Wijdes Mosexen Kirja

DEUTERONOMION , Wijdes Mosexen Kirja / Josa nämät cappalet owat : I. CUinga Moses/ Israelin lasten walmistais idzens/ menemän Jordanin ylidzen/ ja omistaman Canaan maata/ kertoi heidän edesäns monicahtamita erinomaisia cappalita/ ja Jumalan hywiä tecoja heille corwesa tapahtuneita: ja sijtä neuwo heitä oppiman ja pitämän Jumalan käskyjä: nijn hän wastakin teke heille caicke hywä cap. 1. 2. 3. 4.
II. Cuinga hän taas cudzu heitä/ kertoden heidän edesäns kymmenen Jumalan käskyt/ cap. 5.
Nijn myös caicki ensimäisen taulun ja kircon hallituxen käskyt ja säädyt: cuinga heidän pitä käyttämän idzens Jumalata ja hänen palwelioitans wastan.
Nimittäin/ pelkämän ja pitämän hänen käskyns/ cap. 6. häwittämän caicki epäjumalat/ cap. 7.
Ei unhottaman händä/ cap. 8.
Waan muistaman heidän endisiä ricoxians/ ja hänen armons/ cap. 9. ja nijn racastaman ja palweleman händä ainoata/ cap. 10. ajatteleman hänen ihmellisiä töitäns/ cap. 11. ja uhraman ainoastans sijnä paicas/ cuin hän walinnut on/ cap. 12.
Ei cuuleman muita Prophetait/ cap. 13.
Waan andaman uscolisest kymmenexet hänen palwelioillens/ ja waiwaisille/ cap. 14. 15. pitämän hänen juhlapäiwiäns/ cap. 16. asettaman duomareita ja Cuningaita Jumalata pelkäwäisiä/ cap. 17.
Ei pitämän lucu noidist ja tietäist: Waan cuuleman sitä suurta Prophetat/ jonga hän oli lähettäwä/ cap. 18.
Ja eroittaman wapaat Caupungit tapaturmaisille miehen tappaille/ cap. 19.
III. Caikist toisen taulun ja mailmalisen hallituxen käskyist ja säädyist: Cuinga heidän pitä käyttämän idzens lähimmäistäns wastan: nijncuin sodas heidän wiholisians wastan/ cap. 20.
Heidän emändäins ja lastens cohtan/ cap. 21. 22. 24.
Heidän kyläinmiestens ja weljeins cohtan/ cap. 22. 23.
24.
25.
26.
Nijn myös sijtä siunauxest ja palcast/ joita heidän pitä toiwoman/ jos he pidäisit hänen käskyns/ sekä kirouxest ja rangaistuxest jos he nijstä luopuisit/ cap. 27. 28. 29.
30.
IV. Mitä Mosexen cuolles tapahtu: cuinga hän ilmoitta heille hänen cuolemans/ ja lohdutta heitä/ cap.
31. luke hänen weisuns heidän edesäns/ heidän wilpistelemisestäns/ cap. 32. sinua heitä/ cap. 33. ja wijmein cuole ja haudatan/ cap. 33.
On sijs täsä kirjas/ mitä Moses opetta ja käske Israelin lapsille/ wähä ennen hänen cuomatans/ 40. wuotena/ sijtte cuin he läxit Egyptist/ cahta cuucautta ja kymmendä päiwä ennencuin he menit Jordanin ylidzen.

I. Lucu.

Moses kertoi Israelin lapsille/ mitä corwes neljäskymmenes ajastajas tapahtunut oli/ sekä coco Jumalan Lain/ ja neuwo heitä cuuliaisuteen/ jos he muutoin tahdoisit sijnä maasa siunauxen cansa pysyä. Juttele ensist mitä tapahdui matcustamises Horebist Cadexeen/ v. 1.
Cuinga hän asetti wircamiehet heidän päällens/ v. 9.
ja mikä heidän wircans piti oleman/ v. 16.
Cuinga hän oli andanut wacoja Canaan maan/ v. 22.
ja mitä sijtte tapahdui/ v. 26.

5 Moos 1:1 NÄmät owat ne sanat/ cuin Moses puhui coco Israelille/ tuolla puolen Jordanin corwes/ sillä kedolla punaisen meren cohdalla/ Paranin/ Tophelin/ Labanin/ Hazerothin ja Disahabin waihel.
5 Moos 1:2 Yxitoistakymmendä päiwäcunda Horebist/ sitä tietä Seirin wuoren cautta/ nijn Cades Barnean asti.
5 Moos 1:3 Ja se tapahtui neljändenäkymmendenä wuonna/ ensimäisnä päiwänä/ yhdellä toistakymmenellä Cuucaudella/ nijn puhui Moses Israelin lapsille/ caicki cuin HERra hänen käski heille puhua.
5 Moos 1:4 Sijttecuin he olit lyönet Sihonin Amorrerein Cuningan/ joca Hesbonis asui/ nijn myös Oggin Basanin Cuningan joca Astarothis ja Edreis asui.
5 Moos 1:5 SIllä puolen Jordanin/ Moabiterein maalla/ rupeis Moses selittämän tätä lakia/ ja sanoi:
5 Moos 1:6 HERra meidän Jumalam puhui meille Horebin wuorella/ sanoden: te oletta jo kyllä cauwan ollet tällä wuorella.
5 Moos 1:7 Käändäkät teitän ja mengät matcan Amorrerein wuorelle/ ja caickein heidän läsnä asuwaistens tygö/ kedoilla/ wuorella ja laxos etelän päin/ ja meren satamoin päin/ Canaan maalle ja Libanon wuorelle/ haman sen suuren Phratin wirran tygö.
5 Moos 1:8 Cadzo/ minä annoin teille maan/ joca on teidän edesän/ mengät ja omistacat se/ nijncuin HERra teidän Isillen/ Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannoi/ andaxens sen heille ja heidän siemenellens heidän jälkens.
5 Moos 1:9 NIin minä sanoin teille silloin: en minä woi yxinäni canda teitä.
5 Moos 1:10 Sillä HERra teidän Jumalan on lisännyt teitä/ nijn että te tänäpän oletta nijn monda/ cuin tähdet taiwas
5 Moos 1:11 ( HERra teidän Isäin Jumala lisätkön teitä wielä monda tuhatta kerta enä/ ja siunatcon teitä/ nijncuin hän teille sanonut on )
5 Moos 1:12 Cuinga minä yxinäni woin canda sencaltaisen waiwan/ cuorman ja rijdan teildä.
5 Moos 1:13 Walitca teistän toimelliset ja ymmärtäwäiset miehet/ jotca teidän sugustan tutut owat/ ja minä asetan heitä teidän päämiehixen.
5 Moos 1:14 Nijn te wastaisitte minulle/ sanoden: se on hywä asia/ jostas puhut tehdäxes.
5 Moos 1:15 Nijn otin minä ne ylimmäiset teidän sugustan/ toimelliset ja tutut miehet/ ja asetin teille päämiehixi/ tuhannen/ sadan/ wijdenkymmenen ja kymmenen päälle/ ja wircamiehixi teidän sucucunnisan.
5 Moos 1:16 Ja minä käskin teidän duomareillen silloin/ sanoden: cuulcat teidän weljejän/ ja duomitca oikein jocaidzen miehen/ ja hänen weljens ja muucalaisten waihella.
5 Moos 1:17 Ei teidän pidä cadzoman yhdengän muodon jälken duomios/ waan cuulcat nijn sitä piendä/ cuin suurtakin/ ja älkät peljätkö kenengän muoto: sillä duomio on Jumalan. Waan jos jocu asia on teille rascas/ nijn andacat minulle tiettäwäxi sitä cuullaxeni.
5 Moos 1:18 Näin käskin minä teitä sijhen aican/ caikist cuin teidän tekemän piti.
5 Moos 1:19 NIin me läxim Horebista/ ja waelsimme caiken se corwen läpidze ( joca on suuri/ ja hirmuinen/ nijncuin te nähnet oletta ) sillä tiellä Amorrerein wuoren tygö/ nijncuin HERra meidän Jumalan meille käskenyt oli/ ja tulimme CadesBarneaan.
5 Moos 1:20 Nijn sanoin minä teille: te olette tullet Amorrerein wuorelle/ jonga HERra meidän Jumalan anda meille.
5 Moos 1:21 Cadzo sitä maata sinun edesäs/ jonga HERra sinun Jumalas sinulle andanut on/ mene ja omista se sinulles/ nijncuin HERra sinun Isäis Jumala sinulle sanonut on/ älä pelkä/ älä myös hämmästy.
5 Moos 1:22 Ja te tulitta caicki minun tygöni/ ja sanoitte: lähettäkäm miehet meidän edelläm wacoiman maata/ ja meille sana saattaman/ cuta tietä me sinne menem/ ja ne Caupungit/ joihinga meidän menemän pitä.
5 Moos 1:23 Se minulle kelpais/ nijn otin minä caxitoistakymmendä miestä teidän seastan/ jocaidzesta sucucunnasta yhden.
5 Moos 1:24 Cosca ne menit matcaans/ ja waelsit mäille/ ja tulit Escolin wirran tygö/ nijn wagoit he sen.
5 Moos 1:25 Ja otit maan hedelmäst cansans/ ja toit meille andaden meille wastauxen jällens/ ja sanoit: maa on hywä/ jonga HERra meidän Jumalam meille anda.
5 Moos 1:26 Mutta et te tahtonet mennä sinne/ waan olitte wastahacoiset HERRAN teidän Jumalan sanalle.
5 Moos 1:27 Ja napisitte teidän majoisan/ ja sanoitte: HERra on meille wihainen/ ja on tuonut Egyptin maalda andaxens meitä Amorrerein käsijn/ hucutetta.
5 Moos 1:28 Cuhunga me menem? meidän weljem owat peljättänet meidän sydämem/ sanoden: se Canssa on suurembi ja corkeambi meitä/ ja ne Caupungit owat suuret ja wahwat/ ulottuwaiset taiwaseen/ olemma me myös nähnet siellä Enakin lapset.
5 Moos 1:29 Ja minä sanoin teille: älkät peljästykö/ älkät myös hämmästykö heitä:
5 Moos 1:30 Sillä HERra teidän Jumalan käy teidän edellän/ ja soti teidän edestän/ nijncuin hän myös tehnyt on Egyptis teille teidän silmäin edes.
5 Moos 1:31 Ja corwes/ josa sinä olet nähnyt/ cuinga HERra sinun Jumalas on sinun candanut/ nijncuin Isä canda poicans/ caikella sillä tiellä/ jota te waeldanet oletta/ sijhenasti cuin te tälle paicalle tulitte.
5 Moos 1:32 Waan et te sijtä lucua pitänet/ uscoa HERran teidän Jumalan päälle.
5 Moos 1:33 Joca käwi teidän edellän/ osottaman leirin paicka/ yöllä tulesa/ osottaden teille tietä cuin te käwitte/ ja päiwällä pilwes.
5 Moos 1:34 Cosca HERra cuuli teidän huuton/ wihastui hän ja wannoi/ sanoden:
5 Moos 1:35 Ei yxikän tästä pahasta sucucunnasta pidä näkemän sitä hywä maata/ josta minä olen wannonut/ andaxeni heidän Isillens.
5 Moos 1:36 Paidzi Calebi Jephunnen poica/ hän näke sen/ hänelle minä annan sen maan/ jonga päällä hän astunut on/ ja myös hänen lapsillens/ että hän uscollisest seurais HERra.
5 Moos 1:37 Ja HERra wihastui myös minulle teidän tähten/ ja sanoi: et sinäkän sinne tule.
5 Moos 1:38 Waan Josua Nunin poica sinun palwelias hän tule/ wahwista händä: sillä hänen pitä jacaman Israelin perimyxen.
5 Moos 1:39 Ja teidän lapsen/ jotca te sanoitte saalixi tulewan/ ja teidän poican/ jotca ei tänäpänä tiedä hywä eli paha/ he sinne tulewat/ ja minä annan sen heildä omistetta.
5 Moos 1:40 Waan teitin palaitcat ja mengät corpeen/ sitä tietä punaisen meren päin.
5 Moos 1:41 NIin te wastaisit ja sanoitta minulle: me olem rickonet HERra wastan/ me menem ja sodim/ nijncuin HERra meidän Jumalam meille käskenyt on. Cosca te sijs walmit olitta/ jocainen sotaaseinens/ ja pyydittä mennä wuorelle.
5 Moos 1:42 Sanoi HERra minulle: sano heille/ ettei he mene sinne/ eikä myös sodi: sillä en minä ole teidän cansan/ ettet te lyödäis teidän wiholisildan.
5 Moos 1:43 Cosca minä näitä teille sanoin/ nijn et te cuullet minua/ waan olitta HERran sanalle wastahacoiset/ ja rohkeisitte mennä wuorelle.
5 Moos 1:44 Nijn läxit Amorrerit jotca wuorella asuit teitä wastan/ ja ajoit teitä taca nijncuin kimalaiset tekewät/ ja löit teitä maahan Seiris Horman asti.
5 Moos 1:45 Cuin te sieldä palaisitte ja itkitte HERran edes/ nijn ei HERra tahtonut cuulla teidän ändän/ eikä corwins ottanut.
5 Moos 1:46 Nijn olitta te Cadexes cauwan.

Vers. 17. Duomio on Jumalan ) se on/ et te ole lain ja oikeuden herrat/ duomidzeman nijncuin teille kelpa/ waan te oletta ainoastans Jumalan wircamiehet/ sentähden pitä teidän oikein duomidzeman/ nijncuin hän on käskenyt.
v. 22. Ja te tulitta caicki minun tygöni ) Ei tämä ole Num. 13:2. wastan/ cusa HERra käske lähettä wacojat matcaan: sillä molemmat taisit kyllä tapahtua/ nijn että Canssa sitä anoi: ja HERra sijtte käski.
v. 39. Ei tiedä hywä eli paha ) Ei tästä seura/ että lapset owat ilman synnitä: sillä/ waicka ei he ole nijn täysiarwoiset/ cuin ne wanhat/ ja taeda eroitta hywä pahast: owat he cuitengin luonnostans wihan lapset/ Eph. 2:3. Sijnnet ja syndynet synnis. Psal. 51: Ja pitä sentähden vdest syndymän casten cautta/ ja nijn tuleman autuaxi/ Ioh. 3:5.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34