PSALTARI

Psaltarin Esipuhe .
MOnda pyhä Isä owat erinomaisest/ muiden pyhän Ramatun Kirjain suhten/ racastanet ja ylistänet Psaltarita: Ja on tosi/ työ tekiäns kyllä kijttä: tule cuitengin meidängin sitä kijttä ja ylistä.
Muineisina wuosina on canneskeldu monda pyhäin legendat/ Passionaleta/ exempelkirja/ ja nijllä mailma täytetty/ että Psaltari oli nijn unhotettu/ että tuskin yxi Psalmi oikein ymmärrettin.
Joca cuitengin nijn jalost ja makiast hajais/ että caicki jumaliset sydämet owat tundenet näistä tundemattomista sanoista erinomaisen waicutuxen ja halun/ ja owat sentähden tätä kirja racastanet.
Ja totta/ minun mielestäni/ ei ollut eikä taida olla caunemba pyhäin exempelkirja eli legendat mailmas/ cuin Psaltari on.
Ja jos parhat cappalet cootaisin caikista exempelkirjoista/ legendaista ja historiaista/ ja parhalla järjestyxellä sowitettaisin yhten nijn olis se kirja idze tämä Psaltari.
Sillä en me löydä mitä yxi eli caxi pyhä tehnet owat/ waan mitä caickein pyhäin päämies on tehnyt/ ja wielä caicki pyhät tekewät/ cuinga he idzens asettawat Jumalata/ ystäwitä ja wihamiehiä wastan/ ja cuinga he idzens caickinaisis waarois ja waiwois käyttäwät/ löytän myös sijnä caickinaiset jumaliset/ terwelliset käskyt ja opit.
Sentähden pitä meidän Psaltarita racastaman ja callina pitämän/ joca nijn selkiäst ilmoitta Christuxen cuoleman ja nousemisen cuolluista/ hänen waldacundans ja coco Christicunnan tilan ja menon/ että se kyllä mahdetan cudzua wähäxi Bibliaxi/ johon caicki sangen jalost ja lyhykäisest on coottu/ mitä coco Biblias on/ nijncuin jaloon ja lyhykäiseen käsikirjaan.
Ja minä luulen/ että Pyhä Hengi on tahtonut idze otta sen waiwan päällens/ cootaxens lyhykäistä Bibliata ja exempelkirja/ coco Christicunnasta ja caikista pyhistä: että se/ joca ei coco Bibliata lukeman kerkiäis/ hänellä olis täsä parasten cappalten ydyin wähän kirjaan coottu.
Päälisexi on tämä Psaltarin callis lahja ja luondo/ että muut kirjat puhuwat paljo pyhäin tegoista/ mutta heidän sanoistans juttelewat he sangen wähän.
Sijtä on myös Psaltari kijtettäpä/ että hän nijden sydämet jotca sitä lukewat/ nijncuin parhalla hajulla wirgotta/ ettei hän ainoastans luettele pyhäin tecoja/ mutta myös heidän sanans/ cuinga he owat rucoillet ja Jumalan cansa puhunet/ ja wielä puhuwat ja rucoilewat: että muut legendat ja exempelkirjat Psaltarin suhten ei muuta luettele cuin myckiä pyhiä/ mutta Psaltari näyttä meille eläwät pyhät.
Ja tosin/ myckä ihminen on puhuwaisen suhten nijncuin puoli cuollut/ eikä ole ihmisen callimbata ja parembata työtä cuin puhua/ josta hän muista eläimistä eroitetan/ paljo paremmin cuin muodosta ja muusta tegosta: sillä puukin saa ihmisen muodon sepän taidost/ ja eläimet myös taitawat nähdä/ cuulla/ haista/ laula/ käydä/ seiso/ syödä/ juoda/ paastota/ janota/ isota/ kylmäs olla/ cowalla maata/ etc. cuin ihminengin.
Teke myös Psaltari wielä enä/ ettei hän meille luettele ainoastans pyhäin halpoja ja yhteisiä sanoja/ waan caickein parhaita/ joita he täydestä todesta corkeimmis asiois Jumalan cansa puhunet owat.
Josa hän meille näyttä ei ainoastans heidän tecojans ja sanojans/ waan myös heidän sydämens/ ja heidän sieluns salaiset tawarat/ että me näemme heidän sanains ja tecoins pohjan ja lähten/ se on: heidän sydämijns/ mitkä heidän ajatuxens owat ollet/ ja heidän mielens caickinaisis menois/ waiwois ja waarois.
Jota pyhäin legendat ja exemplit ei tehdä taida/ jotca ainoastans heidän tecojans ja ihmeitäns ylistäwät.
Ja waicka minä jongun monet jalot työt cuulen eli näen/ nijn en minä cuitengan tiedä hänen mieldäns.
Ja nijncuin minä paremmin tahdoisin cuulla jongun pyhän puhetta/ cuin nähdä hänen töitäns: nijn tahdoisin minä mielelläni nähdä hänen sydämens ja sieluns tawarat/ cuin cuulla hänen puhettans.
Mutta sen Psaltari meille sangen runsast näyttä pyhisä/ tietäxem cuinga heidän sydämens on/ ja heidän sanans owat ollet Jumalata ja ihmisitä wastan.
Sillä ihmisen sydän on nijncuin laewa meren aldoin keskellä/ jonga raju ilma neljäldä mailman äreldä culjetta/ tääldä tarjendele pelco ja suru tulewaisest onnettomudest: sieldä tule murhe ja ahdistus nykyisest pahast/ täsä liehu toiwo ja rohkeus tulewaisest onnest/ tuolda tuule suruttomus ja riemu nykyisist tawaroist.
Sencaltaiset myrskyt opettawat täydest todest puhuman/ awawat sydämet/ ja sisälliset huocauxet ja rucouxet paljastawat: Sillä joca waiwas ja pelgos on/ hän toisin onnettomudest puhu/ cuin se joca ilolla oleskele/ ja jolla ilo on/ hän puhu ja laula toisella tawalla riemusta/ cuin se joca pelgos on.
Sanotan: ei murhellinen sydämest naura/ eikä iloinen sydämest itke/ hänen sydämens pohja ei ole awoi/ ja ei tule edes.
Ja mitä parembat Psaltaris on/ cuin sencaltaisia totisia puheita/ caickinaisis sencaltaisis myrskyis ?
cusa löytän caunemmat sanat ilosta/ cuin KijtosPsalmeis ja YlistysPsalmeis ?
sijnäs cadzot caickein pyhäin sydämijn/ nijncuin caunis ja iloises krydimaas.
Ja nijncuin taiwas/ mitkä caunisten ajatusten cuckaiset Jumalata wastan sijnä caswawat.
Ja taas/ cusas löydät sywemmät/ surkemmat ja murhellisemmat sanat cuin WalitusPsalmeisa ?
Joisas näet jällens pyhäin sydämet/ nijncuin cuolemas/ helwetis/ mikä pimeys ja sumu siellä on/ caickinaisista surullisista Jumalan wihan muodoista.
Nijn myös/ cosca he toiwosta ja pelgosta puhuwat/ löytän sijnä sencaltaiset sanat/ ettei yxikän taidais heitä nijn/ eikä Cicero eli jocu muu/ puheljaisudellans kirjoitta.
Ja se/ cuin sanottu on/ on caickein paras/ että he sencaltaiset sanat Jumalalle ja Jumalan cansa puhuwat/ josta tule/ että näisä sanoisa on caxi sen werta henge ja totuutta.
Sillä jos jocu muutoin puhu sencaltaisis asiois ihmisille/ ei se nijn cowin sydämest käy/ pala/ elä eikä salwa.
Josta Psaltari on caickein pyhäin kirja/ ja jocainen löytä sijnä/ cuinga ikänäns hänen tilans olis/ sanat ja Psalmit: jotca hänelle hänen asiasans soweliat owat/ nijn sowitetut/ cuin ne ainoastans hänen tähtens sijhen olisit pannut/ ettei hän idze nijtä paremmin panna/ löytä eli toiwo taidais.
Tämä on myös hywä sijhen/ cosca jolleculle sencaltaiset sanat kelpawat ja hänelle hywin sopiwat/ wahwistetan hän sijtä pyhäin jouckoon/ ja että caikille pyhille on nijn käynyt cuin hänellekin/ ja nijn he hänen cansans weisawat yhtä wirtä/ erinomaisest/ jos hän ne sanat nijn Jumalalle puhua taita/ cuin he puhunet owat/ joca uscosa tapahtuman pitä: sillä jumalattomille ne mauttomat owat.
Wijmein/ on Psaltaris se wahwa turwa ja rauhallinen johdatus/ että caickia pyhiä waarata seurata taitan: sillä muut exemplit ja legendat mykistä pyhistä/ puhuwat monista töistä/ joita en me seurata taida: mutta paljo useammista töistä/ jotca waaralliset olisit seurata/ ja jotca enimmäst saattawat eripuraisudet ja lahcocunnat/ wietellen ja wetäden pois pyhäin seuracunnasta.
Mutta Psaltari estä sinua erhetyxestä/ ja pitä pyhäin joucosa: sillä hän opetta sinun ilosa/ pelgosa/ toiwosa ja murhesa nijn ajatteleman ja puhuman/ cuin caicki pyhät ajatellet ja puhunet owat.
Pääldiskein/ jos tahdot cadzo Christillisen seuracunnan oikiata muoto ja cuwa wähäsä taulusa/ nijn ota Psaltari etees/ joca sinulle on jalo/ kircas ja puhdas speili/ osottaman mikä Christicunda on.
Ja sinä löydät myös sijnä idze sinus/ ja sen oikian , ja myös idze Jumalan caickein luondocappalden cansa.
Sentähden ahkeroitcam kijttämän Jumalata sencaltaisten sanomattomitten lahjain edestä ja ottaman nijtä wastan caikella ahkerudella ja totuudella/ harjoitellen ja käyttäin Jumalan kijtoxexi ja cunniaxi/ etten me kijttämättömydelläm jotacuta pahembat ansaidzis.
Sillä muinnen pimeyden aicana/ joca jongun Psalmin olis oikein ymmärtänyt ja saanut luke ja cuulla suomexi/ cuinga suuri lahja ja tawara se olis näkynyt olewan/ ja ei cuitengan sitä saanet.
Mutta nyt owat autuat ne silmät jotca näkewät joita me näemme/ ja ne corwat jotca cuulewat joita me cuulemma.
Ja on peljättäpä/ että me/ sen pahemmin/ näemme meillem tapahtuwan/ nijncuin Juudalaisille tapahtui corwesa/ cusa he sanoit sijtä taiwallisesta leiwästä: meidän sielum suuttu sijhen huonon ruocaan.
Mutta meidän pitä tietämän/ että he sijtä rangaistin ja cuolit: Ottacam sijs waari/ ettei meille myös nijn tapahduis.
Sijhen auttacon meitä Jumala/ armon ja laupiuden Isä/ Jesuxen Christuxen meidän HERram cautta/ jolle olcon kijtos/ cunnia ja ylistys tämän suomen kielisen Psaltarin edestä/ ja caickein hänen lukemattomain ja sanomattomain hywäin töidens edestä/ ijancaickisest/ AMEN/ AMEN.
Nijncuin Christicunnan tarpet owat moninaiset / nijn owat myös Psaltaris moninaiset Psalmit .
Sillä : Muutamat owat OpetusPsalmit/ joista opetan Jumala oikein tundeman/ Psal. 67.
Jumalan poica/ Psal. 2.
Pyhä Henge/ Psal. 33.
Christuxen Persona ja wirca/ Pappeutta ja Waldacunda/ Psal. 2.
96.
Muutamat opettawat/ Christuxen pijnasta: Psal. 22.
Nousemisest cuolluista/ Psal. 3.
taiwasen astumisest/ Psal. 8.
Luomisest/ Psal. 34.
Laista ja Jumalan sanasta/ Psal. 1.
Synnistä ja cuolemasta/ Psal. 14.
53.
Evangeliumista ja syndein andexi andamisest/ Psal. 25.
Uscosta Christuxen päälle/ Psal. 2.
78.
Hywistä töistä ja oikiasta Jumalan palweluxesta/ Psal. 50.
Esiwallasta/ Psal. 18.
Perhenisännistä/ Psal. 127.
Oikiasta catumuxesta ja parannuxesta opettawat meitä seidzemen CatumusPsalmia/ Psal. 6. 51.
Casten Sacramentistä. Psal.
29. HERran ehtolisesta/ Psal.
111.
Jumalan seuracunnasta ja saarna wirasta/ Psal. 1. 84.
Nousemisest cuolluist ja ijancaickisest elämäst/ Psal. 16.
MUutamat owat KijtosPsalmit/ Jumalata kijttä hänen jumalisten hywäin töidens edestä.
Caickein cappalitten luomisen edest/ Psal. 104. 136.
Syndein andexi saamisen ja hengellisten lahjain edest/ Psal. 34.
Että hän hänen seuracundans ja jumaliset autta waarasta/ Psal. 9.
Sairaudesta/ Psal. 6.
Hywäin tecoin edest/ jotca Israelin lapsille tapahtunet olit/ Psal. 78.
Messian waldacunnan ja Evangeliumin tunnon/ ja hänen seuracundans warjeluxen edestä/ Psal. 45.
Maan hedelmän edestä/ Psal. 65.
MUutamat owat Riemulaulut: Christuxen woitosta/ Psal. 68.
Morsiamesta Psal. 45.
Joisa Jumalan laupius ylistetän/ Psal. 103.
Yhteys/ Psal. 133.
Awioskäsky/ Psal. 128.
MUutamat owat myös LohdutusPsalmit: Jumalan wiha ja oman tunnon waiwa wastan/ Psal. 3.
Pahain waino wastan/ Psal. 52.
Sairautta ja cuolemata wastan/ Psal. 6. 32.
Cosca jumaliset sortan julmilda wihamiehildä/ ja wäärildä opettailda/ Psal. 9. 79.
Ristiä ja surua wastan/ Psal. 37.
On myös monda RucousPsalmia/ rucoilla Jumalata. Synnin andexi saamisen edest/ Psal. 6. 42.
Warjeluxen edest Tyranneista/ wääristä opettaista ja caikista wihamiehistä/ Psal. 5. 26.
Kirckoin ja Schouluin wihamiehiä ja häwittäitä wastan/ Psal. 74.
Pelastuxest waaroista/ Psal. 3. 57.
Sairaudesta/ Psal. 6.
Esiwallan ja mailmallisen hallituxen edestä/ Psal. 20.
Yhteisen rauhan edestä/ Psal. 60.
Wanhalla ijällä ja lopulla/ Psal. 71.
Christuxen rucous ristin päällä/ Psal. 22. 40.
Hywän lopun edestä/ Psal. 39.

Psaltari .

I. Psalmi .

TÄmä Psalmi on coco Psaltarin alcu/ ja opetta mikä oikia autuus on/ cutca myös jumaliset ja jumalattomat owat/ v. 1.
werta jumalisen tilan puuhun/ joca wesiojan wierelle istutettu on/ v. 3.
jumalattomat acanoihin/ jotca tuuli hajotta pois/ v. 4.
HERra racasta jumalisia/ mutta jumalattomat huckuwat ijancaickisesta/ v. 6.

Ps 1:1 AUtuas on se joca ei waella jumalattomitten neuwosa/ eikä astu synneisten teille/ eikä istu cusa pilckajat istuwat.
Ps 1:2 Waan racasta HERran Lakia/ ja ajattele hänen Lakians päiwät ja yöt.
Ps 1:3 Hän on nijncuin istutettu puu wesiojan tykönä/ joca hedelmäns anda ajallans/ ja hänen lehtens ei warise/ ja caicki menesty mitä hän teke.
Ps 1:4 MUtta jumalattomat ei ole nijn/ waan nijncuin acana/ jonga tuuli hajottele.
Ps 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä duomiota/ eikä synneiset wanhurscasten seura.
Ps 1:6 Sillä HERra tietä wanhurscasten tien/ mutta jumalattomitten tie hucku.

Vers. 1. Pilckajat ) jotca caicki Jumalan puhet ja tegot tyhmydexi luulewat.
v. 5. Duomiota ) se on/ ei heillä pidä oleman wirca eikä Christillises seuracunnas pysymän/ waan he hajottawat heitäns nijncuin acanat jywist.
v. 6. Sillä HERra ) Tästä näky että tästä Psalmikirjasta pitä jumalisuden algut ja lisäyxet edzittämän.