Psaltari .

XLI. Psalmi .

 

LAT. XL. ON OpetusPsalmi/ että Jumala maxa runsast caicki hywät tegot/ jotca waiwaisille ja wiheljäisille tehdän täsä mailmas/ v. 2.
on myös EnnustusPsalmi/ josa Christus walitta hänen wihollistens tähden/ v. 6.
erinomaisest hänen pettäjäns Judan/ v. 10.
rucoile taiwallist Isäns/ että hän cuolluist herätettäisin/ ja Jumalan oikialle kädelle corgotettaisin/ v. 11.

 

Ps 41:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa.
Ps 41:2 AUtuas on joca köyhä holho/ händä HERra autta pahana päiwänä.
Ps 41:3 HERra kätke hänen ja pitä hänen eläwänä/ että hän menesty maan päällä/ ja ei hyljä händä wihollistens käsijn.
Ps 41:4 HERRA wirgotta händä tautiwuotesans/ sinä autat hänen caikesta sairaudestans.
Ps 41:5 Minä sanoin: HERra ole minulle armollinen/ paranna minun sielun: sillä minä tein syndiä sinua wastan.
Ps 41:6 Minun wiholliseni puhuit pahoja minua wastan: cosca hän cuolle ? ja hänen nimens cadonne ?
Ps 41:7 Ja cuin he tulewat cadzeleman/ nijn ei he tee sitä sydämestäns/ waan jotakin edziwät/ jota he laittaisit/ nijn he menewät pois ja sitä panettelewat.
Ps 41:8 Caicki jotca minua wihawat/ cuiscuttelewat keskenäns minua wastan/ ja ajattelewat paha minua wastan.
Ps 41:9 He owat päättänet minusta coiranparin: cosca hän maca/ nijn ei hän nouse jällens.
Ps 41:10 Nijn myös minun ystäwän johon minä uscalsin/ joca söi minun leipäni/ se tallais minun jalcains ala.
Ps 41:11 Mutta sinä HERra ole minulle armollinen/ ja auta minua/ nijn minä sen heille costan.
Ps 41:12 Sijtä minä ymmärrän ettäs suot minulle hywä/ ettei minun wiholliseni saa kerscata minusta.
Ps 41:13 Mutta minua sinä holhot minun wiattomudeni tähden/ ja asetat minun caswos eteen ijancaickisest.
Ps 41:14 Kijtetty olcon HERra Israelin Jumala/ ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen/ Amen.

XLII. Psalmi .

 

LAT. XLI. ON RucousPsalmi/ josa Dawid teke tiettäwäxi erinomaisen himons/ cadzellaxens jalo Jumalan palwelust Jerusalemis/ ollesans maan culkiana/ v. 2.
walitta surullisest sitä sydämelistä murhetta/ cuin hänellä oli maan culkiana olles/ ja hänen wihollistens pilckamista/ v. 6.
lohdutta idzens HERran armost ja ystäwydest/ ja että hän händä cohta autta/ v. 9.

 

Ps 42:1 Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
Ps 42:2 NIincuin peura himoidze tuoretta wettä/ nijn minun sielun himoidze sinua Jumala.
Ps 42:3 Minun sielun jano Jumalata/ sitä eläwätä Jumalata/ sitä eläwätä Jumalata: cosca minä tulen Jumalan caswo näkemän ?
Ps 42:4 Minun kyyneleni owat minun ruocani päiwällä ja yöllä/ että jocapäiwä minulle sanotan: cusa nyt on sinun Jumalas ?
Ps 42:5 Cosca minä näitä muistelen/ nijn minä wuodatan ulos minun sydämeni idzesäni: sillä minä menisin mielelläni joucon cansa/ ja waellaisin heidän cansans Jumalan huoneseen/ ihastuxella ja kijtoxella/ sen joucon seasa/ jotca juhla pitäwät.
Ps 42:6 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet nijn lewotoin minusa ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän minua autta hänen caswollans.
Ps 42:7 Minun Jumalan/ minun sielun on murheisans minusa/ sentähden minä muistan sinun sijnä maasa Jordanin ja Hermonin tykönä/ sillä wähällä wuorella.
Ps 42:8 Sinun wirtas pauhawat cowin/ nijn että yxi sywys pauha täsä/ ja toinen sywys siellä/ caicki sinun wesilaines ja aldos käywät minun ylidzeni.
Ps 42:9 Päiwällä on HERra luwannut hänen hywydens/ ja yöllä minä hänelle weisan/ ja rucoilen minun elämäni Jumalata.
Ps 42:10 Minä sanon Jumalalle minun calliolleni: mixis olet minun unhottanut ? mixi minä käyn nijn murheisani ? cosca minun wiholliseni minua ahdista ?
Ps 42:11 Se on nijncuin murha minun luisani/ että minun wiholliseni häwäisewät minua/ cosca he jocapäiwä sanowat minulle: cusa nyt on sinun Jumalas ?
Ps 42:12 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nijn lewotoin ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän on minun caswoni apu/ ja minun Jumalan.

Vers. 5. Jumalan caswo ) Josa Jumala asu/ nijncuin Templisä/ cusa hänen sanans on.
v. 6. Caswollans ) on hänen tundons ja läsnäolemisens/ sanan ja uscon cautta.
v. 7. Jordanin tykönä ) se on/ Judan maa/ jonga hän nijn cudzu/ että Jordan juoxe sen läpidze/ ja Hermonin suuret wuoret sen ymbärillä/ jonga suhten Zionin wuori wähä on.
v. 8. Wirtas ) Nijncuin punaises meres Egyptiläisille tapahtui.

 

XLIII. Psalmi .

 

LAT. XLII. RUcous/ joca endisen Psalmin cansa sopi yhteen sanoisa ja ymmärryxesä/ josa Dawid ano Jumalan apua wieckaita ihmisiä wastan/ nijn myös Jumalan wiha ja hänen hämmästynyttä omatundons wastan/ v. 1.
rucoile että Jumala johdatais händä seuracundaans jällens/ v. 3.
nijn hän sijtä händä ylistä ja kijttä/ v. 5.

 

Ps 43:1 DUomidze minua Jumala/ ja ratcaise minun asian/ armotoinda Canssa wastan/ ja päästä minua wääristä ja cawaloista ihmisistä.
Ps 43:2 Sillä sinä olet minun wäkewydeni Jumala/ mixis syöxät minun pois ? mixis minun annat murehisani käydä/ cosca wihollinen minua ahdista ?
Ps 43:3 Lähetä walkeudes ja totudes minua saattaman/ ja tuoman sinun pyhän wuores tygö/ ja sinun asumises tygö.
Ps 43:4 Ja minä käwisin Jumalan Altarin tygö/ sen Jumalan tygö joca minun ilon ja riemun on/ ja sinua Jumala Candelisa kijttäisin/ minun Jumalan.
Ps 43:5 Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nijn lewotoin ? turwa Jumalaan: sillä minä wielä nytkin händä kijtän/ että hän on minun caswoni apu/ ja minun Jumalan.

XLIV. Psalmi .

 

LAT. XLIII. HArras rucous/ josa caicki pyhät/ erinomaisest Udes Testamendis/ juttelewat Jumalan suurista tegoista/ cuin hän on Isille tehnyt/ ja rucoilewat heitäns myös nijn auttaman ja suojeleman/ v. 2.
juttelewat sijtä suurest tuscast/ joca heille tullut on/ ja wihollisten häwäistyxest/ jotca heitä caicki sangen suurest rasittawat/ v. 10.
joisa he cuitengin owat turwannet Jumalaan/ ja ei mihingän luwattomaan cappalesen/ v. 18.
Seuracunnan wainomisen oikia syy on Christillisen uscon tunnustus/ v. 21.

 

Ps 44:1 Corahn lasten opetus edelläweisattapa.
Ps 44:2 JUmala/ me olema corwillam cuullet/ meidän Isäm owat meille luetellet/ mitäs heidän aicanans ja muinen tehnyt olet.
Ps 44:3 Sinä olet ajanut pacanat pois kädelläs/ mutta nijtä sinä olet istuttanut jällens/ sinä olet Canssat cadottanut/ mutta nijtä sinä olet lewittänyt.
Ps 44:4 Sillä ei he ole miecallans sitä maata omistanet/ ja heidän käsiwartens ei auttanut heitä/ waan sinun oikia kätes/ sinun käsiwartes/ ja sinun caswos walkeus/ sillä sinä mielistyit heihin.
Ps 44:5 Jumala sinä olet minun Cuningan/ joca apua Jacobille lupat.
Ps 44:6 Sinun cauttas me wihollisem paiscam maahan/ sinun nimesäs me tallam meidän wastamcarcajat.
Ps 44:7 Sillä en minä luota minun joudzeeni/ ja minun mieckan ei auta minua.
Ps 44:8 Mutta sinä autat meitä meidän wihollisistam/ ja saatat nijtä häpiään/ jotca meitä wihawat.
Ps 44:9 Jumalasta me kerscam jocapäiwä/ ja kijtäm sinun nimes ijancaickisest. Sela.
Ps 44:10 Mixis nyt sysät meitä pois/ ja häwäiset meitä/ ja et lähde meidän jouckom cansa ?
Ps 44:11 Sinä palautat meitä wihollistem edesä/ että ne raatelisit meitä/ jotca wihawat meitä.
Ps 44:12 Sinä annat meitä syötä nijncuin lambaita/ ja hajotat meitä pacanain secaan.
Ps 44:13 Sinä myit Canssas ilman hinnata/ ja et mitän sijtä ottanut.
Ps 44:14 Sinä panet meitä häpiäxi meidän läsnäasuwaisillem/ pilcaxi ja nauroxi/ jotca meidän ymbärilläm owat.
Ps 44:15 Sinä teet meitä sananlascuxi pacanain seas/ ja että Canssat wäändelewät päätäns meidän tähtem.
Ps 44:16 Jocapäiwä on minun häwäistyxen minun edesäni/ ja minun caswon on täynäns häpiätä.
Ps 44:17 Että minun pitä pilckureita ja laittaita cuuleman/ ja wiholliset ja tylyt costajat näkemän.
Ps 44:18 Nämät caicki owat tullet meidän päällem/ ja en me sentähden ole sinua unhottanet/ engä sinun lijttos rickonet.
Ps 44:19 Ja ei meidän sydämen tacaperin mennyt/ eikä meidän käymisem poikennut sinun tiestäs.
Ps 44:20 Ettäs meitä nijn löit ricki Drakein seas/ ja meitä peität pimeydellä.
Ps 44:21 Jos me olisim meidän Jumalam nimen unhottanet/ ja meidän kätem nostanet wieralle Jumalalle.
Ps 44:22 Sen Jumala edzikän/ waan hän idze tietä meidän sydämen pohjan.
Ps 44:23 Sillä sinun tähtes surmatan me jocapäiwä/ ja luetan teuraxi tehtäwäxi lambaxi.
Ps 44:24 Herä HERra/ mixis macat ? walwo/ ja älä meitä sysä pois caiketickan.
Ps 44:25 Mixis peität caswos ? ja unhodat meidän radollisudem ja ahdistuxem.
Ps 44:26 Sillä meidän sielum on painettu alas maahan asti/ meidän wadzam rippu maasa.
Ps 44:27 Nouse/ auta meitä/ ja lunasta meitä sinun laupiudes tähden.

Vers. 20. Drakein ) se on/ tylyt ja tyrannit. Pimeydexi cudzutan onnettomus.
v. 23. Sinun tähtes ) Ei he meitä waino meidän tähtem/ waan sinun sanas tähden.

 

XLV. Psalmi .

 

LAT. XLIV. JAlo ja lohdullinen ennustus/ hengellisest awioskäskyst/ Christuxen ja hänen seuracundans wälillä/ ja nijn osotta Christuxen ja hänen wircans/ hänen cauneudens/ wäkewydens ja totudens/ etc. v. 2.
hänen waldacundans/ joca on ijancaickinen/ ja on woideldu ilman määrätä Pyhällä Hengellä/ v. 7.
näyttä morsiamen joca pacanoist ja Judalaisist cootan/ hänen caunistuxens/ tawarans ja seurans/ v. 10.
neuwo händä Isäns huonetta unhottaman ja racastaman ylkä/ v. 11.
nijn wierat tuowat hänelle lahjoja/ ja hän lisändy suurest/ ja muistetan ijancaickisella muistolla/ v. 13.

 

Ps 45:1 Morsiamen opetuswirsi cuckaisest/ Corahn lapsilda edelläweisattapa.
Ps 45:2 MInun sydämen ajattele caunin laulun/ minä weisan Cuningasta/ minun kielen on jalon kirjoittajan kynä.
Ps 45:3 Sinä olet caunein ihmisten lasten seasa/ suloiset owat sinun huules/ sentähden siuna Jumala sinua ijancaickisest.
Ps 45:4 Pane miecka wyölles/ sinä Sangari/ ja caunista idzes cunnialisesta.
Ps 45:5 Menestykön sinun cauniudes/ aja totuden parhaxi/ pitämän radollisi oikeudesa/ nijn sinun oikia kätes ihmellisiä osotta.
Ps 45:6 Teräwät owat sinun nuoles/ että Canssat langewat etees maahan/ Cuningan wihollisten keskellä.
Ps 45:7 Jumala/ sinun istuimes pysy aina ja ijancaickisest/ sinun waldacundas waldicka on hurscas waldicka.
Ps 45:8 Sinä racastat wanhurscautta/ ja wihat jumalatoinda meno/ sentähden on Jumala/ sinun Jumalas/ sinua woidellut ilon öljyllä/ enä cuin sinun osaweljes.
Ps 45:9 Sinun waattes owat sula Mirrham/ Aloes ja Kezia/ coscas Elephandin luisest tuastas lähdet/ minusta he ilauttawat sinun.
Ps 45:10 Sinun caunistuxesas käywät Cuningasten tyttäret/ morsian seiso oikialla kädelläs/ sulas callimmas cullas.
Ps 45:11 Cuule tytär/ cadzo/ ja callista corwas/ unhoda Canssas ja Isäs huone.
Ps 45:12 Nijn Cuningas saa halun sinun cauniutees: sillä hän on sinun HERras/ ja sinun pitä händä cumartaman.
Ps 45:13 Tyrin tyttären pitä myös sijhen lahjoinens tuleman/ rickat Canssois pitä sinun edesäs rucoileman.
Ps 45:14 Cuningan tytär on coconans caunis sisäldä/ hän on cullaises waattes puetettu.
Ps 45:15 Hän wiedän monella mutcalla cudotuis waatteis Cuningan tygö/ ja nuoret neidzet hänen caltaisens/ jotca händä seurawat/ tuodan sinun tygös.
Ps 45:16 Ne wiedän ilolla ja riemulla/ ja menewät Cuningan tupaan.
Ps 45:17 Sinun Isäis siaan pitä sinun lapsia saaman/ jotcas asetat päämiehixi caickeen mailmaan.
Ps 45:18 Minä muistan sinun nimes sucucunnasta nijn sucucundaan. Sentähden pitä Canssat sinua kijttämän/ aina ja ijancaickisest.

Vers. 13. Tyrin ) Tyrus nimitetän täsä/ cuin warallisin ja cuuluisan Caupungi sijhen aican/ nijncuin hän olis tahtonut sanoa: äwerjämmät mailmasa cunnioittawat myös Christusta.
v. 14. Sisäldä ) nijncuin Frouwan tuwasa on caicki culda ja silcki/
v. 15. Sinun tygös ) se on/ nijncuin dantzijn eli iloon.

 

XLVI. Psalmi .

 

LAT. XLV. KIitos ja LohdutusPsalmi/ josa Jumalan seuracunda rohkiast turwa Jumalan armoon caickinaises waaras ja tuscas/ ja ei pelkä/ waicka coco mailma huckuis/ v. 2.
sillä hän on Jumalan Caupungisa/ josa sen korkeimman asuinsia on/ ja HERra Zebaoth on hänen turwans/ v. 5.
sano Jumalan puhuwan ja lupawan seuracunnallens awun ja woiton wihollisians wastan/ v. 11.

 

Ps 46:1 Corahn lasten weisu/ nuorudest/ edelläweisattapa.
Ps 46:2 JUmala on meidän turwam ja wäkewydem/ joca on sowelias apu tuskisa.
Ps 46:3 Sentähden en me pelkä/ jos wielä mailma huckuis/ ja wuoret keskelle merta wajoisit.
Ps 46:4 Waicka wielä meri pauhais ja lainedis/ nijn että sijtä pauhinasta mäet cukistuisit. Sela.
Ps 46:5 Cuitengin on Jumalan Caupungi ihana wirtoinens/ josa corkeimman pyhät asumiset owat.
Ps 46:6 Jumala on hänen tykönäns/ sentähden se kyllä pysy/ Jumala autta händä warahin.
Ps 46:7 Pacanain pitä hämmästymän ja waldacunnat langeman/ ja maa hucku cosca hän änens anda.
Ps 46:8 HERra Zebaoth on meidän cansam/ Jacobin Jumala on meidän tukem. Sela.
Ps 46:9 Tulcat ja cadzocat HERran tecoja/ joca maan päällä sencaltaiset häwityxet teke.
Ps 46:10 Joca hillidze sodat caikes mailmas/ joca joudzen särke ja ricko keihät/ ja rattat tulesa poltta.
Ps 46:11 Lacatcat ja tundecat minua Jumalaxi/ minä olen woittawa cunnian pacanain seas/ ja minä yletän maan päällä.
Ps 46:12 HERRA Zebaoth on meidän cansam/ Jacobin Jumala on meidän tukem. Sela.

Vers. 7. änens anda ) se on/ cosca hän jylise.

 

XLVII. Psalmi .

 

LAT. XLVI. ENnustus Christuxest/ ja woiton wirsi Christuxen riemullisest taiwasen astumisest/ joca ihmisen luondons puolest istu Jumalan oikialla kädellä/ Cuningasna ja caickein HERrana/ joca Evangeliumilla coco hänellens pyhän seuracunnan/ v. 2.
neuwo caickia ihmisiä ilolla ja riemulla tätä HERra ottaman wastan/ v. 7.
jonga waldacunda lewiä coco maan pijrin ylidze/ v. 9.

 

Ps 47:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
Ps 47:2 CAicki Canssat paucuttacat käsiän/ ja ihastucat Jumalalle/ iloisella änellä.
Ps 47:3 Sillä HERra caickein corkein on hirmuinen/ suuri Cuningas coco maan päällä.
Ps 47:4 Hän waati Canssat meidän alam/ ja pacanat meidän jalcaim ala.
Ps 47:5 Hän walidze meille meidän perimisem/ Jacobin cunnian/ jota hän racasta. Sela.
Ps 47:6 Jumala astui ihastuxella ylös/ ja HERra helisewällä Basunalla.
Ps 47:7 Weisatcat/ weisatcat Jumalalle/ weisatcat/ weisatcat meidän Cuningallem.
Ps 47:8 Sillä Jumala on coco maan Cuningas/ weisatcat hänelle taitawast.
Ps 47:9 Jumala on pacanoitten Cuningas/ Jumala istu pyhäsä istuimesans.
Ps 47:10 Canssain päämiehet owat cocondunet Abrahamin Jumalan Canssan tygö: sillä/ Jumala on sangen corgotettu kilpein tykönä maan päällä.

Vers. 10. Kilpein ) Herrat myös tulewat Christityxi.

 

XLVIII. Psalmi .

 

LAT. XLVII. KIitos/ että Jumala Hierusalemin Caupungin ja sen nimen alla Christillisen kircon/ caikista hänen wihollisistans woimallisest suojellut ja warjellut on/ v. 2.
kijttä myös Jumalata sen woiton edest/ cuin hän hänelle andanut on/ v. 5.
tunnusta täydellisest ymmärtänens Jumalan awun/ josta hän Isildäns ennen cuullut oli/ v. 9.
toiwo Jumalan wieläkin pitäwän surun Christillisest seuracunnastans/ v. 10.
turwa Hierusalemijn/ joca Jumalan awulla on woittamatoin/ v. 13.

 

Ps 48:1 Corahn lasten Psalmiweisu.
Ps 48:2 SUuri on HERra/ ja sangen kijtettäpä meidän Jumalan Caupungisa/ hänen pyhällä wuorellans.
Ps 48:3 Zionin wuori on nijncuin caunis wesa/ coco maan turwa/ pohjan puolella on suuren Cuningan Caupungi.
Ps 48:4 Jumala on tuttawa hänen huonesans/ sitä warjeleman.
Ps 48:5 Sillä cadzo/ Cuningat owat coonnet/ ja ynnä menit ohidze.
Ps 48:6 He ihmettelit cosca he tämän näit/ ja hämmästyit/ ja cukistettin.
Ps 48:7 Wapistus on heidän siellä käsittänyt/ ja ahdistus nijncuin synnyttäwäisen.
Ps 48:8 Sinä särjet hahdet meresä itätuulella.
Ps 48:9 Nijncuin me cuulimma/ nijn me sen näemme/ HERran Zebaothin Caupungisa meidän Jumalan Caupungisa/ Jumala sen wahwista ijancaickisest. Sela.
Ps 48:10 Jumala me odotamme sinun hywyttäs/ sinun Templisäs.
Ps 48:11 Jumala/ nijncuin sinun nimes on/ nijn myös on sinun kijtoxes haman mailman ären/ sinun oikia kätes on täynäns wanhurscautta.
Ps 48:12 Riemuitcan Zionin wuori/ ja Judan tyttäret iloitcan/ sinun oikeudes tähden.
Ps 48:13 Mengät Zionin ymbäri ja pijrittäkät händä/ lukecat hänen tornins.
Ps 48:14 Turwatcat hänen wahwuteens/ ja corgottacat hänen huonens/ mainitta tulewaisille sucucunnille.
Ps 48:15 Sillä tämä Jumala on meidän Jumalam/ aina ja ijancaickisest/ hän johdatta meitä cuoleman asti.

Vers. 5. Cuningat ) se on/ tätä Caupungita owat Cuningat hämmästynet/ ja usiast mennet häpiällä pois.
v. 14. Mainitta ) Että Jumalan sana saarnataisin.

 

XLIX. Psalmi .

 

LAT. XLVIII. OPetusPsalmi/ josa Dawid neuwo caickia ihmisiä/ ettei he pahenis jumalattomain menestyxest täsä mailmasa/ v. 2.
sillä heidän tawarans/ cunnians ja hecumans etc. on turha/ ja ei auta cuolemast/ waan upottawat helwettijn/ v. 6.
neuwo caickia jumalisia/ ettei he jumalattomille sencaltaisi cadetis/ waan idze edzisit ijancaickista ja catomatoinda hywä/ v. 16.

 

Ps 49:1 Corahn lasten Psalmi edelläweisattapa.
Ps 49:2 CUulcat tätä caicki Canssat/ ottacat corwijn caicki jotca tällä ajalla elätte.
Ps 49:3 Sekä yhteinen Canssa/ että herrat/ sekä rickat että köyhät/ yxi toisens cansa.
Ps 49:4 Minun suun puhu taitawast/ ja minun sydämen sano ymmärryxen.
Ps 49:5 Minä tahdon cuulla hywän sananlascun/ ja caunin tapauxen candeleilla soitta.
Ps 49:6 Mixi minä pelkäisin pahoina päiwinä/ cosca minun sortajani pahat tegot käywät minua ymbäri.
Ps 49:7 Jotca luottawat tawaroihins/ ja suurest kerscawat rickaudestans.
Ps 49:8 Ei welikän taida ketän lunasta/ eikä Jumalalle ketän sowitta.
Ps 49:9 Sillä heidän sieluns lunastus on ylön callis/ nijn että se jää tekemät ijancaickisest.
Ps 49:10 Waicka hän myös wielä cauwan eläis/ ja ei näkis hauta.
Ps 49:11 Sillä cuitengin nähdän senmuotoiset taitawat cuolewan/ nijn ikänäns cuin tyhmät ja hullut catowat/ ja täyty muille jättä heidän tawarans.
Ps 49:12 Ja sijttekin he ajattelewat heidän huonens pysywän ijancaickisest/ ja cotons sugusta sucuun/ ja heidän nimens muistetaisin maan päällä.
Ps 49:13 Waan ei ihminen taida pysyä cunniasa/ mutta loppu nijncuin eläimetkin.
Ps 49:14 Tämä heidän tiens on sula hulluus/ cuitengin heidän sucuns sitä suullans kijttäwät. Sela.
Ps 49:15 He macawat helwetis nijncuin lambat/ cuolema heitä calua/ mutta hurscat sangen pian hallidzewat heitä/ ja heidän öyckäyxens pitä huckuman/ ja heidän täyty jäädä helwettijn.
Ps 49:16 Mutta Jumala cuitengin wapahta minun sieluni helwetin wallasta/ sillä hän corjais minua. Sela.
Ps 49:17 Älä sitä tottele cosca jocu ricastu/ eli jos hänen huonens cunnia suurexi tule.
Ps 49:18 Sillä cosca hän cuole/ ei hän mitän myötäns wie/ eikä hänen cunnians mene hänen cansans alas.
Ps 49:19 Waan hän uscalda tähän hywään elämään/ ja kijttä sitä/ cosca jocu idzellens hywiä päiwiä saatta.
Ps 49:20 Nijn he menewät Isäins perän/ ja ei näe ikänäns walkeutta.
Ps 49:21 Sillä cosca ihminen on cunniasa/ ja ei ole ymmärryst/ nijn hän mene tääldä cuin eläimet.

Vers. 10. Cauwan eläis ) On hywällä mielellä/ ja ei ikänäns ajattele cuolemata.
v. 12. heidän huonens ) heidän sucuns/ lapsens ja perhens.
v. 19. Uscalda ) hän pitä sijtä paljo/ että coreillan/ ja on yldäkylläisest täsä mailmasa.

 

L. Psalmi .

 

LAT. XLIX. ENnustus Christuxen waldacunnasta/ että se alca Zionist/ ja cuulu coco mailmasa/ v. 1.
ei pidä uhrijn turwattaman/ v. 7.
sillä ei Jumala nijllä lepytetä/ waan rucouxella/ ylistyxellä ja kijtoxella/ jotca uscosä tapahtuwat/ v. 9.
caicki ulcocullatut rangaistan/ jotca peittäwät heidän pahat tecons caunilla sanoilla/ luullen ne myös Jumalan edesä peitetyxi/ nijncuin he ihmisten edes owat tietämättömät/ joca on turha/ v. 16.
mutta Jumala lepytetän toisella uhrilla/ v. 22.

 

Ps 50:1 Assaphin Psalmi. HERra Jumala se wäkewä/ puhu ja cudzu mailman/ hamast Auringon coitosta nijn laskemisen asti.
Ps 50:2 Zionista käy ylös kircas Jumalan paiste.
Ps 50:3 Meidän Jumalam tule ja ei waickene/ culuttawainen tuli käy hänen edelläns/ ja hänen ymbärilläns suuri ilma.
Ps 50:4 Hän cudzu taiwan ja maan/ duomitaxens hänen Canssans.
Ps 50:5 Cootcat minulle minun pyhäni/ jotca lijtosta enämmän pitäwät cuin uhreista.
Ps 50:6 Ja taiwat pitä hänen wanhurscauttans ilmoittaman/ sillä Jumala on Duomari. Sela.
Ps 50:7 Cuule minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minun sinun seasas todista/ minä Jumala/ olen sinun Jumalas.
Ps 50:8 Sinun uhreistas en minä sinua nuhtele: sillä sinun polttouhris owat alati minun edesäni.
Ps 50:9 En minä ota härkiä sinun huonestas/ engä caurita nawetostas.
Ps 50:10 Sillä caicki medzän eläimet owat minun/ ja carjat mäjillä jotca tuhannin käywät.
Ps 50:11 Minä tunnen caicki linnut wuorten päällä/ ja caickinaiset pedot medzäs owat minun edesäni.
Ps 50:12 Jos minä ison/ en minä sitä sanois sinulle: sillä maan pijri on minun/ ja caicki mitä sijnä on.
Ps 50:13 Luuletcos minun syöwän härjän liha/ elickä cauristen werta juoman ?
Ps 50:14 Uhra Jumalalle kijtosuhri/ ja maxa ylimmäiselle lupauxes.
Ps 50:15 Ja rucoile minua hädäsäs/ nijn minä autan sinua/ ja sinun pitä cunnioidzeman minua.
Ps 50:16 Mutta jumalattomalle sano Jumala: mixis ilmoitat minun oikeuxiani/ ja otat minun lijttoni suulles ?
Ps 50:17 Ettäs cuitengin curitusta wihat/ ja heität minun sanani tacas.
Ps 50:18 Coscas warcan näet/ nijns juoxet hänen cansans/ ja pidät yhtä huorintekiäin cansa.
Ps 50:19 Sinun suus sallit sinä paha puhua/ ja sinun kieles saatta petosta matcan.
Ps 50:20 Sinä istut ja puhut weljeis wastan/ sinä panettelet äitis poica.
Ps 50:21 Näitäs teet ja minä olen wait/ nijns luulet että minä olen sinun wertaises. Mutta minä rangaisen sinua/ ja asetan näitä silmäis eteen.
Ps 50:22 Ymmärtäkät sijs näitä/ te jotca Jumalan unhotatte/ etten minä temmais joscus pois/ ja ei olis enämbi wapahtaja.
Ps 50:23 Joca kijtosta uhra/ se ylistä minua/ ja sijnä on se tie/ että minä osotan hänelle Jumalan autuuden.

Vers. 4. Duomitaxens ) hallitaxens/ auttaxens/ pelastaxens Perkelest/ ihmisist/ cuolemast/ synnist/ etc.
v. 15. Lupauxes ) Jotas hänelle luwannut olet/ että hän olis sinun Jumalas.

 

LI. Psalmi .

 

LAT. L. CAunis CatumusPsalmi/ josa Dawid hartast rucoile Jumalata/ että hän suurest laupiudestans andais hänelle andexi hänen huorudens ja murhans/ v. 3.tunnusta sydämest syndins/ ja walitta turmeldua luondoans/ josta caicki paha tule/ v. 5.
turwa Jumalan armoon Christuxen ansion tähden/ v. 8.
ano Pyhä Henge johdattaman ja hallidzeman/ v. 12.
lupa muille opetta oikian tien Jumalan tygö/ v. 15.
ano taas pelastust/ v. 16.
opetta mikä uhri Jumalalle kelpa/ nimittäin/ catuwainen ja särjetty sydän/ v. 18.
anda coco seuracunnan Jumalan haldun/ ja lupa parannuxen/ v. 20.

 

Ps 51:1 Dawidin Psalmi edelläweisattapa/
Ps 51:2 Cosca Propeta Nathan tuli hänen tygöns/ sijttecuin hän BathSeban tygö käynyt oli.
Ps 51:3 JUmala ole minulle armollinen sinun hywydes tähden/ ja pyhi pois minun syndini sinun suuren laupiudes tähden.
Ps 51:4 Pese minua hywäst minun pahasta tegostani/ ja puhdista minua minun synnistäni.
Ps 51:5 Sillä minä tunnen pahat teconi/ ja minun syndini owat aina minun edesäni.
Ps 51:6 Sinua ainoata wastan minä syndiä tein/ ja pahasti tein sinun edesäs. Että sinä olisit oikia sanasas/ ja puhdas/ coscas duomidzet.
Ps 51:7 Cadzo/ minä olen syndisest siemenest syndynyt/ ja minun äitin on synnisä minun sijttänyt.
Ps 51:8 Cadzo/ sinä halajat totutta/ joca salaudes on/ ja julistit salatun taidon minulle.
Ps 51:9 Puhdista minua Isopilla/ että minä puhdistuisin/ pese minua/ että minä lumiwalkiaxi tulisin.
Ps 51:10 Anna minun cuulla ilo ja riemua/ että ne luut/ jotcas särkenyt olet/ ihastuisit.
Ps 51:11 Peitä caswos minun synnistäni/ ja pyhi pois caicki minun pahat teconi.
Ps 51:12 Jumala luo minuun puhdas sydän/ ja anna minulle usi wahwa hengi.
Ps 51:13 Älä heitä minua pois caswos edestä/ ja älä minulda ota pois sinun Pyhä Henges.
Ps 51:14 Wahwista minua taas awullas/ ja sillä wäkewällä hengellä tuke minua.
Ps 51:15 Sillä minä tahdon wäärille opetta sinun ties/ että syndiset tygös palajaisit.
Ps 51:16 Päästä minua weren wigoista/ Jumala/ joca minun autudeni Jumala olet/ että minun kielen kerscais sinun wanhurscauttas.
Ps 51:17 Awa HERra minun huuleni/ että minun suun ilmoitais sinun kijtoxes.
Ps 51:18 Sillä ei sinulle kelpa uhri/ muutoin minä sen mielelläni annaisin/ ja ei polttouhri sinulle ensingän kelpa.
Ps 51:19 Ne uhrit jotca Jumalalle kelpawat/ owat murhellinen hengi/ ahdistettua ja särjettyä sydändä et sinä Jumala hyljä.
Tee Zionille hywästi sinun armos jälken/ rakenna Jerusalemin muurit.
Ps 51:20 Silloin sinulle kelpawat wanhurscauden uhrit/ polttouhrit ja caickinaiset uhrit/ silloin sinun Altarilles härkiä uhratan.

Vers. 9. Puhdista ) Päästä minua/ nijncuin muinen laisa prijscottamisella tietä annettin
v. 12. Wahwa hengi ) se on joca uscosa ja asiasa wahwa on/ joca ei anna idzens wieteldä eli juonitella moninaisten ajatusten/ tapain ja oppien perän.
v. 16. Weren wigoista ) se on/ nijstä joilla minä cuoleman ansainnut olen/ nijncuin me caicki olemma Jumalan edes.

 

LII. Psalmi .

 

LAT. LI. ON lohdutusPsalmi/ tyranneja ja Jumalan seuracunnan wihollisia wastan/ sencaltaisia cuin Doeg oli/ joiden pahutta ja tuimutta hän cowast soima/ v. 3.
uhca heille rangaistusta/ v. 7.
lohdutta caickia jumalisia/ että he saawat nähdä wihollistens cadotuxen/ v. 8.
ja kijttä sen edestä Jumalata/ v. 11.

 

Ps 52:1 Dawidin opetus edelläweisattapa/ cosca Edomeri Doeg tuli ja sanoi Saulille: Dawid on tullut Abimelechin huoneseen.
Ps 52:2 MItäs kerscat sinä wäkewä/ ettäs taidat wahingoita ? että cuitengin Jumalan laupius wielä jocapäiwä pysy.
Ps 52:3 Sinun kieles ongi wahingota/ ja leicka walhellans nijncuin teräwä partaweidzi.
Ps 52:4 Sinä puhut pikemmin paha cuin hywä/ ja walhetta cuin oikeutta. Sela.
Ps 52:5 Sinä puhut mielelläs caickia mitä cadotuxeen sopiwat/ wäärälla kielellä.
Ps 52:6 Sentähden Jumala särke sinun aiwa coconans/ ja murenda sinun/ ja majasta temma sinun ulos/ ja häwittä sinun eläwitten maalda. Sela.
Ps 52:7 Wanhurscat näkewät sen ja pelkäwät/ ja naurawat händä.
Ps 52:8 Cadzo/ tämä on se mies/ joca ei pitänyt Jumalata hänen turwanans/ waan uscalsi suuren rickauteens/ ja oli wäkewä wahingota tekemän.
Ps 52:9 Mutta minä pysyn nijncuin hedelmälinen öljypuu Jumalan huonesa/ minä uscallan Jumalan laupiuteen/ aina ja ijancaickisest.
Ps 52:10 Minä kijtän sinua ijancaickisest/ ettäs sen teit/ ja minä odotan sinun nimes: sillä sinun pyhäs iloidzewat sijtä.

Vers. 3. Wahingota ) Ettäs saattaisit muita wahingoon ja onnettomuteen.
v. 6. Aiwa coconans ) Neljä widzausta hän luettele/ ettei hänellä oleman pidä: huonet/ tawarat/ Caupungit ja maat.

 

LIII. Psalmi .

 

LAT. LII. TÄsä Psalmisa on se oppi cuin 14. Psalmisakin/ ja walitta/ että jumalatoinda ja surutoinda Epicurusta jocapaicas löytän monda/ v. 1.
kirjoitta heidän pahat aiwoituxens jumalisia wastan/ ja uhca heitä rangaistuxella/ v. 5.
mutta jumalisille lupa hän autuuden ja awun taiwast/ v. 8.

 

Ps 53:1 Dawidin opetus/ Chuoris edelläweisattapa/ Mahelathin päälle.
Ps 53:2 TYhmät sanowat sydämisäns: ei Jumalata oleckan/ ei he mitän kelpa ja owat ilkeys heidän menoisans/ ei yxikän joca hywä teke.
Ps 53:3 Jumala cadzoi taiwast ihmisten lapsia/ että hän näkis jos jocu olis ymmärtäwäinen/ joca Jumalata edzis.
Ps 53:4 Mutta he owat caicki wilpistellet/ ja caicki owat kelwottomat/ ei ole yxikän joca hywä teke/ ei ainoacan.
Ps 53:5 Eiköst pahantekiät sitä huomaidze ? jotca minun Canssani syöwät/ idziäns rawita/ waan ei he rucoile HERra.
Ps 53:6 Siellä he pelkäisit cusa ei mitän peljättäpä ollut: sillä Jumala hajotta waatiwaisten luut/ sinä häwäiset heitä/ että Jumalakin cadzo heitä ylön.
Ps 53:7 Oi/ jos apu tulis Zionist Israelille/ ja Jumala hänen fangitun Canssans päästäis/ nijn Jacob iloidzis ja Israel riemuidzis.

Vers. 7. Apu Zionist ) se on/ Messias.

 

LIV. Psalmi .

 

LAT. LIII. ON RucousPsalmi/ josa Dawid ollesans suures waaras/ anda hänen asians wahwalla turwalla Jumalan haldun/ v. 2.
uhca wihollisians rangaistuxella/ v. 7.
lupa HERralle uhria ja kijtoxen/ joca händä auttanut on/ v. 8.

 

Ps 54:1 Dawidin opetus Candeleilla edelläweisattapa/
Ps 54:2 Cosca Zipheit tulit/ ja ilmoitit Saulille: Dawid on lymynnyt meidän tykönäm.
Ps 54:3 AUta minua Jumala sinun nimelläs/ ja saata minulle oikeus sinun wallallas.
Ps 54:4 Jumala cuule minun rucouxen/ ota corwijs minun suuni sanat.
Ps 54:5 Sillä corjat carcaisit minua wastan/ ja wäkiwallaiset wäijywät minun sieluani/ ja ei pidä Jumalata silmäins edes. Sela.
Ps 54:6 Cadzos/ Jumala autta minua/ ja HERra tuke minun sieluani.
Ps 54:7 Hän costa minun wihollisteni pahuden/ hajota ne sinun wacuudellas.
Ps 54:8 Nijn minä mielelläni sinulle uhran/ ja kijtän HERra sinun nimiäs/ joca nijn hywä on.
Ps 54:9 Sillä sinä pelastat minun caikesta hädästäni/ että minun silmäni iloidzisit minun wihollisistani.

Vers. 9. Iloidzisit ) Ei jumalinen ihminen iloidze wihollistens wahingosta ( sillä me olemma caicki syndiset/ ja ansainnet Jumalan rangaistuxen ) mutta hän iloidze Jumalan oikiasta duomiosta ja hallituxesta/ joca suojele omans/ ja rangaise pahat. Muutoin tule meidän aina toiwotta ja ahkeroita/ että pahat käänäisit idzens parannuxeen ja tulisit autuaxi/ Matth. 5:44. Luc. 23:34.

 

LV. Psalmi .

 

LAT. LIV. ON RucousPsalmi/ josa Christuxest puhutan/ ja on waikia ja surullinen walitus sijtä suurest wiheljäisydest ja waarast/ josa hän oli/ v. 2.
walitta myös hänen pilckajans ja waiwajans wäkiwalda/ v. 10.
erinomaisest/ pettäjäns Judan/ v. 14.
rucoile/ että caicki nämät saisit Jumalalda heidän ansaitun rangaistuxens/ v. 15.
toiwoden/ että Jumala händä pelasta/ v. 16.
ja cadotta jumalattomat/ v. 23.

 

Ps 55:1 Dawidin opetus edelläweisattapa/ candeleilla.
Ps 55:2 JUmala cuule minun rucouxen/ ja älä peitä sinuas minun rucouxeni edestä.
Ps 55:3 Ota minusta waari ja cuuldele minua/ että minä surkiast walitan rucouxisani/ ja pargun.
Ps 55:4 Että wihollinen nijn huuta/ ja jumalatoin ahdista: sillä he tahtowat minua wahingoitta/ ja owat minulle sangen wihaiset.
Ps 55:5 Minun sydämen wapise minusa/ ja cuoleman pelco tule minulle.
Ps 55:6 Pelco ja wapistus tulit minun päälleni/ ja cauhistus sattui minuun.
Ps 55:7 Minä sanoin: josca minulla olisit sijwet nijncuin mettisellä/ että minä lennäisin/ ja joscus lewäisin.
Ps 55:8 Cadzo/ nijn minä cauwas pakenisin/ ja olisin corwesa. Sela.
Ps 55:9 Minä riennäisin/ että minä pääsisin sijtä tuulen puuscasta ja tuulispäästä.
Ps 55:10 Secoita HERra ja turmele heidän kielens: sillä minä näen wääryden ja rijdan Caupungisa.
Ps 55:11 Ne käywät päiwällä ja yöllä ymbäri heidän muurins/ sijnä on waiwa ja työ.
Ps 55:12 Wäärys siellä hallidze/ walhe ja petos ei luowu heidän polguildans.
Ps 55:13 Jos minun wihollisen häwäisis minua/ kyllä minä sitä kärsisin/ ja jos minun cadehtian minua äikistelis/ nijn minä lymyisin hänen edestäns.
Ps 55:14 Waan nyt sinä olet minun cumpanin/ minun haldian/ ja minun tuttawan.
Ps 55:15 Me cuin ystäwälisest toinen toisemme cansa olim keskenäm/ me waelsim ynnä Jumalan huonesa.
Ps 55:16 Riendäkön cuolema heidän päällens/ ja mengän eläwänä alas helwettijn/ sillä sula pahus on heidän joucosans.
Ps 55:17 Mutta minä huudan Jumalata/ ja HERra autta minua.
Ps 55:18 Ehtona/ amulla ja puolipäiwänä minä walitan ja itken/ ja nijn hän cuule minun äneni.
Ps 55:19 Hän lunasta minun sieluni nijstä jotca sotiwat minua wastan/ ja saatta hänelle rauhan/ waicka minulla on monda wihollista.
Ps 55:20 Jumala sitä cuulcon ja heitä nöyryttäkön/ joca alati pysy. Sela. Sillä ei he paranna heitäns/ eikä pelkä Jumalata.
Ps 55:21 He laskewat kätens hänen rauhallistens päälle/ ja rijwawat hänen lijttons.
Ps 55:22 Heidän suuns on liuckambi cuin woi/ ja pitäwät cuitengin sodan mielesäns/ heidän sanans owat silemmät cuin öljy/ ja owat cuitengin paljat miecat.
Ps 55:23 Heitä sinun surus HERran päälle/ hän sinust murhetti/ ja ei hän salli wanhurscan olla culkiana ijancaickisest.
Ps 55:24 Mutta sinä Jumala syöxät heitä sijhen sywään cuoppaan/ murhamiehet ja pettäjät ei tule puoli ikääns/ waan minä toiwon sinuun.

Vers. 11. Waiwa ja työ ) se on/ caicki pahus/ jolla he idzens ja muita waiwawat.
v. 24. Puoli ikääns ) Mitä he tekewät ja aicoiwat/ heidän elämätäns pitäxens ja pidetäxens.

 

LVI. Psalmi .

 

LAT. LV. Tämä on myös RucousPsalmi/ josa Dawid rucoile Jumalata suurimmas tuscasans/ ja tunnusta hänen autuudens toiwoxi ja turwaxi/ v. 2.
osotta wihollistens cawalat juonet/ ja ano että Jumala rangaisis heitä/ v. 6.
lohdutta idzens Jumalan läsnäolemisella/ v. 9.
lupa olla Jumalalle kijtollinen ja cuuliainen/ v. 11.

 

Ps 56:1 Dawidin cullainen cappale mykäst mettisest muucalaisten seas/ cosca Philisterit käsitit hänen Gathis.
Ps 56:2 JUmala ole minulle armollinen: sillä ihmiset tahtowat sulloa minua alas/ jocapäiwä he sotiwat/ ja ahdistawat minua.
Ps 56:3 Minun wiholliseni sullowat minua alas jocapäiwä: sillä moni soti ylpiäst minua wastan.
Ps 56:4 Cosca minä pelkän/ nijn minä toiwon sinuun.
Ps 56:5 Minä ylistän Jumalan sanan/ Jumalaan minä toiwon/ ja en pelkä mitä liha minulle tekis.
Ps 56:6 Jocapäiwä he minun sanani wääryttelewät/ caicki heidän ajatuxens owat minua wahingoittaxens.
Ps 56:7 He pitäwät yhtä ja wäijywät/ ja ottawat minun candapäästäni waarin/ cuinga he minun sieluni käsitäisit.
Ps 56:8 Mitä he paha tekewät/ jopa se on annettu andexi/ Jumala sencaltaisia ihmisiä syöskön alas ilman armoita.
Ps 56:9 Lue minun paconi/ pane minun kyyneleni leilijs/ sinä heitä luet ilman epäilemätä.
Ps 56:10 Silloin pitä minun wiholliseni pakeneman tacaperin/ cosca minä huudan/ nijn minä huomaidzen/ ettäs minun Jumalan olet.
Ps 56:11 Minä ylistän Jumalan sanan/ minä ylistän HERran sanan.
Ps 56:12 Jumalaan minä toiwon/ ja en pelkä mitä ihminen minun tekis ?
Ps 56:13 Minä olen sinulle Jumala luwannut/ kijttä sinua.
Ps 56:14 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni cuolemasta/ minun jalcani langemisesta/ että minä waellaisin Jumalan edesä/ eläwitten walkeudes.

Vers. 1. Mykäst ) Dawidin täydyi olla myckänä cuin mettinen/ se on/ alallans/ wai/ ja ei canda Saulin päälle Philisterein edes.
v. 8. Moni ) Saulin palweliat ajawat minua pois/ että minun täyty olla maan culkiana.
v. 9. Luet ) sinnä tiedät cuinga monda heitä on/ ja et unhota heitä.

 

LVII. Psalmi .

 

LAT. LVI. ON RucousPsalmi/ jolla hän rucoile että Jumala olis hänelle armollinen ja auttais händä caikisa tuskisa: sillä hän turwa häneen/ v. 2.
osotta wihollistens pahuden ja uhca heitä cadotuxella/ v. 5.
lupa kijttä HERra caiken jumalisen suojeluxen/ ja warjeluxen edestä/ eikä epäile että sencaltaiset hänelle totisest tapahtuwat/ v. 8.

 

Ps 57:1 Dawidin cullainen cappale edelläweisattapa/ ettei hän huckunut/ cosca hän Saulin edestä pakeni luolaan.
Ps 57:2 Jumala ole minulle armollinen/ ole minulle armollinen: sillä sinuun minun sielun uscalda/ ja sinun sijpeis warjon ala minä turwan/ sijhen asti että paha käy ohidze.
Ps 57:3 Minä huudan Jumalata/ sitä caickein corkeinda/ sitä Jumalata joca minun wiheljäisydeni lopetta.
Ps 57:4 Hän lähettä taiwast/ ja autta minua minun upottajani pilcoista/ Sela/ lähettäkön Jumala armons ja wacuudens.
Ps 57:5 Minä macan sieluni cansa Lejonein seas/ ihmisten lapset owat liekit/ heidän hambans owat keihät ja nuolet/ ja heidän kielens teräwä miecka.
Ps 57:6 Corgota idzes Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.
Ps 57:7 Wercon he wirittäwät minun käymiseni eteen/ ja painawat alas minun sieluni/ cuopan he caiwawat minun eteeni/ ja sijhen he idze langewat. Sela.
Ps 57:8 Walmis on minun sydämen Jumala/ walmis on minun sydämen/ weisaman ja kijttämän.
Ps 57:9 Herä minun cunnian/ herä Psaltari ja candele/ warhain minä herän.
Ps 57:10 HERra sinua minä kijtän Canssain seas/ ja weisan sinulle kijtost sucucunnisa.
Ps 57:11 Sillä sinun laupiudes on nijn awara cuin taiwas/ ja totuudes nijn awara cuin pilwet käywät.
Ps 57:12 Corgota sinus Jumala taiwan ylidze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.

Vers. 2. Paha ) Wahingo ja waiwa/ jota he minulle tekewät.
v. 9. Cunnian ) se on/ minun Psaltarin ja weisun/ jolla minä cunnioitan Jumalata.

 

LVIII. Psalmi .

 

LAT. LVII. WAlitus Cuningas Saulin palwelioist/ jotca händä yllytit Dawidita wastan/ joiden coreuden/ petoxen/ walhen ja wallan hän täsä kirjoitta/ v. 2.
toiwotta että Jumala heille costais/ v. 7.
joca wähän hetken perästä/ jumalisille iloxi/ heille on totisest tapahtuwa/ v. 8.
että Jumalan hywys/ jumalisten suojeluxes/ ja hänen wanhurscaudens jumalattomain rangaistuxes/ sen cautta tiettäwäxi tulis/ v. 12.

 

Ps 58:1 Dawidin cullainen cappale edelläweisattapa/ ettei hän huckunut.
Ps 58:2 OLettaco te juuri nijn mykät/ ettet te puhu sitä cuin oikeus on/ ja duomidze cuin cohtuus on/ te ihmisten lapset ?
Ps 58:3 Ja/ sulast pahudest te teete wääryden maacunnasa/ ja riennät cohta käsillän wäkiwaldaan.
Ps 58:4 Nurjat owat jumalattomat äitins cohdusta/ walehteliat exywät hamast äitins cohdusta.
Ps 58:5 Heidän julmistuxens on nijncuin kärmen julmistus/ nijncuin cuuroin kyykärmen/ joca corwans tukidze.
Ps 58:6 Ettei hän cuulis lumojans ändä/ lumojan joca hywästi lumoja taita.
Ps 58:7 Jumala särje heidän hambans heidän suuhuns/ murenna HERra nuoren Lejonin syömähambat.
Ps 58:8 Heidän pitä sulaman nijncuin wuotawa wesi/ he ambuwat nuolillans/ mutta ne rickanduwat.
Ps 58:9 He huckuwat nijncuin näkincodat raukewat/ ja nijncuin waimon luoden cando/ ei he Auringota näe.
Ps 58:10 Ennencuin teidän orjantappuran kypsywät pensasans/ nijn pitä wihan heitä tuorenans rewäisemän pois.
Ps 58:11 Wanhurscas iloidze cosca hän sencaltaisen coston näke/ ja pese jalcans jumalattoman weresä.
Ps 58:12 Että jocainen sano: wanhurscas sen cuitengin nautidze/ että Jumala wielä on Duomari maan päällä.

Vers. 4. äitins cohdusta ) heidän luondons ei ole hywä/ ja ei he hyljä luondoans.
v. 10. Ennencuin ) se on/ ennencuin he tulewat puoli tiehen cuhunga he tahtowat/ pitä Jumalan wiha heitä cukistaman/ ja wanhurscaita auttaman.
v. 11. Weresä ) se on/ costo pitä suurembi oleman cuin anotan/ nijn että jos jocu pisaran werta ano/ nijn pitä nijn paljo oleman/ että hän saa idzens pestä.

 

LIX. Psalmi .

 

LAT. LVIII. RUcous/ josa Dawid/ ollesans caickein surimmas surus ja ahdistuxes/ turwa ainoastans Jumalan apuun/ v. 2.
toiwo wahwast/ että hänen tylyt wihollisens yrjäldä rangaistan/ v. 8.
mutta jumaliset warjellan ja pelastetan/ josta hän tahto Jumalata ylistä/ v. 17.

 

Ps 59:1 Dawidin cullainen cappale ( ettei hän huckunut ) cosca Saul lähetti hänen huonettans pijrittämän/ saadaxens händä tappa.
Ps 59:2 PElasta minua minun Jumalan wihollisistani/ ja warjele minua nijstä jotca heitäns asettawat minun wastani.
Ps 59:3 Pelasta minua pahointekijst/ ja auta minua murhamiehistä.
Ps 59:4 Sillä cadzos HERra/ he wäijywät minun sieluani/ wäkewät cocowat heitäns minua wastan/ ilman syytä ja ricosta.
Ps 59:5 He juoxewat ilman syytä/ ja walmistawat heitäns/ nouse cohtaman minua ja cadzoman.
Ps 59:6 Sinä HERra Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ herä edzimän caicki pacanat/ älä ketän heistä armaidze/ jotca sencaltaiset paatunet pahantekiät owat. Sela.
Ps 59:7 Ulwocan taas ehtona nijncuin coirat/ ja samotcan ymbäri Caupungin.
Ps 59:8 Cadzos/ he puhuwat keskenäns/ miecat owat heidän huulisans/ cuca sen cuulis ?
Ps 59:9 Mutta sinä HERra naureskelet heitä/ ja pilckat caickia pacanoita.
Ps 59:10 Heidän wäkewydens tähden minä turwan sinuun: sillä Jumala on minun warjeluxen.
Ps 59:11 Jumala osotta minulle runsast hywydens/ Jumala anda minun iloni nähdä minun wihollisisani.
Ps 59:12 Älä heitä tapa/ ettei minun Canssan sitä unohdais/ mutta hajota heitä woimallas/ HERra meidän kilpem/ paisca heitä alas.
Ps 59:13 Heidän opetuxens on sula syndi/ ja käsitetän heidän ylpeydesäns/ ja ei he muuta saarna cuin sula kiroust ja napistust.
Ps 59:14 Pyhi heitä pois wihasas/ pyhi heitä pois/ ettei he olisickan/ ja ymmärräis Jumalan olewan Jacobin haldian caikesa mailmasa. Sela.
Ps 59:15 Ulwocan taas ehtona nijncuin coirat/ ja samotcan ymbäri Caupungin.
Ps 59:16 Anna heidän juosta sinne ja tänne ruan tähden/ ja ulwocan cosca ei he rawituxi tule.
Ps 59:17 Mutta minä weisan sinun wäkewydestäs/ ja kerscan huomeneltain sinun hywyttäs: sillä sinä olet minun warjeluxen ja turwan minun hädäsäni.
Ps 59:18 Minä weisan sinulle minun turwan kijtosta: sillä sinä Jumala olet minun warjeluxen/ ja minun armollinen Jumalan.

Vers. 6. älä ketän ) älkön sinulle kelwatco heidän paha aiwoituxens/ ja älä auta heidän pahuttans menestymän.
v. 8. Sen cuulis ) se on/ he tekewät nijncuin ei yhtän Jumalata oliscan/ joca sen cuulis: ja ei ajattele että sen cuitengin pitä tuleman walkeuteen.
v. 10. heidän wäkewydens ) se on/ cosca he owat minua wäkewämmät/ nijn minä cadzon sinua.
v. 11. Runsast ) Jumala teke minulle enä hywä/ cuin he minulle paha tehdä taitawat.
v. 13. Ylpeydesäns ) se on/ he pysywät heidän tuimudesans.
v. 14. Pyhi pois ) Luc. 109. Psalmin selityst.

 

LX. Psalmi .

 

LAT. LIX. ON RucousPsalmi/ jonga Dawid weisais cosca Israelin Canssa sodei Ammonitereitä/ Edomerejä ja Syrialaisia wastan/ ollesans suures waiwas/ ja näkyi/ nijncuin Jumala olis heitä syndeins tähden hyljännyt/ v. 3.
sentähden rucoile Cuningas Dawid idzellens ja Canssallens apua/ v. 7.
juttele woitosta/ jonga Jumala hänelle luwannut oli/ v. 8.
joita caickia ei hän omalla woimallans/ waan Jumalan wäellä ja hywydellä sano tekewäns/ v. 11.

 

Ps 60:1 Dawidin cullainen cappale/ edelläweisattapa/ cullaisest seppelin cuckaisest/ opettaman:
Ps 60:2 Cosca hän oli sotinut Syrialaisten cansa Mesopotamiast/ ja Zoban Syrialaisten cansa. Cosca Joab palais ja löi suolalaxos/ caxitoistakymmendä tuhatta Edomeriä.
Ps 60:3 JUmala sinä cuin meitä lyckäisit pois ja hajotit ja olit wihainen/ wahwista taas meitä.
Ps 60:4 Sinä cuin maan lijcuttanut ja halaisnut olet/ paranna hänen racons/ joca nijn haljennut on.
Ps 60:5 Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta osottanut/ sinä juotit meitä wijnalla/ combistuaxem.
Ps 60:6 Mutta sinä annoit cuitengin pelkäwäisilles lipun/ jonga he nostit ylös/ että he olisit turwatut. Sela.
Ps 60:7 Että sinun ystäwäs wapadetuxi tulisit/ nijn auta nyt oikialla kädelläs/ ja cuuldele meitä.
Ps 60:8 Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ sijtä minä iloidzen/ ja jaan Sichemin/ ja mittan Suchothin laxon.
Ps 60:9 Gilead on minun/ minun on Manasse/ Ephraim on minun pääni woima/ Juda on minun pääruhtinan.
Ps 60:10 Moab on minun pesinpatan/ Edomin ylidze heitän minä minun kengäni/ Philistea se minuun ihastu.
Ps 60:11 Cuca wie minua wahwaan Caupungijn ? cuca johdatta minua haman Edomin ?
Ps 60:12 Etkös Jumala sitä tee/ joca meitä lyckäisit pois ? ja eipäs mene ulos Jumala meidän sotawäem cansa ?
Ps 60:13 Saata meille apu tuscasa: sillä ihmisten apu on turha.
Ps 60:14 Jumalasa me wäkewät tegot teemme/ ja hän talla alas meidän wihollisem.

Vers. 1. Seppelin cuckaisest ) se on/ callis ja caunis cappale tehty nijncuin cuckainen/ nijn hän cudzu täsä waldacundans.
v. 3. Duomaritten ja Cuningasten Historiat todistawat/ että Ruhtinat usiast owat herätetyt/ jotca lewon ja pelastuxen tälle Canssalle saatit.
v. 8. Jaan ) se on/ minä luen mitä Canssa minulla on.
v. 9. Pääruhtinan ) Sillä Juda oli Cuningalinen sucu.
v. 10. Pesinpatan ) se on/ minun alemmaisen.
v. 11. Wahwaan Caupungijn ) cudzutan caicki/ johonga jocu turwa.
v. 12. Sotawäen ) se on/ ei meidän woimallam/ waan sinun woimallas teet sinä caicki mitäs meille teet