Nehemian Kirja

SECUNDUS ESDRAE , Eli Nehemian Kirja / josa kirjoitetan : I. CUinga Nehemia Judalainen Persian Cuningan Arthahsasthan juomanlaskia/ on sen Cuningan aicana tietä saanut/ että Jerusalemin muurit olit wielä maasa/ on sijtä tullut murhellisexi/ rucoillut Jumalalda apua/ anonut ja saanut Cuningalda täyden luwan mennä Jerusalemijn/ ja on sen muurit jällens rakendanut ymbärins joca tahgolda/ cap. 1. 2. 3.
II. Saneballat on monen muiden Judalaisten cansa sijtä närkästynyt/ ja tahtonut sitä wäkiwallalla ja cawaludella estä/ mutta ei he ole taitanet/ waan Nehemia on menestynyt/ sijhenasti että muurit täydellisest rakettin/ c. 4.
portit pandin ja wartiat asetettin Caupungijn/ c. 6.
7.
ja on usein sillä callilla ajalla auttanut köyhiä Judalaisia omastans/ ja culuttanut rakennuxeen/ c. 5.
III. Judalaiset owat cocondunet seizemendenä Cuucautena ja pitänet Lehtimajan juhla suurella ilolla/ pitänet myös sijtte paasto ja rucouspäiwiä/ tunnustanet heidän ja esiisäins pahat tegot/ rucoillet Jumalalda andexi ja apua/ ja tehnet lijton HERran cansa/ tästälähin uscollisemmast hänen laisans waelda/ c. 8. 9. 10.
IV Heittäwät arpa/ että kymmenes osa Canssast paidzi Päämiehiä piti asuman Jerusalemis/ waan muut wähis Caupungeis ja heidän kylisäns Owat nijn suurella ilolla sijtte wihkinet ne äsken raketut muurit/ c. 11. 12.
V. Cuinga Nehemia löytä palatesans Cuningan tykö muutamita pahoja tawoja Canssan seas/ joita hän angarast kieldä ja waati paneman pois/ c. 13.
Ja on täsä Kirjas liki 114. wuoden aica/ sijtä 20. Arthahsasthan wuodest/ nijn suuren Alexandrin asti/ cosca Nehemia ajoi pois Manassen joca oli nainut Saneballatin tyttären/ josta puhutan/ c. 13:28.
Sillä sijtä 20. ajastajast cuin Nehemia sai täyden lupauxen/ hallidzi Arthahsastha 20. ajastaica/ Caickians 40.
Darius Notus 19. ajastaica Artaxerxes Memor 43. ajastaica Artaxerxes Ochus 23. ajastaica Arsemes eli Arses 3. ajastaica/ Darius Codomannus 6. ajastaica/

 

I. Lucu .

NEhemia Judalainen Arthahsasthan Persian Cuningan juomalaskia saa cuulla Jerusalemin muurit wielä olewan maasa/ ja weljens Judalaiset ahdistuxes/ v. 1.
paasto/ surcuttele ja tunnusta nämät tapahtuwan heidän syndeins tähden/ rucoile HERra muistaman lupaustans/ että hän cocois heitä/ jos he mailman ärijn hajotetut olisit/ ja annais menestyä hänen aiwoituxens/ v. 6.

 

Neh 1:1 NÄmät owat Nehemian Hachalian pojan tegot. Se tapahtui Chisleuwin Cuulla cahtenakymmendenä wuonna/ cosca minä olin Susan linnas.
Neh 1:2 Nijn tuli Hanani yxi minun weljistäni/ muutamitten Judan miesten cansa/ ja minä kysyin heille Judalaisista/ jotca fangeudest jäänet ja pääsnet olit/ ja mikä meno Jerusalemis oli.
Neh 1:3 Ja he sanoit minulle: ne jotca jäänet owat fangeudest/ owat siellä maasa suures onnettomudes ja häpiäs/ Jerusalemin muurit owat jaotetut/ ja hänen porttins tulella poltetut.
Neh 1:4 Cosca minä sencaltaiset sanat cuulin/ nijn minä istuin ja itkin ja muurhedein muutamat päiwät/ paastoisin ja rucoilin taiwan Jumalan edes.
Neh 1:5 Ja sanoin: Ah HERra Jumala taiwast/ wäkewä/ suuri ja peljättäpä Jumala/ joca pidät lijttos ja laupiudes nijlle jotca sinua racastawat ja pitäwät sinun käskys.
Neh 1:6 Anna corwas cuulla ja silmäs awoi olla/ cuuleman sinun palwelias rucousta cuin minä rucoilen sinun edesäs yöt ja päiwät/ sinun palweliais Israelin lasten edest: Ja minä tunnustan Israelin lasten synnit/ cuin me olem tehnet sinua wastan/ ja minä ja minun Isäni huone olemme syndiä tehnet.
Neh 1:7 Me olem sangen rascast syndiä tehnet/ etten me ole pitänet sinun käskyjäs/ säätyjäs ja oikeuttas/ joitas olet Mosexelle sinun palwelialles käskenyt.
Neh 1:8 Mutta muista cuitengin sitä sana cuins käskit Mosexelle sinun palwelialles/ ja sanoit: cosca te ricotta/ nijn minä hajotan teidän Canssain secaan.
Neh 1:9 Mutta jos te palajat minun tygöni/ ja pidätte minun käskyni ja teette ne. Ja jos te ajetan haman taiwan ärijn/ nijn minä sieldäkin teidän cocon/ ja wien sijhen paickan/ jonga minä olen walinnut minun nimeni asumasiaxi.
Neh 1:10 He owat cuitengin sinun palwelias ja sinun Canssas/ jotcas suurella woimallas wapadit/ ja wäkewällä kädelläs pelastit.
Neh 1:11 O HERra/ olcon sinun corwas awoi sinun palwelias rucouxeen/ ja sinun palwelioittes rucouxijn/ jotca pyytäwät peljätä sinun nimes/ ja anna sinun palwelias tänäpän menestyä/ ja anna heille armo tämän miehen edes: sillä minä olin Cuningan juomanlaskia.

Vers. 1. Cahtenakymmendenä wuonna ) Nimittäin Arthahsasthan Persian Cuningan/ cuin nähdän ensimäisest wersyst/ seurawaises lugus.
v. 4. Paastoisin ) Cadzo 2. Chron. 20:3. ja Num. 29:7.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13