Psaltari .

XLVIII. Psalmi .

 

LAT. XLVII. KIitos/ että Jumala Hierusalemin Caupungin ja sen nimen alla Christillisen kircon/ caikista hänen wihollisistans woimallisest suojellut ja warjellut on/ v. 2.
kijttä myös Jumalata sen woiton edest/ cuin hän hänelle andanut on/ v. 5.
tunnusta täydellisest ymmärtänens Jumalan awun/ josta hän Isildäns ennen cuullut oli/ v. 9.
toiwo Jumalan wieläkin pitäwän surun Christillisest seuracunnastans/ v. 10.
turwa Hierusalemijn/ joca Jumalan awulla on woittamatoin/ v. 13.

 

Ps 48:1 Corahn lasten Psalmiweisu.
Ps 48:2 SUuri on HERra/ ja sangen kijtettäpä meidän Jumalan Caupungisa/ hänen pyhällä wuorellans.
Ps 48:3 Zionin wuori on nijncuin caunis wesa/ coco maan turwa/ pohjan puolella on suuren Cuningan Caupungi.
Ps 48:4 Jumala on tuttawa hänen huonesans/ sitä warjeleman.
Ps 48:5 Sillä cadzo/ Cuningat owat coonnet/ ja ynnä menit ohidze.
Ps 48:6 He ihmettelit cosca he tämän näit/ ja hämmästyit/ ja cukistettin.
Ps 48:7 Wapistus on heidän siellä käsittänyt/ ja ahdistus nijncuin synnyttäwäisen.
Ps 48:8 Sinä särjet hahdet meresä itätuulella.
Ps 48:9 Nijncuin me cuulimma/ nijn me sen näemme/ HERran Zebaothin Caupungisa meidän Jumalan Caupungisa/ Jumala sen wahwista ijancaickisest. Sela.
Ps 48:10 Jumala me odotamme sinun hywyttäs/ sinun Templisäs.
Ps 48:11 Jumala/ nijncuin sinun nimes on/ nijn myös on sinun kijtoxes haman mailman ären/ sinun oikia kätes on täynäns wanhurscautta.
Ps 48:12 Riemuitcan Zionin wuori/ ja Judan tyttäret iloitcan/ sinun oikeudes tähden.
Ps 48:13 Mengät Zionin ymbäri ja pijrittäkät händä/ lukecat hänen tornins.
Ps 48:14 Turwatcat hänen wahwuteens/ ja corgottacat hänen huonens/ mainitta tulewaisille sucucunnille.
Ps 48:15 Sillä tämä Jumala on meidän Jumalam/ aina ja ijancaickisest/ hän johdatta meitä cuoleman asti.

Vers. 5. Cuningat ) se on/ tätä Caupungita owat Cuningat hämmästynet/ ja usiast mennet häpiällä pois.
v. 14. Mainitta ) Että Jumalan sana saarnataisin.