Psaltari .

CIV. Psalmi .

 

LAT. CIII. PRopheta kijttä Jumalata/ joca caickiwaldiasta toimestans ja hywydestäns on caicki ihmellisest luonut/ taiwas/ maasa ja meresä/ ja wielä nijtä jocapäiwä hallidze ja woimasa pitä/ v. 1.
erinomaisest ylistä hän Jumalan hywyttä ja rackautta ihmisen sucua cohtan/ v. 13.
joiden caickein edestä me olemma welcapäät kijttämän ja ylistämän händä caickena meidän elinaicanam/ v. 27.

 

Ps 104:1 KIitä HERra minun sielun/ HERra minun Jumalan/ sinä olet sangen cunnialinen/ sinä olet caunis ja jalosti puetettu.
Ps 104:2 WAlkeus on sinun waattes/ jollas puetettu olet/ sinä lewität taiwat nijncuin waatten.
Ps 104:3 Sinä peität sen päälyxen wedellä/ sinä menet pilwisä nijncuin ratasten päällä/ ja käyt tuulen sijpein päällä.
Ps 104:4 Sinä teet Engelis tuulexi/ ja sinun palwelias liekidzewäisexi tulexi.
Ps 104:5 Sinä joca maan perustit perustuxens päälle/ pysymän ijancaickisest.
Ps 104:6 Sywydellä sinä händä peität nijncuin waattella/ ja wedet seisowat wuorilla.
Ps 104:7 Mutta sinun rangaistuxestas he pakenewat/ sinun jylinästäs he menewät pois.
Ps 104:8 Wuoret astuwat ylös ja laxot astuwat alas siallens/ johongas heitä perustanut olet.
Ps 104:9 Määrän sinä panit/ jota ei he käy ylidze/ eikä palaja maata peittämän.
Ps 104:10 Sinä annat lähtet laxoisa cuohua/ nijn että wedet mäkein wälidze wuotawat.
Ps 104:11 Että caicki eläimet medzäs joisit/ ja että pedot janons sammutaisit.
Ps 104:12 Heidän tykönäns istuwat taiwan linnut/ ja wisertäwät oxilla.
Ps 104:13 Sinä liotat wuoret ylhäldä/ sinä täytät maan hedelmällä/ jonga sinä saatat.
Ps 104:14 Sinä caswatat ruohot carjalle/ ja jywät ihmisten tarpexi/ tuottaxes leipä maasta.
Ps 104:15 Ja että wijna ihmisen sydämen ilahutta/ ja hänen caswons caunistu öljystä/ ja leipä wahwista ihmisen sydämen.
Ps 104:16 Että HERran puut nestestä täynnä olisit/ Libanonin Cedripuut/ jotca hän on istuttanut.
Ps 104:17 Siellä linnut pesiwät/ ja Haicarat hongisa asuwat.
Ps 104:18 Corkiat wuoret owat medzäwohten turwa/ ja kiwirauniot Caninein.
Ps 104:19 Sinä teet Cuun wuotta jacaman/ ja Auringo tietä lascuns.
Ps 104:20 Sinä teet pimeyden ja yö tule/ silloin caicki pedot lytiwät.
Ps 104:21 Nuoret Lejonit saalista kiljuwat/ ja heidän elatustans Jumalalda edziwät.
Ps 104:22 Mutta cosca Auringo coitta/ nijn he lymywät ja luolisans macawat.
Ps 104:23 Nijn mene myös ihminen hänen työhöns/ ja ascareillens ehtosen asti.
Ps 104:24 HERra cuin suuret ja monet owat sinun käsialas ? sinä olet caicki taitawast säätänyt/ ja maa on täynnäns sinun tawaratas.
Ps 104:25 TÄmä meri joca nijn suuri ja lawia on/ hänesä epälugut coikistelewat/ sekä isoit että pienet eläimet.
Ps 104:26 Siellä hahdet culjeskelewat/ sijnä walascalat owat/ jotcas tehnyt olet/ leikidzemän hänesä.
Ps 104:27 Caicki odottawat sinua/ ettäs heille andaisit ruan ajallans.
Ps 104:28 Coscas heille annat/ nijn he cocowat/ coscas kätes awat/ nijn he hywydellä rawitan.
Ps 104:29 Jos sinä caswos peität/ nijn he hämmästywät/ coscas otat heidän hengens pois/ nijn he huckuwat/ ja tomuxi tulewat jällens.
Ps 104:30 Sinä lasket sinun henges/ nijn he luoduxi tulewat/ ja sinä udistat maan muodon.
Ps 104:31 HERran cunnia on ijancaickinen HERralla on mielen noude käsialans puoleen.
Ps 104:32 Hän cadzahta maan päälle/ nijn se wapise/ hän rupe wuorijn/ nijn he suidzewat.
Ps 104:33 Minä weisan HERralle minun elinaicani/ ja kijtän minun Jumalatani nijncauwan cuin minä olen.
Ps 104:34 Ja minun puhen kelpa hänelle/ ja minä ihastun HERrasa.
Ps 104:35 Syndiset maalda lopetetan/ ja jumalattomat ei pidä sillen oleman/ kijtä HERra minun sielun/ Halleluja.

Vers. 16. HERran puut ) Cudzu hän ne jotca medzäs owat/ ja ei ole ihmisildä istutetut.