Psaltari .

XXXVII. Psalmi .

 

LAT. XXXVI. ON lohdutus Psalmi/ ettei jumalisten pidä pahaxuman jumalattomain catowaista menestystä täsä mailmasa/ v. 2.
mutta uscaldaman HERraan/ tekemän hywä/ andaman hänen halduns tiens/ ja odottaman hänen apuans/ v. 4.
osotta jumalattomain tylyden ja pahuden jumalisia wastan/ että he pitäwät ja nautidzewat tawaroita/ jotca wäärydellä cootut owat/ nijn myös/ että heille ja heidän tawaroillens lähesty tapaturmainen cadotus: Näyttäin myös jumalisten luonnon/ että he racastawat HERran käskyjä/ ja HERra siuna heitä ja heidän omians/ v. 9.
lupa heille ja heidän sikiöillens Jumalan awun caikisa wastoinkäymisis ja wainomisis/ v. 11.
mutta jumalattomille peräti cadotuxen/ v. 34.

 

Ps 37:1 Dawidin Psalmi. ÄLä wihastu pahain tähden/ ja älä cadeti pahointekiöitä.
Ps 37:2 Sillä nijncuin ruoho he pian hacatan pois/ ja he cuiwawat nijncuin wihoittapa yrtti.
Ps 37:3 Toiwo HERraan ja tee hywä/ asu maasa ja elätä idzes wacuudella.
Ps 37:4 Iloidze HERrasa/ ja hän anda sinulle mitä sinun sydämes halaja.
Ps 37:5 Anna ties HERran haldun/ ja toiwo hänen päällens/ kyllä hän sen teke.
Ps 37:6 Ja hän tuo edes sinun wanhurscaudes nijncuin walkeuden/ ja sinun oikeudes nijncuin puolipäiwän.
Ps 37:7 Odota HERra ja wartioidze händä/ älä kijwoittele sitä jonga tie pahudes menesty.
Ps 37:8 Lacka wihasta ja hyljä tuimudes/ älä nijn wihastu/ ettäs idzeckin paha teet.
Ps 37:9 Sillä pahat häwitetän/ mutta HERra odottawaiset periwät maan.
Ps 37:10 Wielä wähä hetki on/ nijn ei jumalatoin oleckan/ ja cuins cadzot hänen siaans/ nijn hän on pois.
Ps 37:11 Mutta siwiät periwät maan/ ja iloidzewat suuresa rauhasa.
Ps 37:12 Jumalatoin uhca wanhurscasta/ ja kiristele hambaitans hänen päällens.
Ps 37:13 Mutta HERra naura händä: sillä hän näke hänen päiwäns joutuwan.
Ps 37:14 Jumalattomat wetäwät mieckans/ ja jännittäwät joudzens/ cukistaxens radollista ja köyhä/ ja teurastawat hurscat.
Ps 37:15 Mutta heidän mieckans pitä käymän heidän sydämeens/ ja heidän joudzens pitä särkymän.
Ps 37:16 Se wähä cuin wanhurscalla on/ on parambi cuin monen jumalattoman suuret tawarat.
Ps 37:17 Sillä jumalattoman käsiwarsi pitä ricottaman/ mutta HERra wahwista wanhurscat.
Ps 37:18 HERra tietä hurscasten päiwät/ ja heidän perimisens pysy ijancaickisest.
Ps 37:19 Ei he tule häpiään pahalla ajalla/ ja nälkäwuosilla pitä heillä kyllä oleman.
Ps 37:20 Sillä jumalattomat huckuwat ja HERran wiholliset/ ehkä he olisit nijncuin ihana nijtty/ nijn heidän pitä cuitengin nijncuin sawu catoman.
Ps 37:21 Jumalatoin otta lainan ja ei maxa/ mutta hurscas on laupias ja runsas.
Ps 37:22 Sillä hänen siunattuns periwät maan/ mutta hänen kirottuns pitä häwitettämän.
Ps 37:23 HERralda sencaltaisen miehen waellus hallitan/ ja hänen tiens kelpa hänelle.
Ps 37:24 Jos hän lange nijn ei händä hyljätä: sillä HERra tuke hänen kätens.
Ps 37:25 Minä olin nuori ja wanhennuin/ ja en ikänäns nähnyt wanhurscasta hyljätyxi/ engä hänen siemenens kerjäwän leipä.
Ps 37:26 Hän on aina laupias ja laina mielelläns/ ja hänen siemenens on siunattu.
Ps 37:27 Wäldä paha ja tee hywä/ ja pysy ijancaickisest.
Ps 37:28 Sillä HERra racasta oikeutta/ ja ei hyljä pyhiäns/ ne kätketän ijancaickisest/ mutta jumalattomain siemen pitä häwitettämän.
Ps 37:29 Hurscat periwät maan/ ja asuwat sijnä ijancaickisest.
Ps 37:30 Wanhurscan suu puhu taitawast/ ja hänen kielens opetta oikeutta.
Ps 37:31 Hänen Jumalans laki on hänen sydämesäns/ ja ei hänen askelens liwisty.
Ps 37:32 Jumalatoin wäijy wanhurscasta/ ja edzi händä tappaxens.
Ps 37:33 Mutta ei HERra jätä händä hänen käsijns/ ja ei duomidze händä/ cosca hän duomitan.
Ps 37:34 Odota HERRA ja kätke hänen tiens/ nijn hän sinun corgotta/ ettäs perit maan/ ja sinä saat nähdä/ cosca jumalattomat häwitetän.
Ps 37:35 Minä näin jumalattoman/ sangen jalon ja waldian/ joca lewitti idzens/ ja wihotti nijncuin Laurbärin puu.
Ps 37:36 Ja käwin ohidze/ cadzo/ nijn hän oli pois/ minä kysyin händä/ ja ei händä cusan löytty.
Ps 37:37 Ole wiatoin ja pidä sinus oikein: sillä sencaltaiset wijmein menestywät.
Ps 37:38 Mutta wäärät pitä ynnä huckuman/ ja jumalattomat pitä wijmein häwitettämän.
Ps 37:39 Mutta HERRA autta wanhurscaita/ hän on heidän wäkewydens tuscan ajalla.
Ps 37:40 Ja HERra autta heitä/ ja päästä heitä/ ja pelasta heitä jumalattomist/ ja wapahta heitä: sillä he uscalsit häneen.

Vers. 11. Nämät sanat/ jotca owat/ Matth. 5:5. Autuat owat siwiät/ sillä he periwät maan/ tämän Psalmin jalost selittäwät.
v. 3. Wacuudella ) Jumalisest ja cunniallisest/ ettäs pelkät Jumalata/ ja et tee kellengän wääryttä.
v. 7. Odota ) se on/ ole alallas/ ja älä kiukuidze.
v. 17. käsiwarsi ) heidän tawarans/ woimans ja aiwoituxens/ pitä tyhjäxi raukeman.