Propheta Hosea .

Esipuhe Prophetast Hoseast .
HOsea eli ja saarnais/ nijncuin hän Esipuhesans osotta/ toisen ja jäkimmäisen Jerobeamin Israelin Cuningan aicana.
Jolla ajalla myös Jesaia Judeas/ nijn myös Amos ja Micha elit/ mutta Hosea oli cuitengin wanhin heistä.
Nijn oli myös Jerobeam toimellinen ja onnellinen Cuningas/ joca paljo toimitti Israelin waldacunnas/ nijncuin toinen Cuningasten Raamattu neljännes toistakymmenes lugusa todista.
Jäit cuitengin hänen wanhemmans Israelin Cuningasten epäjumaluteen/ ja owat ollet sijhen aican monda jalo miestä Canssas/ waan ei cuitengan tainnet Canssa parammaxi saada: sillä perkele oli Canssan sijhen hulluteen saattanut/ että he alati tapoit Prophetat/ ja poldit lapsens epäjumaloille uhrixi/ ja nijn täytit maan wiattomalla werellä/ nijncuin hän täsä ensimäises lugus sen edest Israeli uhca.
Mutta nijn on nähdä/ ettei tämä Hosean ennustus ole coconainen eikä täydellisest kirjoitettu/ mutta ainoastans muutamat cappalet ja sanat hänen saarnastans owat haetut ja yhten Raamattun cootut/ löytän cuitengin hänesä/ että hän molemmat wirat runsast ja täydellisest on toimittanut.
Ensist on hän epäjumalutta wastan angarast saarnannut/ ja Canssa jalost nuhdellut/ nijn myös Cuningast ja hänen Ruhtinaitans ja Pappeja/ jonga tähden hän/ nijncuin muutkin/ cuoleman ansaidzi.
Ja tapettin nijncuin eriseurainen Pappeja wastan/ ja capinan nostaja Cuningasta wastan: sillä se on Prophetain ja Apostolein cuolema ollut/ ja nijn idze Christuxengin täydyi cuolla.
Sijtte on myös Christuxest ja hänen waldacunnastans wäkewäst ja rohkiast ennustanut/ nijn 2. 13. ja 14. cap. erinomattain osotetan.
Mutta että hän nijn usein kertoi sen sanan huora ja huorutta/ ja 2. cap. nai porton: ei sentähden pidä ajateldaman/ että hän idzestäns oli nijn carias töisäns ja puheisans: sillä hän puhu hengellisellä tawalla/ ja se huora on ollut hänen awio emändäns/ jonga cansa hän on sijttänyt awio lapsia.
Mutta emännän ja lasten piti sencaltaista häpiälistä nime candaman/ Canssan epäjumaluden merkixi ja nuhtexi/ joca oli monda hengellistä huorutta/ se on epäjumalutta/ täynnä/ nijncuin hän idzekin sano: maacunda juoxe pois HERrasta huoruteen.
Nijncuin Jeremia puisia cahleita/ ja picarin candoi merkixi: ja caickikin Prophetat teit jotakin camalata Canssalle merkixi: nijn myös hänen awio emändäns lapsinens piti täsä huoran nime candaman/ Canssan epäjumaluden merkixi: sillä ei se ole uscottapa/ että Jumala käski Prophetan huorin tekemän/ nijncuin muutamat täsä Hosean tahtowat selittä.

 

Propheta Hosea .

I. Lucu .

HERra käske Hosean otta idzellens porton emännäxi/ sixi merkixi/ että maacunda juoxi epäjumalan palweluxeen/ v. 1.
anda lapsille sencaltaisen nimen/ josta tietäisin HERran tahtowan sentähden edziä ja rangaista maacunda/ v. 3.

 

Hoos 1:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahtui Hosealle Beherin pojalle/ Usian/ Jothamin/ Ahaxen/ Jehiskian/ Judan Cuningasten ajalla/ ja Jerobeamin Joaxen pojan Israelin Cuningan ajalla.
Hoos 1:2 Ja cosca HERra rupeis ensist Hosean cautta puhuman/ sanoi hän hänelle: mene/ nai ja ota portto awioxes/ ja porton lapset: sillä maacunda carca pois HERralda huoruteen.
Hoos 1:3 Ja hän meni ja otti GomerDiblaimin tyttären/ joca tuli rascaxi ja synnytti hänelle pojan.
Hoos 1:4 Ja HERra sanoi hänelle: nimitä händä Jesreelixi: sillä wielä on wähä aica/ cuin minä edzin ne wiattomat weret Jesreelis Jehun huonen päälle/ ja loputan Israelin huonen waldacunnan.
Hoos 1:5 Ja sijhen aican ricon minä Israelin joudzen Jesreelin laxosa.
Hoos 1:6 Ja hän taas tuli rascaxi/ ja synnytti tyttären. Ja hän sanoi hänelle: nimitä se LoRihamaxi: sillä en minä enä armahda Israelin huonetta/ mutta tahdon heidän heittä pois.
Hoos 1:7 Judan huonetta minä cuitengin armahdan/ ja autan heitä HERran heidän Jumalans cautta. En minä heitä auta joudzella/ miecalla/ sodalla/ orehilla taicka hewoismiehillä.
Hoos 1:8 Ja cosca hän oli LoRihaman wieroittanut/ nijn hän taas sijtti ja synnytti pojan.
Hoos 1:9 Ja hän sanoi: nimitä händä LoAmmixi: Sillä et te ole minun Canssan/ nijn en minäkän ole teidän.
Hoos 1:10 MUtta Israelin lasten lucu pitä oleman nijncuin meren sanda/ jota ei mitata eikä luetta taita. Ja sijnä siasa pitä oleman cuin heille sanottu on: et te ole minun Canssan/ sanotan heille: te eläwän Jumalan lapset:
Hoos 1:11 Sillä Judan lapset ja Israelin lapset pitä coconduman ja pitämän heidäns yhden pään alla/ ja menemän ylös/ pois maasta: sillä Jesreelin päiwä pitä suuri päiwä oleman.

Vers. 6. LoRihamaxi ) Armotoin: sillä ei hän tahdo pelasta Assyrian Cuningan kädestä.
v. 7. HERran heidän Jumalans cautta ) Tästä nähdän että jumaludes owat usiammat personat/ toinen persona puhu täsä ja lupa autta/ ja toinen on jonga cautta hän on auttawa/ nijncuin Basil. M. puhu cont. Eunom. lib. 5. V. LoAmmixi ) se käätän: ei minun Canssan: sillä hän tahdoi hyljätä Judan Canssan/ ja lopetta heidän waldacundans ja pappeudens/ nijncuin Evangeliumin cautta tapahtunut on/ cuin täsä cohta seura.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14