Hiobin Kirja

Hiobin Kirjan Esipuhe .
HIobin Kirja selittä sen kysymyxen: jos myös hywillekin tapahtu wastoinkäymist ja waiwa Jumalalda?
Sen päälle Hiob wahwast seiso ja pitä/ että Jumala waiwa myös hywiäkin ilman syytä/ ainoastans idzellens kijtoxexi ja cunniaxi/ nijncuin Christus Ioh. 9:3. myös sen todista sijtä sokiana syndynestä.
Sitä wastan asettawat heitäns hänen ystäwäns/ ja monilla sanoilla tahtowat todista/ että Jumala on wanhurscas/ nijn ettei hän waiwa jotacuta hywä/ waan jos hän händä waiwa/ nijn hän on osannut syndiä tehdä: ja nijn heillä on yxi mailmallinen ja inhimilinen ajatus Jumalast ja hänen wanhurscaudestans/ cuin hän olis nijncuin ihmiset owat/ ja hänen oikeutens/ cuin mailman oikeus on.
Ehkä Hiob myös/ nijncuin se joca cuoleman hädäs on/ inhimilisest heickoudest ylön paljo Jumalata wastan puhu/ ja hänen tuscasans harhaele/ ja cuitengin lujana pysy/ ettei hän sencaltaist tusca ole ansainnut enä cuin muutcan/ nijncuin se myös tosikin oli.
Mutta wijmeiseldä duomidze Jumala/ että mitä Hiob Jumalata wastan puhui hänen tuscasans/ sen oli hän wäärin puhunut: cuitengin mitä hän ystäwitäns wastan oli puhunut hänen wiattomudestans ennencuin hän waiwattin/ sen oli hän oikein puhunut.
Ja nijn tämä Kirja wijmein tämän asian päättä/ että ainoa Jumala on hurscas/ ja cuitengin ihminen taita olla hurscas ihmisten edes/ nijn myös Jumalangin edes.
Mutta tämä on meille lohdutuxexi kirjoitettu/ että Jumala saldi hänen suuretkin pyhäns horjahtua/ erinomaisest wastoinkäymises.
Sillä ennencuin Hiob tuli cuoleman ahdistuxeen/ kijttä hän Jumalata/ cosca hänen caluns tuli pois/ ja lapsens cuolit.
Mutta cosca cuolema ahdisti händä ja Jumala eroitti hänens/ annoit hänen sanans kyllä tietä/ mikä ihmisen ajatus on ( ehkä cuinga pyhä hän olis ) Jumalata wastan/ nimittäin/ että hän luule ettei Jumala ole Jumala/ waan pikemmin angara Duomari ja wihainen Tyranni/ joca wäkiwalda teke/ ja ei pidä lucua kenengän hywäst elämäst.
Tämä on suurin cappale täsä Kirjas.
Sen ymmärtäwät ainoastans ne jotca kiusawat ja tundewat/ mikä on kärsiä Jumalan wiha ja duomiota/ cusa hänen armons peitetty on.
MItä aican tule cuin Hiob on ollut/ näky että hän on elänyt silloin/ cosca Israelin lapset olit Egyptis.
Sillä Hiob näky olewan Jobab/ josta puhutan/ Gen. 36:33.
Cuningas Edomis. Ja hänen ystäwäns/ jotca händä opit hänen taudisans/ cuin on Eliphas Themanist ja Zophar Naemast eli Timnast/ jotca owat Esaun sugust/ joista puhutan/ Gen. 36:11. & 41.
Bildad Suahst on Suahst Abrahamin pojan sugust/ jonga Ketura hänelle synnytti/ Gen. 25:2.
Elihu Barachelin poica Busist Nahorin sugust.
Nämät caicki nijncuin Ramatust taitan ymmärtä/ owat sijhen aican elänet cuin Israelin lapset asuit Egyptis.
Wielä sijtte ylistä täsä texti sangen suurest hänen uhrejans/ joita hän jocapäiwä teki.
Mutta sijtte cuin Moses johdatti Israelin lapset medzän corpeen/ ja Laki oli annettu uhreista/ ei ollut yhdengän luwallinen/ paidzi Jumalan erinomaista käskyä/ uhrata muolla cuin ainoastans lijton Arkin eli majan tykönä/ Lev. 17:3. Deut. 12:6.
Ja Mosexen aican/ nijncuin hän idze sen todisti/ Psal. 90:10. harwoin tuldin nijn ijällisexi/ cuin täsä Hiobist puhutan/ cap. 42:16.
Joista caikist taitan päättä/ että Hiob on ollut Edomin maan Cuningas sijhen aican cuin Israelin lapset olit Egyptis.
Ja Judalaiset luulewat Mosexen tämän Kirjan kirjoittanen: jos se nijn on/ nijn Hiobin nimi on ollut hänen aicanans monelle tiettäwä.
Pyhä Ramattu puhu hänest/ Ezech. 14:14. Iac. 5:11.

 

Hiobin Kirja

I. Lucu .

HIob on jumalinen/ ja hänellä on seidzemen poica ja colme tytärtä ja paljo tawarata/ v. 1.
uhra jocapäiwä polttouhria lastens edest/ v. 4.
Sathan canda wäärin HERran edes hänen päällens/ v. 6.
HERra saldi hänen kiusata Hiobi/ joca otta caicki hänen härkäns ja Asins pois Arabialaisten cautta/ v. 12.
poltta hänen lambans/ v. 16.
ryöstä hänen Camelins Chaldealaisten cautta/ v. 17.
tappa hänen lapsens rajun ilman cautta/ v. 18.
joca cuitengin pysy wahwana uscos Jumalan päälle/ v. 20.

 

Job 1:1 YXi mies oli Uzin maalla nimeldä Hiob/ hän oli waca/ hurscas/ Jumalata pelkäwäinen/ ja wältti paha.
Job 1:2 Ja hän sijtti seidzemen poica ja colme tytärtä.
Job 1:3 Ja hänen carjans oli/ seidzemen tuhatta lammasta/ colme tuhatta Cameli/ wijsi sata pari härkiä/ ja wijsi sata Asia/ ja sangen paljo perhettä. Ja hän oli woimallisembi cuin caicki jotca idäisellä maalla asuit.
Job 1:4 JA hänen poicans menit ja teit pidon/ idzecukin päiwänäns/ huonesans/ ja annoit cudzua colme sisartans syömän ja juoman cansans.
Job 1:5 Ja cosca pidon päiwät olit culunet/ lähetti Hiob ja pyhitti heitä/ ja nousi amulla warhain/ ja uhrais polttouhria caickein heidän lucuns jälken. Sillä Hiob ajatteli: minun poicani owat taitanet syndiä tehdä/ ja siunannet Jumalata heidän sydämesäns. Näin teki Hiob jocapäiwä.
Job 1:6 MUtta se tapahtui yhtenä päiwänä/ että Jumalan lapset tulit ja astuit HERran eteen/ tuli myös Sathan heidän cansans.
Job 1:7 Mutta HERra sanoi Sathanille: custas tulet?
Job 1:8 Sathan wastais HERra/ ja sanoi: minä olen waeldanut ymbäri maan. Nijn sanoi HERra Sathanille: Etkös ottanut waari minun palweliastan Hiobist: sillä ei hänen wertaistans ole maalla/ waca ja hursas/ Jumalata pelkäwäinen/ ja wälttä paha.
Job 1:9 Sathan wastais HERra/ ja sanoi: turhango Hiob pelkä Jumalata?
Job 1:10 Etkös ole kätkenyt händä/ hänen huonettans/ ja caickia cuin hänellä on ymbärins. Sinä olet siunannut hänen käsialans/ ja hänen tawarans on lewitetty maasa.
Job 1:11 Mutta ojenna kätes ja tartu caicken hänen saatuuns/ mitämax hän siuna sinua caswoille.
Job 1:12 HERra sanoi Sathanille: cadzo/ caicki hänen tawarans olcon sinun kädesäs/ ainoastans älä häneen kättäs satuta. Silloin läxi Sathan HERran tykö.
Job 1:13 MUtta sinä päiwänä cosca hänen poicans ja tyttärens söit ja joit wijna wanhimman weljens huones:
Job 1:14 Tuli sanansaattaja Hiobin tygö/ ja sanoi: härjillä kynnettin/ ja Asit käwit läsnä laituimella.
Job 1:15 Nijn he tulit rickast Arabiast ja otit ne/ ja löit palweliat miecan terällä/ ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
Job 1:16 Cosca hän wielä puhui/ tuli toinen/ ja sanoi: Jumalan tuli tuli taiwast/ ja poltti lambat ja palweliat/ ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
Job 1:17 Cosca hän wielä puhui/ tuli yxi ja sanoi: Chaldealaiset teit colme joucko/ ja hyöcköisit Camelein päälle/ ja otit ne pois/ ja löit palweliat miecan terällä/ ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
Job 1:18 COsca hän wielä puhui/ tuli yxi/ ja sanoi: sinun poicas ja tyttäres söit/ ja joit wijna wanhimman weljens huones:
Job 1:19 Ja cadzo/ suuri tuulispää tuli corwesta/ ja sysäis neljän huonen nurckaan/ ja heitti sen nuorucaisten päälle/ nijn että he cuolit/ ja minä yxin pääsin sanoman sinulle.
Job 1:20 SIlloin Hiob nousi ja rewäis waattens/ ja rewei päätäns/ ja langeis maahan/ ja sanoi:
Job 1:21 Alasti olen minä tullut äitini cohdusta/ ja alasti pitä minun sinne jällens menemän/ HERra andoi/ ja HERra otti/ HERran nimi olcon kijtetty.
Job 1:22 Näisä caikis ei rickonut Hiob/ eikä tehnyt tyhmäst Jumalata wastan.

Vers. 1. Uzin ) Se maacunda cudzuttin Uzist Aramin pojast/ Gen. 10:23. Eli Uzist Nahorin esicoisest/ Gen. 22:21. cusa Edomerit asuit/ Thren. 4:21. ja oli maacunda kiwises Arabias/ ricast Arabiata läsnä/ sillä ne Sabast ängäwät sinne sisälle. Hiob ) on Jobab Edomin Cuningas/ Gen. 36:33.
v. 3. Woimallisembi ) Ei rickauden puolest/ waan hänen taitons/ ymmärryxens ja jumaludens tähden on hän luettu woimallisemmaxi caickia muita.
v. 11. Siuna ) se on/ kiroile ja häwäise.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42