Psaltari .

CI. Psalmi .

 

LAT. C. Hallituxen cuwa/ jota caicki haldiat pitä jocapäiwä cadzeleman/ että he sen jälken heidän aiwoituxens/ neuwons ja työns asetaisit. Ja Propheta pane idzens cuwaxi/ nijncuin oikia Cuningas ja hallidzia/ v. 1.
joca palwelians pitä curituxes ja hywisä tawoisa/ ja ei kärsi huonesans wääriä ja pahoja palwelioita/ v. 4.
waan racasta totisia ja wacoja/ v. 6.
häwittä caicki jumalattomat ja pahantekiät/ v. 8.

 

Ps 101:1 Dawidin Psalmi. MInä weisan armosta ja oikeudesta/ ja sanon sinulle HERra kijtoxen.
Ps 101:2 Minä käytän minuni taitawast ja toimellisest nijtä cohtan/ jotca minun omani owat/ ja waellan uscollisest minun huonesani.
Ps 101:3 En minä ota paha asiata eteeni/ minä wihan wäärintekiöitä/ ja en salli heitä olla tykönäni.
Ps 101:4 Nurja sydän olcon minusta pois/ en minä kärsi paha.
Ps 101:5 Joca lähimmäistäns sala panettele/ sen minä hucutan/ en minä kärsi ylpeitä ja röyckiöitä.
Ps 101:6 Minun silmäni cadzowat uscollisia maan päällä/ että he asuisit minun tykönäni/ ja racastan hurscaita palwelioita.
Ps 101:7 Petollisia ihmisiä en minä pidä huonesani/ ei walehteliat menesty minun tykönäni.
Ps 101:8 Warahin minä hucutan caicki jumalattomat maasta/ häwittäxeni caickia pahointekiötä HERran Caupungista.

CII. Psalmi .

 

LAT. CI. CAtumusPsalmi/ josa Propheta hartast rucoile Jumalata/ cuuleman händä hänen hädäsäns ja tuscasans/ johonga hän syndeins tähden joutunut oli/ v. 1.
ja että Jumala muistais lupauxens/ ja auttais wiheljäistä Canssans endisellens/ että händä kijtetäisin/ ja Zion/ se on/ Christuxen waldacunda mailmas lewitettäisin ja suojellaisin/ v. 14.
walitta wiheljäisyttäns ja lyhyttä ikäns/ v. 18.
ylistä Jumalata hänen caickiwaldiaisudestans/ ja pane caiken toiwons hänen päällens/ v. 24.

 

Ps 102:1 Radollisen rucous/ cosca hän murehisans on/ ja hänen walituxens HERran eteen wuodatta.
Ps 102:2 HERra cuuldele minun rucouxeni/ ja anna minun parcuni tulla tygös.
Ps 102:3 Älä caswoas minulda peitä/ hädäsä callista corwas minun puoleeni/ cosca minä sinua rucoilen/ nijn cuuldele pian minua.
Ps 102:4 Sillä minun päiwäni owat culunet nijncuin sawu/ ja minun luuni owat poldetut nijncuin kekäle.
Ps 102:5 Minun sydämen on lyöty ja cuiwettunut nijncuin heinä/ nijn että minä myös unohdan minun leipäni syödä.
Ps 102:6 Minun luuni takistuwat tuscalla minun lihaani/ itkemisest ja huocamisesta.
Ps 102:7 Minä olen aewa nijncuin ruogonpäristäjä corwesa/ minä olen nijncuin Hyypiä häwitetyisä Caupungeisa.
Ps 102:8 Minä walwon ja olen nijncuin yxinäinen lindu caton päällä.
Ps 102:9 Jocapäiwä häwäisewät minun wiholliseni minua/ ja jotca minua syljeskelewät/ wannowat minun cauttani.
Ps 102:10 Sillä minä syön tuhca nijncuin leipä/ ja secoitan minun juoman itculla.
Ps 102:11 Sinun uhcauxes ja wihas tähden/ ettäs minun nostanut olet ja paiscannut maahan.
Ps 102:12 Minun päiwäni owat culunet nijncuin warjo/ ja minä cuiwetun nijncuin ruoho.
Ps 102:13 Mutta sinä HERra pysyt ijancaickisest/ ja sinun muistos sucucunnasta sucucundaan
Ps 102:14 Nouse sijs ja armahda Zionita/ sillä aica on händä armahta/ ja aica on tullut.
Ps 102:15 Sillä sinun palwelias halajawat sitä raketta/ ja näkisit mielelläns/ että hänen kiwens ja calckins walmit olisit.
Ps 102:16 Että pacanat HERra sinun nimes pelkäisit/ ja caicki Cuningat maan päällä sinun cunniatas.
Ps 102:17 Että HERra rakenda Zionin/ ja ilmandu hänen cunniasans.
Ps 102:18 Hän käändä idzens hyljättyiden rucousten puoleen/ ja ei cadzo heidän rucoustans ylön.
Ps 102:19 Sen pitä kirjoitettaman tulewaisille sucucunnille/ ja se Canssa cuin luodan/ pitä kijttämän HERra.
Ps 102:20 Sillä hän cadzele pyhästä corkeuxestans/ ja HERra näke taiwasta maan päälle.
Ps 102:21 Että hän cuule fangein huocauxet/ ja kirwotta cuoleman lapset.
Ps 102:22 Että he saarnawat HERran nime Zionis/ ja hänen kijtostans Jerusalemis.
Ps 102:23 Cosca Canssat coconduwat/ ja waldacunnat HERra palweleman.
Ps 102:24 Hän nöyryttä tiesä minun woimani/ hän lyhendä minun päiwäni.
Ps 102:25 Minä sanoin: minun Jumalan älä minua ota pois minun keski ijäsäni.
Ps 102:26 Sinun wuosicautes owat ijancaickiset/ sinä olet maan perustanut/ ja taiwat owat sinun käsialas.
Ps 102:27 Ne catowat/ mutta sinä pysyt/ ne caicki wanhenewat nijncuin waate/ ne muuttuwat nijncuin waate/ cosca sinä heitä muuttelet.
Ps 102:28 Mutta sinä pysyt nijncuins olet/ ja sinun wuotes ei lopu.
Ps 102:29 Sinun palweliais lapset pysywät/ ja heidän sikiäns sinun edesäs menestywät.

Vers. 19. Kirjoitettaman ) Että sijtä saarnataisin.
v. 25. Keski ijäsäni ) Ennencuin minä sen tiedängän eli huomaidzen.

 

CIII. Psalmi .

 

LAT. CII. TÄmä on callis KijtosPsalmi/ caickinaisten hengellisten ja ajallisten hywäin tecoin edestä/ v. 1.
Propheta osotta Jumalan loppumattoman hywyden ja laupiuden/ ( jotca hän wiheljäiselle ihmisen sugulle jocapäiwä näyttä ) monella caunilla sanalla ja wertauxella/ v. 6 neuwo Jumalan Engeleitä ja caickia luoduja/ nijn myös oma sieluans/ kijttämän Jumalata nijn monen hywän tegon edestä/ ja ei ikänäns nijtä unhottaman.

 

Ps 103:1 Dawidin Psalmi. KIitä HERra minun sielun/ ja caicki mitä minusa on/ hänen pyhä nimens.
Ps 103:2 Kijtä HERra minun sielun/ ja älä unohda mitä hywä hän minulle tehnyt on.
Ps 103:3 Joca sinulle caicki synnis anda andexi/ ja paranda caicki sinun ricoxes.
Ps 103:4 Joca sinun henges päästä turmeluxesta/ joca sinun cruuna armolla ja laupiudella.
Ps 103:5 Joca sinun suus ilolla täyttä/ että sinun nuorudes udistettaisin nijncuin Cotcan.
Ps 103:6 HERra saatta caikille wanhurscauden ja duomion/ jotca wääryttä kärsiwät.
Ps 103:7 Hän on tiens Mosexelle tiettäwäxi tehnyt/ Israelin lapsille hänen tecons.
Ps 103:8 Laupias ja armollinen on HERra/ kärsiwäinen ja aiwa hywä.
Ps 103:9 Ei hän aina rijtele/ eikä wihastu ijancaickisest.
Ps 103:10 Ei hän meidän syndeim peräst tee meille/ eikä costa meille pahain tecoim jälken.
Ps 103:11 Sillä nijn corkia cuin taiwas on maasta/ anda hän armons lisändyä nijlle/ jotca händä pelkäwät.
Ps 103:12 Nijn caucana cuin itä on lännestä/ sijrsi hän meistä pahat tecomme.
Ps 103:13 Nijncuin Isä armahta lastans/ nijn HERrakin armahta pelkäwäisiäns.
Ps 103:14 Sillä hän tietä mingäcaltainen teco me olemma/ hän muista meidän tomuxi.
Ps 103:15 Ihminen on eläisäns nijncuin ruoho/ hän cucoista nijncuin cuckainen kedolla.
Ps 103:16 Cosca tuuli käy sen päällidze/ nijn ei hän enä kestä/ eikä hänen sians tunne händä ensingän.
Ps 103:17 Mutta HERran armot ulottuwat ijancaickisest ijancaickiseen/ hänen pelkäwäistens päälle/ ja hänen wanhurscaudens lasten lapsijn.
Ps 103:18 Nijden tykönä jotca hänen lijttons pitäwät/ ja ajattelewat hänen käskyjäns/ nijtä tehdäxens.
Ps 103:19 HERra on walmistanut istuimens taiwasa/ ja hänen waldacundans hallidze caickia.
Ps 103:20 Kijttäkät HERra te hänen Engelins/ te wäkewät Sangarit/ jotca hänen käskyns toimitatte/ että hänen sanans äni cuultaisin.
Ps 103:21 Kijttäkät HERra caicki hänen sotawäkens/ te hänen palwelians/ jotca teette hänen tahtons.
Ps 103:22 Kijttäkät HERra caicki hänen työns/ caikisa hänen waldans paicoisa/ kijtä minun sielun HERra.
Vers. 9. Rijtele ) se on/ ei hän ole wihainen.

v. 14. Teco ) Cuinga heicko ja turha rakennus me olemma/ ja elämme lyhyäs ja wiheljäises elämäs.
v. 16. Eikä tunne ) Ei jää muisto/ eli jälke.

 

CIV. Psalmi .

 

LAT. CIII. PRopheta kijttä Jumalata/ joca caickiwaldiasta toimestans ja hywydestäns on caicki ihmellisest luonut/ taiwas/ maasa ja meresä/ ja wielä nijtä jocapäiwä hallidze ja woimasa pitä/ v. 1.
erinomaisest ylistä hän Jumalan hywyttä ja rackautta ihmisen sucua cohtan/ v. 13.
joiden caickein edestä me olemma welcapäät kijttämän ja ylistämän händä caickena meidän elinaicanam/ v. 27.

 

Ps 104:1 KIitä HERra minun sielun/ HERra minun Jumalan/ sinä olet sangen cunnialinen/ sinä olet caunis ja jalosti puetettu.
Ps 104:2 WAlkeus on sinun waattes/ jollas puetettu olet/ sinä lewität taiwat nijncuin waatten.
Ps 104:3 Sinä peität sen päälyxen wedellä/ sinä menet pilwisä nijncuin ratasten päällä/ ja käyt tuulen sijpein päällä.
Ps 104:4 Sinä teet Engelis tuulexi/ ja sinun palwelias liekidzewäisexi tulexi.
Ps 104:5 Sinä joca maan perustit perustuxens päälle/ pysymän ijancaickisest.
Ps 104:6 Sywydellä sinä händä peität nijncuin waattella/ ja wedet seisowat wuorilla.
Ps 104:7 Mutta sinun rangaistuxestas he pakenewat/ sinun jylinästäs he menewät pois.
Ps 104:8 Wuoret astuwat ylös ja laxot astuwat alas siallens/ johongas heitä perustanut olet.
Ps 104:9 Määrän sinä panit/ jota ei he käy ylidze/ eikä palaja maata peittämän.
Ps 104:10 Sinä annat lähtet laxoisa cuohua/ nijn että wedet mäkein wälidze wuotawat.
Ps 104:11 Että caicki eläimet medzäs joisit/ ja että pedot janons sammutaisit.
Ps 104:12 Heidän tykönäns istuwat taiwan linnut/ ja wisertäwät oxilla.
Ps 104:13 Sinä liotat wuoret ylhäldä/ sinä täytät maan hedelmällä/ jonga sinä saatat.
Ps 104:14 Sinä caswatat ruohot carjalle/ ja jywät ihmisten tarpexi/ tuottaxes leipä maasta.
Ps 104:15 Ja että wijna ihmisen sydämen ilahutta/ ja hänen caswons caunistu öljystä/ ja leipä wahwista ihmisen sydämen.
Ps 104:16 Että HERran puut nestestä täynnä olisit/ Libanonin Cedripuut/ jotca hän on istuttanut.
Ps 104:17 Siellä linnut pesiwät/ ja Haicarat hongisa asuwat.
Ps 104:18 Corkiat wuoret owat medzäwohten turwa/ ja kiwirauniot Caninein.
Ps 104:19 Sinä teet Cuun wuotta jacaman/ ja Auringo tietä lascuns.
Ps 104:20 Sinä teet pimeyden ja yö tule/ silloin caicki pedot lytiwät.
Ps 104:21 Nuoret Lejonit saalista kiljuwat/ ja heidän elatustans Jumalalda edziwät.
Ps 104:22 Mutta cosca Auringo coitta/ nijn he lymywät ja luolisans macawat.
Ps 104:23 Nijn mene myös ihminen hänen työhöns/ ja ascareillens ehtosen asti.
Ps 104:24 HERra cuin suuret ja monet owat sinun käsialas ? sinä olet caicki taitawast säätänyt/ ja maa on täynnäns sinun tawaratas.
Ps 104:25 TÄmä meri joca nijn suuri ja lawia on/ hänesä epälugut coikistelewat/ sekä isoit että pienet eläimet.
Ps 104:26 Siellä hahdet culjeskelewat/ sijnä walascalat owat/ jotcas tehnyt olet/ leikidzemän hänesä.
Ps 104:27 Caicki odottawat sinua/ ettäs heille andaisit ruan ajallans.
Ps 104:28 Coscas heille annat/ nijn he cocowat/ coscas kätes awat/ nijn he hywydellä rawitan.
Ps 104:29 Jos sinä caswos peität/ nijn he hämmästywät/ coscas otat heidän hengens pois/ nijn he huckuwat/ ja tomuxi tulewat jällens.
Ps 104:30 Sinä lasket sinun henges/ nijn he luoduxi tulewat/ ja sinä udistat maan muodon.
Ps 104:31 HERran cunnia on ijancaickinen HERralla on mielen noude käsialans puoleen.
Ps 104:32 Hän cadzahta maan päälle/ nijn se wapise/ hän rupe wuorijn/ nijn he suidzewat.
Ps 104:33 Minä weisan HERralle minun elinaicani/ ja kijtän minun Jumalatani nijncauwan cuin minä olen.
Ps 104:34 Ja minun puhen kelpa hänelle/ ja minä ihastun HERrasa.
Ps 104:35 Syndiset maalda lopetetan/ ja jumalattomat ei pidä sillen oleman/ kijtä HERra minun sielun/ Halleluja.

Vers. 16. HERran puut ) Cudzu hän ne jotca medzäs owat/ ja ei ole ihmisildä istutetut.

 

CV. Psalmi .

 

LAT. CIV. KIittä Jumalata hänen hywydens ja laupiudens edestä Canssans cohtan/ erinomaisest/ mitä hän Abrahamille ja hänen sucucunnallens tehnyt on/ jotca hän on omaxens walinnut/ ihmellisest lijttons perän johdattanut/ suojellut ja warjellut moninaises waarasa/ sijhenasti että hän woimallisella kädellä wei heitä luwattuun maahan/ ja andoi sen heille asuaxens/ v. 1.
joca aina pitä herättämän/ palweleman ja cuuleman händä/ v. 45.

 

Ps 105:1 KIittäkät HERra/ ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat hänen töitäns Canssoisa.
Ps 105:2 Weisatcat hänestä ja kijttäkät händä/ puhucat caikista hänen ihmeistäns.
Ps 105:3 Riemuitcat hänen pyhästä nimestäns/ iloitcan nijden sydämet/ jotca händä edziwät.
Ps 105:4 Kysykät HERra ja hänen woimans/ edzikät alati hänen caswons.
Ps 105:5 Muistacat hänen ihmellisiä töitäns/ jotca hän tehnyt on/ hänen ihmeitäns ja hänen sanans.
Ps 105:6 Te cuin oletta Abrahamin hänen palwelians siemen/ te Jacobin hänen walittuns lapset.
Ps 105:7 Hänbä on HERra meidän Jumalam/ hän duomidze caikesa mailmasa.
Ps 105:8 Hän muista hänen lijttons ijancaickisest/ sanans/ jonga hän on luwannut monelle tuhannelle sugulle.
Ps 105:9 Jonga hän teki Abrahamin cansa/ ja sen walan Isaachin cansa.
Ps 105:10 Ja sääsi sen Jacobille oikeudexi/ ja Israelille ijancaickisexi lijtoxi.
Ps 105:11 Ja sanoi: sinulle minä annan Canaan maan/ teidän perimisen arwan.
Ps 105:12 Cosca heitä wähä ja harwat olit/ ja muucalaiset hänesä.
Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssaan/ ja waldacunnasta toiseen Canssaan.
Ps 105:14 Ei hän sallinut yhtän ihmistä heitä wahingoitta/ ja rangais Cuningatkin heidän tähtens.
Ps 105:15 Älkät ruwetco minun woideltuihin/ ja älkät tehkö paha minun Prophetailleni.
Ps 105:16 Ja hän cudzui näljän maan päälle/ ja wei caiken leiwän waran pois.
Ps 105:17 Hän lähetti miehen heidän eteens/ Joseph orjaxi myytin.
Ps 105:18 He ahdistit hänen jalcans jalcapuuhun/ hänen ruumins täydyi raudois maata.
Ps 105:19 Sijhenasti että hänen sanans tuli/ ja HERran puhe coetteli hänen.
Ps 105:20 Nijn lähetti Cuningas ja päästi hänen/ Canssain päämies käski hänen lasketta.
Ps 105:21 Ja asetti hänen huonens herraxi/ ja caiken tawarans haldiaxi.
Ps 105:22 Opettaman pääruhtinaillens oma tahtons/ ja wanhemmillens taito.
Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ ja Jacob tuli muucalaisexi Hammin maalle.
Ps 105:24 Ja hän andoi Canssans sangen suurest caswa/ ja teki heitä wäkewemmäxi cuin heidän wihollisens.
Ps 105:25 Hän käänsi heidän sydämens wihaman hänen Canssans/ ja he tahdoit juonilla hänen palwelians paina alas.
Ps 105:26 Hän lähetti Mosexen hänen palwelians/ ja Aaronin/ jonga hän walidzi.
Ps 105:27 Ne teit hänen merckins heidän seasans/ ja hänen ihmens Hammin maalla.
Ps 105:28 Hän andoi pimeyden tulla/ ja sen pimeytti/ ja ei ollet he hänen sanoillens cuulemattomat.
Ps 105:29 Hän muutti heidän wetens werexi/ ja cuoletti heidän calans.
Ps 105:30 Heidän maans cuohutti hänestäns sammacoita/ heidän Cuningastens cammioisa.
Ps 105:31 Hän sanoi/ nijn turilat ja täit tulit heidän maans ärijn.
Ps 105:32 Hän andoi raket heille satexi/ tulen liekit heidän maallens.
Ps 105:33 Ja löi heidän wijnapuuns ja ficunapuuns/ ja hän särki puut heidän maans äris.
Ps 105:34 Hän sanoi/ nijn tulit parmat ja wapsaiset epälugut.
Ps 105:35 Ja he söit caicki ruohot heidän maaldans/ ja söit caiken heidän maans hedelmän.
Ps 105:36 Ja löi caicki esicoiset Egyptisä/ caicki heidän ensimäiset perillisens.
Ps 105:37 Ja hän wei heitä hopialla ja cullalla ulos/ ja ei ollut heidän sucucunnisans yxikän sairas.
Ps 105:38 Egypti iloidzi heidän lähtemisestäns/ sillä heidän pelcons oli tullut heidän päällens.
Ps 105:39 Hän lewitti pilwen werhoxi/ ja tulen yöllä heitä walistaman.
Ps 105:40 He anoit/ nijn andoi hän medzäcanat tulla/ ja hän rawidzi heitä taiwan leiwällä.
Ps 105:41 Hän awais callion/ nijn wesi wuoti sieldä/ että ojat juoxit cuiwaan erimaahan.
Ps 105:42 Sillä hän muisteli hänen pyhä sanans/ cuin hän Abrahamille hänen palweliallens puhunut oli.
Ps 105:43 Ja hän wei Canssans ilolla ulos/ ja hänen walittuns riemulla.
Ps 105:44 Ja andoi heille pacanain maan/ nijn että he Canssain hywydet omistit heillens.
Ps 105:45 Että he pidäisit hänen oikeuttans/ ja hänen Lakins kätkisit. Halleluja.

CVI. Psalmi .

 

LAT. CV. KIitos/ josa wanhoista Historjista tiettäwäxi tehdän/ cuinga Jumala on joca aica hänen Canssans Judalaisia rangaisnut/ heidän epäuscons/ luopumisens/ epäjumalan palweluxens ja muiden syndeins tähden/ v. 1.
ja taas armahtanut nijtä/ osottanut hywydens/ ja muistanut hänen lijttons/ v. 8.
caikille catuwaisille opixi/ että jos he nöyryttäwät idzens/ oikialla catumuxella ja parannuxella/ nijn Jumala on heille armollinen/ ja anda heidän syndins andexi/ v. 47.

 

Ps 106:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
Ps 106:2 Cuca taita puhua HERran suuria töitä/ ja ylistä caickia hänen kijtettäpiä tecojans ?
Ps 106:3 Autuat owat jotca käskyn pitäwät/ ja aina oikein tekewät.
Ps 106:4 HERra muista minua sen armos peräst/ jongas Canssalles luwannut olet/ osota meille apus.
Ps 106:5 Että me näkisim walittuides menestyxen/ ja iloidzisim/ että sinun Canssas menesty/ ja kerscaisim meitäm sinun perimises cansa.
Ps 106:6 Me teim syndiä meidän Isäim cansa/ me teim wäärin ja olemma ollet jumalattomat.
Ps 106:7 Ei meidän Isäm tahtonet ymmärtä Egyptis sinun ihmeitäs/ eikä muistanet sinun suurta laupiuttas/ ja olit meren tykönä tottelemattomat/ nimittäin/ punaisen meren tykönä
Ps 106:8 Mutta hän autti heitä hänen nimens tähden/ nijn että hän woimans osotti.
Ps 106:9 Ja hän uhcais punaista merta/ nijn se cuiwi/ ja wei heitä sywyden läpidze/ nijncuin corwesa.
Ps 106:10 Ja wapahti heitä nijden käsistä/ jotca heitä wihaisit/ ja lunasti heitä wihollistens käsistä.
Ps 106:11 Ja wedet upotit heidän wainollisens/ nijn ettei yxikän eläwäxi jäänyt.
Ps 106:12 Silloin he uscoit hänen sanans/ ja weisaisit hänen kijtoxens.
Ps 106:13 Mutta he unhotit pian hänen hywät työns/ ja ei odottanet hänen neuwons.
Ps 106:14 Ja he kiehuit himosa corwesa/ ja kiusaisit Jumalata erimaasa.
Ps 106:15 Mutta hän andoi heille heidän anomisens/ ja lähetti heille kyllä/ sijhenasti että he ilgoitit.
Ps 106:16 Ja he carcaisit Mosesta wastan leirisä/ Aaronita HERran pyhä wastan.
Ps 106:17 Maa aukeni ja nieli Dathanin/ ja peitti Abiramin joucon.
Ps 106:18 Ja tuli syttyi heidän joucoisans/ ja liecki poltti jumalattomat.
Ps 106:19 He teit wasican Horebis/ ja cumarsit walettua cuwa.
Ps 106:20 Ja he muuttelit heidän cunnians härjän muoton/ joca heiniä syö.
Ps 106:21 He unhotit Jumalan heidän wapahtajans/ joca oli nijn suuria töitä tehnyt Egyptis.
Ps 106:22 Ihmeitä Hammin maalla/ ja hirmuisia töitä punaisesa meresä.
Ps 106:23 Ja hän sanoi heitä hucuttawans/ ellei Moses hänen walittuns sitä rangaistusta estänyt olis/ kääten hänen hirmuisuttans/ ettei hän ratki heitä cadottanut.
Ps 106:24 Ja he cadzoit sen carskin maan ylön/ eikä usconet hänen sanans.
Ps 106:25 Ja napisit heidän majoisans/ eikä ollet cuuliaiset HERran änelle.
Ps 106:26 Ja hän nosti kätens heitä wastan/ maahan lyödäxens heitä corwesa.
Ps 106:27 Ja heittäxens heidän siemenens pacanain secaan/ ja hajottaxens heitä maacundijn.
Ps 106:28 Ja he ryhdyit BaalPeorijn/ ja söit cuolluitten epäjumalitten uhreista.
Ps 106:29 Ja wihoitit hänen heidän töilläns/ nijn julmistui myös rangaistus heidän secaans.
Ps 106:30 Nijn Pinehas astui edes/ ja lepytti sen asian/ nijn rangaistus lackais.
Ps 106:31 Ja se luettin hänelle wanhurscaudexi/ sugusta sucuun ijancaickisest.
Ps 106:32 Ja he wihoitit hänen rijtaweden tykönä/ ja waiwaisit Mosesta pahoin.
Ps 106:33 Sillä he saatoit murhellisexi hänen sydämens/ nijn että hän sanoisans exyi.
Ps 106:34 Eikä he hucuttanet nijtä pacanoita/ cuin HERra cuitengin heille käskenyt oli.
Ps 106:35 Waan secoitit heitäns pacanain secaan/ ja opit heidän töitäns.
Ps 106:36 Ja palwelit heidän epäjumalitans/ ne yllytit heitä pahennuxijn.
Ps 106:37 Ja he uhraisit heidän poicans ja tyttärens perkeleille.
Ps 106:38 Ja wuodatit wiattoman weren/ heidän poicains ja tytärdens weren/ jotca he uhraisit Cananerein epäjumalille/ nijn että maa weren wigoista turmeltin.
Ps 106:39 Ja hieroit heitäns omisa töisäns/ ja teit huoria heidän tegoisans.
Ps 106:40 Nijn julmistui HERran wiha Canssans päälle/ ja hän cauhistui hänen perimistäns.
Ps 106:41 Ja hyljäis ne pacanoitten käsijn/ että ne wallidzit heitä/ jotca heitä wihaisit.
Ps 106:42 Ja heidän wihollisens ahdistit heitä/ ja he painettin heidän kättens ala.
Ps 106:43 Hän monaist heitä pelasti/ mutta he wihoitit hänen neuwoillans/ ja he wähenit pahain tecoins tähden.
Ps 106:44 Ja hän näki heidän tuscans/ cosca hän heidän walituxens cuuli.
Ps 106:45 Ja muisti hänen lijttons/ cuin hän heidän cansans tehnyt oli/ ja catui sitä suurest laupiudestans.
Ps 106:46 Ja andoi heidän armon löytä caickein edes/ cuin heitä fanginnet olit.
Ps 106:47 Auta meitä HERra meidän Jumalam/ ja coco meitä pacanoista/ että me kijttäisim sinun pyhä nimes/ ja kehuisim sinun kijtostas.
Ps 106:48 Kijtetty olcon HERRA Israelin Jumala/ ijancaickisudesta nijn ijancaickisuteen/ ja sanocan caicki Canssa/ Amen/ Halleluja.

Vers. 25. Eikä ollet cuuliaset ) Nimittäin/ Mosexelle ja Aaronille.

 

CVII. Psalmi .

 

LAT. CVI. NEuwo nijtä jotca owat hädäsä/ nijncuin köyhydes/ wiheljäisydes/ v. 1.
fangiudes/ v. 10.
taudis/ v. 17.
myrskys merellä/ v. 23.
jotca waiwatan callilla ajalla/ v. 33.
sodalla/ ja wäkiwallalla/ v. 39.
rucoileman HERra hädäsäns/ ja saaman awun tuscasa/ jonga edest heidän pitä händä kijttämän ja ylistämän ijancaickisest.

 

Ps 107:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest.
Ps 107:2 Sanocat te/ jotca oletta HERran cautta lunastetut/ jotca hän on tuscasta wapahtanut.
Ps 107:3 Ja jotca hän on maacunnasta coonnut/ idästä ia lännestä/ pohjaisesta ja etelästä.
Ps 107:4 Jotca exyxis waelsit corwesa umbi tietä/ ja ei löytänet Caupungita asuaxens.
Ps 107:5 Nälkäiset ja janowaiset/ ja heidän sieluns waipui.
Ps 107:6 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän pelasti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:7 Ja wei heitä oikiata tietä/ että he menit asuin Caupungijn.
Ps 107:8 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edestä/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:9 Että hän rawidze janowaisen sielun/ ja täyttä isowaisen sielun hywydellä.
Ps 107:10 JOtca istuwat pimeis ja cuoleman warjos/ fangitut ahdistuxes ja raudasa.
Ps 107:11 Että he olit Jumalan käskyä wastan cowacorwaiset/ ja olit häwäisnet ylimmäisen Lain.
Ps 107:12 Sentähden täyty heidän sydämens onnettomudella waiwatta/ nijn että he langeisit/ ja ei kengän heitä auttanut.
Ps 107:13 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:14 Ja wei heitä pimeydest ulos ja cuoleman warjosta/ ja särki heidän sitens.
Ps 107:15 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edestä/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:16 Että hän särke waskiportit/ ja ricko raudaiset salwat.
Ps 107:17 HUllut jotca rangaistin heidän ylidzekäymisens tähden/ ja heidän syndeins tähden.
Ps 107:18 Että heidän sieluns ilgotti caicke ruoca/ ja sait cuolintautins.
Ps 107:19 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:20 Hän lähetti sanans ja paransi heitä/ ja peasti heitä/ ettei he cuollet.
Ps 107:21 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edest/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:22 Ja uhratcan kijtosuhri/ ja luetelcan hänen tecons ilolla.
Ps 107:23 JOtca haaxilla meres waeldawat/ ja asians toimittawat suurilla wesillä.
Ps 107:24 He owat tundenet HERran tegot/ ja hänen ihmeitäns sywydes.
Ps 107:25 Cuin hän sanoi/ ja paisutti suuren ilman/ joca allot nosti.
Ps 107:26 Nijn he menit ylös taiwasta cohden/ ja menit sywyten asti/ että heidän sieluns ahdistuxest epäili.
Ps 107:27 Että he horjuit ja hoipertelit nijncuin juopunet/ ja ei sillen neuwo tietänet.
Ps 107:28 Ja he huusit HERra heidän tuskisans/ ja hän autti heitä heidän hädistäns.
Ps 107:29 Ja hän hillidzi cowan ilman/ että allot heitäns asetit.
Ps 107:30 Ja he tulit iloisexi/ että tyweni/ ja hän wei heitä satamaan heidän mielens jälken.
Ps 107:31 Kijttäkän he sijs HERra hänen laupiudens edest/ ja hänen ihmeittens tähden/ jotca hän ihmisten lasten cohtan teke.
Ps 107:32 Ja ylistäkän händä Canssain seuracunnisa/ ja kijttäkän händä wanhimbain seas.
Ps 107:33 JOiden ojat cuiwit/ lähtet wuotamasta lackaisit.
Ps 107:34 Ettei hedelmällinen maa mitän candanut/ heidän pahudens tähden/ jotca sijnä asuit.
Ps 107:35 Ja se cuin cuiwa oli/ sen hän taas wetisexi teki/ ja cuiwan maan wesilähteixi.
Ps 107:36 Ja asetti sinne isowaiset/ walmistaman sijhen Caupungita/ josa he asuisit.
Ps 107:37 Ja pellot kylwäisit/ ja wijnapuita istutaisit/ ja wuosittain hedelmän saisit.
Ps 107:38 Ja hän siunais heitä/ enändämän sangen heitäns/ ja andoi heille paljo carja.
Ps 107:39 JOtca alaspainetut ja sortut olit pahoilda/ jotca heitä waatinet ja waiwannet olit.
Ps 107:40 Cosca ylöncadze päämiesten päälle wuodatettu oli/ ja caicki maa exyxis ja autiana oli.
Ps 107:41 Ja hän warjeli köyhä radollisudesta/ ja enänsi hänen sucuns nijncuin lauman.
Ps 107:42 Näitä wanhurscat näkewät ja iloidzewat/ ja jocainen paha suu pitä tukittaman.
Ps 107:43 Cuca on taitawa/ ja näitä kätke ? nijn he astaidzewat cuinga monet hywät tegot HERra osotta.

Vers. 4. Ensimäiset owat köyhät ja wiheljäiset/ joilla ei ole coto eli cartanota/ ja ei tiedä mitä heidän tekemän pitä.
v. 10. Toiset owat/ jotca pahan tecons tähden fangeuxella waiwatan/ ja Jumalan awulla pelastetan.
v. 17. Colmannet owat tyhmät/ se on/ jotca ei pelkä Jumalata/ ja synnisä eläwät/ sairaudella widzatan/ ja tulewat terwexi/ ja ei cuole.
v. 23. Neljännet owat/ jotca meren hädäsä tulewat autetuxi.
v. 33. Wijdennet/ jotca wahingollisella ilmalla waiwatan/ ja saawat saten ja hedelmän jällens.
v. 39. Cuudennet owat/ jotca tylyillä ja metelillä widzatan/ ja rauhan ja sowinnon saawat jällens.
v. 43. kätke ) ajattele ja teke sitä.

 

CVIII. Psalmi .

 

LAT. CVII. Tämä Psalmi on jalo kijtos/ josa Psalmista ylistä Jumalan totutta ja laupiutta/ ja rucoile hänen olla hädän aicana läsnä/ v. 2.
ja että hän olis hänelle awullinen wihollisia wastan/ ja wahwistais waldacundans ymbäriolewaisi Canssoja wastan/ v. 6.

 

Ps 108:1 Psalmi Dawidin weisu.
Ps 108:2 JUmala/ minun sydämen on walmis/ minä weisan ja kijtän/ ja myös minun cunnian.
Ps 108:3 Nouse Psaltari ja Candele/ minä nousen warahin.
Ps 108:4 Sinua HERra minä kijtän Canssain seas minä weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
Ps 108:5 Sillä sinun armos ulottu nijn lewiäldä cuin taiwas on/ ja sinun totudes nijn lewiäldä cuin pilwet käywät.
Ps 108:6 Corgota sinuas Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caiken maan ylidze.
Ps 108:7 Että sinun rackat ystäwäs wapaxi tulisit/ auta oikialla kädelläs/ ja cuuldele minua.
Ps 108:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on myös minun/ ja Ephraim on minun pääni wäkewys/ Juda on minun päämiehen.
Ps 108:10 Moab on minun pesinastian/ minä wenytän kengäni Edomin päälle/ Philisterein ylidze minä ihastun.
Ps 108:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca wie minua Edomijn ?
Ps 108:12 Etkös Jumala sitä tee ? joca meitä heittänyt olet pois. Ja et mene ulos Jumala meidän sotawäkem cansa ?
Ps 108:13 Saata meille apua tuskisam: sillä ihmisten apu on turha.
Ps 108:14 Jumalasa me teem urhollisia töitä/ ja hän polke meidän wihollisem alas.

Vers. 2. Cunnian ) se on/ minun candelen/ jolla minä sinua cunnioitan.

 

CIX. Psalmi .

 

LAT. CVIII. CHristus walitta pettäjätäns Judat/ ja uscomattomia Judalaisia/ v. 1.
uhca ja sadatta heille caickinaista rangaistusta/ että he händä ja hänen Ewangeliumitans nijn cowan wainowat/ v. 6.
rucoile Jumalata/ armons ja laupiudens tähden/ händäns auttaman/ v. 20.
nijn hän tahto kijttä händä sijtä ijancaickisest.

 

Ps 109:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 109:2 JUmala minun kijtoxen/ älä waickene: sillä he owat heidän jumalattoman ja pettäwäisen suuns awannet minua wastan/ ja puhuit minua wastan wieckalla kielellä.
Ps 109:3 Ja he puhuwat alati myrkyllisest minua wastan/ ja sotiwat minua wastan ilman syytä.
Ps 109:4 Että minä heitä racastan/ owat he minua wastan/ mutta minä rucoilen.
Ps 109:5 He osottawat minulle paha hywän edestä/ ja wiha rackauden edestä.
Ps 109:6 Aseta jumalattomat hänen päällens/ ja perkele seisocan hänen oikialla kädelläns.
Ps 109:7 Joca hänens sijtä sanasta opetta anda/ sen elämä olcon jumalatoin/ ja hänen rucouxens olcon syndi.
Ps 109:8 Olcon hänen päiwäns harwat/ ja hänen wircans ottacon toinen.
Ps 109:9 Hänen lapsens olcon orwoit/ ja hänen emändäns leski.
Ps 109:10 Käykän hänen lapsens culkiana/ ja kerjätkän/ ja edzikän elatuxens radollisudes.
Ps 109:11 Caicki mitä hänellä on corcorahainen ottacon/ ja muucalaiset repikän hänen hywydens.
Ps 109:12 Älkön kengän hänelle hywä tehkö/ eikä yxikän armahtaco hänen orwojans.
Ps 109:13 Hänen sucuns olcon häwitetyt/ heidän nimens olcon toises polwes pyhitty pois.
Ps 109:14 Hänen Isäins pahat tegot tulcon muistoxi HERran edes/ ja hänen äitins syndi ei pidä pyhittämän pois.
Ps 109:15 Olcon ne alati HERran caswon edes/ ja huckucon heidän muistons maan pääldä.
Ps 109:16 Ettei hänellä ensingän laupiutta ollut/ waan wainois radollista ja köyhä/ ja murhellista tappaxens.
Ps 109:17 Ja hän tahdoi kirousta saada/ sen myös pitä hänelle tuleman/ ei hän tahtonut siunausta/ sen pitä myös hänestä cauwas ercaneman.
Ps 109:18 Ja hän puki kirouxen päällens nijncuin paitans/ ja se meni hänen sisällyxijns nijncuin wesi/ ja hänen luihins nijncuin öljy.
Ps 109:19 Se olcon hänelle nijncuin waate/ jolla hän werhotan/ ja nijncuin wyö/ jolla hän aina idzens wyöttä.
Ps 109:20 Aiwa näin tapahtucon heille HERralda/ jotca owat minua wastan/ ja puhuwat pahoin minun sieluani wastan.
Ps 109:21 Mutta sinä HERra/ HERra ole minun cansani sinun nimes tähden/ sillä sinun armos on minun turwan/ pelasta minua.
Ps 109:22 Minä olen köyhä ja radollinen/ minun sydämen on särjetty minusa.
Ps 109:23 Minä menen pois nijncuin warjo/ joca ajetan pois/ ja pudistetan ulos nijncuin cascat.
Ps 109:24 Minun polweni owat heicot paastosta/ ja minun lihan on laiha/ ja ei ole ensingän lihawutta.
Ps 109:25 Ja minun täyty olla heidän pilckans/ cosca he minun näkewät/ nijn he päätäns pudistawat.
Ps 109:26 Auta minua HERra minun Jumalan/ auta minua sinun armos perästä.
Ps 109:27 Että he tundisit sen sinun kädexes/ ja että sinä HERra sen teet.
Ps 109:28 Cosca he sadattawat/ nijn siuna sinä/ cosca he carcawat minua wastan/ nijn tulcon he häpiään/ mutta sinun palwelias iloitcan.
Ps 109:29 Olcon minun wainolliseni häwäistyxellä puetetut/ ja olcon häpiälläns werhotut nijncuin hamella.
Ps 109:30 Minä kijtän suurest HERra minun suullani/ ja ylistän händä monen seas.
Ps 109:31 Sillä hän on köyhän oikialla kädellä/ auttamas händä nijstä jotca hänen sieluans duomidzewat.

Vers. 6. Aseta jumalattomat ) heidän oppins/ elämäns ja rucouxens olcon turha ja tyhjä.
v. 7. hänen rucouxens ) Ei se rucous joca uscosa tapahtu catuwaisella sydämellä/ waan ulcocullattu rucous/ jotca rucoilewat Jumalan otta rangaistusta pois/ ja pysywät cuitengin synnisä/ sencaltaisia rucouxia ei Jumala cuule/ waan nijden cautta närkästy ja kehoitetan wihaan/ Esa. 29:13. & 58:2.9. Esa. 59:2.
v. 10. Culkiana ) Tämä ennustus on wiheljäisis Judalaisis täytetty/ jotca nyt culkewat caikis maacunnis muiden orjuden alla/ ja ei ole heillä cusa he asua saawat.
v. 16. Ettei ) Syy/ että Christus uhca heille ajallista ja ijancaickista rangaistusta/ ei että Jumala ijancaickisest on Judast ja Judan Canssa aicoinut cadotta/ waan cuin täsä on: että he ilman laupiutta nijn julmast wainoisit wiatoinda Christusta cuoleman asti/ joca oli tullut heidän ja caickein ihmisten autuuden tähden. Matth. 23:37. Jerusalem/ Jerusalem/ sinä joca tapat Prophetat etc. Toinen syy/ että he tahdoit kirousta/ se on/ ei he tundenet edzicons aica/ waan cadzoit Jumalan neuwon heidän autuudestans ylön/ pilckaisit sitä/ ja pysyit sencaltaises ylöncadzes loppun asti/ sentähden rangaise heitä Jumala ijancaickisella cadotuxella ja cawahtamisexi ilmoitti Jumalan poica heille aica ennen/ joca nijncuin totinen Jumala kyllä tiesi/ että he sencaltaisen synnin teit ja sijnä pysyit. Nijn on tämä Psalmi ei ainoastans RucousPsalmi/ waan enä ennustus Judalaisten ja Judaxen langemisest ja cadotuxest/ nijncuin myös Petari Apostoli sen sixi pitä/ Act. 1:8.

 

CX. Psalmi .

 

LAT. CIX. JAlo ennustus Christuxest ja hänen waldacunnastans/ joca Zionist alca ja lewiä haman mailman ären/ v. 1.
Christuxen pappeudest/ johonga Jumala hänen on corgottanut/. 4. hänen cuolemastans/ nousemisestans cuolluista ja taiwaseen astumisestans/ että hän corgotetan Jumalan oikialle kädelle/ ja woitta caicki wihollisens/ v. 5.

 

Ps 110:1 HERra sanoi minun HERralleni: istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen sinun wihollises sinun jalcais astinlaudaxi.
Ps 110:2 HERra lähettä sinun waldacunnas waldican Zionista/ wallidze sinun wihollistes seas.
Ps 110:3 Sinun woitostas sinun Canssas mielelläns sinulle uhra pyhisä caunistuxisa/ sinun lapses synnytetän sinulle nijncuin caste amuruscosta.
Ps 110:4 HERra on wannonut/ ja ei cadu sitä/ sinä olet Pappi ijancaickisest/ Melchisedechin säädyn jälken.
Ps 110:5 HERra sinun oikialla kädelläs muserta Cuningaita/ hänen wihans aicana.
Ps 110:6 Hän duomidze pacanoitten seas/ hän teke suuret tapot/ hän muserta suurden maacundain päät.
Ps 110:7 Hän juo ojasta tiellä/ sentähden corgotta hän pääns.

Vers. 7. Ojasta ) hän cuole ja nouse jällens cuolluista.

 

CXI. Psalmi .

 

LAT. CX. ON KijtosPlalmi Judan Canssalle kirjoittetu weisatta Pääsiäis juhlana/ sillä ylistä Jumalan cunniata/ wanhurscautta ja totutta/ että hän lijttons heidän cansas tehnyt oli/ ja heitä caickinaisella hywydellä runsast siunannut/ v. 1.
sillä HERran pelco ja Christillinen elämä on totinen taito/ v. 10.

 

Ps 111:1 Halleluja. MInä kijtän HERra caikesta sydämestäni hurscasten neuwos ja seuracunnasa.
Ps 111:2 Suuret owat HERran tegot/ joca nijstä otta waarin/ hänelle on nijstä sula riemu.
Ps 111:3 Mitä hän asetta se on cunniallinen ja jalo/ ja hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest.
Ps 111:4 Hän on säätänyt ihmeittens muiston/ armollinen ja laupias HERra.
Ps 111:5 Hän anda ruan pelkäwäisillens/ hän muista lijttons ijancaickisest.
Ps 111:6 Hän anda ilmoitta Canssallens wäkewydens tegot/ andaxens heille pacanain perimisen.
Ps 111:7 Hänen kätens tegot owat totuus ja oikeus/ caicki hänen käskyns owat toimelliset.
Ps 111:8 Ne pysywät wahwana aina ja ijancaickisest/ ja tapahtuwat uscollisest ja cohtullisest.
Ps 111:9 Hän lähetti Canssallens lunastuxen/ hän lupa hänen lijttons pysymän ijancaickisest/ pyhä ja hirmuinen on hänen nimens.
Ps 111:10 HERran pelco on taidon alcu/ se on hywä ymmärrys/ joca sen peräst teke/ hänen kijtoxens pysy ijancaickisest.

CXII. Psalmi .

 

LAT. CXI. ON OpetusPsalmi/ joca opetta misä totinen autuus ja hywys on täsä mailmas/ nimittäin/ että me oikein pelkäm ja palwelem Jumalata/ eläm HERran käskyn perästä/ ahkeroidzem laupiuden töillä seurata hänen tapans/ v. 1.
joca tämän teke/ hän jalost siunatan/ v. 6.
jumalattomat cadehtiwat sitä/ ja ei menesty/ v. 10.

 

Ps 112:1 Halleluja. AUtuas on se cuin pelkä HERra/ joca hänen käskyjäns sangen himoidze.
Ps 112:2 Hänen siemenens on waldias maan päällä/ hurscasten sugut siunatan.
Ps 112:3 Rickaus ja runsaus on hänen huonesans/ ja hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest.
Ps 112:4 Hurscaille coitta walkeus pimeis/ armolliselda/ laupialda ja wanhurscalda.
Ps 112:5 Autuas on se cuin laupias on/ ja mielelläns laina/ ja sowitta nijn asians ettei hän kenengän tee wääryttä.
Ps 112:6 Sillä hän pysy ijancaickisest/ ei wanhurscas ikänäns unhoteta.
Ps 112:7 Cosca rangaistus tule/ nijn ei hän pelkä/ hänen sydämens uscalda lujasti HERran päälle.
Ps 112:8 Hänen sydämens on wahwistettu ja ei pelkä/ sijhenasti cuin hän näke ilons wihollisistans.
Ps 112:9 Hän hajotta ja anda waiwaisten/ hänen wanhurscaudens pysy ijancaickisest/ hänen sarwens corgotetan cunnialla.
Ps 112:10 Jumalatoin näke sen ja närkästy/ hän pureskele hambaitans ja näändy/ sillä mitä jumalattomat halajawat/ se tyhjäxi tule.

Vers. 4. Walkeus ) se on/ onni ja autuus hädäsä.

 

CXIII. Psalmi

 

LAT. CXII. NEuwo caickia Jumalan palwelioita ahkerast ylistämän ja kijttämän Jumalata Caickiwaldiasta/ surun ja murhen edest/ jonga hän jocapäiwä pitä köyhist ja radollisist/ v. 1.
erinomaisest/ että hän corgotta heitä tomusta/ v. 8.
autta hedelmättömiä pilcastans ja pane cunniaan/ v. 10.

 

Ps 113:1 Halleluja. KIjttäkät HERra/ kijttäkät te HERran palweliat/ kijttäkät HERran nime.
Ps 113:2 Kijtetty olcon HERran nimi/ nyt ja ijancaickisest.
Ps 113:3 Auringon coitosta hänen laskemisens asti/ olcon HERran nimi kijtetty.
Ps 113:4 HERra on corkia ylidze caickein pacanain/ ja hänen cunnians käy nijn lewiäldä cuin taiwas on.
Ps 113:5 Cuca on nijncuin HERra meidän Jumalam ? joca nijn corkialla asu ?
Ps 113:6 Ja cuitengin cadzo alimmaisia/ taiwasa ja maasa.
Ps 113:7 Joca köyhän tomusta ylendä/ ja waiwaisen logasta corgotta.
Ps 113:8 Istuttaxens händä päämiesten siwuun/ ja hänen Canssans päämiesten siwuun.
Ps 113:9 Joca hedelmättömät saatta huoneseen asuman/ että hän riemuisexi lasten äitixi tule. Halleluja.

CXIV. Psalmi .

 

LAT. CXIII. KIitos/ jaloin ihmetten ja tunnustähtein edestä/ cuin Jumala teki Israelin lapsille/ cosca hän johdatti heitä Egyptistä/ v. 1.
punaisen meren ja Jordanin läpidze/ v. 3.
wuoret wapisit/ cosca hän pyhät käskyns andoi/ v. 6.
ja wedet juoxit calliosta/ v. 8.
jotca caicki ilmoittawat meille Jumalan Caickiwaldian woiman ja wäen.

 

Ps 114:1 CUin Israel Egyptist läxi/ Jacobin huone muucalaisesta Canssasta.
Ps 114:2 Nijn Juda tuli hänen Pyhäxens/ Israel hänen wallaxens.
Ps 114:3 Sen meri näki ja pakeni/ Jordani palais tacaperin.
Ps 114:4 Wuoret hyppäisit nijncuin oinat/ ja cuckulat nijncuin nuoret lambat.
Ps 114:5 Mikä sinun oli meri/ ettäs pakenit ? ja sinä Jordani/ ettäs palaisit tacaperin ?
Ps 114:6 Te wuoret että te hyppäisitte nijncuin oinat/ te cuckulat nijncuin nuoret lambat ?
Ps 114:7 HERran edesä wapisi maa/ Jacobin Jumalan edesä.
Ps 114:8 Joca calliot muutta wetisixi merixi/ ja kiwen wesilähtexi.

CXV. Psalmi .

 

TÄsä tunnusta Dawid woiton ja pelastuxen tulewan Jumalalda/ ja ei yhdeldäkän ihmisen awulda/ v. 1.
osotta mikä eroitus on oikian ja eläwän Jumalan/ ja pacanain myckäin epäjumalain wälillä/ v. 3.
ja että epäjumalain palweliat owat heidän caltaisens/ v. 8.
neuwo Israelin Canssa ja coco Jumalan seuracunda/ toiwoman ainoaan ja oikiaan Jumalaan/ v. 9.
iloidze/ että Jumala nijtä jotca händä rucoilewat siuna yldäkylläisest/ v. 12.
ja sentähden seuracunnaldans ylistetän ja cunnioitetan/ v. 17.

 

Ps 115:1 EI meille HERra/ ei meille/ waan sinun nimelles anna cunnia/ sinun armos ja totudes tähden.
Ps 115:2 Mixi pacanat sanowat: cusa on nyt heidän Jumalans ?
Ps 115:3 Mutta meidän Jumalam on taiwasa/ mitä ikänäns hän tahto/ sitä hän teke.
Ps 115:4 Waan heidän epäjumalans owat hopia ja culda/ ihmisten käsillä tehdyt.
Ps 115:5 Heillä on suu ja ei puhu/ heillä owat silmät ja ei näe.
Ps 115:6 Heillä owat corwat/ ja ei cuule/ heillä owat sieramet ja ei he haista.
Ps 115:7 Heillä owat kädet ja ei rupe/ heillä owat jalat ja ei käy/ ja ei puhu heidän curcustans.
Ps 115:8 Jotca nijtä tekewät/ he owat heidän caltaisens/ ja caicki jotca heihin uscaldawat.
Ps 115:9 Mutta Israel toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:10 Aaronin huone toiwocan HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:11 Jotca HERra pelkäwät toiwocan myös HERran päälle/ hän on heidän apuns ja kilpens.
Ps 115:12 HERRA muista meitä ja siuna meitä/ hän siuna Israelin huonen/ hän siuna Aaronin huonen.
Ps 115:13 Hän siuna ne cuin HERra pelkäwät/ sekä pienet että suuret.
Ps 115:14 HERRA siunatcon teitä enämmin ja enämmin/ teitä ja teidän lapsian.
Ps 115:15 Te oletta HERran siunatut/ joca taiwan ja maan on tehnyt.
Ps 115:16 Taiwas on coconans HERran/ mutta maan on hän ihmisten lapsille andanut.
Ps 115:17 Cuollet ei taida sinua HERra kijttä/ eikä ne jotca menewät alas hiljaisuteen.
Ps 115:18 Mutta me kijtäm HERra/ hamast nyt ja ijancaickiseen. Halleluja.

CXVI. Psalmi .

 

LAT. CIV. JAlo kijtos/ josa Propheta kijttä Jumalata/ joca cuuli hänen rucouxens/ v. 1.
ja autti händä suuresta hädästä/ ja helwetin ahdistuxesta/ v. 3.
ja että hän toisinans wijpy awun cansa/ pitä meidän HERran calckia kärsimisellä juoman/ v. 10.
ja maxaman HERralle meidän lupauxem ja uhraman hänelle kijtosta/ v. 14.

 

Ps 116:1 SItä minä racastan/ että HERra cuuldele minun rucouxeni änen.
Ps 116:2 Että hän corwans callista minun puoleeni/ sentähden minä rucoilen händä elinaicanani.
Ps 116:3 Cuoleman paulat owat minun pijrittänet/ ja helwetin ahdistuxet owat minun löytänet/ minä tulin waiwaan ja tuscaan.
Ps 116:4 Mutta minä rucoilin HERran nime/ o HERra pelasta minun sielun.
Ps 116:5 HERra on armollinen ja oikia/ ja meidän Jumalam on laupias.
Ps 116:6 HERra hän kätke yxikertaiset/ cuin minä macaisin alla/ nijn hän minua autti.
Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun sielun: sillä HERra teke hywästi sinulle.
Ps 116:8 Sillä sinä olet minun sieluni rewäisnyt pois cuolemast/ minun silmäni kyynelistä/ minun jalcani combastuxesta.
Ps 116:9 Minä waellan HERran edes/ eläwitten maasa. LAT. CXV.
Ps 116:10 MInä uscon/ sentähden minä puhun/ mutta minä sangen waiwatan.
Ps 116:11 Minä sanoin hämmästyxesäni/ caicki ihmiset owat walehteliat.
Ps 116:12 Cuinga minä maxan HERralle caicki hänen hywät tecons/ jotca hän minulle teki ?
Ps 116:13 Minä otan sen autualisen calkin/ ja saarnan HERran nimen.
Ps 116:14 Minä maxan lupauxeni HERralle/ caiken hänen Canssans edesä.
Ps 116:15 Hänen pyhäins cuolema on callis HERran edesä.
Ps 116:16 O HERra minä olen sinun palwelias/ sinun pijcas poica/ sinä olet minun siteni rewäisnyt ricki.
Ps 116:17 Minä uhran sinulle kijtosta/ ja HERran nime saarnan.
Ps 116:18 Minä maxan HERralle lupauxeni/ caiken hänen Canssans edesä.
Ps 116:19 HERran huonen esicartanoisa/ keskellä sinua Jerusalem. Halleluja.

Vers. 11. Walehteliat ) se on/ ei pidä yhtengän ihmiseen luotettaman/ ei hän cuitengan wijmein taida autta/ waan täyty puuttua.

 

CXVII. Psalmi .

 

LAT. CXVI. CAickein ihmisten/ cusa ikänäns he asuwat mailmas/ pitä ylistämän Jumalata/ hänen ijancaickisen hywydens ja totudens tähden/ v. 1.

 

Ps 117:1 KIittäkät HERra caicki pacanat/ ylistäkät händä caicki Canssa.
Ps 117:2 Sillä hänen armons ja totudens on woimallinen meidän päällem ijancaickisest. Halleluja.

CXVIII. Psalmi .

 

LAT. CXVII. TÄmä Psalmi/ jonga wanhat owat cudzunet/ Halleluja aureum/ etc. on parhaista Psalmeista/ josa Dawid/ cosca hän oli pelastettu wihollisildans ja wapadettu suurista murheista/ ja corgotettin hänen Canssans Cuningaxi/ kijttä Jumalata coco Israelin Canssan edes/ nijn ahkerast hänen hywydens tähden/ jonga hän hänelle usein/ ja monella tawalla on osottanut/ v. 1.
ennusta Christuxest ja hänen nousemisestans cuolluista/ v. 15.
ja että hän/ joca hänen Canssaldans nijn hyljätty oli/ on tullut culmakiwexi/ v. 22
neuwo/ että he riemuilla ottaisit tätä autuutta wastan/ ja sen edest Jumalata kijttäisit/ v. 24.

 

Ps 118:1 KIittäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:2 Sanocan Israel/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:3 Sanocan Aaronin huone/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:4 Sanocan caicki jotca HERra pelkäwät/ hänen hywydens pysy ijancaickisest.
Ps 118:5 Tuskisani minä HERra rucoilin/ ja HERra cuuldeli minua/ ja lohdutti minua.
Ps 118:6 HERra on minun cansani/ sentähden en minä pelkä/ mitä ihmiset minun tekisit.
Ps 118:7 HERra on minun cansani auttamas minua/ ja minä tahdon nähdä iloni minun wihollisistani.
Ps 118:8 Parambi on uscalda HERran päälle/ cuin luotta ihmisijn.
Ps 118:9 Parambi on uscalda HERran päälle/ cuin luotta päämiehin.
Ps 118:10 Caicki pacanat pijrittäwät minua/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
Ps 118:11 He pijrittäwät minun joca curilda/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
Ps 118:12 He pijrittäwät minua nijncuin kimalaiset/ ja he sammuwat nijncuin tuli orjantappuroisa/ mutta HERran nimeen minä heitä lyön maahan.
Ps 118:13 Minua sysätän langeman/ mutta HERra autta minua.
Ps 118:14 HERra on minun wäkewyden/ ja minun Psalmin/ ja on minun autuuden.
Ps 118:15 Ilolla weisatan woitosta wanhurscasten majoisa/ HERran oikia käsi saa woiton.
Ps 118:16 HERran oikia käsi on corgotettu/ HERran oikia käsi saa woiton.
Ps 118:17 En minä cuole/ waan elän/ ja HERran tecoja ilmoitan.
Ps 118:18 Kyllä HERra minua curitta/ waan ei hän minua cuolemalle anna.
Ps 118:19 Awatcat minulle wanhurscauden portit/ minun sisälle käydäxeni/ kijttämän HERra.
Ps 118:20 Se on HERran portti/ wanhurscat sijtä käywät sisälle.
Ps 118:21 Minä kijtän sinua ettäs minua nöyrytit/ ja autit minua.
Ps 118:22 Se kiwi jonga rakendajat hyljäisit/ on tullut culmakiwexi.
Ps 118:23 HERralda se on tapahtunut/ ja on ihme meidän silmäim edesä.
Ps 118:24 Tämä on se päiwä jonga HERra teke/ iloitcam ja riemuitcam hänesä.
Ps 118:25 O HERra auta/ o HERra anna menestyä.
Ps 118:26 Kijtetty olcon se joca tule HERran nimeen/ me siunam teitä HERran huonesta.
Ps 118:27 HERra on Jumala joca meitä walista/ caunistacat juhla lehdeillä/ haman Altarin sarwein asti.
Ps 118:28 Sinä olet minun Jumalan/ ja minä kijtän sinua/ minun Jumalan/ sinua minä ylistän.
Ps 118:29 Kijttäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisest.

Vers. 12. Sammuttawat ) He juoxewat caicki sammuttaman/ ikänäns cuin mailma hucuis minun opistan.

 

CXIX. Psalmi .

 

LAT. CXVIII. ON OpetusPsalmi/ josa Dawid corkiast ylistä Jumalan sana ja terwellistä oppia/ ja tiettäwäxi teke/ cuinga hän himoidze sijnä idzens lohdutta ja opetta anda: ja on täsä Psalmisa/ ensist/ misä ihmisten auttuus ja terwellisys on/ ja cuinga suurest hän sitä ikäwöidze/ nimittäin waelda HERran sanois ja käskyis/ ja edzi händä caikisest sydämest/ rucoile myös että Jumala tällä walistais händä/ caickena elinaicanans mielelläns cuuleman sitä/ tutkisteleman ja nijncuin kyntilätä caikis hänen teisäns seuraman. Neuwo myös muita racastaman Jumalan sana ja cawahtaman wäärä ja petollista oppia. Anda sijtte tietä mitä hyödytyst ristist ja murhest on/ ja cuinga suurest se on tarpellinen/ rucoilla hartast Jumalata auttaman hätäaicana. Lohdutta idzens ja muita ahdistuxes/ tunnusta rohkialla sydämellä uscons ja toiwons Jumalan päälle. Lupa kijttä Jumalata hänen hywäin tecoins edestä. Ja että Jumalisuden harjoitus ja Christillisen ihmisen meno on näisä luetuisa cappaleisa/ sentähden pitä tämä Psalmi jocapäiwä luettaman/ sydämesä tutkisteldaman ja mielesä pidettämän.

 

Ps 119:1 AUtuat owat ne cuin wiattomasti eläwät/ ja jotca HERran Laisa waeldawat.
Ps 119:2 Autuat owat ne jotca hänen todistuxians pitäwät/ ja caikest sydämest händä edziwät.
Ps 119:3 Sillä jotca hänen teisäns waeldawat/ ei he tee mitän paha.
Ps 119:4 Sinä olet käskenyt pitä wisust sinun käskys.
Ps 119:5 Josca minun elämän pidäis sinun oikeuttas/ täydellä todella.
Ps 119:6 Cosca minä ainoastans cadzon caickia sinun käskyjäs/ nijn en minä tule häpiään.
Ps 119:7 Minä kijtän sinua oikiasta sydämestä/ ettäs opetat minulle wanhurscaudes oikeudet.
Ps 119:8 Sinun oikeuttas minä pidän/ älä minua ikänäns hyljä.
Ps 119:9 CUinga nuorucainen waelda nuhtettomast hänen teisäns ? cosca hän idzens käyttä sinun sanas jälken.
Ps 119:10 Minä edzin sinua caikest sydämestäni/ älä salli minua exyä sinun käskyistäs.
Ps 119:11 Minä pidän sydämesäni sinun sanas/ etten minä rickois sinua wastan.
Ps 119:12 Kijtetty olwo sinä HERra/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:13 Minä luettelen huulillani caicki sinun suus oikeudet.
Ps 119:14 Minä iloidzen sinun todistuxes teisä/ nijncuin caickinaisesta rickaudesta.
Ps 119:15 MInä puhun mitäs käskenyt olet/ ja cadzelen sinun teitäs.
Ps 119:16 Minä halajan sinun oikeuttas/ ja en unhoda sinun sanojas.
Ps 119:17 TEe hywästi palwelialles/ että minä eläisin ja sinun sanas pidäisin.
Ps 119:18 Awa minun silmäni/ näkemän ihmeitä sinun Laistas.
Ps 119:19 Minä olen wieras maan päällä/ älä peitä minulda käskyjäs.
Ps 119:20 Minun sielun on muserrettu ricki ikäwöidzemisest/ alati sinun oikeudes jälken.
Ps 119:21 Sinä rangaiset corjat/ kirotut owat ne cuin sinun käskyistäs poickewat.
Ps 119:22 Käännä minusta pois pilcka ja ylöncadze: sillä minä pidän sinun todistuxes.
Ps 119:23 Istuwat myös päämiehet ja puhuwat minua wastan/ mutta sinun palwelias puhu sinun oikeudestas.
Ps 119:24 Sinun todistuxias minä halajan/ ne owat minun neuwonandajani.
Ps 119:25 MInun sielun tomusa maca/ wirgota minua sinun sanas jälken.
Ps 119:26 Minä luen minun tietäni ja sinä cuuldelet minua/ opeta minulle sinun oikeudes.
Ps 119:27 Neuwo minulle sinun käskyis tie/ nijn minä puhun sinun ihmeistäs.
Ps 119:28 Nijn minä suren/ että sydän sula minusa/ wahwista minua sinun sanas jälken.
Ps 119:29 Käännä minusta pois wäärä tie/ ja suo minulle sinun Lakis.
Ps 119:30 Totuden tien minä olen walinnut/ sinun oikeudes olen minä asettanut eteeni.
Ps 119:31 Minä ripun sinun todistuxisas/ HERra älä salli minua häpiään tulla.
Ps 119:32 Coscas minun sydämeni wahwistat/ nijn minä juoxen sinun käskyis tietä myöden.
Ps 119:33 OPeta minulle HERra sinun oikeudes tie/ että minä sen loppun asti kätkisin.
Ps 119:34 Anna minulle ymmärrys/ kätkeäxen sinun Lakias/ ja pitäxen sitä coco sydämesäni.
Ps 119:35 Wie minua sinun käskyis polgulle: sillä nijhin minä halajan.
Ps 119:36 Callista minun sydämen sinun todistuxees/ ja ei ahneuden puoleen.
Ps 119:37 Käännä minun silmäni pois cadzelemast turha opetusta/ waan wirgota minua sinun tiehes.
Ps 119:38 Anna palwelias lujasti sinun käskys pitä sinun sanas tähden/ että minä sinua pelkäisin.
Ps 119:39 Käännä minusta pois se pilcka/ jota minä pelkän/ sillä sinun oikeudes owat suloiset.
Ps 119:40 Cadzo/ minä pyydän sinun käskyjäs/ wirgota minua sinun wanhurscaudellas.
Ps 119:41 HERra/ anna armos minulle tapahtua/ sinun apus/ sinun sanas jälken.
Ps 119:42 Että minä woisin wastata minun pilckaitani: sillä minä luotan idzeni sinun sanaas.
Ps 119:43 Älä suingan ota totuden sana pois minun suustani/ sillä minä toiwon sinun oikeuttas.
Ps 119:44 Minä pidän alati sinun Lakis/ aina ja ijancaickisest.
Ps 119:45 Ja minä waellan ilosa/ sillä minä edzin sinun käskyjäs.
Ps 119:46 Minä puhun sinun todistuxistas Cuningasten edesä/ ja en häpe.
Ps 119:47 Ja minä halajan sinun käskyjäs/ joita minä racastan.
Ps 119:48 Ja nostan käsiäni sinun käskyihis/ joita minä racastan/ ja puhun sinun oikeudestas.
Ps 119:49 MUista sinun sanas palwelialles/ jota sinä annoit minun toiwo.
Ps 119:50 Se on minun turwan minun waiwasani/ sillä sinun sanas wirgotta minun.
Ps 119:51 Corjat irwittelewät minua sangen/ en minä sentähden sinun Laistas poicke.
Ps 119:52 HERra/ cuin minä ajattelen/ cuinga sinä mailman algusta duominnut olet/ nijn minä lohdutetan.
Ps 119:53 Minä sytyn jumalattomain tähden/ jotca sinun Lakis hyljäwät.
Ps 119:54 Sinun oikeudes owat minun weisuni/ minun waelluxeni huonesa.
Ps 119:55 HERra/ minä ajattelen yöllä sinun nimes/ ja pidän sinun Lakis.
Ps 119:56 Se olis minun tawaran/ että minä sinun käskys pidäisin.
Ps 119:57 MInä olen sanonut: HERra/ se on minun perimiseni/ että minä pidän sinun ties.
Ps 119:58 Minä rucoilen sinun caswos edes täydest sydämest/ ole minulle armollinen sinun sanas jälken.
Ps 119:59 Minä tutkin minun teitäni/ ja käännän minun jalcani sinun todistustes puoleen.
Ps 119:60 Minä riennän ja en wijwy/ sinun käskyjäs pitämän.
Ps 119:61 Jumalattomain kicuri raatele minua/ mutta en minä unohda sinun Lakias.
Ps 119:62 Puoli yöstä minä nousen sinua kijttämän/ sinun wanhurscaudes oikeuden tähden.
Ps 119:63 Minä olen heidän puolellans jotca sinua pelkäwät/ ja sinun käskyjäs pitäwät.
Ps 119:64 HERra/ maa on täynäns sinun hywyttäs/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:65 HYwästi sinä teit HERra sinun palwelias cohtan/ sinun sanas jälken.
Ps 119:66 Opeta minulle hywiä tapoja/ ja taito: sillä minä uscon sinun käskys.
Ps 119:67 Ennencuin minä nöyrytettin/ exyin minä/ mutta nyt minä pidän sinun sanas.
Ps 119:68 Sinä olet hywä ja runsas/ opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:69 Corjat ajattelewat walhen minun päälleni/ mutta minä pidän täydest sydämest sinun käskys.
Ps 119:70 Heidän sydämens on paxu nijncuin raswa/ mutta minä halajan sinun Lakias.
Ps 119:71 Se kelpa minulle ettäs minun nöyrytit/ että minä sinun oikeuttas oppisin.
Ps 119:72 Sinun suus Laki on minulle otollisembi cuin monda tuhatta cappaletta culda ja hopiata.
Ps 119:73 SInun kätes owat minun tehnet ja walmistanet/ anna minulle ymmärryst oppiaxeni sinun käskyjäs.
Ps 119:74 Jotca sinua pelkäwät/ ne minun näkewät ja iloidzewat/ sillä minä toiwon sinun sanaas.
Ps 119:75 HERra minä tiedän sinun duomios oikiaxi/ ja sinä olet minua uscollisest nöyryttänyt.
Ps 119:76 Olcon sijs sinun armos minun lohdutuxen/ nijncuins palwelialles luwannut olet.
Ps 119:77 Anna minulle sinun laupiudes tapahtua/ että minä eläisin: sillä minä halajan sinun Lakias.
Ps 119:78 Josca corjat häpiään tulisit/ jotca minua painawat alas walhellans/ mutta minä puhun sinun käskyistäs.
Ps 119:79 Josca ne tulisit minun tygöni/ jotca sinua pelkäwät/ ja sinun todistuxes tundewat.
Ps 119:80 Olcon minun sydämen toimellinen sinun oikeudesas/ etten minä häwäistäis.
Ps 119:81 MInun sielun ikäwöidze sinun autuuttas/ minä toiwon sinun sanas päälle.
Ps 119:82 Minun silmäni hiweldywät sinun sanas jälken/ ja sanowat: coscas minua lohdutat ?
Ps 119:83 Sillä minä olen nijncuin nahca sawus/ en minä unohda sinun oikeuttas.
Ps 119:84 Cuinga cauwan sinun palwelias odotta ? coscas duomidzet minun wainojani ?
Ps 119:85 Corjat minulle cuoppia caiwawat/ jotca ei ole sinun Lais perästä.
Ps 119:86 Caicki sinun käskys owat sula totuus/ ne walhella minua waiwawat/ auta minua.
Ps 119:87 He olisit juuri lähes minun maan päällä hucuttanet/ mutta en minä sinun käskyjäs hyljännyt.
Ps 119:88 Wirgota minua sinun armollas/ että minä pidäisin sinun suus todistuxet.
Ps 119:89 HERra sinun sanas pysy ijancaickisest/ nijn lewiäldä cuin taiwas on.
Ps 119:90 Sinun totudes pysy sugusta sucuun/ sinä perustit maan/ ja se pysy.
Ps 119:91 Se pysy jocapäiwä sinun sanas jälken: sillä caicki täyty sinua palwella.
Ps 119:92 Ellei sinun Lakis olis ollut minun lohdutuxen/ nijn minä olisin radollisudesani huckunut.
Ps 119:93 En minä ikänäns unohda sinun käskyjäs/ sillä nijllä sinä minua lohdutat.
Ps 119:94 Sinun minä olen/ auta minua: sillä minä edzin sinun käskyjäs.
Ps 119:95 Jumalattomat minua wartioidzewat hucuttaxens/ mutta sinun todistuxestas minä otan waarin.
Ps 119:96 Caikista cappaleista minä olen lopun nähnyt/ mutta sinun käskys pysywät.
Ps 119:97 CUinga minä racastan sinun Lakias ? jocapäiwä minä sijtä puhun.
Ps 119:98 Sinä teit minun taitawammaxi käskyilläs cuin minun wiholliseni owat: sillä se on minun ijancaickinen tawaran.
Ps 119:99 Minä olen oppenembi cuin caicki minun opettajani: sillä sinun todistuxes owat minun puheni.
Ps 119:100 Enämmän minä ymmärrän cuin wanhemmat: sillä minä pidän sinun käskyjäs.
Ps 119:101 Minä wäldän jalcani caikista pahoista teistä/ että minä sinun sanas pidäisin.
Ps 119:102 En minä poicke sinun oikeudestas: sillä sinä opetat minua.
Ps 119:103 Sinun sanas owat minun suulleni makiammat cuin hunaja.
Ps 119:104 Sinun sanas teke minun ymmärtäwäisexi/ sentähden minä wihan caickia wääriä teitä.
Ps 119:105 SInun sanas on minun jalcaini kyntilä/ ja walkeus minun teilläni.
Ps 119:106 Minä wannon ja pidän/ että minä sinun wanhurscaudes oikeudet pitä tahdon.
Ps 119:107 Minä olen sangen waiwattu/ HERra wirgota minua sinun sanas perästä.
Ps 119:108 Olcon sinulle HERra otolliset minun suuni mieliset uhrit/ ja opeta minulle sinun oikeudes.
Ps 119:109 Minä cannan alati minun sieluani minun käsisäni/ ja en unohda sinun Lakias.
Ps 119:110 Jumalattomat wirittäwät minulle paulat/ mutta en minä exy sinun käskyistäs.
Ps 119:111 Sinun todistuxes owat minun ijancaickiset perimiseni: sillä he owat minun sydämeni riemut.
Ps 119:112 Minä callistan minun sydämeni/ tekemän sinun oikeudes jälken/ aina ja ijancaickisest.
Ps 119:113 MInä wihan wieckaita hengejä/ ja racastan sinun Lakias.
Ps 119:114 Sinä olet minun warjeluxen ja kilpen/ minä toiwon sinun sanas päälle.
Ps 119:115 Poiketcat minusta te pahanelkiset/ minä pidän minun Jumalani käskyt.
Ps 119:116 Tuke minua sanallas/ että minä eläisin/ ja älä anna minun toiwoni wilpistellä.
Ps 119:117 Wahwista minua/ että minä autetuxi tulisin/ nijn minä halajan alati sinun oikeuttas.
Ps 119:118 Sinä tallat alas caicki jotca sinun oikeudestas horjuwat: sillä heidän wietellyxens on sula walhe.
Ps 119:119 Sinä heität pois caicki jumalattomat maan pääldä nijncuin logan/ sentähden minä racastan sinun todistuxias.
Ps 119:120 Minä pelkän sinua/ nijn että minun ihon wärise/ ja wapisen sinun duomiotas.
Ps 119:121 MInä otan waarin oikeudesta ja wanhurscaudesta/ älä minua hyljä nijlle/ jotca minulle wäkiwalda tekewät.
Ps 119:122 Wasta palwelias edestä ja lohduta händä/ ettei corjat tekis minulle wäkiwalda.
Ps 119:123 Minun silmäni hiweldywät sinun autuudes perän/ ja sinun wanhurscaudes sanan jälken.
Ps 119:124 Toimita sinun palwelias cansa sinun armos perästä/ ja opeta minulle sinun oikeuttas.
Ps 119:125 Sinun palwelias minä olen/ anna minulle ymmärryst/ että minä tundisin sinun todistuxes.
Ps 119:126 Jopa aica on että HERra sijhen jotakin tekis/ he owat sinun Lakis särkenet.
Ps 119:127 Sentähden minä racastan sinun käskyäs/ enä cuin culda/ ja parasta culda.
Ps 119:128 Sentähden minä pidän wisust caickia sinun käskyjäs/ minä wihan caickia wääriä teitä.
Ps 119:129 IHmelliset owat sinun todistuxes/ sen tähden minun sielun ne pitä.
Ps 119:130 Cuin sinun sanas julistetan/ nijn se ilahutta/ ja anda yxikertaisille ymmärryxen.
Ps 119:131 Minä awan suuni ja huocan/ sillä minä halajan sinun käskyjäs.
Ps 119:132 Käännä sinuas minun puoleeni ja ole minulle armollinen/ nijncuins olet nijlle tottunut tekemän/ jotca sinun nimes racastawat.
Ps 119:133 Anna minun käymiseni olla wahwana sanasas/ ja älä anna wäkiwallan minua wallita.
Ps 119:134 Lunasta minua ihmisten wäkiwallasta/ nijn minä pidän sinun käskyjäs.
Ps 119:135 Walista sinun caswos palwelias päälle/ ja opeta minulle oikeudes.
Ps 119:136 Minun silmäni wettä wuotawat/ ettei sinun käskyjäs pidetä.
Ps 119:137 HERra sinä olet wanhurscas/ ja sinun sanas on oikia.
Ps 119:138 Sinä olet wanhurscaudes todistuxet/ ja totuden wisust käskenyt.
Ps 119:139 Minä olen lähes surmaxeni kijwannut/ että minun wiholliseni owat sinun sanas unohtanet.
Ps 119:140 Sinun puhes on sangen coeteldu/ ja sinun palwelias sen rackana pitä.
Ps 119:141 Minä olen halpa ja ylöncadzottu/ mutta en minä unohda sinun käskyjäs.
Ps 119:142 Sinun wanhurscaudes on ijancaickinen wanhurscaus/ ja sinun Lakis on totuus.
Ps 119:143 Ahdistus ja tusca owat minuun sattunet/ mutta minä halajan sinun käskyjäs.
Ps 119:144 Sinun wanhurscaudes todistuxet owat ijancaickiset/ anna minulle ymmärrys/ nijn minä elän.
Ps 119:145 MInä huudan coco sydämestäni/ cuuldele HERra minua/ että minä sinun oikeudes pidäisin.
Ps 119:146 Sinua minä huudan/ auta minua/ että minä sinun todistuxes pidäisin.
Ps 119:147 Warahin minä ennätän ja huudan/ sinun sanas päälle minä toiwon.
Ps 119:148 Warahin minä walwon/ että minä puhuisin sinun sanoistas.
Ps 119:149 Cuuldele minun änen sinun armos perästä HERra/ wirgota minua sinun oikeudes jälken.
Ps 119:150 Minun pahanelkiset wainolliseni carawat päälleni/ ja owat caucana sinun Laistas.
Ps 119:151 HERra/ sinä olet läsnä/ ja sinun käskys owat sula totuus.
Ps 119:152 Mutta minä sen aica tiesin/ että sinä olet sinun todistuxes ijancaickisest perustanut.
Ps 119:153 CAdzo minun radollisuttani/ ja pelasta minua/ auta minua/ sillä embä minä unohda sinun Lakias.
Ps 119:154 Toimita minun syyn ja päästä minua/ wirgota minua sinun sanas cautta.
Ps 119:155 Autuus on caucana jumalattomista/ sillä ei he tottele sinun oikeuttas.
Ps 119:156 HERra/ sinun laupiudes on suuri/ wirgota minua sinun oikeudes perästä.
Ps 119:157 Minun wainojani ja wiholliseni owat monda/ mutta en minä poicke sinun todistuxistas.
Ps 119:158 Minä näen ylöncadzojat/ ja se teke minulle paha/ ettei he sinun sanas pidä.
Ps 119:159 Cadzo/ minä racastan sinun käskyjäs/ HERRA wirgota minua sinun armos perästä.
Ps 119:160 Sinun sanas on algusta totuus ollut/ caicki sinun wanhurscaudes oikeudet pysywät ijancaickisest.
Ps 119:161 PÄämiehet wainowat minua ilman syytä/ ja minun sydämen pelkä sinun sanojas.
Ps 119:162 Minä iloidzen sinun puhestas/ nijncuin jocu sais suuren saalin.
Ps 119:163 Walhetta minä wihan ja cauhistun/ mutta sinun Lakias minä racastan.
Ps 119:164 Seidzemest päiwäs minä kijtän sinua/ sinun wanhurscaudes oikeuden tähden.
Ps 119:165 Suuri rauha on nijllä/ jotca sinun Lakias racastawat/ ja ei he horju.
Ps 119:166 HERra minä odotan sinun autuuttas/ ja teen sinun käskys perästä.
Ps 119:167 Minun sielun pitä sinun todistuxes/ ja racasta nijtä sangen.
Ps 119:168 Minä pidän sinun käskyjäs ja todistuxias: sillä caicki minun tieni owat edesäs.
Ps 119:169 HERra/ anna minun candeni tulla sinun etees/ anna minulle ymmärrystä sinun sanas jälken.
Ps 119:170 Anna minun rucouxeni tulla sinun etees/ pelasta minua sinun sanas jälken.
Ps 119:171 Minun huuleni kijttäwät/ coscas minulle opetat sinun oikeudes.
Ps 119:172 Minun kielen puhu sinun sanastas: sillä caicki sinun käskys owat oikiat.
Ps 119:173 Olcon sinun kätes minulle awullinen: sillä minä olen walinnut sinun käskys.
Ps 119:174 HERra/ minä ikäwöidzen sinun autuuttas/ ja halajan sinun Lakias.
Ps 119:175 Anna minun sieluni elä/ että hän sinua kijttäis/ ja sinun oikeudes auttacon minua.
Ps 119:176 Minä olen nijncuin exywä ja cadotettu lammas/ edzi sinun palwelias: sillä en minä unohda sinun käskyjät.

Vers. 61. Raatele ) Col. 2:9. Älkät andaco teitän ryöstä.
v. 113. Wieckaita ) owat/ jotca aina jotakin utta ajattelewat ja alcawat/ nijncuin wääräin opettajain tapa on.
v. 139. Unohtanet ) Ei ainoastans ei tottele: Waan myös nijn tyhjänä pitäwät cuin ei se Jumalan sana oliscan.
v. 163. Walhetta ) Ulcocullatuita ja petollisia ihmisiä.
v. 165. Horju ) Ei heidän pidä harhaileman eli exymän/ eikä wäkiwallalla eli petoxella käätyxi tuleman.

 

CXX. Psalmi .

 

LAT. CXIX. PRopheta rucoile wääriä opettaita/ walehtelioita/ petollisia ja myrkyllisiä ihmisiä wastan/ että Jumala händä nijstä warjelis/ v. 1.
osotta cuinga paljo paha he matcan saattawat/ ja cuinga työläs on asua sencaltaisten rijdaisten ihmisten cansa/ v. 3.

 

Ps 120:1 Weisu corkeimmas Chuoris. MInä huudan HERra minun tuskisani/ ja hän cuuldele minua.
Ps 120:2 HERra pelasta minun sielun walehtelewista suista/ ja wääristä kielistä.
Ps 120:3 Mitä wäärä kieli taita sinulle tehdä ? ja mitä se taita toimitta ?
Ps 120:4 Se on nijncuin wäkewän teräwät nuolet/ nijncuin tuli catawisa.
Ps 120:5 Woi minua/ että minä olen muucalainen Mesechin seas/ minun täyty asua Kedarin majain seas.
Ps 120:6 Se tule minun sielulleni ikäwäxi/ asuwa nijden tykönä/ jotca rauha wihawat.
Ps 120:7 Minä pidän rauhan/ mutta cuin minä puhun/ nijn he sodan nostawat.

Vers. 4. Catawisa ) Tuli rätise catawisa ja pala sangen: sillä se on lihawa ja sytty cohta: nijn myös wäärä oppi lijcku suurella woimalla/ ja pala