Ps 135:5 Minä tiedän että HERra on suuri/ ja meidän Jumalam caickein jumalain seas.
Ps 135:6 Caicki mitä HERra tahto/ nijn hän teke/ taiwas/ maas/ meres ja caikes sywydes.
Ps 135:7 Joca pilwet nosta maan äristä/ joca pitkäisen tulen ja saten teke/ joca tuulet salaisista paicoista anda puhalda.
Ps 135:8 Joca esicoiset Egyptis löi/ sekä ihmisistä että carjasta.
Ps 135:9 Ja andoi merckins ja ihmens tulla Egyptin keskelle/ Pharaolle ja caikille hänen palwelioillens.
Ps 135:10 Joca paljon Canssa löi/ ja tappoi wäkewät Cuningat.
Ps 135:11 Sihonin Amorrerein Cuningan/ ja Oggin Basanin Cuningan/ ja caicki Canaan waldacunnat.
Ps 135:12 Ja andoi heidän maans perimisexi/ Israelille hänen Canssallens perimisexi.
Ps 135:13 HERra sinun nimes pysy ijancaickisest/ sinun muistos pysy HERra loppumata.
Ps 135:14 Sillä HERra duomidze hänen Canssans/ ja on palwelioillens armollinen.
Ps 135:15 Pacanain epäjumalat owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 135:16 Heillä on suu/ ja ei mitän puhu/ heillä owat silmät/ ja ei mitän näe.
Ps 135:17 Heillä owat corwat/ ja ei mitän cuule/ eikä ole henge ensingän heidän suusans.
Ps 135:18 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
Ps 135:19 Israelin huone kijttäkän HERra/ te Aaronin huonesta/ kijttäkät HERra.
Ps 135:20 Te Lewin huonesta kijttäkät HERra/ te cuin HERra pelkätte/ kijttäkät HERra.
Ps 135:21 Kijtetty olcon HERra Zionista/ joca Jerusalemis asu. Halleluja.

CXXXVI. Psalmi .

 

LAT. CXXXV. SYdämellinen kijtos moninaisten Jumalan hywäin tecoin edestä/ cuin on/ että hän loi taiwan/ maan ja caicki cappalet/ v. 1.
ja erinomaisest/ että hän armollisest hallidze ja suojele Christillisen seuracundans/ v. 10.
ja händä wapahta ja pelasta moninaisista waaroista/ v. 14.
ruocki ja elättä caicki luodut/ v. 25.

 

Ps 136:1 KIittäkät HERra/ sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:2 Kijttäkät caickein jumalain Jumalata/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:3 Kijttäkät caickein herrain HERra: sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:4 Joca yxinäns suuret ihmet teke/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:5 Joca taiwat toimellisest on tehnyt/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:6 oca maan on lewittänyt weden päälle/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:7 Joca suuret walkeudet on tehnyt/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:8 Auringon päiwä hallidzeman/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:9 Cuun ja tähdet yötä hallidzeman/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:10 Joca Egyptin esicoiset löi/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:11 Ja sieldä wei Israelin ulos/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:12 Wäkewällä kädellä ja ojetulla käsiwarrella/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:13 Joca punaisen meren jacoi cahtia/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:14 Ja andoi Israelin käydä/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:15 Joca Pharaon sotawäkinens punaiseen mereen upotti/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:16 Joca Canssans wei corwen läpidze/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:17 Joca suuret Cuningat löi/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:18 Ja tappoi wäkewät Cuningat/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:19 Sihonin Amorrerein Cuningan/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:20 Ja Oggin Basanin Cuningan/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:21 Ja andoi heidän maans perimisexi/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:22 Perimisexi palweliallens Israelille/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:23 Hän muisti meitä/ cosca me olimma painetut alas/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:24 Ja lunasti meitä wihollisistam/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:25 Joca anda caikelle lihalle ruan/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 136:26 Kijttäkät taiwan Jumalata/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickisest.

Vers. 5. Toimellisest ) Että taiwalla ja caikilla tähdeillä on heidän määrätty lijckumisens/ ja ei puutu.

 

CXXXVII. Psalmi .

 

LAT. CXXXVI. ON surullinen walitus/ moninaisen pilcan ja ylöncadzen tähden/ cuin Judalaiset kärseit wihollisildans/ Babelin fangeudes/ v. 1.
ja rucous eli toiwotus/ että Jumala costais heidän wihollistens häwäistyxen ja pahuden/ v. 7.

 

Ps 137:1 BAbelin wirtain tykönä me istuimme ja itkimme/ cosca me Zionin muistimme.
Ps 137:2 Meidän candelem me ripustim pajuihin/ jotca siellä olit.
Ps 137:3 Siellä he käskit meidän weisata/ jotca meitä fangina pidit/ ja iloita meidän itcusam: Weisatcat meille Zionin weisu.
Ps 137:4 Cuinga me weisaisim HERran weisun wieralla maalla ?
Ps 137:5 Jos minä unhodan sinua Jerusalem/ nijn olcon minun oikia käten unohdettu.
Ps 137:6 TArttucon minun kielen suuni lakeen/ ellen minä sinua muista/ ellen minä tee Jerusalemita minun ylimmäisexi iloxeni.
Ps 137:7 HERra muista Edomin lapsia Jerusalemin päiwänä/ jotca sanowat: raadelcat/ raadelcat caicki haman hänen perustuxens asti.
Ps 137:8 Sinä häwitetty tytär Babel/ autuas on se joca sinulle costa/ nijncuin sinä meille tehnyt olet.
Ps 137:9 Autuas on se joca sinun piscuiset lapses otta/ ja paisca kiwijn.

CXXXVIII. Psalmi .

 

LAT. CXXXVII. DAwid kijttä Jumalata hänen pyhän sanans ja Ewangeliumin edestä/ jonga hän on andanut ilmoitta caikille pacanoille mailmas/ v. 1.
neuwo Cuningaita ja woimallisia ottaman sitä wastan/ ettei HERra cukistais heitä istuimeldans/ v. 4.
sillä hän racasta nöyriä/ ja wiha ylpeitä/ v. 6.
ja anda idzens Jumalan suojeluxen ala/ v. 8.

 

Ps 138:1 Dawidin. MInä kijtän sinua coco sydämestäni/ jumalitten edes minä sinulle kijtost weisan.
Ps 138:2 Minä cumarran sinun pyhän Templis puoleen/ ja kijtän sinun nimes/ sinun hywydes ja wacuudes tähden/ sillä sinä teit sinun nimes cunnialisexi caickein päälle/ sinun sanallas.
Ps 138:3 Cosca minä sinua rucoilen nijn cuuldele minua/ ja anna minun sielulleni suuri wäkewys.
Ps 138:4 HERra/ sinua kijttäwät caicki Cuningat maan päällä/ että he cuulewat sinun suus sanoja.
Ps 138:5 Ja weisawat HERran teillä/ että HERran cunnia on suuri.
Ps 138:6 Sillä HERra on corkia/ ja cadzele nöyriä/ ja ylpiät tunde cauca.
Ps 138:7 Jos minä waellaisin ahdistuxeni keskellä/ nijns wirgotat minua/ ja lähetät kätes minun wihollisteni wihan päälle/ ja autat oikialla kädelläs.
Ps 138:8 HERra teke sijhen lopun minun tähteni/ HERra sinun hywydes on ijancaickinen/ älä sinun käsialas hyljä.

Vers. 1. Jumalitten ) Engelitten ja Jumalan lasten edes.

 

CXXXIX. Psalmi .

 

LAT. CXXXVIII. KIitosPsalmi/ josa Dawid muistele ja tutkistele/ Jumalan ihmellist edescadzomist/ jonga hän on ilmoittanut ihmisen luomises/ ja sijtä arwa/ että caicki hänen tecons ja ajatuxens owat hänelle tiettäwät/ ja ei ole mitän salattu/ v. 1.
jonga tähden hän neuwo idzens ja muita waeldaman wagast/ nijncuin he jocapäiwä olisit Jumalan caswoin edes/ v. 5.
ano että Jumala händä warjelis wääristä opettaista/ v. 19.
ja johdatais hänen oikiata tietä/ v. 22.

 

Ps 139:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa. HERra sinä tutkit minua/ ja tunnet minun.
Ps 139:2 Waicka minä istun eli nousen/ nijn sinä sen tiedät/ sinä ymmärrät taamba minun ajatuxeni.
Ps 139:3 Ehkä minä käyn eli macan/ nijn sinä olet minun ymbärilläni/ ja näet caicki minun tieni.
Ps 139:4 Sillä cadzo/ ei ole sanacan minun kieleni päällä/ joita et sinä HERra caickia tiedä.
Ps 139:5 Sinä toimitat/ mitä minä ennen eli sijtte teen/ ja pidät sinun kätes minun päälläni.
Ps 139:6 Sencaltainen tieto on minulle ylön ihmellinen ja ylön corkia/ en minä woi sitä käsittä.
Ps 139:7 Cuhunga minä menen sinun hengestäs ? ja cuhunga minä sinun caswostas pakenen ?
Ps 139:8 Jos minä astuisin taiwaseen/ nijn sinä siellä olet/ jos minä wuoteni helwetis rakennaisin/ cadzo/ sinä myös siellä olet.
Ps 139:9 Jos minä ottaisin amuruscon sijwet/ ja asuisin meren ärisä:
Ps 139:10 Nijn sinun kätes cuitengin sinne weis minua/ jä sinun oikia kätes pidäis minun.
Ps 139:11 Jos minä sanoisin: pimeys peittäkön minua/ nijn myös yön täyty olla walkeuden minun ymbärilläni.
Ps 139:12 Sillä ei pimeys ole sinun tykönäs pimeys/ ja yö walista nijncuin päiwä/ pimeys on nijncuin walkeus.
Ps 139:13 Sinun woimasas owat minun munascuuni/ sinä peitit minun äitini cohdusa.
Ps 139:14 Minä kijtän sinua sen edestä/ että minä ihmellisest tehty olen/ ihmelliset owat sinun tecos/ ja sen minun sielun kyllä tietä.
Ps 139:15 Ei minun luuni ollet sinulda salatut/ cosca minä sijnä salaises tehty olin/ cosca minä olin luotu alhalla maasa.
Ps 139:16 Sinun silmäs näit minun/ cosca en minä wielä walmistettu ollut/ ja caicki päiwät sinun kirjaas olit kirjoitetut/ jotca wielä oleman piti/ joista ei yxikän silloin wielä tullut ollut.
Ps 139:17 Mutta cuinga callit owat minun edesäni Jumala sinun ajatuxes ? cuinga suuri on heidän lucuns.
Ps 139:18 Jos minä heitä lukisin/ nijn he sanda usiammat olisit/ cosca minä herän/ olen minä wielä tykönäs.
Ps 139:19 Jumala joscas tappaisit jumalattomat/ ja wericoirat minusta poickeisit.
Ps 139:20 Sillä he puhuwat sinusta häpiällisest/ ja sinun wihollises corgottawat heitäns ilman syytä.
Ps 139:21 HERra/ minä tosin wihan nijtä/ jotca sinua wihawat/ ja minä närkästyn heistä/ jotca carcawat sinua wastan.
Ps 139:22 Täydestä todesta minä heitä wihan/ sentähden owat he minulle wiholliset.
Ps 139:23 Tutki minua Jumala ja coettele minun sydämen/ kiusa minua ja ymmärrä cuinga minä ajattelen.
Ps 139:24 Ja cadzos/ jos minä pahalla tiellä lienen/ nijn saata minua ijancaickiselle tielle.

Vers. 15. Maasa ) se on/ äitini cohdusa.
v. 16. Kirjoitetut ) Cuinga cauwan minun elämän piti/ tiesit sinä ennencuin minä rupeisingan elämän.

 

CXL. Psalmi .

 

LAT. CXXXIX. DAwid rucoile/ että Jumala warjelis hänen pahoista ja wääristä ihmisistä/ jotca mielelläns metelitä ja onnettomutta matcan saattawat hallituswirasa/ v. 1.
että HERra heitä estäis/ ja andais Esiwallalle onnen ja woiton/ v. 6.
ano/ että he saisit ansaitun rangaistuxen/ v. 9.
ja wiheljäisen asia oikein toimitettaisin/ v. 12.

 

Ps 140:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 140:2 HERra/ pelasta minua pahoista ihmisistä/ warjele minua wääristä miehistä.
Ps 140:3 Jotca paha ajattelewat sydämisäns/ ja jocapäiwä sotaan hangidzewat.
Ps 140:4 He hiowat kieldäns nijncuin kärme/ kyykärmen myrcky on heidän kielens alla. Sela.
Ps 140:5 Warjele minua HERra jumalattomain käsistä/ warjele minua wääristä ihmisistä/ jotca ajattelewat minun käymiseni cukista.
Ps 140:6 Corjat asettawat paulat minun eteeni/ ja wenyttäwät nuorat wercoxi minun eteeni/ ja wirittelewät tien wieres minua warten. Sela.
Ps 140:7 Mutta minä sanon HERralle: sinä olet minun Jumalan/ HERra ymmärrä minun rucouxeni äni.
Ps 140:8 HERra/ HERra minun wäkewä apun/ sinä warjelet minun pääni sodan aicana.
Ps 140:9 HERra älä salli jumalattomalle hänen himoans/ älä wahwista hänen paha tahtoans/ ettei hän ylpennyis. Sela.
Ps 140:10 Pahus/ josta wiholliseni neuwo pitäwät/ langetcon heidän pääns päälle.
Ps 140:11 Hän warista heidän päällens leimauxet/ hän lyö heitä tulella alas sywähän maahan/ ettei he ikänäns nouse.
Ps 140:12 Pahan suun ei pidä menestymän maan päällä/ häijy wäärä ihminen carcotetan ja cukistetan.
Ps 140:13 Sillä minä tiedän/ että HERra radollisen asian/ ja köyhän oikeuden toimitta.
Ps 140:14 Wanhurscat kijttäwät sinun nimes/ ja wagat pysywät sinun caswos edes.

Sivusto päivitetty 12/2012