Propheta  Jesaia .

Prophetast  Jesaiast  Esipuhe .
Joca tahto hyödytyxen cansa luke ja oikein ymmärtä tämän pyhän Prophetan Jesaian/ hänelle on sangen tarpellinen/ Ensist/ että hän hywin otta waarin tituluxest eli tämän kirjan algust: sillä joca sen tituluxen ensist hywin ja tyynni ymmärtä/ hänelle on sijtä suuri ojennus/ ja nijncuin selkiä walistus coco kirjaan.
Mutta ei titulusta cohta ymmärretä/ waicka nämät sanat/ Usia/ Jotham/ Ahas/ Ezechia/ Judan Cuningat/ etc. ymmärrettäisin/ pitä cuitengin tiettämän mitä näiden Cuningain aicana tapahtunut on/ millinen maan tila oli/ mikä Canssa oli ja millä mielellä/ mikä heidän aiwoituxens oli/ ja cuinga sijhen aican oli/ cuinga he idzens käytit kylänmiehiäns/ ystäwitäns ja wihollisians wastan: Ja erinomaisest/ cuinga he olit Jumalata ja Prophetaita wastan/ oikias ja wääräs Jumalan palweluxes/ nijncuin tästä on kirjoitettu wijmeises Cuningasten kirjas cap. 15. 16. 17. 18. ja 19. ja toises Aicakirjas/ cap. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Olis myös hywä jotakin tietä cuinga maacunnat sijnä ymbärillä owat ollet/ ettei wierat ja oudot sanat suututais lukemast/ eli estäis ymmärtämäst.
Ja sentähden yxikertaiset tästä nijn paljo tietäkön: itän päin Jerusalemia eli Judat/ cusa Propheta eli ja saarnais/ on cuollu meri/ josa/ Sodoma ja Gomorra muinen olit.
Sillä puolella cuollutta merta/ on Moabin ja Ammonin lasten maa/ sijtte edembänä on Babel eli Chaldea/ ja wielä edembänä on Persia/ josta Jesaia paljo puhu.
Mutta pohjan päin on Libanonin wuori/ jonga tacana on Damascu ja Syria/ mutta wielä edembänä itän päin on Assyria/ jonga cansa Jesaian on kyllä tekemist.
Länden päin suuren meren tykönä owat Philisterit/ Judalaisten angarammat wiholliset.
Nijn on myös Tyrus ja Sidon sen meren tykönä pohjan päin/ Galilean rajoisa.
Etelän päin on monda maacunda/ nijncuin Egypti/ Ethiopia/ Arabia ja punainen meri/ Edom ja Midian: Egypti on luodelännesä.
Näistä maacunnista/ jotca Judan ja Jerusalemin ymbärillä nijncuin sudet lammashuonen ymbärillä owat/ joiden cansa Judalaiset olit usein tehnet lijton/ waan huckan/ Jesaia ennusta.
Sijtte jaettacon tämä kirja colmeen osaan.
Ensimäises puhu Jesaia nijncuin muutkin Prophetat/ cahdesta cappalesta.
Ensist/ että hän opetta Canssa/ ja nuhtele moninaisia syndejä/ erinomattain moninaista epäjumalan palwelusta/ joca sen Canssan seas oli wallan saanut/ nijncuin hywät ja uscolliset saarnajat wielä nyt tekewät ja tekemän pitä/ pitäin heitä nijn curituxes sekä uhcauxella ja lupauxella.
Sijtte asetta hän ja walmista heitä odottaman tulewaista Christuxen waldacunda/ josta hän nijn monella tawalla ja selkiäst ennusta/ että hän sijnä asias woitta caicki muut Prophetat/ nijn että hän myös Christuxen Äitistä Neidzest Mariasta kirjoitta/ että hän ilman neidzyen turmellusta oli sijttäwä ja synnyttäwä Christuxen/ 7. cap. nijn myös hänen pijnastans 53. cap. nousemisestans cuolluista ja waldacunnastans puhu hän nijn selkiäst/ cuin se olis jo silloin tapahtunut/ on hän sijs ollut sangen jalo ja corkest walistettu Propheta.
Toises osas puhu hän erinomattain Assyrian Keisarin wallasta/ ja Keisar Sanheribist/ josta hän myös enä cuin jocu muu Propheta ennusta/ nimittäin/ cuinga se Keisar oli woittawa caicki maacunnat ymbärildäns/ Israelin waldacunnan cansa/ ja päälisexi paljo paha tekewä Judan waldacunnalle.
Mutta sen hän pitä cuitengin lujana/ lupa myös Jerusalemin tulewan Jumalalda warjelluxi ja pelastetuxi hänestä/ joca ihme on yxi nijstä caickein suurimmista/ cuin coco pyhäs Raamatus löytän/ ei ainoastans sentähden/ että nijn woimallinen Keisar piti lyötämän Jerusalemin edes/ waan myös että sencaltainen mahdotoin asia siellä jumalisilda uscotaisin.
Hän sai/ ilman epäilemät/ monda paha sana cuulla uscottomilda.
Hän piti sen cuitengin wahwana ja sai woiton/ nijn että Keisar hänen sanans jälken Jerusalemin edes lyötin/ ja Caupungi pelastettin/ sentähden on hän tosin Jumalan edes ollut callis ja cuuluisa mies.
Colmannes osas puhu hän Babelin Keisarin wallasta/ ja ennusta Babelin fangeutta/ jolla Canssa piti rangaistaman ja Jerusalemin Caupungi häwitettämän.
Mutta caickein enimmin hän sitä ahkeroidze/ että hän taitais lohdutta ja wahwista hänen tulewaisen Canssans/ ettei he sencaltaisesa fangiudes ja Caupungin häwityxes epäilis/ ikänäns cuin he peräti huckuisit/ ja ei Christuxen waldacunda olis tulewa/ ja caicki ennustuxet wäärät ja turhat olisit.
Ennusta hän sijs wiljalda/ cuinga taas sitä wastan Babel piti häwitettämän/ ja Judalaiset pelastettaman ja palajaman Jerusalemijn/ nijn että hän nimittä Cuningatkin jotca piti Babelin häwittämän/ erinomattain sen joca Judalaiset oli wallallens päästäwä/ nimittäin/ Cuningas Corexen Persiast/ jonga hän myös Jumalan woidelluxi cudzu/ aica ennen cuin jocu Cuningan waldacunda olican Persias.
Nämät owat ne colme osa/ joista Jesaia puhu.
Mutta ei hän näitä cappalita tuo edes oikialla järjestyxellä/ waan secoitta toisen cappalen toinen toiseens/ nijn että hän ensimäisest cappalest paljo toiseen ja colmandeen wetä/ ja colmannest puhu jotain ennen cuin toisest.
Jos se nijn muilda/ jotca nämät ennustuxet coonnet ja kirjoittanet owat/ on tapahtunut/ eli jos Propheta idze tilan jälken sen nijn on tehnyt/ ei tietä sanoa.
Mutta sijtä hyödytyxest cuin tästä Prophetast saadan/ ei tarwita täsä paljo puhua/ se cuin händä wiriäst luke/ on kyllä idze ymmärtäwä/ että hän on täynäns caickinaisia/ mitä ikänäns Jumalata pelkäwäinen ja murhellinen sydän taita idzellens turwaxens ja lohdutuxexens anoa.
Täsä puhutan myös kyllä muiden seas niscureita cowacorwaisita syndisitä wastan/ erinomaittain nijtä jotca wäärän jumalan palweluxeen ja epäjumalisuteen/ Cuningoihin ja lijttoihin idzens luotit/ jos se muutoin jotain olis tainnut autta.
Älkön myös jocu luulco/ että Jesaiast on nijn paljo pidetty silloin hänen aicanans Judan Canssan seas/ nijncuin hänestä nyt pidetän/ waan sangen ylöncadzottuna/ nijncuin hän idze todista 58. lugusa/ nimittäin/ että he pistit kieldäns maalle/ ja cocotit händä cohden sormellans/ ja pidit caicki hänen saarnans hulludena/ paidzi muutamita harwoja hywiä/ sencaltaisia cuin Cuningas Ezechia: sillä se oli sen Canssan wanha tapa/ naura ja pilcata Jumalan Prophetaita/ 4. Reg. 9. nijncuin myös ainakin caikille saarnaille ja Jumalan palwelioille tapahtu.
Judalaisten seas myös sanotan Jesaia wiimein tapetuxi Cuningas Manasselda/ sahalla sahatuxi.


Propheta  Jesaia .

I.  Lucu .

JUmala walitta Prophetan cautta/ hänen Canssans Judalaisten uppiniscaisutta/ ettei he taicka hywäin tecoin eli rangaistusten tähden taiwuta idzens parannuxeen/ v. 1.
waan cuin he uhraisit ja pidit juhlians/ luulit he sijnä kyllä olewan/ joita Jumala sano ei woiwans enä kärsiä/ v. 10.
neuwo parannuxeen ja lupa armons/ v. 16.
ihmettele että he nijn pian riiwattin/ v. 21.
uhca rangaista/ v. 24.
lupa sen ajallans toisexi wäändä/ v. 25.
silloin pitä epäjumalan palweliat häpiään tuleman/ v. 28.


Jes 1:1 Tämä on Jesaian Amozin pojan näky/ jonga hän näki Judast ja Jerusalemist/ Usian/ Jothamin/ Ahaxen ja Jehiskian/ Judan Cuningasten aicana.
Jes 1:2 Cuulcat taiwat/ ja maa ota corwijs: sillä HERra puhu. Minä olen lapsia caswattanut ja corgottanut/ ja he owat minusta luopunet.
Jes 1:3 Härkä tunde hänen omistajans/ ja Asi Isändäns seimen: mutta Israel ei tunne minua/ ja minun Canssan ei ymmärrä.
Jes 1:4 Woi sitä syndistä Canssa/ sitä Canssa suuresta pahasta tegosta/ sitä pahanelkistä siemendä/ nijtä wahingolisia lapsia/ jotca HERran hyljäisit ja Israelin Pyhän pilckaisit/ he poickeisit tacaperin.
Jes 1:5 Mitä warten teitä enä lyödän/ cosca te aina harhaelet? coco pää on sairas/ ja coco sydän on wäsynyt.
Jes 1:6 Hamast candapääst nijn kijresen asti/ ei hänesä ole mitän terwe/ waan haawat ja sinimarjat ja weripahgat/ jotca ei ole puserretut/ eikä sidotut/ taicka öljyllä siwellyt.
Jes 1:7 Teidän maan on autiana/ teidän Caupungin owat tulella poldetut. Muucalaiset syöwät teidän peldon teidän silmäin edes/ ja on autia/ nijncuin se joca muucalaisilda raadeldu on.
Jes 1:8 Mutta mitä wielä Zionin tyttärest jäänyt on/ se on nijncuin maja wijnamäes/ ja nijncuin hacomaja krydimaas/ nijncuin häwitetty Caupungi.
Jes 1:9 Ellei HERra Zebaoth meille jotakin wähä jätäis/ nijn me olisim cuin Sodoma ja Gomorra.
Jes 1:10 TE Sodoman päämiehet cuulcat HERran sana/ ottacat corwijn meidän Jumalam Laki/ sinä Gomorran Canssa.
Jes 1:11 Mitä minulle on teidän uhrein paljoudest? sano HERra: minä olen oinasten polttouhrist/ ja syöttiläin raswasta rawittu/ ja en tottele wasickain/ lambain ja cauristen werta.
Jes 1:12 Cosca te ilmestytte minun caswoni eteen/ cuca sencaltaisita waati teidän käsistän/ että te waellaisit minun esihuonesani?
Jes 1:13 Älkät sillen teidän ruocauhrian huckan tuoco edes/ suidzutus on minulle cauhistus. Utta Cuuta ja Sabbathia cosca te tuletta cocoon/ en minä kärsi: sillä nijsä on wäkiwalda ja wäärys.
Jes 1:14 Minun sielun wiha teidän Utta Cuutan ja juhlapäiwän/ minä olen nijstä suuttunut/ minä wäsyn sijtä kärseisäni.
Jes 1:15 Ja cuin te parhallans käsiän nostat/ nijn minä cuitengin käännän silmäni teistä pois: ja waicka te paljo rucoilisitta/ en minä cuitengan teitä cuule/ sillä teidän käten owat werta täynäns.
Jes 1:16 Peskät/ puhdistacat teitän/ pangat teidän paha menon pois minun silmäin edest.
Jes 1:17 Lacatcat pahasta/ oppicat tekemän hywä/ ja edzikät oikeutta. Auttacat alaspainettua/ saattacat orwoille oikeus/ ja auttacat lesken asiata:
Jes 1:18 Ja sijtte tulcat/ ja cadzocam cummalla oikeus on/ sano HERra. Jos teiden syndin weriruskiat olisit/ nijn heidän pitä lumiwalkiaxi tuleman: ja waicka he olisit nijncuin ruusun carwaiset/ pitä heidän cuitengin nijncuin willa tuleman.
Jes 1:19 Jos te minua cuulisit/ nijn te maan hywyden nautidzisit.
Jes 1:20 Mutta jos te poikette pois ja oletta cowacorwaiset/ nijn miecka syö teitä: sillä HERran suu puhu sen.
Jes 1:21 Cuinga se tapahtu että hurscas Caupungi on portoxi tullut? hän oli täynäns oikeutta/ wanhurscaus asui hänesä/ mutta nyt murhajat.
Jes 1:22 Sinun hopias on carrexi tullut/ ja sinun juomas on wedellä secoitettu.
Jes 1:23 Sinun päämiehes owat wilpistellet/ ja warasten cumpanit/ caicki he mielelläns lahja ottawat/ ja pyytäwät andimita. Ei he orwoille oikeutta tee/ ja leskein asia ei tule heidän eteens.
Jes 1:24 Sentähden sano HERra Jumala Zebaoth/ wäkewä Israelis/ woi/ minä tahdon idzeni lohdutta wihollisistani/ ja minun wihamiehisäni wihani sammutta.
Jes 1:25 Ja minä käännän käteni sinua wastan/ ja sinun cartes puhtammaxi selitän ja wien pois caiken sinun tinas.
Jes 1:26 Ja saatan sinun Duomaris endisellens ja Raadimiehes nijncuin algustakin. Sentähden sinä cudzutan wanhurscaxi ja toimellisexi Caupungixi.
Jes 1:27 Zion lunastetan oikeudella/ ja hänen fangins wanhurscaudella.
Jes 1:28 Että ylidzekäymärit ja syndiset ynnä särjetän/ ja jotca HERran hyljäwät/ hucutetan.
Jes 1:29 Sillä heidän täyty häpiään tulla tammein tähden/ joita he himoidzit/ ja häwäistyxi tuleman krydimaiden tähden/ jotca he walidzit.
Jes 1:30 Cosca te tuletta nijncuin jocu tammi cuiwilla lehdeillä/ ja nijncuin jocu wedetöin krydimaa.
Jes 1:31 Ja cosca warjelus tule nijncuin rohdin/ ja teidän tecon nijncuin kipinä. Ja he sytytetän ynnä molemmat/ jota ei kengän sammuta.

Vers. 1. Näky ) Pyhäin Prophetain saarna cudzutan näwyixi/ sekä sentähden että Jumala on enimmäst sanalla ilmoittanut heille jongun merkin eli muodon jonga heidän piti ilmoittaman Canssalle/ että he sen pikemmin olisit heidän taiwuttanet uscoman ja cuuleman heitäns/ nijncuin Iesai. 6:1 Ier. 1:11. etc / Sentähden myös owat Prophetat idzens cudzunet Näkiöixi/ 1. Sam. 9:9. Nijncuin myös sentähden/ että Jumala on heille näyttänyt ja tiettäwäxi tehnyt tahtons/ joca muutoin on ihmisille tietämätöin. v. eod. . Usian Jothamin ) Millinen meno näiden Cuningasten aicana on ollut/ sijtä luettacon 4. Reg 15. 16. 18. 19. 20. ja 2. Par. 26. 27. etc.
v. 4. Wanhingolisia lapsia ) Jotca sekä wäärällä opilla ja epäjumalan palweluxella häiridzit ja turmelit Canssan
v. 11. Teidän uhrein paljoudest ) Tämä ulconainen Jumalan palwelus oli idzestäns hywä ja Jumalalda käsketty/ mutta että se tehtin catumattomilda ja ulcocullatuilda sijnä luulos/ että heidän sen cautta piti tuleman wanhurscaxi/ hyljättin se Jumalalda.
v. 22. Sinun hopias on carrexi ) se on minun puhtan sanani oletta te secoittanet ihmisten säädyillä Iren. lib. 4. adv Haer. c. 25.
v. 24. Wihollisistani ) se on Chaldereistä ja muista Cuningoista/ joiden pitä minun puolestani costaman minun Canssalleni.
v. 25. käännän minun käteni ) Täsä lupa Jumala tämän parandawans Christuxen ja Apostoleins cautta
v. 13. Cosca warjellus ) se on/ heidän epäjumalans ( ja sen työt ) se on/ heidän epäjumalan palweluxens pitä turhan raukeman/ eikä pidä woiman heitä autta.