Propheta Maleachi .

Esipuhe Prophetast Maleachist .
MUutamat Ebreit luulewat tämän Maleachin Esraxi.
Mutta olcan nijncuin se taita olla/ me ymmärräm cuitengin hänen ennustuxistans/ ettei hän aica ennen Christuxen syndymätä ole ennustanut/ waan on ollut wijmeinen Propheta: sillä hän sano 2. lugus/ että HERra Christus oli pian tulewa.
Ja on jalo Propheta/ joca juuri selkiästi Christuxest ja hänen Evangeliumistans puhu/ jonga hän cudzu puhtaxi uhrixi caikes mailmas.
Sillä Evangeliumin cautta Jumalan armo ylistetän/ joca on oikia ja puhtain kijtosuhri.
Hän ennusta myös Johannes Castajast/ nijncuin Christus idze/ Matth. 11. sen selittä/ ja cudzu Johannexen Engelixens ja Eliaxi/ josta Maleachi kirjoitta.
Hän nuhtele myös cowin Canssans/ ettei he andanet Papeille heidän kymmenexiäns ja muita oikeuttans.
Ja cosca he sijttekin nijtä annoit/ nijn he annoit nijtä caikella petoxella/ nimittäin/ kipiöitä ja kelwottomia lambaita/ ja jotca ei heille kelwannet/ ne täydyi köyhille Papeille ja saarnaille kelwata.
Nijncuin/ kyllä tapahtu/ että cusa oikia Jumalan sana ja uscolliset saarnajat owat/ nijn nijden täyty nälkä ja waiwa kärsiä ; mutta wääräin opettajain pitä aina kyllä saaman.
Waicka Pappeja sencaltaisten uhrein tähden nuhdeltin/ että he otit sencaltaisia wastan ja uhraisit: sen se paha ahneus matcan saatti ; mutta Jumala osotta täsä/ että hän sijtä sangen suurest wihastu/ ja cudzu sencaltaisen wääryden ja pahuden pilcaxi/ joca idze hänelle tapahtui.
Sentähden hän myös uhca heitä hyljätä/ ja pacanat Canssaxi omista.
Hän nuhtele myös Pappeja erittäin/ että he Jumalan sanan wäärin opetit/ ja nijn wiettelit monda.
Ja näin heidän Papin wircans turmelit/ ettei he nuhdellet nijtä jotca kelwottomia uhraisit: ei myös muutoin ollet toimelliset/ sijnä että he heitä kijtit ja cudzuit toimellisixi/ saadaxens heildä ainoastans uhreja ja muita tarpeita.
Nijn on ahneus ja wadzan murhe aina Jumalan sanan ja palweluxen wahingoittanut/ ja teke wieläkin saarnaista ulcocullatut.
Hän nuhtele myös heitä/ että he heidän waimons murhellisexi saatit ja cadzoit ylön/ jolla he heidän uhrins ja Jumalan palweluxens saastutit: sillä Mosexen Lais oli kielty uhramast Jumalalle murhellisia uhreja: ja jotca murhelliset olit/ ei pitänyt uhraman eikä uhrista syömän.
Sijhen he idze syypäät olit/ jotca waimojans itketit ja saatit murhellisexi.
Ja tahdoit idziäns Abrahamin tegolla autta/ jonga täydyi hänen Agarins aja ulos ja murhellisexi saatta.
Mutta ei hän tehnyt sitä mielelläns/ nijncuin ei hän myöskän himost ottanut händä awioxens.

 

Propheta Maleachi .

I. Lucu .

HERRA muistutta Israelin lapsille armons ja hywät tecons/ jotca hän heille Esaun ja hänen lastens suhten osottanut oli/ v. 1.
walitta heidän kijttämättömyttäns/ ettei he hänest enä lucua pitänet/ mutta kelwottomia hänelle uhraisit/ v. 6.
neuwo heitä parannuxeen/ sillä sencaltaiset heidän uhrins ei kelpa hänelle/ v. 9.
caicki pacanat pitä hänelle uhraman/ ja händä palweleman/ v. 11.

 

Mal 1:1 TÄmä on se cuorma/ jonga HERra puhui Israeli wastan/ Maleachin cautta.
Mal 1:2 Minä racastin teitä/ sano HERra: Nijn te sanotta: misäs meitä racastit? Eikö Esau ole Jacobin weli/ sano HERra? ja cuitengin minä Jacobita racastan.
Mal 1:3 Ja wihan Esauta/ olen myös autioxi tehnyt hänen wuorens/ ja hänen perimisens Drakeille erimaaxi.
Mal 1:4 Ja jos Edom sanois: me olemma turmelut/ mutta me tahdomma autiat jällens raketa. Nijn sano HERra Zebaoth näin: jos he rakendawat/ nijn minä särjen maahan/ ja ne pitä cudzuttaman cadotetuixi maan ärixi/ ja sixi Canssaxi/ jolle HERra on wihainen ijancaickisest.
Mal 1:5 Sen näkewät teidän silmän/ ja te sanotte: HERra on ylistetty Israelin maan äris.
Mal 1:6 POjan pitä cunnioittaman Isäns/ ja palwelian isändätäns. Jos minä sijs Isä olen/ cusast on minun cunnian? Jos minä isändä olen/ cusa on minun pelcon? sano HERra Zebaoth/ teille Papit jotca cadzotte ylön minun nimeni. Nijn te sanotta: milläst me cadzomma ylön sinun nimes?
Mal 1:7 Silloin cuin te uhratte minun Altarilleni saastaista leipä. Nijn te sanotta: cuinga me uhramme sinulle saastaista? Sijnä että te sanotta: HERran pöytä on cadzottu ylön. Ja cosca te uhratte jotakin cuin sokia on/ nijn et te sano sitä pahaxi.
Mal 1:8 Ja cosca te uhratte jotakin onduwat eli sairasta/ nijn ei sitäkän sanota pahaxi. Wie sancaltaisia sinun Päämiehilles/ mitämax/ jos sinä olet hänelle otollinen/ eli jos hän cadzo sinun puolees/ sano HERra Zebaoth.
Mal 1:9 Nijn rucoilcat nyt Jumalata/ että hän armahdais teidän päällen: sillä se on tapahtunut teildä. Luulettaco että hän cadzo teidän puoleen? sano HERra Zebaoth.
Mal 1:10 Cuca on myös teidän seasan/ joca sulke owen? et te myös wiritä tulda huckan minun Altarilleni andimexi. Ei minun ole suosio teihin/ sano HERra Zebaoth: ja ruocauhri teidän käsistän ei ole minulle otollinen.
Mal 1:11 WAan hamast Auringon coitosta nijn laskemisen asti/ pitä minun nimen ylistettämän pacanain seas/ ja jocaidzes paicas pitä minun nimelleni suidzutettaman/ ja puhdas ruocauhri uhrattaman: sillä minun nimen pitä ylistetyxi tuleman pacanain seas/ sano HERra Zebaoth.
Mal 1:12 Mutta te oletta sen rijwannet: sillä cosca te sanotta: HERran pöytä on saastutettu/ sen uhri on cadzottu ylön ja hänen ruocans.
Mal 1:13 Ja te sanotte: cadzo/ se on sula waiwa/ ja lyötte sen tuuleen/ sano HERra Zebaoth. Ja te uhratte ryöwättyä/ onduwata/ ja sairasta/ ja ne te uhratte ruocauhrixi. Pidäiskö minulle sencaltaiset teidän käsistän otolliset oleman? sano HERra.
Mal 1:14 Mutta kirottu olcon wietteliä/ jonga laumas on jäärä/ ja cuin hän teke lupauxen/ nijn hän uhra HERralle kelwottoman: sillä minä olen suuri Cuningas/ sano HERra Zebaoth/ ja minun nimen on peljättäpä pacanain seas.

Vers. 11. Suidzutettaman ) Ei tästä taita wahwistetta/ että HERran ehtolinen on juuri lepytysuhri eläwitten ja cuoluitten edestä: sillä ei täsä mitän puhuta HERran ehtolisest/ mutta Evangeliumin saarnast/ jonga cautta HERran nimi piti cunnioitettaman caickein pacanain seas/ ja ne käättämän HERran tygö/ ja uhraman hänelle heidän rucouxens ja kijtoxens/ ja idze heidäns/ jotca owat oikiat ja kelwolliset uhrit Udes Testamendis/ Rom. 12:1. ja 15:16. Hebr. 13:15.

 

Valitse
luku

1 2 3
4