Propheta Joel .

Esipuhe Prophetast Joelist .
EI Joel tee tiettäwäxi millä ajalla hän on elänyt ja saarnannut/ mutta wanhat sanowat hänen ollen Hosean ja Amoxen aicana/ nijn se on myös meidängin mielestäm/ ja en me taida sitä paremmaxi tehdä.
Ja hän on ollut hywä ja siwiä mies/ eikä nijn tiuscu ja nuhtele cuin muut Prophetat/ mutta parcu ja walitta/ tahdois nijn mielelläns Canssa hywäxi tehdä suloisilla ja hywillä sanoilla/ ja heitä wahingost ja onnettomudest warata.
Mutta hänelle on tapahtunut nijncuin muillekin/ ettei hänen sanans ole uscottu/ waan on pidetty tyhmänä.
Mutta cuitengin on hän Udes Testamendis suurest ylistetty: sillä P. Petari tuotta hänen edes. Actor. 2:17. ja täyty Joelin ensimäisen saarnan anda/ joca Christillises kircos tapahtunut on/ nimittäin/ Heluntaina Jerusalemis/ cosca Pyhä Hengi äsken annettu oli.
P. Pawali puhu myös juuri caunist/ ja sano: Joca HERran nime huuta/ hän tule autuaxi/ joca puhe Joelis cap. 2:32. löytän.
Ensimäises lugus ennusta hän tulewaisest rangaistuxest Israelin päälle/ että heidän piti Assyrialaisilda häwitettämän ja wietämän pois.
Ja nimittä Assyrialaiset etanoixi/ heinäsircoixi/ parmoixi ja turiloixi/ etc. sillä Assyrialaiset söit Israelin waldacunda/ yhden cappalen toisen perän/ nijncauwan cuin he sen caiken häwitit/ josta Joel puhu cap. 2:20. cusa hän sano: Ja ne pohjast tahdon minä cauwas teistä aja.
Toisexi ennusta hän cap. 2. lopulla/ ja wielä edemmä/ Christuxen waldacunnast ja Pyhäst Hengest/ ja myös ijancaickisest Jerusalemist.
Ja että hän Josaphatin laxost puhu/ cuinga HERra caicki pacanat siinä oikeuden eteen asetta tahto/ jonga wanhat Isät ymmärtäwät wijmeisest duomiost/ jota ymmärryst ei tule laitta/ cuitengin näky sopiwan/ että nijncuin Joel Christillisen seuracunnan cudzu ijancaickisexi Jerusalemixi/ nijn cudzu hän myös sen Josaphatin laxoxi/ että coco mailma Christilliseen seuracundan sanan cautta cudzutan/ ja sijnä duomitan/ ja saarnan cautta nuhdellan/ että he caicki Jumalan edes syndiset owat: Nijncuin Christus sano: Totuden Hengi on mailma rangaisewa synnin tähden.
Sillä Josaphatin laxo on oikeuden laxo: nijn myös Hoseakin cap. 2:5. cudzu Christillisen seuracunnan Achorin laxoxi.

 

Propheta Joel .

I. Lucu .

JOel pane Canssans eteen coco maacunnan surkian tilan/ v. 2.
neuwo Pappeja rucoileman Jumalata/ ja cuulutta paaston händä lepyttämän/ v. 13.

 

Joel 1:1 Tämä on se HERRAN sana/ joca tapahtui Joelille Pethuelin pojalle.
Joel 1:2 Cuulcat wanhimmat/ ja corwijn ottacat caicki maan asujamet/ jos on teidän eli teidän Isäin aicana sencaltaista tapahtunut.
Joel 1:3 Sanocat sijtä teidän lapsillen/ ja andacat teidän lasten sitä heidän lapsillens sanoa/ ja nekin lapset muille heidän jälkentulewaisillens.
Joel 1:4 Nimittäin/ mitä mato jättä/ sitä heinäsircka syö/ ja mitä heinäsircka jättä/ sitä sijwicko syö/ ja mitä sijwicko jättä/ sitä täi syö.
Joel 1:5 Herätkät juopunet ja itkekät/ ja ulwocat caicki wijnan juomarit nuoren wijnan tähden/ joca on temmattu pois teidän suustan.
Joel 1:6 Sillä wäkewä Canssa mene ylös minun maani päälle/ joca on lukematoin/ jolla owat hambat nijncuin Lejonilla/ ja söymähambat nijncuin julmalla Lejonilla.
Joel 1:7 He häwitit minun wijnamäkeni/ ja minun ficunapuuni calwoit/ cuorit ja heitit pois/ että hänen oxans walkiana owat.
Joel 1:8 Pargu nijncuin neidzy/ joca säkin päällens wetä hänen ylkäns tähden.
Joel 1:9 Sillä ruocauhri ja juomauhri on pois HERran huonesta/ ja Papit HERran palweliat murehtiwat.
Joel 1:10 Kedot owat häwinnet ja peldo on nurja/ että jywät owat turmellut.
Joel 1:11 Wijna on surkia ja öljy walitta/ peldomiehet huonosta cadzowat/ ja wijnamäen miehet parcuwat/ nisuin ja ohrain tähden/ ettei wainiosta ole mitän tulo.
Joel 1:12 Wijnapuu cuiwetui ja ficunapuu on lahoinut/ Granatipuu/ palmupuu/ omenapuu/ ja caicki kedon puut owat cuiwettunet: sillä ihmisten riemu on surkiudexi tullut.
Joel 1:13 Sonnustacat teitän ja walittacat te Papit/ parcucat te Altarin palweliat/ mengät Templijn/ ja lewätkät te Jumalan palweliat säkeis yliyötä: sillä ruocauhri ja juomauhri on pois teidän Jumalanne huonesta.
Joel 1:14 Pyhittäkät paasto/ cudzucat seuracunda cocon/ ja cootcat wahwimmat ja caicki maacunnan asuwaiset teidän HERran Jumalan huoneseen/ ja huutacat HERran tygö:
Joel 1:15 Woi/ woi sitä päiwä: sillä HERran päiwä on juuri läsnä/ ja tule nijncuin cadotus Caickiwaldialda.
Joel 1:16 Silloin ruoca otetan pois meidän silmäim edest/ ja meidän Jumalam huonesta ilo ja riemu.
Joel 1:17 Jywät mätänit maas/ ohra salwot owat tyhjänä ja rijhet owat langennet: sillä elo on turmeldu.
Joel 1:18 Woi cuinga carja huoca/ ja laumat ammuwat: ettei heillä ole laiduinda/ ja lambat näändywät.
Joel 1:19 HERra/ sinua minä huudan/ että culo on polttanut kedot warpeis/ ja liecki on caicki puut wainios sytyttänyt. Medzän eläimet myös sinua huutawat/ että wesiojat cuiwannet owat/ ja että culo on polttanut kedot warpeis.

Vers. 14. Paasto ) Cadzo 2. Par. 2:3.

 

Valitse
luku

1 2 3