Psaltari .

XC. Psalmi .

 

LAT. LXXXIX. ON waikia walitus/ josa Moses surullisilla sanoilla osotta ihmisen wiheljäisyden/ waiwan ja lyhyen ijän/ v. 2.
opetta synnin olewan oikian syyn cuolemaan ja caickinaiseen tuscaan/ josta Jumala cowin wihastu/ v. 8.
rucoile Jumalata herättämän ihmisen sydändä/ sitä jocapäiwä ajatteleman/ ja sijtä ymmärtäwäisexi tuleman/ v. 12.
ja että hän sanomattomast hywydestäns olis läsnä ja annais menestyä/ v. 13.

 

Ps 90:1 Mosexen/ Jumalan miehen/ Rucous. HERRA Jumala/ sinä olet meidän turwam/ sugusta sucuun.
Ps 90:2 Ennencuin wuoret olit eli maa/ ja mailma luotin/ sinä olet Jumala ijancaickisesta ijancaickiseen.
Ps 90:3 Sinä joca annat ihmiset cuolla/ ja sanot: tulcat jällens te ihmisten lapset.
Ps 90:4 Sillä tuhat ajastaica owat sinun edesäs nijncuin eiläinen päiwä meni/ ja nijncuin wartia yöllä.
Ps 90:5 Sinä wuodatat heitä nijncuin cosken/ ja owat nijncuin uni/ nijncuin ruoho amulla/ joca cohta lacastu.
Ps 90:6 Joca amulla cucoista ja nopiast cuiwa/ ja ehtona leicatan ja cuiwettu.
Ps 90:7 Sen teke sinun wihas/ että me nijn hucumme/ ja sinun hirmuisudes/ että me nijn äkist tääldä temmatan.
Ps 90:8 Sillä meidän pahat tecom sinä asetat etees/ meidän tundemattomat syndim walkeuteen sinun caswos eteen.
Ps 90:9 Sentähden culuwat caicki meidän päiwäm sinun wihastas/ meidän wuotem loppuwat pikemmin cuin juttu.
Ps 90:10 Meidän elinaicam on seidzemenkymmendä wuotta/ taicka eninnäkin cahdexankymmendä wuotta/ ja cuin se paras on ollut/ nijn on se tusca ja työ ollut: sillä se mene pian pois/ nijncuin me lendäisim pois.
Ps 90:11 Mutta cuca usco sinun nijn rascast wihastuwan/ ja cuca pelkä sencaltaista sinun hirmuisuttas ?
Ps 90:12 Opeta meitä ajatteleman/ että meidän pitä cuoleman/ että me ymmärtäwäisexi tulisim.
Ps 90:13 HERra käännä sijs idzes taas meidän puoleem/ ja ole palwelioilles armollinen.
Ps 90:14 Täytä meitä pian armollas/ nijn me riemuidzem ja iloidzem caickina meidän elinaicanam.
Ps 90:15 Ilahuta nyt meitä jällens/ ettäs meitä nijncauwan waiwannut olet/ että me nijncauwan onnettomutta kärsinet olem.
Ps 90:16 Osota palwelialles sinun tecos/ ja sinun cunnias heidän lapsillens.
Ps 90:17 Ja/ HERra meidän Jumalam olcon meille lepyinen/ ja auttacon meidän kättem tegot meidän cansam/ Ja/ meidän kättem tegot hän auttacon.

Vers. 3. Cuolla ) Ihmiset cuolewat aina/ ja toiset tulewat jällens/ Jumalan sanan perän/ sentähden on meidän elämäm hänen suhtens nijncuin ei mitän.
v. 8. Tundemattomat ) se on/ Adamin synnit/ Rom. 5:12. joilla cuolema ansaittu on/ ja ei mailma sijtä mitän tiedä.
v. 11. Wihastuwan ) se on/ että se sinun wihas tähden on/ ja että meidän syndim sen ansainnet owat.
v. 16. sinun tecos ) se on/ elämä/ apu ja caicki hywä.
v. 17. Kättem tegot ) se on/ hengellinen ja mailmallinen hallituswirca.