Propheta Micha .

Esipuhe Prophetast Michast .
PRopheta Micha on ollut Esaian aicana/ hän mainidze myös sen Prophetan sanat/ jotca toises lugus owat/ josta hywin ymmärretän/ että ne Prophetat/ jotca yhten aican elänet owat/ liki yxillä sanoilla owat Christuxesta saarnannet/ nijncuin he olisit ollet sijtä yhdes neuwos toinen toisens cansa.
Mutta hän on yxi nijstä jalommista Prophetaista/ joca Canssa epäjumalan palweluxen tähden wäkewäst nuhtele/ ja sen tulewaisen Christuxen ja hänen waldacundans aina muistutta.
Ja on ylidze caickein muiden sijnä cappales erinomainen Propheta/ että hän Bethlehemin Caupungin nijn wisust osotta ja nimittä/ josa Christus syndywä oli.
Mingätähden hän myös Udes Testamendis suurest ylistetän/ nijncuin P. Matthaeus toises lugus tietä anda.
Hän nuhtele/ ennusta ja saarna/ mutta lopulla ajattele hän/ että jos wielä muut caicki langeisit maahan/ ja sekä Israel että Judalaiset huckuisit/ cuitengin oli Christus tulewa/ joca caicki oli hywäxi tekewä.
Nijn myös meidän nyt pitä nuhteleman/ lohduttaman ja saarnaman/ ja wielä sijtte sanoman: jos nyt caicki muut huckuisit/ cuitengin on Christus tulewa wijmeisnä päiwänä/ ja auttawa meitä caikesta pahasta.
Ensimäises lugus on hän kyllä työläs/ ettei hän puhu nijn selkiäst muutamis sanois/ cuin on: Zaenan/ Achsib ja Maresa/ etc. $ jotca hän pahoin päin käändä ja ristijn pane/ nijncuin sanotaisin: Suomi/ sinullen on paljon hywä suotu: mutta kijttämättömydes tähden sinä suomitan.

 

Propheta Micha .

I. Lucu .

MIcha ennusta Samariata ja Jerusalemita wastan/ v. 1.
HERran heitä angarast rangaisewan/ v. 3.
heidän pahain tecoins ja syndeins tähden/ v. 5.
sentähden täyty Prophetan käydä alasti ja paljasna/ itke ja surcutella/ merkixi/ että heille myös nijn tapahtuman piti/ v. 8.

 

Miika 1:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahdui Michalle Maresast/ Jothamin/ Ahaxen/ ja Jehiskian/ Judan Cuningasten aicana/ jonga hän näki Samariast ja Jerusalemist.
Miika 1:2 CUulcat caicki Canssa/ sinä maa/ ota waari/ ja caicki cuin sijnä on: sillä HERran Jumalan on puhumist teidän cansan/ ja HERran hänen pyhästä Templistäns.
Miika 1:3 Cadzo HERra lähte siastans/ astu alas ja polke maan corkeutta.
Miika 1:4 Nijn että wuoret pitä sulaman hänen allans/ ja laxot halkeman/ nijncuin medenwaha sula tulen edes/ ja nijncuin ne wedet/ jotca wuotawat ales.
Miika 1:5 Caicki nämät tapahtuwat Jacobin ylidzekäymisen tähden/ ja Israelin syndein tähden. Cuca sijs on Jacobin ylidzekäymys? eikö Samaria ole? ja cutca owat Judan corkeudet? eikö Jerusalem ole?
Miika 1:6 Minä teen Samarian kiwiraunioxi kedolla/ jotca pannan wijnamäen ymbärins/ wieritän heidän kiwens laxoon/ ja särjen perustuxen asti maahan.
Miika 1:7 Caicki heidän epäjumalans pitä ricottaman/ ja caicki heidän porton palckans tulella poldettaman/ ja minä häwitän caicki heidän cuwans: sillä he owat huoran palcasta cootut/ sentähden pitä heidän jällens huoran palcaxi tuleman.
Miika 1:8 SItä minun täyty walitta ja parcua/ minun täyty alasti ja paljasna käydä/ minun pitä walittaman nijncuin Drakit/ ja murehtiman nijncuin Strutzit.
Miika 1:9 Sillä tähän widzauxeen ei ole yhtän neuwo/ joca jo Judan asti on tullut/ ja pitä ulottuman minun Canssani porttin Jerusalemis.
Miika 1:10 Älkät sitä Gathis ilmoittaco/ älkät andaco cuulla teidän itcuan/ waan mengät murhecammioon/ ja istucat tuhcan.
Miika 1:11 Sinä caunis Caupungi caikella häpiällä cukistetan/ jalon ei pidä sillen coreileman ahdistuxens tähden: sillä hänen kylänmiehens otta häneldä pois mitä hänellä on.
Miika 1:12 Se surullinen Caupungi ei taida idziäns lohdutta: sillä onnettomus pitä HERralda tuleman haman Jerusalemin porttin.
Miika 1:13 Sinä Caupungi Lachis/ waljasta ratasten eteen wiriät orihit/ ja mene matcas: sillä sinä olet Zionin tyttärelle synnin alcu ollut/ sinus on löytyt Israelin ricoxet.
Miika 1:14 Sinun täyty nijn lahjat anda cuin Gathikin: Achsibin Caupungin pitä Israelin Cuningasten lijtost luopuman.
Miika 1:15 Minä saatan sinulle Maresa oikian perillisen/ ja Israelin cunnian Adullamin asti.
Miika 1:16 Keridze sinus ja käy paljasna sinun ihmistes lasten tähden: tee sinus juuri paljaxi nijncuin Cotca: sillä he owat wiedyt sinusta pois fangittuna.

Vers. 1. Jothamin ) Mihin aican nämät Cuningat owat hallinnet/ ja cuinga silloin menot owat ollet/ on kirjoitettu/ 4. Reg $ 15:16. 17. 18. ja 2. Par. $ 27:28. 29.
v. 5. Syndein ) se on/ epäjumalan palweluxen/ joca myös huoruus on.
v. 7. Woittons ) se on/ se hywys ja calu/ joca jumalattomudes saadan ja cootan/ cudzutan myös huoran palcaxi.
v. 11. Caunis Caupungi ) se on/ Samaria v. eod. $ Kylänmiehens ) on Assyrian Cuningas/ joca myös tuli haman Jerusalemin ala.
v. 13. Lachis ) Oli cuuluisa Caupungi Judan maalla/ Iosu. 10:15. 2. Par. $ 10:19.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7