Propheta Nahum .

Esipuhe Prophetast Nahumist .
PRopheta Nahum ennusta/ cuinga Assyrialaiset piti Israelin ja Judan häwittämän/ nijncuin Salmanassarin ja Sennacheribin cautta tapahtui/ heidän suurten syndeins tähden.
Cuitengin että jäänet hurscat piti talles oleman/ nijncuin Jehiskialle ja hänen wertaisillens tapahdui.
Sentähden ymmärretän/ että hän on Esaian edellä taicka juuri hänen aicanans ollut.
Sijtte hän ennusta Assyrian waldacunnan häwityxest/ ja lijatengin Niniwen Caupungin/ jotca muinen Jonan aicana sangen jalot olit/ mutta sijtte tulit taas aiwa pahaxi/ ja Israelin fangeja ylönpaldisest waiwaisit: jonga tähden Tobiakin heille loppua awista/ ja sano: heidän pahudens saacon lopun.
Ja nijn hän lohdutta/ nijncuin se möys hänen nimellens sopi ( sillä Nahum on suomexi lohduttaja ) Jumalan Canssa/ että heidän wihollisens Assyrialaiset pitä jällens häwitettämän.
Ensimäisen lugun lopusa/ ennusta hän Christuxest ja nijncuin Esaiakin/ Cap. 52. nijstä hywistä saarnaist/ jotca wuorella rauha ja terweyttä julistawat/ ja nijn käske Judan iloita/ että Judas pitä se hywä sanoma/ ja iloinen Jumalan palwelus/ hänen sanans cautta/ oleman opetettu ja wahwistettu.
Sentähden on hän kyllä oikia Nahum/ se on/ lohduttaja/ Esa. 52:15.

 

Propheta Nahum .

I. Lucu .

NAhum kirjoitta Jumalan suuren kijwauxen ja woiman nijtä jumalattomia ja hänen wihamiehiäns wastan/ joita ei hän päästä rangaisemata/ v. 2.
hänen armons ja laupiudens nijden cohtan/ jotca häneen turwawat/ v. 7.
9. 12. lohdutta Canssans/ että suloinen Evangelium pitä heille saarnattaman/ v. 15.

 

Naah 1:1 TÄmä on Niniwen cuorma/ ja Nahumin ennustuskirja Elkost.
Naah 1:2 HERra on kijwas Jumala ja costaja/ ja HERra on costaja ja hirmuinen.
Naah 1:3 HERra on costaja wihollisians wastan/ ja joca ei hänen wainollisians unohda. HERra on kärsiwäinen ja suuri woimasta/ jonga edes ei kengän ole wiatoin: hän on HERra/ jonga tiet tuulis ja tuulispäis owat/ jonga jalcain tomu pilwi on.
Naah 1:4 Joca nuhtele merta ja cuiwa sen/ ja teke caicki wirrat märjättömäxi. Basan ja Carmel taipu/ ja se näändy mitä Libanonin wuorella cucoista.
Naah 1:5 Wuoret wapisewat hänen edesäns/ ja cuckulat huckuwat/ maa pala hänen edesäns ja maan pijri/ ja caicki jotca sijnä asuwat.
Naah 1:6 Ja cuca seiso hänen wihans edes? eli cuca woi pysyä hänen hirmuisudens edes? hänen wihans pala nijncuin tuli/ ja calliot lohkewat hänen edesäns.
Naah 1:7 HERra on laupias/ ja turwa hädän aicana/ ja tunde ne jotca uscaldawat hänen päällens.
Naah 1:8 Cosca wedenpaisumus juoxe/ nijn hän sen lopetta/ mutta hänen wihollisians hän waino pimeydellä.
Naah 1:9 MItä te ajatteletta HERra wastan? hän on se joca cuitengin teke lopun. Eipä onnettomus cahdesti tule.
Naah 1:10 Sillä nijncuin orjantappurat/ jotca secaseuraisin caswawat/ ja caickein tuoremmat owat/ poldetan nijncuin cuiwat corret.
Naah 1:11 Nijn pitä oleman se cawala juoni/ joca sinusta tule/ ja paha ajattele HERra wastan.
Naah 1:12 Näitä sano HERra: he tulcon hangittuna ja wäkewänä nijncuin he tahtowat/ cuitengin heidän pitä maahan hacatuxi tuleman/ ja menemän pois: sillä minä olen sinua nöyryttänyt/ mutta en tahdo cuitengan peräti turmella.
Naah 1:13 Waan tahdon silloin hänen ikens sinusta särke/ ja rewäistä ricki sinun sites.
Naah 1:14 Mutta sinua wastan on HERra käskenyt/ ettei yxikän sinun nimes siemen pysymän pidä. Sinun Jumalas huonesta tahdon minä sinun hucutta. Sinun epäjumalas ja cuwas minä tahdon häwittä/ sinun epäjumalas ja cuwas tahdon minä sinulle haudaxi tehdä: sillä sinä olet tyhjäxi tullut.
Naah 1:15 CAdzo/ wuorelle tulewat hywän sanoman jalat/ jotca rauha saarnawat/ pidä sinun juhlapäiwäs Juda/ ja maxa lupauxes: sillä ei se jumalatoin Tyranni pidä sillen tuleman sinun päälles/ joca on juuri häwitetty.

Vers. 3. Tuulis ) Nijncuin punaises meres/ Exod. 14:21.
v. 9. Ajatteletta HERra wastan ) Ne owat Assyrialaiset.
v. 11. Cawala juoni ) se on/ Niniwiterein pahat juonet/ cuin he pidit Judan Canssa wastan/ heitä häwittäxens/ täyty turhan tulla/ cosca he juuri parhain haastawat ja öyckäwät/ nijncuin Sanheribin ja RabSaken tapahdui Jerusalemin edes.
v. 12. Nöyryttänyt ) Sinua minun Canssani tahdon minä rangaista Sanheribin cautta/ mutta hänen piti sen carwasti maxaman.
v. 14. Mutta sinua wastan ) Nimittäin/ Cuningas Sanherib/ joca myös/ nijncuin Nahum täsä ennusta/ hänen epäjumalans Kircos tapettin/ 4. Reg. 19. Esa. 37:38.
v. 15. Maxa lupauxes ) Cadzo/ Num. 30:4. Lev. 27:2.

 

Valitse
luku

1 2 3