Esran Kirja

PRIMUS ESDRAE , Esran Kirja / josa kirjoitetan : I. CUinga Cyrus eli Cores Persian Cuningas/ sijttecuin hän oli saanut Babelin waldacunnan/ anda Judalaiset mennä cotia rakendaman Jerusalemin Templi: jotca caicki/ nijn monda cuin heitä on/ rupewat cotia tulduans sitä rakendaman/ cap. 1. 2. 3.
II. Että Judalaisten wihamiehet candawat heidän päällens Cuningas Arthahsasthan edes/ joca kieldä heitä sitä rakendamast.
III. Että Haggai ja Sacharia HERran Prophetat/ neuwowat heitä aica ottain taas rakendaman/ ja cosca maan Herra oli sijtä kirjoittanut Cuningas Dariuxen tygö/ nijn hän käske lujast rakenda.
Jonga he myös päättäwät/ cap. 5. 6.
IV. Cuinga Esra muiden Babelijn jäänytten Judalaisten cansa/ owat saanet Darius Artaxerxes Longimanuxelda luwan mennäxens Jerusalemijn/ asettaman Jumalan palwelust ja hallituswircans.
Judalaiset walittawat hänen edesäns/ olewans secoitetun pacanoitten cansa/ ja heilläns olewan pacanaliset emännät/ jotca he Esran käskyn jälken heistäns eroittawat/ cap. 7. 8. 9. 10.
Täsä kirjas on mitä tapahtui liki 93. ajastajas/ ensimäisest Corexen hallituxen ajastajast Babelis/ liki Nehemian tulemust Jerusalemijn.
Sillä: Cores hallidzi Babelis 8. Arthahsastha Cambyses tietäitten cansa 8. Darius Hystaspis 36. Xerxes 21. Artaxerxes Longimanus sijhenasti cuin Nehemia tuli Jerusalemijn 20. ajastaica.

 

Esran Kirja

I. Lucu.

CUningas Cores anda Judalaiset mennä jällens cotia/ ja käske raketa Jerusalemin Templi/ v. 1 Judan ja BenJaminin ylimmäiset/ ja monda muuta heidän cansans/ lähtewät Jerusalemijn/ v. 5.
ottawat myötäns Cuningan käskyn jälken hopia ja culdaastiat/ jotca Cuningas NebucadNezar oli wienyt pois Templist/ v. 7.

 

Esra 1:1 ENsimäisnä Corexen Persian Cuningan wuonna/ että HERran sana täytetäisin joca oli puhuttu Jeremian suun cautta/ herätti HERra Corexen Persian Cuningan hengen cuuluttaman coco waldacunnasans kirjoituxella/ sanoden:
Esra 1:2 Näin sano Cores Persian Cuningas: HERra Jumala taiwast on andanut minulle caicki maan waldacunnat/ ja on käskenyt minun rakenda hänellens huonen Jerusalemijn/ joca on Judaas.
Esra 1:3 Cuca on teidän seasan caikest hänen Canssastans/ hänen Jumalans olcon hänen cansans/ ja hän mengön Jerusalemijn/ joca on Judaas/ ja rakendacan HERran Israelin Jumalan huonen/ se on Jumala cuin Jerusalemis on.
Esra 1:4 Ja caickia jääneit caikis paicois cusa he muucalaisna olit/ pitä autettaman sen paican Canssalda hopialla ja cullalla/ tawaralla ja eläimillä mielelläns Jumalan huoneseen cuin on Jerusalemis.
Esra 1:5 NIin walmistit idzens Isäin päämiehet Judast ja BenJaminist/ Papit ja Lewitat/ caicki jotca Jumalan Hengi kehoitti menemän rakendaman HERran huonetta cuin on Jerusalemis.
Esra 1:6 Ja caicki jotca olit heitä ymbärins/ wahwistit heidän kätens hopia ja culdaastioilla/ tawaralla ja eläimillä/ ja calleilla caluilla/ paidzi sitä cuin he mielelläns uhraisit.
Esra 1:7 CUningas Cores myös toi HERran huonen astiat/ jotca NebucadNezar oli ottanut Jerusalemist/ ja pannut jumalans huoneseen.
Esra 1:8 Mutta Cores Persian Cuningas otti ne ulos rahanhaldian Mithridatin käden cautta/ joca ne luki Judan Förstille Sesbazarille.
Esra 1:9 Ja tämä on heidän lucuns: colmekymmendä culdamalja/ tuhannen hopiamalja ja yhdexäncolmattakymmendä weistä.
Esra 1:10 Colmekymmendä cullaista malja/ ja nijtä toisia hopiaisia maljoja neljä sata ja kymmenen/ ja muita astioita tuhannen.
Esra 1:11 Nijn että caickia astioita sekä cullast/ että hopiast/ oli wijsi tuhatta ja neljä sata: Sesbazar wei ne caicki nijden cansa/ jotca Babelin fangeudest menit Jerusalemijn.

Vers. 1. Corexen ) Tästä Corexest on Esaia ennustanut/ cap. 44:28. Hän luetan pyhäin ja jumalisten hallidziain secaan/ nijncuin hänen sanoistans ja töistäns nähdän: sillä hän on täsä käskenyt raketa HERran huonetta Jerusalemis. Ja Daniel Prophetan piti hän suurna nijncuin Neuwonandajans ja ylimmäisen saarnamiehens/ Dan. 6. vers. ult.
V. 8. Sesbazarille ) Se on se cuin sijtte cudzutan Serubabelixi cuin cuullan ja nähdän cap. 5:16.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10