Psaltari .

Psaltarin Esipuhe .
MOnda pyhä Isä owat erinomaisest/ muiden pyhän Ramatun Kirjain suhten/ racastanet ja ylistänet Psaltarita: Ja on tosi/ työ tekiäns kyllä kijttä: tule cuitengin meidängin sitä kijttä ja ylistä.
Muineisina wuosina on canneskeldu monda pyhäin legendat/ Passionaleta/ exempelkirja/ ja nijllä mailma täytetty/ että Psaltari oli nijn unhotettu/ että tuskin yxi Psalmi oikein ymmärrettin.
Joca cuitengin nijn jalost ja makiast hajais/ että caicki jumaliset sydämet owat tundenet näistä tundemattomista sanoista erinomaisen waicutuxen ja halun/ ja owat sentähden tätä kirja racastanet.
Ja totta/ minun mielestäni/ ei ollut eikä taida olla caunemba pyhäin exempelkirja eli legendat mailmas/ cuin Psaltari on.
Ja jos parhat cappalet cootaisin caikista exempelkirjoista/ legendaista ja historiaista/ ja parhalla järjestyxellä sowitettaisin yhten nijn olis se kirja idze tämä Psaltari.
Sillä en me löydä mitä yxi eli caxi pyhä tehnet owat/ waan mitä caickein pyhäin päämies on tehnyt/ ja wielä caicki pyhät tekewät/ cuinga he idzens asettawat Jumalata/ ystäwitä ja wihamiehiä wastan/ ja cuinga he idzens caickinaisis waarois ja waiwois käyttäwät/ löytän myös sijnä caickinaiset jumaliset/ terwelliset käskyt ja opit.
Sentähden pitä meidän Psaltarita racastaman ja callina pitämän/ joca nijn selkiäst ilmoitta Christuxen cuoleman ja nousemisen cuolluista/ hänen waldacundans ja coco Christicunnan tilan ja menon/ että se kyllä mahdetan cudzua wähäxi Bibliaxi/ johon caicki sangen jalost ja lyhykäisest on coottu/ mitä coco Biblias on/ nijncuin jaloon ja lyhykäiseen käsikirjaan.
Ja minä luulen/ että Pyhä Hengi on tahtonut idze otta sen waiwan päällens/ cootaxens lyhykäistä Bibliata ja exempelkirja/ coco Christicunnasta ja caikista pyhistä: että se/ joca ei coco Bibliata lukeman kerkiäis/ hänellä olis täsä parasten cappalten ydyin wähän kirjaan coottu.
Päälisexi on tämä Psaltarin callis lahja ja luondo/ että muut kirjat puhuwat paljo pyhäin tegoista/ mutta heidän sanoistans juttelewat he sangen wähän.
Sijtä on myös Psaltari kijtettäpä/ että hän nijden sydämet jotca sitä lukewat/ nijncuin parhalla hajulla wirgotta/ ettei hän ainoastans luettele pyhäin tecoja/ mutta myös heidän sanans/ cuinga he owat rucoillet ja Jumalan cansa puhunet/ ja wielä puhuwat ja rucoilewat: että muut legendat ja exempelkirjat Psaltarin suhten ei muuta luettele cuin myckiä pyhiä/ mutta Psaltari näyttä meille eläwät pyhät.
Ja tosin/ myckä ihminen on puhuwaisen suhten nijncuin puoli cuollut/ eikä ole ihmisen callimbata ja parembata työtä cuin puhua/ josta hän muista eläimistä eroitetan/ paljo paremmin cuin muodosta ja muusta tegosta: sillä puukin saa ihmisen muodon sepän taidost/ ja eläimet myös taitawat nähdä/ cuulla/ haista/ laula/ käydä/ seiso/ syödä/ juoda/ paastota/ janota/ isota/ kylmäs olla/ cowalla maata/ etc. cuin ihminengin.
Teke myös Psaltari wielä enä/ ettei hän meille luettele ainoastans pyhäin halpoja ja yhteisiä sanoja/ waan caickein parhaita/ joita he täydestä todesta corkeimmis asiois Jumalan cansa puhunet owat.
Josa hän meille näyttä ei ainoastans heidän tecojans ja sanojans/ waan myös heidän sydämens/ ja heidän sieluns salaiset tawarat/ että me näemme heidän sanains ja tecoins pohjan ja lähten/ se on: heidän sydämijns/ mitkä heidän ajatuxens owat ollet/ ja heidän mielens caickinaisis menois/ waiwois ja waarois.
Jota pyhäin legendat ja exemplit ei tehdä taida/ jotca ainoastans heidän tecojans ja ihmeitäns ylistäwät.
Ja waicka minä jongun monet jalot työt cuulen eli näen/ nijn en minä cuitengan tiedä hänen mieldäns.
Ja nijncuin minä paremmin tahdoisin cuulla jongun pyhän puhetta/ cuin nähdä hänen töitäns: nijn tahdoisin minä mielelläni nähdä hänen sydämens ja sieluns tawarat/ cuin cuulla hänen puhettans.
Mutta sen Psaltari meille sangen runsast näyttä pyhisä/ tietäxem cuinga heidän sydämens on/ ja heidän sanans owat ollet Jumalata ja ihmisitä wastan.
Sillä ihmisen sydän on nijncuin laewa meren aldoin keskellä/ jonga raju ilma neljäldä mailman äreldä culjetta/ tääldä tarjendele pelco ja suru tulewaisest onnettomudest: sieldä tule murhe ja ahdistus nykyisest pahast/ täsä liehu toiwo ja rohkeus tulewaisest onnest/ tuolda tuule suruttomus ja riemu nykyisist tawaroist.
Sencaltaiset myrskyt opettawat täydest todest puhuman/ awawat sydämet/ ja sisälliset huocauxet ja rucouxet paljastawat: Sillä joca waiwas ja pelgos on/ hän toisin onnettomudest puhu/ cuin se joca ilolla oleskele/ ja jolla ilo on/ hän puhu ja laula toisella tawalla riemusta/ cuin se joca pelgos on.
Sanotan: ei murhellinen sydämest naura/ eikä iloinen sydämest itke/ hänen sydämens pohja ei ole awoi/ ja ei tule edes.
Ja mitä parembat Psaltaris on/ cuin sencaltaisia totisia puheita/ caickinaisis sencaltaisis myrskyis ?
cusa löytän caunemmat sanat ilosta/ cuin KijtosPsalmeis ja YlistysPsalmeis ?
sijnäs cadzot caickein pyhäin sydämijn/ nijncuin caunis ja iloises krydimaas.
Ja nijncuin taiwas/ mitkä caunisten ajatusten cuckaiset Jumalata wastan sijnä caswawat.
Ja taas/ cusas löydät sywemmät/ surkemmat ja murhellisemmat sanat cuin WalitusPsalmeisa ?
Joisas näet jällens pyhäin sydämet/ nijncuin cuolemas/ helwetis/ mikä pimeys ja sumu siellä on/ caickinaisista surullisista Jumalan wihan muodoista.
Nijn myös/ cosca he toiwosta ja pelgosta puhuwat/ löytän sijnä sencaltaiset sanat/ ettei yxikän taidais heitä nijn/ eikä Cicero eli jocu muu/ puheljaisudellans kirjoitta.
Ja se/ cuin sanottu on/ on caickein paras/ että he sencaltaiset sanat Jumalalle ja Jumalan cansa puhuwat/ josta tule/ että näisä sanoisa on caxi sen werta henge ja totuutta.
Sillä jos jocu muutoin puhu sencaltaisis asiois ihmisille/ ei se nijn cowin sydämest käy/ pala/ elä eikä salwa.
Josta Psaltari on caickein pyhäin kirja/ ja jocainen löytä sijnä/ cuinga ikänäns hänen tilans olis/ sanat ja Psalmit: jotca hänelle hänen asiasans soweliat owat/ nijn sowitetut/ cuin ne ainoastans hänen tähtens sijhen olisit pannut/ ettei hän idze nijtä paremmin panna/ löytä eli toiwo taidais.
Tämä on myös hywä sijhen/ cosca jolleculle sencaltaiset sanat kelpawat ja hänelle hywin sopiwat/ wahwistetan hän sijtä pyhäin jouckoon/ ja että caikille pyhille on nijn käynyt cuin hänellekin/ ja nijn he hänen cansans weisawat yhtä wirtä/ erinomaisest/ jos hän ne sanat nijn Jumalalle puhua taita/ cuin he puhunet owat/ joca uscosa tapahtuman pitä: sillä jumalattomille ne mauttomat owat.
Wijmein/ on Psaltaris se wahwa turwa ja rauhallinen johdatus/ että caickia pyhiä waarata seurata taitan: sillä muut exemplit ja legendat mykistä pyhistä/ puhuwat monista töistä/ joita en me seurata taida: mutta paljo useammista töistä/ jotca waaralliset olisit seurata/ ja jotca enimmäst saattawat eripuraisudet ja lahcocunnat/ wietellen ja wetäden pois pyhäin seuracunnasta.
Mutta Psaltari estä sinua erhetyxestä/ ja pitä pyhäin joucosa: sillä hän opetta sinun ilosa/ pelgosa/ toiwosa ja murhesa nijn ajatteleman ja puhuman/ cuin caicki pyhät ajatellet ja puhunet owat.
Pääldiskein/ jos tahdot cadzo Christillisen seuracunnan oikiata muoto ja cuwa wähäsä taulusa/ nijn ota Psaltari etees/ joca sinulle on jalo/ kircas ja puhdas speili/ osottaman mikä Christicunda on.
Ja sinä löydät myös sijnä idze sinus/ ja sen oikian , ja myös idze Jumalan caickein luondocappalden cansa.
Sentähden ahkeroitcam kijttämän Jumalata sencaltaisten sanomattomitten lahjain edestä ja ottaman nijtä wastan caikella ahkerudella ja totuudella/ harjoitellen ja käyttäin Jumalan kijtoxexi ja cunniaxi/ etten me kijttämättömydelläm jotacuta pahembat ansaidzis.
Sillä muinnen pimeyden aicana/ joca jongun Psalmin olis oikein ymmärtänyt ja saanut luke ja cuulla suomexi/ cuinga suuri lahja ja tawara se olis näkynyt olewan/ ja ei cuitengan sitä saanet.
Mutta nyt owat autuat ne silmät jotca näkewät joita me näemme/ ja ne corwat jotca cuulewat joita me cuulemma.
Ja on peljättäpä/ että me/ sen pahemmin/ näemme meillem tapahtuwan/ nijncuin Juudalaisille tapahtui corwesa/ cusa he sanoit sijtä taiwallisesta leiwästä: meidän sielum suuttu sijhen huonon ruocaan.
Mutta meidän pitä tietämän/ että he sijtä rangaistin ja cuolit: Ottacam sijs waari/ ettei meille myös nijn tapahduis.
Sijhen auttacon meitä Jumala/ armon ja laupiuden Isä/ Jesuxen Christuxen meidän HERram cautta/ jolle olcon kijtos/ cunnia ja ylistys tämän suomen kielisen Psaltarin edestä/ ja caickein hänen lukemattomain ja sanomattomain hywäin töidens edestä/ ijancaickisest/ AMEN/ AMEN.
Nijncuin Christicunnan tarpet owat moninaiset / nijn owat myös Psaltaris moninaiset Psalmit .
Sillä : Muutamat owat OpetusPsalmit/ joista opetan Jumala oikein tundeman/ Psal. 67.
Jumalan poica/ Psal. 2.
Pyhä Henge/ Psal. 33.
Christuxen Persona ja wirca/ Pappeutta ja Waldacunda/ Psal. 2.
96.
Muutamat opettawat/ Christuxen pijnasta: Psal. 22.
Nousemisest cuolluista/ Psal. 3.
taiwasen astumisest/ Psal. 8.
Luomisest/ Psal. 34.
Laista ja Jumalan sanasta/ Psal. 1.
Synnistä ja cuolemasta/ Psal. 14.
53.
Evangeliumista ja syndein andexi andamisest/ Psal. 25.
Uscosta Christuxen päälle/ Psal. 2.
78.
Hywistä töistä ja oikiasta Jumalan palweluxesta/ Psal. 50.
Esiwallasta/ Psal. 18.
Perhenisännistä/ Psal. 127.
Oikiasta catumuxesta ja parannuxesta opettawat meitä seidzemen CatumusPsalmia/ Psal. 6. 51.
Casten Sacramentistä. Psal.
29. HERran ehtolisesta/ Psal.
111.
Jumalan seuracunnasta ja saarna wirasta/ Psal. 1. 84.
Nousemisest cuolluist ja ijancaickisest elämäst/ Psal. 16.
MUutamat owat KijtosPsalmit/ Jumalata kijttä hänen jumalisten hywäin töidens edestä.
Caickein cappalitten luomisen edest/ Psal. 104. 136.
Syndein andexi saamisen ja hengellisten lahjain edest/ Psal. 34.
Että hän hänen seuracundans ja jumaliset autta waarasta/ Psal. 9.
Sairaudesta/ Psal. 6.
Hywäin tecoin edest/ jotca Israelin lapsille tapahtunet olit/ Psal. 78.
Messian waldacunnan ja Evangeliumin tunnon/ ja hänen seuracundans warjeluxen edestä/ Psal. 45.
Maan hedelmän edestä/ Psal. 65.
MUutamat owat Riemulaulut: Christuxen woitosta/ Psal. 68.
Morsiamesta Psal. 45.
Joisa Jumalan laupius ylistetän/ Psal. 103.
Yhteys/ Psal. 133.
Awioskäsky/ Psal. 128.
MUutamat owat myös LohdutusPsalmit: Jumalan wiha ja oman tunnon waiwa wastan/ Psal. 3.
Pahain waino wastan/ Psal. 52.
Sairautta ja cuolemata wastan/ Psal. 6. 32.
Cosca jumaliset sortan julmilda wihamiehildä/ ja wäärildä opettailda/ Psal. 9. 79.
Ristiä ja surua wastan/ Psal. 37.
On myös monda RucousPsalmia/ rucoilla Jumalata. Synnin andexi saamisen edest/ Psal. 6. 42.
Warjeluxen edest Tyranneista/ wääristä opettaista ja caikista wihamiehistä/ Psal. 5. 26.
Kirckoin ja Schouluin wihamiehiä ja häwittäitä wastan/ Psal. 74.
Pelastuxest waaroista/ Psal. 3. 57.
Sairaudesta/ Psal. 6.
Esiwallan ja mailmallisen hallituxen edestä/ Psal. 20.
Yhteisen rauhan edestä/ Psal. 60.
Wanhalla ijällä ja lopulla/ Psal. 71.
Christuxen rucous ristin päällä/ Psal. 22. 40.
Hywän lopun edestä/ Psal. 39.

 

Psaltari .

I. Psalmi .

 

TÄmä Psalmi on coco Psaltarin alcu/ ja opetta mikä oikia autuus on/ cutca myös jumaliset ja jumalattomat owat/ v. 1.
werta jumalisen tilan puuhun/ joca wesiojan wierelle istutettu on/ v. 3.
jumalattomat acanoihin/ jotca tuuli hajotta pois/ v. 4.
HERra racasta jumalisia/ mutta jumalattomat huckuwat ijancaickisesta/ v. 6.

 

Ps 1:1 AUtuas on se joca ei waella jumalattomitten neuwosa/ eikä astu synneisten teille/ eikä istu cusa pilckajat istuwat.
Ps 1:2 Waan racasta HERran Lakia/ ja ajattele hänen Lakians päiwät ja yöt.
Ps 1:3 Hän on nijncuin istutettu puu wesiojan tykönä/ joca hedelmäns anda ajallans/ ja hänen lehtens ei warise/ ja caicki menesty mitä hän teke.
Ps 1:4 MUtta jumalattomat ei ole nijn/ waan nijncuin acana/ jonga tuuli hajottele.
Ps 1:5 Sentähden ei jumalattomat kestä duomiota/ eikä synneiset wanhurscasten seura.
Ps 1:6 Sillä HERra tietä wanhurscasten tien/ mutta jumalattomitten tie hucku.
Vers. 1. Pilckajat ) jotca caicki Jumalan puhet ja tegot tyhmydexi luulewat.

v. 5. Duomiota ) se on/ ei heillä pidä oleman wirca eikä Christillises seuracunnas pysymän/ waan he hajottawat heitäns nijncuin acanat jywist.
v. 6. Sillä HERra ) Tästä näky että tästä Psalmikirjasta pitä jumalisuden algut ja lisäyxet edzittämän.

 

II. Psalmi .

 

Tämä on jalo ennustus Christuxest ja hänen hengellisest waldacunnastans/ jota wastan idzens pacanat/ Cuningat ja paljo Canssa tuimast asettawat/ v. 1.
mutta HERra tuke sen ijancaickisest/ v. 4.
puhu myös Christuxest ja hänen Jumaludens woimasta/ v. 6.
neuwo caicki ihmisi ottaman händä wastan ja häneen suostuman/ v. 10.
ettei he hänen wihasans ijancaickisest cadotetais/ v. 14.

 

Ps 2:1 MIxi pacanat kiucuidzewat/ ja Canssat turhia ajattelewat ?
Ps 2:2 Maan Cuningat hangidzewat heitäns/ ja herrat keskenäns neuwo pitäwät/ HERra ja hänen woideltuans wastan.
Ps 2:3 Catcaiscam heidän sitens/ ja heittäkäm meistäm pois heidän köytens.
Ps 2:4 Mutta joca taiwas asu/ naura heitä/ ja HERra pilcka heitä.
Ps 2:5 Kerran hän puhu heille wihoisans/ ja hirmuisudesans peljättä heitä.
Ps 2:6 MUtta minä asetin minun Cuningani Zionin/ minun pyhälle wuorelleni.
Ps 2:7 Minä saarnan sencaltaisest säädyst/ josta HERra minulle sanoi: Sinä olet minun poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
Ps 2:8 Ano minulda/ nijn minä annan sinulle/ pacanat sinun perinnöxes/ ja mailman äret omaxes.
Ps 2:9 Sinä särjet heitä rautaisella waldicalla/ ja nijncuin sawisen astian heitä murennat.
Ps 2:10 Nyt te Cuningat sijs ymmärtäkät/ ja te maan Duomarit andacat teitän curitta.
Ps 2:11 Palwelcat HERra pelgosa/ ja iloitcat wapistuxes.
Ps 2:12 Andacat suuta Pojan/ ettei hän wihastuis/ ja te huckuisitte tiellä: sillä hänen wihans sytty pian. Mutta autuat owat ne jotca häneen uscaldawat.

Vers. 7. Säädyst ) se on/ usi Evangeliumin oppi Christuxest Jumalan Pojasta.
v. 11. Palwelcat ) se on/ olcat cuuliaiset ja alammaiset.
v. 12. Andacat suuta Pojan ) suositelcat ( tiellä ) se on/ teidän tawoisan ja menoisan.

 

III. Psalmi .

 

ON RucousPsalmi/ josa Dawid/ cosca hän capinan nostajalda pojaldans Absolomilda ajettu oli pois/ walitta hänen monista wihollisistans/ v. 1.
asetta heidän silmäins eteen Jumalan Caickiwaldian awun ja läsnäolemisen/ v. 3.
turwa hänen suojeluxeens/ v. 5.
huuta HERran tygö auttaman händä wihollisistans/ v. 7.

 

Ps 3:1 Dawidin Psalmi/ cosca hän pakeni poicans Absolomi.
Ps 3:2 WOi HERra/ cuinga monda on minulla wihollista ? ja nijn usiat carcawat minua wastan.
Ps 3:3 Moni puhu minun sielustani: ei ole hänellä apua Jumalan tykönä. Sela.
Ps 3:4 Mutta sinä HERra olet minun kilpen/ joca minun cunniaan saatat/ ja minun pääni cohennat.
Ps 3:5 Änelläni minä huudan HERra/ ja hän cuule minua pyhästä wuorestans. Sela.
Ps 3:6 Minä macan/ ja nucun/ ja herän: sillä HERra tuke minua.
Ps 3:7 En minä pelkä monda sata tuhatta Canssoista/ jotca minua pijrittäwät.
Ps 3:8 Nouse HERra ja auta minua minun Jumalan/ sillä sinä caickia minun wihollisiani poskelle paiscat/ ja murennat jumalattomain hambat.
Ps 3:9 HERran tykönä apu löytän/ ja sinun Canssas päälle sinun siunauxes. Sela.

IV. Psalmi .

 

RUcousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalalda apua capinan nostaita wastan/ v. 2.
nuhtele heitä/ ja neuwo mieldäns malttaman/ v. 3.
opetta ettei yldäkylläisys ole paras cappale/ waan Jumalan laupius/ ystäwys ja armo/ v. 7.
joihin hän idzens turwallisest luotta/ v. 9.

 

Ps 4:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ candeleilla.
Ps 4:2 RUcoillesani/ cuule minua minun wanhurscaudeni Jumala/ joca minua lohdutat ahdistuxesani/ ole minulle armollinen/ ja cuule minun rucouxen.
Ps 4:3 Te pääruhtinat/ cuinga cauwan pitä minun cunniani pilcattaman ? mixi te racastatte turhutta/ ja kysyttä walhetta ? Sela.
Ps 4:4 Nijn tundecat että HERra wie hänen pyhäns ihmellisest/ HERra cuule/ cosca minä händä rucoilen.
Ps 4:5 Jos te wihastutte/ älkät syndiä tehkö/ puhucat sydämisän/ teidän wuoteisan/ ja odottacat. Sela.
Ps 4:6 Uhratcat wanhurscautta/ ja toiwocat HERran päälle.
Ps 4:7 Moni sano: cuinga se meille osotais mikä hywä on ? mutta nosta sinä HERra meidän päällem sinun caswos paiste.
Ps 4:8 Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on wijna ja jywiä kyllä.
Ps 4:9 Minä macan ja lewän juuri rauhasa: sillä sinä HERra yxinäns autat minua turwas asuman.

Vers. 1. Edelläweisattapa ) Nijncuin Cantor eli Pappi versyn taicka Epistolan edellä weisa/ ja Chuori weisa sijtte Responsoriumin/ Halelujan eli Amenin.
v. 3. Cunniani ) se on/ minun Psalmin eli opetuxeni/ jolla minä Jumalata cunnioitan. Eph. 4:26.
v. 5. Wihastutte ) se on/ jos jocu saatta teidän mielen carwaxi.
v. 7. Paiste ) On suloinen ja armollinen cadzando.

 

V. Psalmi .

 

RUcousPsalmi caickia wääriä opettaita ja jumalattomia wastan/ joiden muodon hän täsä näyttä/ v. 1.
rucoile Jumalata/ että hän hänen armollisest heistä warjelis/ v. 2.
ja heitä cadotais/ v. 7.
rucoile myös Jumalalda apua wihollisians wastan/ v. 8.
ja että hän rangaisis heitä heidän pahudens tähden/ v. 10.
siunais nijtä jotca heidäns häneen luottawat/ v. 12.

 

Ps 5:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/ perimisestä.
Ps 5:2 HERra ota minun sanani corwijs/ hawaidze minun puheni. Ota waari minun huudostani/ minun Cuningan ja Jumalan: sillä sinua minä rucoilen.
Ps 5:3 HERra cuuldele warhain minun ändäni/ warhain hangidzen minä idzeni sinun tygös/ ja sijtä otan waarin.
Ps 5:4 Sillä et sinä ole se Jumala/ jolle jumalatoin meno kelpa/ joca paha on/ ei se pysy edesäs
Ps 5:5 Öyckärit ei pysy sinun silmäis edes/ caickia pahantekiöitä sinä wihat.
Ps 5:6 Sinä cadotat walehteliat/ HERra cauhistu murhait ja wieckait.
Ps 5:7 Mutta minä menen sinun huoneses sinun suuresa laupiudesas/ ja cumarran sinun pyhän Templis päin/ sinun pelgosas.
Ps 5:8 HERra saata minua wanhurscaudesas/ minun wihollisteni tähden/ ojenna sinun ties minun eteeni.
Ps 5:9 Sillä heidän suusans ei ole mitän totutta/ heidän sisällyxens on sydämen kipu/ heidän kitans on awoin hauta/ ja heidän kielilläns he liehacoidzewat.
Ps 5:10 Nuhtele heitä Jumala/ että he langeisit heidän ajatuxistans/ syöxä heitä ulos heidän suuren ylidzekäymisens tähden: sillä he owat sinulle wastahacoiset.
Ps 5:11 Iloitcat caicki jotca sinuun uscaldawat/ anna heidän riemuita ijancaickisest: sillä sinä warjelet heitä/ iloitcat ne sinusa jotca sinun nimes racastawat.
Ps 5:12 Sillä sinä HERra siunat wanhurscat/ sinä caunistat heitä armollas nijncuin kilwellä.

Vers. 9. Totutta ) se on/ ei heidän oppins muuta tee/ cuin lewottomat ja wiheljäiset omat tunnot.

 

VI. Psalmi .

 

RUcousPsalmi/ josa Dawid huocauxella ja kyneleillä tunnusta syndeins paljouden/ joilla hän Jumalan suurest wihoitti/ v. 2.
pakene Jumalan suuren laupiuden tygö/ v. 3.
iloitta idzens wihollisia wastan/ jotca sanoit hänen olewan Jumalalda hyljätyn/ v. 9.
ja lupa totisen parannuxen/ v. 11.

 

Ps 6:1 Dawidin Palmi edelläweisattapa/ cahdexalla kielellä.
Ps 6:2 OI HERRA/ älä rangaise minua wihasas/ ja älä minua julmudesas curita.
Ps 6:3 HERra ole minulle armollinen: sillä minä olen heicko/ paranna HErra minua: sillä minun luuni owat peljästynet.
Ps 6:4 Ja minun sielun on sangen hämmästynyt/ woi HERra/ cuinga cauwan ?
Ps 6:5 Käännä sinuas HERra ja pelasta minun sielun/ auta minua sinun hywydes tähden.
Ps 6:6 Sillä ei cuolemas kengän muista sinua/ cuca kijttä sinua Helwetis ?
Ps 6:7 Minä olen nijn wäsynyt huocauxista/ minä uitan minun wuoteni yli yötä/ ja castan minun leposiani kyynelilläni.
Ps 6:8 Minun muoton on muuttunut murhesta/ ja on wanhennut: sillä minä ahdistetan caikilda puolilda.
Ps 6:9 Eritkät minusta caicki pahoin tekiät: sillä HERra cuule minun itcuni.
Ps 6:10 HERra cuule minun rucouxeni/ minun anomiseni HERra otta wastan.
Ps 6:11 Caicki minun wiholliseni häpiän saawat ja suurest peljätetän/ käändäwät heidäns tacaperin/ ja nopiast häwäistän.

Vers. 7. uitan ) se on/ minä olen hiesä maannut.

 

VII. Psalmi .

 

RUcousPsalmi/ jolla Dawid rucoile Simeitä Jeminin poica wastan/ ja muita hänen wihollisians wastan/ v. 1.
toiwotta sielullens onnettomutta/ jos hän wiallinen on/ v. 4.
rucoele Jumalan cadzo hänen wiattomuttans/ ja auttaman händä jällens endiseen wircaans/ v. 7.
neuwo wihollisians parannuxeen/ jos he tahtowat wälttä Jumalan costo ja rangaistusta/ v. 12.
kijttä Jumalata ja anda asians hänen halduns/ v. 18.

 

Ps 7:1 Dawidin wiattomus/ josta hän HERralle weisais/ Chusin Jeminin pojan sanan tähden.
Ps 7:2 SInuun HERra minun Jumalan minä uscallan/ auta minua caikista minun wainollisistani/ ja pelasta minua.
Ps 7:3 Ettei he repis ja särkis minun sieluani nijncuin Lejoni/ ilman holhojata.
Ps 7:4 HERra minun Jumalan/ jos minä sen tein/ ja jos wäärys on minun käsisäni.
Ps 7:5 Jos minä pahalla costanut olen nijlle/ jotca minun rauhas soit olewan/ ( minä olen nijtä pelastanut/ jotca ilman syytä minua wihaisit. )
Ps 7:6 Nijn wainockan minun wiholliseni minun sieluani ja sen käsittäkön/ ja maahan poljeskelcan minun elämäni/ ja painacan minun cunniani tomuun.
Ps 7:7 Nouse HERra wihasas/ corgota sinuas ylidze minun wihollisteni hirmuisuden/ ja saata minua jällens sijhen wircaan/ jongas minun halduni annoit.
Ps 7:8 Että Canssat coconuisit jällens sinun tygös/ ja tule heidän tähtens taas ylös.
Ps 7:9 HERra on Canssan Duomari/ duomidze HERra minua/ minun wanhurscaudeni ja wacudeni jälken.
Ps 7:10 Loppucon jumalattomitten pahus/ ja holho wanhurscaita/ sillä sinä wanhurscas Jumala tutkit sydämet ja munascuut.
Ps 7:11 Minun kilpen on Jumalan tykönä/ joca wagat sydämet autta.
Ps 7:12 Jumala on oikia Duomari/ ja Jumala joca jocapäiwä uhca.
Ps 7:13 Ellet te palaja/ nijn hän on mieckans teroittanut ja joudzens jännittänyt/ ja tarcoitta.
Ps 7:14 Ja on pannut sen päälle surman nuolet/ hän on walmistanut wasamans cadottaman
Ps 7:15 Cadzo/ hänellä on paha mieles/ hän on onnettomutta rascas/ mutta hän synnyttä puuttumisen.
Ps 7:16 Hän caiwoi haudan ja walmisti/ ja on caatunut sijhen cuoppaan/ jonga hän oli tehnyt.
Ps 7:17 Hänen onnettomudens pitä hänen pääns päälle tuleman/ ja hänen wäärydens pitä hänen pääns laelle langeman.
Ps 7:18 Minä kijtän HERra wanhurscaudens tähden/ ja cunnioitan ylimmäisen HERran nime.

VIII. Psalmi .

 

DAwid ihmettele Jumalan jalo nime/ joca imewäisten lasten suusta/ se on/ ilman ruumillista woima uscon ja sanan cautta lewitetän/ v. 2.
ylistä Jumalan nime/ luomisest/ v. 4.
ihmisen lunastamisest/ v. 5.
ennusta Christuxen alendamisest/ waldacunnasta ja Herraudesta/ caickein ylidze taiwasa ja maasa/ v. 6.

 

Ps 8:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa Githithin päälle.
Ps 8:2 HERRA meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa/ joca panit cunnias taiwasten ylidze.
Ps 8:3 Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit sinä woiman sinun wihollistes tähden/ ettäs wihollisen ja kijwan costajan murennaisit
Ps 8:4 Sillä minä näen taiwat/ sinun sormeis tegot/ Cuun ja tähdet/ jotcas walmistit.
Ps 8:5 Mikä on ihminen/ ettäs händä muistat ? eli ihmisen poica/ ettäs händä edziskelet ?
Ps 8:6 Sinä teit hänen wähä wähemmäxi Engeleitä/ waan sinä caunistat hänen cunnialla ja caunistuxella.
Ps 8:7 Sinä asetat hänen sinun käsitecois HERraxi/ caicki olet sinä hänen jalcains ala heittänyt.
Ps 8:8 Lambat ja caicki carjat/ ja myös medzän eläimet.
Ps 8:9 Linnut taiwan alda/ ja calat meres/ ja mitä meres waelda.
Ps 8:10 HERra meidän HERram/ cuinga ihmellinen on sinun nimes caikesa maasa.

IX. Psalmi .

 

KIitosPsalmi/ sijtä woitosta/ cuin Jumala hänelle andoi wihollisians wastan/ v. 2.
joca myös sortuja autta ja paina jumalattomat alas/ v. 5.
on wanhurscas Duomari ja caickein jumalisten turwa/ v. 8.
rucoile/ että Jumala auttais myös händä/ hänen muilda wihollisildans/ joilda hän cowain waiwatan/ v. 14.
ja nijn hän sijtä händä kijttäis/ v. 15.
erinomaisest/ wanhurscauden tähden jumalattomita wastan/ v. 17.
toiwotta/ että Jumala osotais woimans heitä wastan/ ymmärtäxens heitäns ihmisixi/ v. 18.

 

Ps 9:1 Dawidin Psalmi/ caunista nuorudesta/ edelläweisattapa.
Ps 9:2 MInä kijtän HERra caikesta sydämestäni/ ja luettelen caicki sinun ihmes.
Ps 9:3 Minä iloidzen ja riemuidzen sinusa/ ja kijtän sinun nimes/ sinä caickein ylimmäinen.
Ps 9:4 Ettäs minun wiholliseni olet ajanut tacaperin/ he langeisit ja nucuit sinun etees.
Ps 9:5 Sillä sinä saatat oikeudeni ja syyni toimeen/ sinä istuit istuimella/ oikia Duomari.
Ps 9:6 Sinä nuhtelet pacanat/ ja cadotat jumalattomat/ ja heidän nimens sinä pyhit pois aina ja ijancaickisest.
Ps 9:7 Wihollisten miecat owat lopetetut/ Caupungit sinä cukistit/ että heidän muistons heidän cansans huckanduis.
Ps 9:8 Mutta HERra pysy ijancaickisest/ hän on walmistanut istuimens duomioon.
Ps 9:9 Ja hän duomidze maan pijrin oikein/ ja hallidze Canssat cohtullisest.
Ps 9:10 Ja HERra on waiwaisten turwa/ ja turwa hädäsä.
Ps 9:11 Sentähden he sinuun toiwowat/ jotca sinun nimes tundewat: sillä et sinä nijtä hyljä/ jotca sinua HERra edziwät.
Ps 9:12 Weisatcat HERralle joca Zionis asu/ julistacat Canssoisa hänen tecons.
Ps 9:13 Sillä hän muista ja kysele heidän wertans/ eikä unhoda köyhäin parcumist.
Ps 9:14 HERra ole minulle armollinen/ cadzo minun radollisuttan wihollisten seas/ sinä joca ylönnät minun surman porteista.
Ps 9:15 Että minä luettelisin caicki sinun kijtoxes Zionin tytärten porteisa/ ja iloidzisin sinun awustas.
Ps 9:16 Pacanat owat wajonnet sijhen hautaan/ jonga he walmistit/ heidän jalcans on käsitetty sijnä wercosa/ jonga he wiritit.
Ps 9:17 Nijn ymmärretän HERran tekewän oikeuden/ cosca jumalatoin juuri omisa kättens töisä käsitetän/ sanan cautta. Sela.
Ps 9:18 Josca jumalattomat palajaisit Helwettijn/ ja caicki pacanat/ jotca Jumalan unhottawat.
Ps 9:19 Sillä ei hän nijn cohta köyhä unhoda/ ja radollisten toiwo ei hucu ijancaickisest.
Ps 9:20 Nouse HERra/ ettei ihminen sais walda/ anna caicki pacanat edesäs duomita.
Ps 9:21 HERra anna heille opettaja/ että pacanat tundisit idzens ihmisixi. Sela.

Vers. 17. Sanan cautta ) se on/ teidän wäkewyden olcan perustettu Jumalan sanasa/ ilman wäkiwallata/ miecata ja lihalliseta woimata/ toiwos ja hiljaisudes.

 

X. Psalmi .

 

WAikia walitus Tyrannein/ seuracunnan wihamiesten ja heidän cawalitten juondens tähden/ Jumalan Canssa wastan/ v. 1.
näyttä heidän pahudens muodon/ v. 3.
rucoile Jumalata pelastaman jumalisia/ joita syyttömäst sortan/ v. 12.
rangaiseman ja häwittämän wanhurscaudesans jumalattomia/ v. 15.

 

Ps 10:1 MIxis HERra nijn cauwas menet/ ja tuscan ajalla sinus peität ?
Ps 10:2 Nijncauwan cuin jumalatoin wallidze/ täyty köyhän kärsiä/ käsitettäkön he heidän juonisans/ joita he ajattelewat.
Ps 10:3 Sillä jumalatoin idze kersca oma mieliwaldans/ ahne siunaile idzens/ ja wihoitta HERRAN.
Ps 10:4 Jumalatoin on corja ja wihainen/ ettei hän ketän tottele caikesa menosans/ ei hän Jumalata mixikän luule.
Ps 10:5 Hän joutu tegoisans/ sinun duomios on caucana hänestä/ hän ylpeile caickein wihollistens edes.
Ps 10:6 Sillä hän puhu sydämesäns: en minä ikänäns cukisteta/ eikä coscan hätä ole.
Ps 10:7 Jonga suu on täynäns kirouxia/ cawalutta ja wiettelystä/ hänen kielens saatta waiwan ja työn.
Ps 10:8 Hän istu ja wäijy cartanoisa/ murhataxens sala wiatoinda/ hänen silmäns pala köyhän puoleen.
Ps 10:9 Hän wäijy sala nijncuin Lejoni luolasans/ hän wäijy radollista käsittäxens/ ja hän käsittä hänen/ cosca hän temma sen werckoijns.
Ps 10:10 Hän paisca ja polke alas/ ja sysä köyhän wäkiwallalla maahan.
Ps 10:11 Sillä hän sano sydämesäns: Jumala on hänen unhottanut/ ja werhannut caswons/ ei hän ikänäns näe.
Ps 10:12 Nouse sijs HERra Jumala/ ylönnä kätes/ ja älä köyhä unhota.
Ps 10:13 Mixi jumalatoin pilcka Jumalata/ ja sano sydämesäns: et sinä sitä tottele ?
Ps 10:14 Cadzo sijs: sillä sinä näet tuscat ja surut/ se on sinun käsisäs/ sinuun köyhä idzens luotta/ ja sinä olet orwoilasten holhoja.
Ps 10:15 Särje jumalattoman käsiwarsi ja edzi pahutta/ nijn ei suingan hänen jumalattomuttans sijtte löytä.
Ps 10:16 HERra on Cuningas aina ja ijancaickisest/ pacanat pitä häwiämän hänen maastans.
Ps 10:17 Köyhäin halauxen sinä HERra cuulet/ heidän sydämens on wahwa/ että sinun corwas sijtä otta waarin.
Ps 10:18 Ettäs oikeuden saatat orwoille ja köyhille/ ettei ihminen enä ylpeile heitä wastan maan päällä.
Vers. 3. Kersca ) Hän kersca sijtä että hän opillans taita wahingoitta/ nijncuin hän asian hywin toimittanut olis.

v. 7. Työn ) Hän waiwa idzens ja culutta paljo/ cuitengin mielelläns/ että hänen aiwoituxens pysyis ja menestyis.

 

XI. Psalmi .

 

LAT. X. LOhdutusPsalmi/ jolla hän tiettäwäxi teke/ ettei hän enä tahdo paeta Saulin tuimutta ja julmutta/ nijncuin muutamat händä tekemän neuwoit/ v. 1.
Jumala on wanhurscas/ Caickiwaldias ja sydänden tutkia/ v. 4.
joca woi estä jumalattomat/ ja suojella siweit/ v. 6.

 

Ps 11:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 11:2 HERraan minä uscallan: cuinga te sanotte minun sielulleni/ että hän lennäis nijncuin lindu teidän wuorillen ?
Ps 11:3 Sillä cadzos/ jumalattomat jännittäwät joudzen/ ja panewat nuolens jänden päälle/ salaisest ammutaxens hurscaita.
Ps 11:4 Sillä he ricoit perustuxen/ mitä wanhurscas taita toimitta ?
Ps 11:5 HERra on hänen pyhäsä Templisäns/ HERran istuin on taiwasa/ hänen silmäns ottawat waarin/ ja hänen silmäns laudat coettelewat ihmisten lapset.
Ps 11:6 HERra coettele wanhurscasta/ hänen sieluns wiha jumalatoinda/ ja jotca wääryttä racastawat.
Ps 11:7 Hän anda sata jumalattomain päälle pitkäisen leimauxia/ tulda ja tulikiwe/ ja anda heille tuulispäät palcaxi.
Ps 11:8 Sillä HERra on wanhurscas/ ja racasta wanhurscautta/ että heidän caswons cadzowat oikeutta.

Vers. 4. Toimitta ) Nijncuin he tahdoisit sano: mitä tyhmän pidäis meitä estämän ja opettaman.
v. 8. Heidän ) se on/ siweitten v. cod. Cadzowat ) Ei he luowu wainomisen tähden/ waan pysywät oikeudes/ ja ymmärtäwät/ että oikeus on Jumalalle otollinen.

 

XII. Psalmi .

 

LAT. XI. RUcousPsalmi/ sillä wanhurscaita on wähä/ ja jumalattomia paljo/ v. 3.
että Jumala häwitäis caicki ulcocullatut ja tylyt/ v. 4.
ja lupauxens peräst autais sorttuja/ v. 6.
pitäis sanans puhtana ja wilpitöinnä/ v. 7.
jumalattomat owat wahingoliset/ v. 9.

 

Ps 12:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa cahdexalla kielellä.
Ps 12:2 AUta HERRA: sillä pyhät owat wähendynet/ ja uscolliset owat harwat ihmisten lasten seas.
Ps 12:3 Jocainen puhu lähimmäisens cansa turha/ liehacoidzewat ja opettawat eripuraisist sydämistä.
Ps 12:4 Catcoickon HERra caiken ulcocullaisuden/ ja ylpiäst puhuwaiset sydämet.
Ps 12:5 Jotca sanowat: meidän kielem pitä woittaman/ meidän tule puhua/ cuca meidän HERram on ?
Ps 12:6 Että köyhät häwitetän ja waiwaiset huocawat/ nyt minä nousen/ sano HERra/ minä saatan awun/ että rohkiast pitä opetettaman.
Ps 12:7 HERran puhet owat kirckat nijncuin selitetty hopia sawiastiois/ seidzemen kerta coeteldu.
Ps 12:8 Sinä HERra kätke ne/ ja warjele meitä tästä sugusta ijancaickisest.
Ps 12:9 Sillä jocapaicka on jumalattomia täynäns/ cusa sencaltaiset irralliset ihmiset Canssa hallidzewat.

Vers. 9. Irralliset ) Cusa tyrannit/ ulcocullatut ja eriseurat hallidzewat/ sijhen jumalattomat idzens cocowat/ ja jalost menestywät.

 

XIII. Psalmi .

 

LAT. XII. DAwid suurimmas sydämen ahdistuxes/ walitta että hän on Jumalalda hyljätty/ v. 2.
rucoile häneldä apua/ ettei hän surusans huckuis/ wihamiestens iloxi/ v. 4.
riemuidze uscosa/ että hänen rucouxens on cuultu/ ja lupa olla Jumalalle kijtollinen/ v. 6.

 

Ps 13:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 13:2 CUinga cauwans HERra peräti tahdot minua unhotta ? cuinga cauwans peität caswos minusta ?
Ps 13:3 Cuinga cauwan minä yxinäni neuwo pidän ? ja ahdistetan sydämesäni jocapäiwä ? cuinga cauwan minun wihollisen yldy minua wastan ?
Ps 13:4 Cadzo sijs/ ja cuule minua HERra minun Jumalan/ walista minun silmäni/ etten minä coscan cuolemaan nuckuis.
Ps 13:5 Ettei minun wihollisen sanois: minä woitin hänen. Ja minun sortajan iloidzis/ että minä combastuin.
Ps 13:6 Mutta minä turwan sinun armoos/ minun sydämen riemuidze/ ettäs nijn mielelläs autat.
Ps 13:8 Minä weisan HERralle/ että hän minulle nijn hywästi teke.

Vers. 4. Silmäni ) Tee minun caswoni iloisexi.

 

XIV. Psalmi .

 

LAT. XIII. ON sydämelinen walitus ihmisen turmellust luonnosta/ että tyhmät owat peräti suruttomat ja Jumalan ylöncadzojat/ v. 1.
cuin nähdän Jumalan omast todistuxest/ joca sydämet tutki/ v. 2.
uhca HERran ylöncadzoit/ ja hänen pyhäins wainoit/ Jumalan rangaistuxella ja wihalla/ v. 4.
toiwotta sydämest/ että Christus luwattu Messias tulis Canssans pelastaman/ v. 7.

 

Ps 14:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 14:2 TYhmät sanowat sydämesäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa/ ja owat ilkiät heidän menoisans/ ei ole joca hywä teke.
Ps 14:3 HERra cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ nähdäxens/ jos jocu ymmärräis eli edzeis Jumalata.
Ps 14:4 Mutta he owat caicki poikennet pois/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
Ps 14:5 Eikö sijs kengän pahointekiöist sitä hawaidze ? jotca minun Canssani syöwät rawiten heitäns/ waan ei he rucoile HERra.
Ps 14:6 Siellä he cowin pelkäisit: mutta Jumala on läsnä wanhurscasten sucua.
Ps 14:7 Te häwäisette köyhän neuwon/ mutta Jumala on hänen turwans.
Ps 14:8 Oi/ jos apu tulis Israelille Zionist/ ja HERra päästäis fangitun Canssans/ nijn Jacob iloidzis/ ja Israel riemuidzis.

Vers. 2. Tyhmät ) se on/ irtat ihmiset/ jotca ei Jumalasta lucua pidä.
v. 6. Pelkäisit ) Ei he Jumalata pelkä/ mutta elatustans/ tawaratans/ cunniatans/ waarojans ja cuolematans/ etc.

 

XV. Psalmi .

 

LAT. XIV. ON OpetusPsalmi/ joca osotta oikiat ja eläwät Jumalan seuracunnan jäsenet/ v. 1.
nimittäin/ jotca oikialla uscolla Christuxen päälle/ harjoittawat idzens jumalises/ wanhurscas ja saastattomas elämäsä/ ensimäisen ja toisen taulun jälken/ ja osottawat heidän uscons rackauden töillä lähimmäistäns cohtan/ v. 2.

 

Ps 15:1 Dawidin Psalmi.
Ps 15:2 HERra/ cuca asu sinun majasas ? eli cuca lewä sinun pyhällä wuorellas ?
Ps 15:3 Joca waelda wacana/ ja teke oikeuden/ ja puhu totuden sydämestäns.
Ps 15:4 Joca ei kielelläns panettele/ eikä lähimmäisens mitän paha tee/ ja ei häwäise lähimmäistäns.
Ps 15:5 Joca jumalattomat cadzo ylön/ waan cunnioidze Jumalata pelkäwäisiä/ joca lähimmäisellens wanno/ ja pitä.
Ps 15:6 Joca ei anna rahans corgolle/ ja ei ota lahjoja wiatoinda wastan. Joca näin teke/ ei hän horjada ijancaickisest.

XVI. Psalmi .

 

LAT. XV . ENnustus Christuxen pijnast ja nousemisest cuolluist. Josa Dawid Christuxen personas rucoile Jumalalda laupiutta/ ja lupa kijttä HERra/ v. 1.
tehdä pyhille hywä/ ja wainota epäjumalan palwelioita/ v. 2.
rucoile Jumalata/ joca on caiken hywyden alcu ja lähde/ että hän händä kärsimisesäns/ hautamisesans/ ja nousemisans cuolluista/ armollisesta warjelis/ v. 5.
lupa nijn kijttä händä/ täsä ja tulewaises elämäs/ v. 11.

 

Ps 16:1 Dawidin cullainen cappale. KÄtke minua Jumala: sillä minä uscallan sinuun.
Ps 16:2 Minä olen HERralle sanonut: sinä olet minun HERran/ minun täyty sinun tähtes kärsiä.
Ps 16:3 Pyhäin tähden jotca maan päällä owat/ ja cunnialisten tähden/ heisä on minulle caicki mielen noude.
Ps 16:4 Mutta jotca toisen jälken riendäwät/ nijllä pitä suuri sydämen kipu oleman/ En minä uhra heidän juomauhrians werellä/ engä mainidze heidän nimiäns suusani.
Ps 16:5 Mutta HERra on minun tawaran ja osan/ sinä tähdelle panet minun perimiseni.
Ps 16:6 Arpa langeis minulle caunimmisa/ minä olen jalon perimisen saanut.
Ps 16:7 Minä kijtän HERra/ joca minua on neuwonut/ nijn myös minun munascuuni owat minua yöllä curittanet.
Ps 16:8 Minä pidän aina HERran caswoni edes: sillä hän on minun oikialla puolellani/ sentähden en minä horju.
Ps 16:9 Sentähden minun sydämen riemuidze/ ja minun cunnian on iloinen/ ja minun lihan lewä toiwos.
Ps 16:10 Sillä et sinä hyljä minun sieluani helwetis/ etkä salli Pyhäs mätänewän.
Ps 16:11 Sinä osotat minulle elämän tien/ sinun caswos edes on täydellinen ilo/ ja riemullinen meno oikialla kädelläs ijancaickisest.

Vers. 4. Werellä ) se on/ jotca tahtowat caurin werellä Jumalata lepyttä/ mutta minä omalla werelläni. ( Nimeäns ) se on/ en minä opeta eli saarna heidän oppians/ jotca töihins luottawat/ mutta uscosta/ jonga Jumala anda.
v. 9. Cunnian ) se on/ minun kielen/ jolla minä cunnioitan ja ylistän Jumalata.

 

XVII. Psalmi .

 

LAT. XVI . ON RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile wanhurscast Jumalata todistaman wiattomudestans/ nijsä cuin hänen wihollisens händä soimawat/ v. 1.
tunnusta idzens johdatettawan HERran sanalla/ v. 4.
rucoile händäns warjelda/ nijncuin silmän terä/ v. 5.
walitta jumalattomain wäkiwalda ja salaisia juonia/ v. 9.
kirjoitta heidän huikendelewaisest menestyxestäns täsä mailmas/ ja jumaisten loppumattomast autuudesta/ v. 14.

 

Ps 17:1 Dawidin rucous. CUule HERra oikeutta/ hawaidze minun parcun/ ymmärrä minun rucouxen/ joca ei wieckasta suusta lähde.
Ps 17:2 Puhu sinä minun syysäni/ ja cadzo sinä mikä oikeus on.
Ps 17:3 Sinä coettelet minun sydämeni/ ja edziskelet sitä yöllä/ ja tutkit minua/ ja et mitän löydä/ minä olen aicoinut ettei minun suuni misäkän rico.
Ps 17:4 Minä warjelen minuni/ sinun huuldes sanoisa/ ihmisten töistä/ murhajan tiellä.
Ps 17:5 Hallidze minun käyndöni polguilles/ ettei minun askeleni liucadais.
Ps 17:6 Minä huudan sinua/ ettäs Jumala minua cuulisit/ cumarra corwas minun puoleni/ cuule minun puheni.
Ps 17:7 Osota sinun ihmelliset hywydes/ sinä nijden wapahtaja/ jotca sinuun uscaldawat/ nijtä wastan/ jotca sinun oikia kättäs wastan owat.
Ps 17:8 Warjele minua nijncuin silmän muna/ suojele minua sijpeis warjon alla.
Ps 17:9 Jumalattomilda jotca minua häätäwät/ minun wihollisistani/ jotca minun sieluani pijrittäwät.
Ps 17:10 Heidän lihawans yhtä pitäwät/ he puhuwat suullans ylpiäst.
Ps 17:11 Cuhunga me menem/ nijn he meitä pijrittäwät/ sijhen he silmäns tarcoittawat/ meitä cukistaxens.
Ps 17:12 Nijncuin Lejon joca saalist persoittele/ nijncuin nuori Lejon joca luolasta wäijy.
Ps 17:13 Nouse HERra/ carca ja polje händä/ ja wapada minun sielun miecallas jumalattomista.
Ps 17:14 Sinun kätes ihmisist HERra/ tämän mailman ihmisist/ joiden osa on täsä elämäsä/ ja joiden wadzan sinä täytät tawarallas/ joilla lapsia kyllä on/ ja jättäwät tähtens heidän lapsucaisillens.
Ps 17:15 Mutta minä cadzon caswoas wanhurscaudesa/ minä rawitan herättyäni/ sinun cuwas jälken.

Vers. 2. Puhu sinä/ eli sano sinä minun asiani ) se on/ minä tiedän etten minä opeta walhetta/ waan sinun sanas minä opetan sentähden jos et sinä minua cuule/ nijn cuitengin cuule minun wanhurscast asiatani
v. 10. Lihawans ) se on/ suuret ja woimalliset
v. 14. Kätes ) se on/ jotca tulewat sinun käsijs rangaista Heb. 10:30. Hirmuinen on tulla eläwän Jumalan käsijn. Psal. 21:9.
v. 15. Herättyäni ) on olla walpas sanasa ja uscosa.

 

XVIII. Psalmi .

 

LAT. XVII. ON erinomainen KijtosPsalmi/ josa Dawid hartast ylistä HERra/ joca hänen on pelastanut caikista hänen wihamiehistäns/ v. 2.
lueskele/ mistä ja millä Jumala on händä auttanut/ v. 5.
osotta Jumalan wihan ja woiman rangaista/ näillä sanoilla: tomu/ tulenleimaus/ pitkäisen jylinä/ raket ja maan järistys/ v. 8.
kersca wiattomudestans/ v. 17.
luettele suuret ja monet hywät tegot/ cuin Jumala hänelle tehnyt on/ erinomaisest/ että hän rohwais hänen sydämens sotiman ja woittaman hänen wihollisians/ v. 29.
caikista näistä kijttä hän HERra/ v. 50.

 

Ps 18:1 Dawidin HERran palwelian Psalmi/ edelläweisattapa/ joca HERralle nämät weisun sanat puhui/ cosca HERra hänen wapahti caickein wihollistens ja Saulin käsistä/ ja sanoi:
Ps 18:2 MInä racastan sydämestäni sinua HERra/ minun woiman/ HERra minun callion/ minun linnan minun wapahtajan/ minun Jumalan/ minun wahan/ johonga minä turwan.
Ps 18:3 Minun kilpen/ ja minun autuudeni sarwi/ ja minun warjeluxen.
Ps 18:4 Minä kijtän ja rucoilen HERra/ nijn minä wapadetan wihollisistani.
Ps 18:5 Sillä cuoleman sitet owat käärinet minun ymbäri/ ja Belialin ojat peljätit minun.
Ps 18:6 Helwetin sitet käsitit minun/ ja cuoleman paulat ennätit minun.
Ps 18:7 Ahdistuxesani rucoilen minä HERra/ ja pargun minun Jumalani tygö/ nijn hän cuule minun äneni hänen Templistäns/ ja minun huuton hänen edesäns tule hänen corwijns.
Ps 18:8 MAa lijckui ja wapisi/ ja wuorten perustuxet lijcuit ja wärisit/ cosca hän wihastui.
Ps 18:9 Tomu suidzi hänen sieramistans/ ja culuttawa tuli hänen suustans/ nijn että se sieldä leimahti.
Ps 18:10 Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä oli hänen jalcains alla.
Ps 18:11 Hän astui Cherubimin päälle ja lensi/ ja hän lensi tuulden sijpein päällä.
Ps 18:12 Hänen majans ymbärillä oli pimeys/ ja musta paxu pilwi/ josa hän lymys oli.
Ps 18:13 Kirckaudest hänen edesäns hajoisit pilwet/ rakeilla ja leimauxilla.
Ps 18:14 Ja HERra jylisti taiwaisa/ ylimmäinen andoi pauhinans/ rakeilla ja leimauxilla.
Ps 18:15 Hän ambuis nuolens ja hajotti heitä/ hän iski cowat leimauxet/ ja peljätti heitä.
Ps 18:16 Ja nijn ilmestyit wetten culjut ja maan/ HERra sinun laitoxestas ja sinun sierames puhalluxesta ja cuorsamisesta.
Ps 18:17 HÄn lähetti corkeudesta ja haki minun/ ja weti minun ulos suurista wesistä.
Ps 18:18 Hän wapahti minun woimallisista wihollisistani/ minun wainollisistani/ jotca minua wäkewämmät olit.
Ps 18:19 Jotca minun ennätit tuscasani/ ja HERra tuli minun turwaxeni.
Ps 18:20 Ja hän wei minun lakialle/ hän temmais minun ulos: sillä hän mielistyi minuun.
Ps 18:21 HERra teke hywästi minun cohtani/ minun wanhurscaudeni peräst/ hän maxa minulle kätteni puhtauden perästä.
Ps 18:22 Sillä minä pidän HERran tiet/ ja en ole jumalatoin Jumalatani wastan.
Ps 18:23 Sillä caicki hänen oikeudens owat minun silmäini edes/ ja hänen käskyjäns en minä hyljä.
Ps 18:24 Waan olen wiatoin hänen edesäns/ ja wäldän syndiä.
Ps 18:25 Sentähden HERra costa minulle wanhurscaudeni perästä/ minun kätteni puhtauden perästä/ hänen silmäins edesä.
Ps 18:26 Pyhäin cansa sinä pyhä olet/ ja hywäin cansa hywä.
Ps 18:27 Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ ja nurjain cansa sinä nurja olet.
Ps 18:28 Sillä sinä autat radollista Canssa/ ja corkiat silmät sinä alennat.
Ps 18:29 Sillä minun kyntiläni sinä walaiset/ HERra minun Jumalan/ walaise minun pimeydeni.
Ps 18:30 SIllä sinun cauttas minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalasani minä carcan muurin ylidze.
Ps 18:31 Jumalan tiet owat wiattomat/ HERran puhet owat peratut/ hän on caickein kilpi/ jotca häneen uscaldawat.
Ps 18:32 Sillä cuca on Jumala/ paidzi HERra ? eli waha ilman meidän Jumalatam.
Ps 18:33 Jumala wyöttä minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaxi.
Ps 18:34 Hän teke minun jalcani nijncuin peurain/ ja asetta minua corkeudelle.
Ps 18:35 Hän opetta minun käteni sotiman/ ja käsiwarteni waskijousta wetämän.
Ps 18:36 JA sinä annoit minulle autuudes kilwen/ ja sinun oikia kätes wahwista minun. Ja coscas minun alennat/ nijn sinä teet minun suurexi.
Ps 18:37 Sinä teet minulle sian käydäxeni/ ettei minun candapääni liwistyis.
Ps 18:38 Minä ajan wihollisiani taca/ ja käsitän heitä/ ja en palaja ennencuin minä heitä hucutan.
Ps 18:39 Minä rundelen heitä/ ja ei he taida seiso minua wastan/ heidän täyty caatua minun jalcaini ala.
Ps 18:40 Sinä taidat minun walmista woimalla sotaan/ sinä taidat ne paiscata alas/ jotca owat minua wastan.
Ps 18:41 Sinä saatat minun wiholliseini pakeneman/ ja minä cadotan wainojan.
Ps 18:42 He huutawat/ waan ei ole auttajata/ HERra/ mutta ei hän wasta heitä.
Ps 18:43 Minä surwon heitä nijncuin maan tomun tuulen edesä/ ja heitän pois nijncuin logan raitilda.
Ps 18:44 SInä autat minua rijdaisesta Canssasta/ ja asetat pacanain pääxi/ Canssa palwele minua/ jota en minä tundenut.
Ps 18:45 Se cuuldele minua cuuliaisilla corwilla/ ja muucalaiset lapset ei minusta mitän woittanet.
Ps 18:46 Muucalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteisäns.
Ps 18:47 HERra elä/ ja kijtetty olcon minun wahan/ ja minun autuudeni Jumala olcon ylistetty.
Ps 18:48 Jumala joca minulle coston anda/ ja waati Canssat minun alani.
Ps 18:49 Joca minua autta wihollisistani/ ja corgotta minun nijstä/ jotca carcawat minua wastan/ sinä autat minua wääristä.
Ps 18:50 Sentähden minä kijtän sinua HERra pacanain seas/ ja weisan nimelles kijtoxen.
Ps 18:51 Joca suuren autuuden Cuningalles osotat/ ja teet hywästi woidellulles/ Dawidille ja hänen siemenellens ijancaickisest.

Vers. 21. Wanhurscaudeni ) se on/ en minä ole epätiedosta mitän alcanut/ waan olen pysynyt Jumalan sanasa/ ja olen sentähden kärsinyt mitä minun tuli kärsiä. Ja tämä on se wanhurscaus/ josta hän täsä puhu. Hän puhu myös täsä Christuxen personas/ joca oli puhdas ja ilman synnitä: muutoin ei ole yhtän ihmistä Jumalan edes puhdasta ja ilman synnitä/ jota Dawid myös idzestäns tunnusta/ Psal. 51: ja mualla.

 

XIX. Psalmi .

 

LAT. XVIII. ON ennustus Evangeliumist/ joca saarnatan coco mailmas/ v. 2.
caickinaisilla kielillä/ v. 4.
ja nijncuin Auringo paista/ lämmittä ja wirgotta caicki caikis/ v. 5.
nijn myös Evangeliumin oppi jocapaicas walista/ opetta/ lohdutta/ selittä ja puhdista sydämet/ v. 8.
rucoile synnin andexisaamisest/ ja että hänen rucouxens olis Jumalalle otollinen/ v. 15.

 

Ps 19:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 19:2 TAiwat ilmoittawat Jumalan cunnian/ ja wahwus julista hänen kättens tegot.
Ps 19:3 Päiwä sano päiwälle/ ja yö ilmoitta yölle.
Ps 19:4 Ei ole kieldä eikä puhetta/ cusa ei heidän änens cuulu.
Ps 19:5 Heidän nuorans käy ulos caickijn maihin/ ja heidän puhens mailman loppun asti/ Auringolle hän pani majan heisä.
Ps 19:6 Ja hän käy ulos cammiostans nijncuin ylkä/ ja riemuidze nijncuin Sangari tietä juostaxens.
Ps 19:7 Hän käy ylös taiwasten lopulda/ ja juoxe ymbärins haman sijhen loppun/ ja ei ole peitetty mitän hänen lämbymäns edestä.
Ps 19:8 HERran laki on wiatoin/ ja wirgotta sielut.
Ps 19:9 HERran todistus on wahwa/ ja teke yxikertaiset taitawaxi.
Ps 19:10 HERran käskyt owat oikiat/ ja ilahuttawat sydämet.
Ps 19:11 HERran käskyt owat kirckat/ ja walistawat silmät.
Ps 19:12 HERran pelco on puhdas/ ja pysy ijancaickisest/ HERran oikeudet owat todet/ caicki tyynni wanhurscat.
Ps 19:13 Ne owat callimmat culda/ ja caickein parast culda/ ja makemmat hunajata/ ja mesileipiä.
Ps 19:14 Sinun palwelias myös heidän cauttans neuwotan/ ja joca nijtä pitä/ hänellä on suuri palcka.
Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmärtä ? anna minulle andexi salaiset ricoxet.
Ps 19:16 Warjele myös palwelias ylpeistä ettei he minua hallidzis/ nijn minä olen wiatoin/ ja nuhtetoin suurest pahast tegost.
Ps 19:17 Kelwatcon sinulle minun suuni puhet/ ja minun sydämeni ajatuxet sinun edesäs.
Ps 19:18 HERra on minun wahan/ ja minun lunastajan.

XX. Psalmi .

 

LAT. XIX. ON callis Psalmi/ toiwotuxia täynäns/ josa jumaliset alammaiset rucoilewat Cuningans ja Esiwaldans edestä/ cosca hän sotaan hangidze/ wahwistaxens händä aiwoituxesans/ ja toiwottawat että Jumala cuulis hänen rucouxens/ suojelis händä ja annais hänelle woiton wihollisians wastan/ v. 2.
rohwaisewat händä että hän woitolla palajais/ ettei hän/ nijncuin wiholliset/ idzens turwa waunuijn ja hewoisijn/ waan HERran nimeen/ v. 7.

 

Ps 20:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 20:2 HERra cuulcon sinua hädäsäs/ Jacobin Jumalan nimi sinua warjelcon.
Ps 20:3 Hän lähettäkön sinulle apua Pyhästä/ ja Zionista sinua wahwistacon.
Ps 20:4 Hän muistacon caicki sinun ruocauhris/ ja sinun polttouhris olcon lihawat. Sela.
Ps 20:5 Hän andacon sinulle mitä sinun sydämes ano/ ja päättäkön caicki aiwoituxes.
Ps 20:6 Me kerscamme sinun awustas/ ja meidän Jumalam nimes/ me ylennäm meidän lippum/ HERra täyttäkön caicki sinun rucouxes.
Ps 20:7 Nyt minä tunnen HERran woideltuans auttawan/ ja händä cuulewan hänen pyhästä taiwastans/ hänen oikia kätens autta woimallisest.
Ps 20:8 Nämät uscaldawat rattaisijn ja oreihin/ mutta me muistam meidän HERram Jumalan nime.
Ps 20:9 He owat cukistetut ja langennet/ mutta me pystyällä seisomma.
Ps 20:10 Auta HERra/ Cuningas meitä cuulcan/ cosca me huudamme.

Vers. 7. Nyt minä tunnen ) se on jollei Jumala auta ja holho/ nijn meidän aiwoituxem owat turhat
v. 10. Cuningas ) se on/ Christus/ joca on Cuningas ja auttaja/ Psal. 24:10.