Josuan Kirja

Josa   nämät   cappalet   owat : I. CUinga Jumala wahwista Josuan Mosexen siaan Israelin Canssan Päämiehexi.
Josua lähettä wacojat/ ja asetta wäen käymän Jordanin ylidze/ cap. 1. 2. 3.
Israelin lapset waeldawat ihmellisest Jordanin ylidze/ cap. 4.
ymbärinsleicatan/ pitäwät Pääsiäistä/ ja syöwät luatun maan hedelmist. cap. 5.
II. Cuinga he woittawat Jerihon/ Ain/ Gibeonin/ Amorrerit/ Hazorin/ caicki hänen maans ja Cuningas/ cap. 6. 12. asti/ cusa caicki nämät Cuningat luetellan.
III. Maan jaost/ Chalebin/ sijtte idzecungin sucucunnan/ cap. 13. 19. asti/ ja Josuan osast Ephraimin wuorella.
IV. Wapaist Caupungeist/ nijn myös 48. Caupungist/ Pappein ja Lewitain asuinsioist/ cap. 20. ja 21.
V. Cuinga Rubeniterit ja Gaditerit saawat luwan mennä cotia/ cap. 22.
Josua pitä cocouxen Sichemis/ neuwo Israeli pitämän Jumalan käskyjä/ ja teke heidän cansans lijton.
Josua ja Pappi Eleazar Aaronin poica cuolewat/ cap. 23. 14.
Täsä kirjas on Historia Mosexen cuolemast Josuan cuoleman asti/ nimittäin 18. ajastajan: sillä Mosexen cuolemast maan jacoon/ culuit 7. ajastaica/ maan jaost Josuan cuolemaan/ 11. ajastaica.

I.   Lucu  .

MOsexen cuoleman jälken käske Jumala Josuan mennä Jordanin ylidze/ ja lupa hänelle menestyxen maan asuwita wastan/ v. 1.
Josua neuwo Päämiehiä ja wäke/ walmistaman heitäns käymän Jordanin ylidze ja maata omistaman/ v. 10.
Ja että Rubeniterit/ Gaditerit/ ja se puoli Manassen sucucunda olisit heidän weljillens awulliset/ v. 12.
He lupawat olla Josualle cuuliaiset/ ja toiwottawat hänelle onne/ v. 16.

Joos 1:1 MOsexen HERran palwelian cuoleman jälken/ puhui HERra Josualle Nunin pojalle/ Mosexen palwelialle/ sanoden:
Joos 1:2 Minun palwelian Moses on cuollut/ walmista sijs idzes/ ja matcusta tämän Jordanin ylidze/ sinä ja caicki tämä Canssa/ sijhen maahan cuin minä annan Israelin lapsille.
Joos 1:3 Caiken sian minä annan teille/ cusa teidän jalcan käywät/ nijncuin minä Mosexelle sanonut olen.
Joos 1:4 Corwesta ja tästä Libanonista/ suureen Phratin wirtaan/ coco Hetherin maan nijn isoin mereen länden päin pitä teidän maanne rajat oleman.
Joos 1:5 Ei kengän woi sinua wastan seiso coco elinaicanas: nijncuin minä olin Mosexen cansa/ nijn olen minä myös sinun cansas/ en minä hyljä sinua/ engä luowu sinusta.
Joos 1:6 Ole rohkia ja wahwista sinuas/ sillä sinun pitä tälle Canssalle maan jacaman/ nijncuin minä wannoin heidän Isillens/ sen heille andaxeni.
Joos 1:7 Nijn ole sijs hywäs turwas ja wahwista sinus/ pitäden caiken Lain/ ja tehden sen jälken/ cuin Moses minun palwelian sinulle käskenyt oli: älä sijtä harhaile/ oikialle eli wasemalle puolelle/ ettäs toimellisest caikisa nijsä waellaisit/ cuin sinun tekemän pitä.
Joos 1:8 Ei pidä tämän Lakiramatun tuleman sinun suustans pois/ waan ajattele sitä yötä ja päiwä/ ettäs caicki sen jälken pidäisit ja tekisit/ cuin sijnä on kirjoitettu/ nijns menestyt caikis aiwoituxisas/ ja caicki työs toimellisest päätät.
Joos 1:9 Engö minä käskenyt sinun olla rohkian/ ja wahwista idzes: älä pelkä älä myös hämmästy: sillä sinun HERras Jumalas on sinun cansas/ caikis sinun aiwoituxisas.
Joos 1:10 SIlloin käski Josua Canssan Päämiehiä/ ja sanoi:
Joos 1:11 Käykät leirin läpidze/ ja käskekät Canssa/ sanoden: walmistacat teillen ewästä: sillä colmannen päiwän perästä pitä teidän käymän tämän Jordanin ylidze/ että te jouduisitte maata omistaman/ jonga HERra teidän Jumalan teille anda perimisexi.
Joos 1:12 JA Josua sanoi Rubenitereille/ Gaditereille/ ja puolelle Manassen sucucunnalle:
Joos 1:13 Muistacat se sana/ cuin Moses HERran palwelia teille käski/ sanoden: HERra teidän Jumalan saatti teidän lepoon/ ja andoi teille tämän maan.
Joos 1:14 Teidän emändän/ lapsen ja carjan jättäkät sijhen maahan/ tälle puolelle Jordanin/ jonga Moses teille andoi. Waan teidän pitä käymän weljeinne edellä warustettuna/ caicki ne cuin wahwat miehet owat/ ja auttaman heitä.
Joos 1:15 Sijhenasti että HERra teidän weljillennekin anda lewon/ nijncuin teillengin/ että hekin omistaisit sen maan cuin HERra teidän Jumalan heille anda: sijtte pitä teidän palajaman omalle maallen/ omistaman sitä/ cuin Moses HERran palwelia teillen anda/ tällä puolella Jordanin itän päin.
Joos 1:16 JA he wastaisit Josualle/ ja sanoit: caicki mitäs meille käskenyt olet/ sen me teemme/ ja cuhungas lähetät meidän/ sinne me menem.
Joos 1:17 Nijncuin me olemma ollet Mosexelle caikis cuuliaiset/ nijn me myös olemme sinulle cuuliaiset/ ainoastans olcon sinun HERras Jumalas sinun cansas/ nijncuin hän oli Mosexen cansa.
Joos 1:18 Joca asetta idzens sinun suutas wastan/ ja ei ole cuuliainen caikille sinun käskyilles/ hänen pitä cuoleman: ainoastans ole hywäs turwas ja wahwista sinus.

Vers. 1. Josua ) se on/ Wapahtaja/ ja tämä Josua on Christuxen cuwa: että nijncuin Josua wei Israelin lapset Egyptin orjudest luwattuun maahan: nijn wie Christus seuracundans hengellisest orjudest ijancaickiseen elämään.
v. 4. Rajat ) Judan maan rajat ulotuit pohjan päin/ sijhen suureen wuoreen Libanonijn Danis/ josta Jordanin alcu oli. Lounast päin Arabian Corpeen/ ja länsilounast Bersebaan ja Egyptin wirtaan/ joista puhutan. Iosu. 15:4. ja 17. Num. 34:5. 2. Paral. 7:8. Länsi pohjast se ulottui keski mereen: mutta idän puoles owat ollet Thraconin wuoret/ ja sijtte wirta Euphrates/ 1. Reg. 4. Vide Num. 34.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24