Propheta ZacharJa .

Esipuhe Prophetast ZacharJast .
TÄmä Propheta saarnais/ nijncuin Haggaikin Babelin fangeuxen jälken/ että Templi pidäis jällens rakettaman/ ja se hajotettu Canssa coottaman/ että yxi waldacunda ja asetus sijnä maacunnas taas säättäisin.
Ja hän on tosin caickein lohdullisimmist Prophetaist/ sillä hän tuo edes monet suloiset ja turwalliset näyt/ ja anda monet ystäwäliset ja makiat sanat/ joilla hän sitä murhellist ja hajotettua Canssa lohdutta ja wahwista/ rakennusta ja hallitusta alcaman/ jotca haman sijhen aican asti olit suuren ja moninaisen wastoinkäymisen kärsinet.
Tätä hän teke wijdenden Lucun asti.
Wijdennes ennusta hän kirjast ja wacast yhden näyn alla wäärist opettaist/ jotca tulewat olit Judan Canssaan kieldämän pois Christusta/ joca näky wielä tänäpän Judalaisis täytettäwän.
Cuudennes ennusta hän Christuxen Evangeliumist ja hengellisen Templin rakendamisest/ että Judalaiset myös hänen kielsit ja hyljäisit.
Seidzemennes ja cahdexannes kysytän/ ja Propheta wasta/ lohdutta ja neuwo heitä taas rakendaman ja hallidzeman/ ja nijn tämän ennustuxen päättä rakendamisest.
Yhdexennes tule hän myös tulewaiseen aicaan/ ja ennusta ensist/ cap. 10. cuinga se suuri Alexander oli Tyruxen/ Sidonin ja Philisterit woittawa/ että coco mailma tulewaiselle Christuxelle olis awoi/ ja Asi wie Cuningan Christuxen Jerusalemijn.
Mutta yhdestoistakymmenes lugus/ ennusta hän Christuxen Judalaisilda colmenkymmeneen hopiapenningijn myytäwän/ jongatähden hän heidän oli hyljäwä/ ja Jerusalem piti wijmein häwitettämän/ ja Judalaiset exyxis paatuman ja hajotettaman.
Ja nijn oli Evangelium ja Christuxen waldacunda tulewa pacanain secaan/ hänen kärsimisens jälken/ että händä ennen lyötin nijncuin paimenda/ ja Apostolit nijncuin lambat hajotettin: sillä hänen täydyi ensist kärsiä ja nijn cunniaans käydä.
Wijmeises lugus lopetta hän/ Jerusalemin häwityxen jälken/ Lewin pappiuden/ ja coco hänen menons/ caluns ja juhlapäiwäns/ ja sano/ että caicki hengelliset wirat pitä yhteiset oleman/ Jumalata palweldaman/ ja ei sillen Lewin sugust pitänyt toisia Pappeja tuleman/ toisia juhlia/ toisia vhreja/ toista Jumalan palwelusta.
Jota myös muutkin sucucunnat taisit toimitta/ nijncuin Egypti ja muuta pacanat: se on/ Wanhan Testamendin piti pandaman peräti pois ja hyljättämän.

 

Propheta ZacharJa .

 

I. Lucu .

 

HERra käske ZacharJan neuwoman Canssans catumuxeen/ ettei heille käwis nijn pahoin cuin heidän Isillens/ v. 1.
ZacharJa näke näys miehen istuwan ruskian orihin päällä/ v. 3.
saa lupauxen/ että Jerusalem otetan jällens armoon ja raketan/ v. 7.
näke neljä sarwe/ jotca Judan hajotit/ ja neljä seppä/ jotca heitä piti sortaman/ v. 18.

 

Sak 1:1 CAhdexandena Cuucautena/ toisna Cuningas Dariuxen wuonna/ tapahdui tämä HERran sana ZacharJalle Berechian pojalle/ Iddon pojalle/ Prophetalle/ ja sanoi:
Sak 1:2 HERra on ollut wihainen teidän Isillen.
Sak 1:3 Nijn sano HERra Zebaoth: käändäkät teitän minun tygöni/ sano HERra Zebaoth/ nijn minä käännän minuni teidän tygönne/ sano HERra Zebaoth.
Sak 1:4 Älkät olco nijncuin teidän Isän/ joille endiset Prophetat saarnaisit/ sanoden: nijn sano HERra Zebaoth/ palaitcat teidän pahoista teistän/ ja teidän häijystä menostan. Mutta ei he cuullet eikä totellet minua/ sano HERra.
Sak 1:5 Cusa nyt owat teidän Isän ja Prophetan? wieläkö he eläwät?
Sak 1:6 Eikö nijn ole tapahtunut? että minun sanan ja oikeuden/ jotca minä minun palweliaini Prophetain cautta käskin/ owat teidän Isijn sattunet? Että heidän täyty palaita ja sano: cuinga HERra Zebaoth ajatteli meille tehdä? sen jälken cuin me meidän käytim ja teim/ nijn hän on myös meille tehnyt.
Sak 1:7 NEljändenä colmattakymmendenä päiwänä/ ensimäises Cuucaudes toistakymmendä/ joca on Sebatin Cuu/ toisna Cuningas Dariuxen wuonna/ tapahdui tämä HERran sana ZacharJalle Berechian pojalle/ Iddon pojalle/ Prophetalle/ ja sanoi:
Sak 1:8 Minä näin yöllä/ ja cadzo/ yxi mies istui ruskian hewoisen päällä/ ja seisatti Myrtein secaan laxos/ ja hänen tacanans olit ruskiat ja maxan carwaiset ja walkiat hewoiset.
Sak 1:9 Ja minä sanoin: minun Herran/ cutca nämät owat? Ja Engeli/ joca minun cansani puhui/ sanoi minulle:
Sak 1:10 Minä osotan sinulle/ cutca nämät owat. Ja se mies joca Myrtein seas oli/ wastais ja sanoi: nämät owat/ jotca HERra on lähettänyt waeldaman läpidze maan.
Sak 1:11 Mutta he wastaisit HERran Engelille/ joca Myrtein seas oli/ ja sanoit: me olemma waeldanet maan läpidzen/ ja cadzo/ caicki maacunnat istuwat alallans.
Sak 1:12 Nijn wastais HERran Engeli: HERra Zebaoth/ cuinga cauwan et sinä tahdo armahta Jerusalemin päälle/ ja nijden Judan Caupungein päälle/ joilles wihainen olet ollut/ näinä sedzemenä kymmenenä ajastaicana?
Sak 1:13 Ja HERra wastais sille Engelille/ joca minun cansani puhui/ ystäwälisillä ja lohdullisilla sanoilla.
Sak 1:14 Ja se Engeli/ joca minua puhutteli/ sanoi minulle: saarna ja sano/ näitä sano HERra Zebaoth: Minä olen suurest wihastunut Jerusalemille ja Zionille.
Sak 1:15 Mutta minä olen juuri wihainen myös nijlle coreille pacanoille: sillä minä olin ainoastans wähä wihainen/ mutta he autit häwityxeen.
Sak 1:16 Sentähden sano HERra: minä palajan Jerusalemijn laupiudella/ ja minun huonen pitä hänes rakettaman/ sano HERra Zebaoth ja Jerusalemin päälle pitä mittanuora wedettämän.
Sak 1:17 Ja saarna enä/ ja sano: näitä sano HERra Zebaoth: taas pitä minun Caupungilleni hywin käymän/ ja HERra on Zionita taas lohduttawa/ ja Jerusalem taas walitan.
Sak 1:18 JA minä nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo/ siellä oli neljä sarwe.
Sak 1:19 Ja minä sanoin Engelille/ joca puhui minun cansani: cutca nämät owat? Hän sanoi minulle: nämät owat ne sarwet/ jotca Judan/ Israelin ja Jerusalemin hajottanet owat.
Sak 1:20 Ja HERra osotti minulle neljä seppä.
Sak 1:21 Silloin minä sanoin: mitä ne tahtowat tehdä? Hän sanoi: Me owat ne sarwet/ jotca Judan hajottanet owat/ ettei kengän ole woinut päätäns nosta. Nämät owat tullet nijtä carcottaman/ ja lohcaiseman pacanain sarweja/ jotca Judan maan ylidze sarwen nostanet owat/ sitä hajottaxens.

 

Vers. 3. Käändäkät teitän minun tygöni ) Cadzo Ezech. 18:31.
v. 8. Yxi mies ) Tämä mies on Jumalan poica/ joca idze on Canssans sodanpäämies/ Iosu. 5:14. sillä hän sijtte idze cudzutan HERraxi. 20. versu. Hän lupa täsä näys/ ja tahto Canssallens anda rauhan/ nijncauwan cuin Templi ja Jerusalem taitan raketta jällens.
v. 18. Neljä sarwe ) Owat ne waldacunnat caikis neljäs maan tuulis/ jotca Jumalan Canssa usein waiwaisit/ Nämät tahdoi HERra aicanans lyödä maahan/ ja hänen seuracundans piti wielä sijtte woimasans oleman.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14