Psaltari .

CIX. Psalmi .

 

LAT. CVIII. CHristus walitta pettäjätäns Judat/ ja uscomattomia Judalaisia/ v. 1.
uhca ja sadatta heille caickinaista rangaistusta/ että he händä ja hänen Ewangeliumitans nijn cowan wainowat/ v. 6.
rucoile Jumalata/ armons ja laupiudens tähden/ händäns auttaman/ v. 20.
nijn hän tahto kijttä händä sijtä ijancaickisest.

 

Ps 109:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 109:2 JUmala minun kijtoxen/ älä waickene: sillä he owat heidän jumalattoman ja pettäwäisen suuns awannet minua wastan/ ja puhuit minua wastan wieckalla kielellä.
Ps 109:3 Ja he puhuwat alati myrkyllisest minua wastan/ ja sotiwat minua wastan ilman syytä.
Ps 109:4 Että minä heitä racastan/ owat he minua wastan/ mutta minä rucoilen.
Ps 109:5 He osottawat minulle paha hywän edestä/ ja wiha rackauden edestä.
Ps 109:6 Aseta jumalattomat hänen päällens/ ja perkele seisocan hänen oikialla kädelläns.
Ps 109:7 Joca hänens sijtä sanasta opetta anda/ sen elämä olcon jumalatoin/ ja hänen rucouxens olcon syndi.
Ps 109:8 Olcon hänen päiwäns harwat/ ja hänen wircans ottacon toinen.
Ps 109:9 Hänen lapsens olcon orwoit/ ja hänen emändäns leski.
Ps 109:10 Käykän hänen lapsens culkiana/ ja kerjätkän/ ja edzikän elatuxens radollisudes.
Ps 109:11 Caicki mitä hänellä on corcorahainen ottacon/ ja muucalaiset repikän hänen hywydens.
Ps 109:12 Älkön kengän hänelle hywä tehkö/ eikä yxikän armahtaco hänen orwojans.
Ps 109:13 Hänen sucuns olcon häwitetyt/ heidän nimens olcon toises polwes pyhitty pois.
Ps 109:14 Hänen Isäins pahat tegot tulcon muistoxi HERran edes/ ja hänen äitins syndi ei pidä pyhittämän pois.
Ps 109:15 Olcon ne alati HERran caswon edes/ ja huckucon heidän muistons maan pääldä.
Ps 109:16 Ettei hänellä ensingän laupiutta ollut/ waan wainois radollista ja köyhä/ ja murhellista tappaxens.
Ps 109:17 Ja hän tahdoi kirousta saada/ sen myös pitä hänelle tuleman/ ei hän tahtonut siunausta/ sen pitä myös hänestä cauwas ercaneman.
Ps 109:18 Ja hän puki kirouxen päällens nijncuin paitans/ ja se meni hänen sisällyxijns nijncuin wesi/ ja hänen luihins nijncuin öljy.
Ps 109:19 Se olcon hänelle nijncuin waate/ jolla hän werhotan/ ja nijncuin wyö/ jolla hän aina idzens wyöttä.
Ps 109:20 Aiwa näin tapahtucon heille HERralda/ jotca owat minua wastan/ ja puhuwat pahoin minun sieluani wastan.
Ps 109:21 Mutta sinä HERra/ HERra ole minun cansani sinun nimes tähden/ sillä sinun armos on minun turwan/ pelasta minua.
Ps 109:22 Minä olen köyhä ja radollinen/ minun sydämen on särjetty minusa.
Ps 109:23 Minä menen pois nijncuin warjo/ joca ajetan pois/ ja pudistetan ulos nijncuin cascat.
Ps 109:24 Minun polweni owat heicot paastosta/ ja minun lihan on laiha/ ja ei ole ensingän lihawutta.
Ps 109:25 Ja minun täyty olla heidän pilckans/ cosca he minun näkewät/ nijn he päätäns pudistawat.
Ps 109:26 Auta minua HERra minun Jumalan/ auta minua sinun armos perästä.
Ps 109:27 Että he tundisit sen sinun kädexes/ ja että sinä HERra sen teet.
Ps 109:28 Cosca he sadattawat/ nijn siuna sinä/ cosca he carcawat minua wastan/ nijn tulcon he häpiään/ mutta sinun palwelias iloitcan.
Ps 109:29 Olcon minun wainolliseni häwäistyxellä puetetut/ ja olcon häpiälläns werhotut nijncuin hamella.
Ps 109:30 Minä kijtän suurest HERra minun suullani/ ja ylistän händä monen seas.
Ps 109:31 Sillä hän on köyhän oikialla kädellä/ auttamas händä nijstä jotca hänen sieluans duomidzewat.

Vers. 6. Aseta jumalattomat ) heidän oppins/ elämäns ja rucouxens olcon turha ja tyhjä.
v. 7. hänen rucouxens ) Ei se rucous joca uscosa tapahtu catuwaisella sydämellä/ waan ulcocullattu rucous/ jotca rucoilewat Jumalan otta rangaistusta pois/ ja pysywät cuitengin synnisä/ sencaltaisia rucouxia ei Jumala cuule/ waan nijden cautta närkästy ja kehoitetan wihaan/ Esa. 29:13. & 58:2.9. Esa. 59:2.
v. 10. Culkiana ) Tämä ennustus on wiheljäisis Judalaisis täytetty/ jotca nyt culkewat caikis maacunnis muiden orjuden alla/ ja ei ole heillä cusa he asua saawat.
v. 16. Ettei ) Syy/ että Christus uhca heille ajallista ja ijancaickista rangaistusta/ ei että Jumala ijancaickisest on Judast ja Judan Canssa aicoinut cadotta/ waan cuin täsä on: että he ilman laupiutta nijn julmast wainoisit wiatoinda Christusta cuoleman asti/ joca oli tullut heidän ja caickein ihmisten autuuden tähden. Matth. 23:37. Jerusalem/ Jerusalem/ sinä joca tapat Prophetat etc. Toinen syy/ että he tahdoit kirousta/ se on/ ei he tundenet edzicons aica/ waan cadzoit Jumalan neuwon heidän autuudestans ylön/ pilckaisit sitä/ ja pysyit sencaltaises ylöncadzes loppun asti/ sentähden rangaise heitä Jumala ijancaickisella cadotuxella ja cawahtamisexi ilmoitti Jumalan poica heille aica ennen/ joca nijncuin totinen Jumala kyllä tiesi/ että he sencaltaisen synnin teit ja sijnä pysyit. Nijn on tämä Psalmi ei ainoastans RucousPsalmi/ waan enä ennustus Judalaisten ja Judaxen langemisest ja cadotuxest/ nijncuin myös Petari Apostoli sen sixi pitä/ Act. 1:8.