Toinen Chrönikän Kirja

SECUNDUS   PARALIPOMENON   , Toinen   Chrönikän   Kirja  / Josa kirjoitetan Judan Cuningaist/ tulluist Dawidin lapsist/ Babelin fangeuten asti: I. SAlomost/ cuinga hän on edzinyt HERra/ anonut häneldä taito ja ymmärryst toimittaman hänen cuningalist wircans/ rakendaman Jerusalemin Templiä caluinens/ suurest menestynyt/ tullut suurembaan woimaan ja rickauteen/ cuin jocu Cuningas hänen edelläns taicka jälkens/ cap. 1. 2. 10. cap. asti.
II. Rehabeamist hänen pojastans/ hänen tyhmydestäns ja jumalattomudestans/ jongatähden kymmenen sucucunda hänestä luowuit/ cap. 10. 11. 12.
Abiast/ cap. 13.
Assast/ cap. 14. 15. 16.
Josaphatist. 17. 18. 19. 20.
Joramist ja hänen pojastans Ahasiast/ cap. 21. 22.
Joaxest/ cap. 23. 24.
Amasiast/ cap. 25.
Usiast/ cap. 26.
Jothamist/ cap. 27.
Ahaxest/ cap. 28.
Hiskiast/ cap. 29. 30. 31. 32.
Manassest ja Ammonist/ cap. 33. Josiast/ cap. 34. 35.
Joahaxest/ Jojachimist/ Jojachinist/ Zedechiast/ Jerusalemin Caupungin ja Templin häwityxest/ Babelin fangeudest/ Corexen Persian Cuningan asti/ cap. 36.
Ja löytän täsä kirjas 505. wuoden aica/ Sillä: Sijtä cuin Salomo hallidzi/ sijhenasti että Ahasia Ahabin poica tuli Israelin Cuningaxi/ cului 116. ajast.
Sijtä nijn Babelin fangeuteen/ jona wuonna Jechonia ylettin 344. ajast.
Babelin fangeus Cyruxen asti/ 45. ajast.
Sillä EwilMerodach hallidzi 28. ja Balthasar 17. ajastaica.
Eli: Salomo hallidzi 40. ajastaica.
Sijtte Israelin luopumisen 38. ajastaica.
Jerusalemin pijrittämisest 390. ajastaica.
Jerusalem oli pijritetty/ sijhenasti että Caupungi häwitettin 2. ajastaica.
Sijtte oli Babelin fangeus 70. ajastaica.

I.   Lucu  .

CUningas Salomo ja coco Israel mene Gibeonijn HERran Tabernaclijn/ ja uhra HERralle tuhannen polttouhria/ v. 1.
HERra käske hänen jotakin anoa häneldäns: Salomo aao ymmärristä/ v. 7.
HERra lupa hänelle sen/ nijn myös suuremman rickauden ja woiman/ cuin caikilla muilla Cuninnoilla/ jotca hänen edälläns olit/ v. 11.
joca myös tapahtu: sillä hän tule sangen woimallisexi ja rickaxi/ että culda ja hopiata oli hänen aicanans Jerusalemis nijn paljo cuin kiwiäkin/ v. 14.

2 Aikak 1:1 JA Salomo Dawidin poica wahwistettin waldacundaans/ ja HERra hänen Jumalans oli hänen cansans/ ja teki hänen aina suuremmaxi.
2 Aikak 1:2 Ja Salomo puhui coco Israelin cansa/ tuhannen ja sadan Päämiesten cansa/ Duomarein ja caickein Förstein cansa Israelis/ ja ylimmäisten Isäin cansa.
2 Aikak 1:3 Että he menisit/ Salomo ja coco joucko corkeuxelle/ cuin on Gibeonis: sillä siellä oli Jumalan seuracunnan maja/ jonga Moses HERRan palwelia teki corwes.
2 Aikak 1:4 Sillä Dawid oli wienyt Jumalan Arkin KiriathJearimist sinne/ johonga hän oli hänelle sian walmistanut: sillä hän oli rakendanut hänelle majan Jerusalemis.
2 Aikak 1:5 Ja se waskiAltari/ jonga Besaleel Urin poica Hurin pojan/ rakendanut oli/ oli siellä HERran asuinsian edes. Ja Salomo ja coco joucko edzeit sitä.
2 Aikak 1:6 Ja Salomo uhrais HERran edes waskiAltarilla/ joca siellä HERran seuracunnan majas oli/ tuhannen polttouhria.
2 Aikak 1:7 SInä yönä ilmestyi Jumala Salomolle/ ja sanoi hänelle: ano/ mitä minä sinulle annan?
2 Aikak 1:8 Ja Salomo sanoi Jumalalle: sinä olet tehnyt suuren armon minun Isälleni Dawidille/ ja olet tehnyt minun hänen sians Cuningaxi.
2 Aikak 1:9 Olcon nyt HERra Jumala sinun sanas totinen minun Isälleni Dawidille: sillä sinä olet tehnyt minun Canssan Cuningaxi/ joita nijn monda on cuin tomua maan päällä.
2 Aikak 1:10 Nijn anna minulle nyt taito ja ymmärrys/ käydäxeni tämän Canssan edes ulos ja sisälle: sillä cuca woi duomita tätä sinun suurta Canssas?
2 Aikak 1:11 Nijn sanoi Jumala Salomolle: että se on sinun mielesäs/ ja et ole anonut rickautta/ eli tawarata/ eli suurta cunniata/ eli wihamiestes sieluja/ eli pitkä ikä/ mutta olet anonut taito ja ymmärrystä/ duomitaxes minun Canssani/ joinen Cuningaxi minä olen sinun pannut.
2 Aikak 1:12 Nijn olcon sinulle taito ja ymmärrys annettu/ wielä sijtte annan minä sinulle rickautta/ hywyttä ja cunniata/ nijn ettei sinun wertas Cuningasten seas ennen sinua ole ollut/ eikä myös sinun jälkes tule.
2 Aikak 1:13 Ja Salomo tuli corkeuxelda/ joca oli Gibeonis/ Jerusalemijn/ seuracunnan majasta/ ja hallidzi Israelin.
2 Aikak 1:14 JA Salomo cocois idzellens rattaita ja hewoismiehiä/ nijn että hän jo saatti cocoon neljä sata toistatuhatta ratasta/ a caxitoistakymmendä tuhatta hewoismiestä/ ja andoi heidän olla ratas Caupungeis/ ja Cuningan tykönä Jerusalemis.
2 Aikak 1:15 Ja Cuningas toimitti nijn että hopiata ja culda oli Jerusalemis nijn paljo cuin kiwiäkin/ ja Cedripuita cuin willificuna puitakin laxois.
2 Aikak 1:16 Ja Salomolle wietin hewoisita Egyptist/ ja caickinaista tawarata. Ja Cuningan cauppamiehet ostit ne tawarat.
2 Aikak 1:17 Ja weit ne Egyptistä/ ja jocainen ratas maxoi cuusi sata hopiapenningitä/ ja hewoinen sata ja wijsikymmendä. Ja nijn wietin ne myös caickein Hetherein ja Syrian Cuningasten tygö heidän kättens cautta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36