Propheta Habacuc .

Esipuhe Prophetast Habacuchist .
Tämä Habacuc on lohdutus Propheta/ joca Canssa wahwista ja tuke/ ettei he epäilis Christuxen tulemisest/ ehkä cuinga camalast se käwis/ sentähden hän caicke teke cuin sijhen sopi/ että usco pysyis lujana heidän sydämisäns sijtä luwatust Christuxest/ ja näin saarna: se on kyllä tosi/ että maa pitä heidän syndeins tähden Babelin Cuningalda häwitettämän/ mutta ei sentähden pidä Christuxen ja hänen waldacundans huckuman/ waan sen häwittäjän Babelin Cuningan ei pidä sijtä paljo hyötymän/ mutta täyty myös sortuxi tulla: sillä se on aina Jumalan luondo ja tapa/ että hän autta cosca hätä on/ ja joutu juuri parhalla ajalla/ nijncuin hänen weisusans on: hän muista laupiuden/ cosca murhe käsis on: Nijncuin myös sananlascus sanotan: cosca köysi enimmin pingotetan/ nijn se pikemmin catke/ nijncuin myös meidängin tule Christityitä Jumalan sanalla lohdutta ja wahwista/ wijmeisen päiwän asti.
Ja ehkä se nijn näky/ että Christus on cauwan wijpywänäns/ ja on nijncuin ei ollengan tuliscan/ cuin hän myös idze sano: että hän on silloin tulewa/ cosca wähin sijtä ajatellan/ he rakendawat/ istuttawat/ myywät/ ostawat/ syöwät/ juowat/ naiwat/ huolewat/ etc. että muutamatkin/ ellei caicki/ uscosa olisit pysywäiset: sillä täsä tarwitan/ että uscotan ja saarnatan/ nijncuin jocapäiwä silmäin edes on.
Näistä caikista kyllä näky/ että Habacuc on ollut ennen Babelin fangeutta/ lähes Jeremian aicana.
On myös huokia ymmärtä/ mitä hän tahto ja ajattele.
Mutta että muutamat kirjat Habacuchist sanowat/ hänen wienen Judan maalda Prophetalle Danielille ruoca Babelijn/ Babelin fangiuden aicana/ sijhen ei ole todistusta/ eikä taida olla totta: sillä ei se sowi ajalugun cansa/ nijncuin Habacuchin Prophetiast ymmärtä taitan.
Hän näky myös nijn wanhemmaxi Jeremiata/ joca Jerusalemin häwityxen jälken eli/ josta Habacuc ennusta.
Mutta Daniel oli Jeremian jälken/ ja eli cauwan ennen cuin hän fangiuteen heitettin.
Mutta Habacuchilla on oikein wircans perän nimi: sillä Habacuc käätän halailiaxi/ joca myös nijn teke hänen Prophetiallans/ että hän syleile Canssa/ se on/ hän lohdutta heitä ja pitä ylös/ nijncuin itkewäinen lapsi sylijn otetan ja siloitellan/ että hänen pidäis waickeneman/ sillä se on/ jos Jumala tahto/ paremmaxi tulewa.

 

Propheta Habacuc .

I. Lucu .

HAbacuc walitta nijtä hirmuisita syndejä/ joita Canssa hellittämätä teki/ v. 1.
ennusta sentähden Chalderit tulewan heidän maatans häwittämän/ v. 5.
rucoile Jumalata/ että tämä rangaistus olis heille ojennuxexi/ ettei hän myös annais jumalattomille cauwan menestyst nijtä wastan/ jotca paremmat owat/ v. 12.

 

Hab 1:1 TÄmä on se rascaus/ jonga Propheta Habacuc on nähnyt:
Hab 1:2 HERra/ cuinga cauwan minun pitä huutaman/ ja et sinä tahdo cuulla/ cuinga cauwan minun pitä parcuman wäkiwallan tähden/ ja et sinä tahdo autta:
Hab 1:3 Mixis minulle waiwa ja työtä osotat? mixis minulle ryöwyttä ja wäkiwalda osotat?
Hab 1:4 Wäkiwalda woitta oikeuden/ sentähden käy paljo toisin/ cuin oikein on: sillä jumalatoin sorta wanhurscasta/ sentähden tehdän wäärät duomiot.
Hab 1:5 CAdzocat pacanain seas/ cadzocat ja ihmetelkät: sillä minä teen jotakin teidän aicanan/ jota ei teidän pidä uscoman/ cosca sijtä puhutan.
Hab 1:6 Sillä cadzo/ minä herätän Chalderit/ haikian ja nopian Canssan/ jonga pitä waeldaman nijn lewiäldä cuin maa on/ ja omistaman ne asumiset/ jotca ei heidän omans ole.
Hab 1:7 Joca pitä hirmuinen ja julma oleman/ käskemän ja waatiman/ nijncuin hän tahto.
Hab 1:8 Hänen orhins owat nopiammat cuin Pardit ehtona/ ja purewaiset cuin sudet. Hänen radzastajans waeldawat cauca suurin joucoin nijncuin he lennäisit/ ja nijncuin cotca riendä raadolle.
Hab 1:9 He tulewat caickia wahingoittaman: cuhunga he tahtowat/ nijn he carcawat läpidze cuin itätuuli/ ja he cocowat fangeja nijncuin sanda.
Hab 1:10 Heidän pitä Cuningoita nauraman ja Päämiehiä pilckaman/ caicki linnat pitä heidän leickinäns oleman: sillä he tekewät cuopat/ ja sijttekin heidän woittawat.
Hab 1:11 Silloin he ottawat uden mielen/ aina syndiä tehdäxens: ja sijtte täyty heidän woittons heidän Jumalallens omistetta.
Hab 1:12 MUtta sinä HERra/ minun Jumalan/ minun pyhän/ joca olet ijancaickisest/ älä anna meitä cuolla/ waan anna heidän olla/ o HERra/ meille ainoastans rangaistuxexi: ja anna heidän/ o meidän turwam/ meitä ainoastans curitta.
Hab 1:13 Sinun silmäs owat puhtat/ nijn ettes woi paha nähdä/ ja et tahdo cadzo surkiutta. Mixis cadzot sijs ylöncadzoita/ ja waickenet cosca jumalatoin sen niele/ joca händä hurscambi on.
Hab 1:14 Ja annat ihmiset käydä nijncuin calat meresä/ nijncuin madot/ joilla ei haldiata ole.
Hab 1:15 He ongiwat caicki ongella/ ja wetäwät heidän nuotallans ja saawat heidän wercoillans/ josta he iloidzewat ja riemuidzewat.
Hab 1:16 Sentähden he uhrawat nuotillens ja suidzuttawat wercoillens/ että heidän osans nijden cautta lihawaxi tullut on/ ja ruocans hercullisexi.
Hab 1:17 Sentähden he wielä alati heittäwät nuottans ulos/ eikä lacka Canssa tappamast.

Vers. 16. Uhrawat nuotillens ) se on/ he lukewat sen heidän woimaxens ja taidoxens/ taicka/ nijncuin he sen cudzuit/ rohkeudexens/ ja sentähden aina nijn tekewät/ saadaxens muita alans ja muiden tawarat/ ja luulewat idzens nijtä toimellisemmaxi/ jotca ei sencaltaisia juonia pidä.

 

Valitse
luku

1 2 3