Salomon Kirjain Esipuhe .

COlme kirja nimitetän Salomon nimellä: Ensimäinen on Proverbia$, se on/ Sananlascut/ joca taitan oikein cudzutta/ hywäin tapain kirjaxi: Sillä sijnä hän opetta caunist elämän sekä Jumalan että ihmisten edes.
Ja erinomaisest pyytä hän nuorta Canssa Isällisest Jumalan käskyijn totutta/ toisinans haucuttele/ toisinans waati/ andain tietä: cuinga jumalisille hywin tapahtu/ ja taas/ cuinga cowin pahat rangaistan.
Sillä nuori wäki on idzestäns hembiämbi caickeen pahuteen/ owat myös taitamattomat/ mailman ja Perkelen petosta ja wieckautta ymmärtämän/ ja ylön heicot seisoman pahoja tapoja ja caickinaisia pahennuxia wastan/ eikä woi hallita idzens.
Waan jos ei heitä hywin caswateta ja opeteta/ nijn he turmellan/ ennencuin jocu luulecan: sentähden tarwidzewat he hywiä opettaita ja hallidzioita/ jotca heitä neuwowat/ curittawat/ rangaisewat/ nuhtelewat/ ja Jumalan pelcoon ja Lakijn alati totuttawat/ wastoin Perkelen/ mailman ja lihan paha haucutusta/ nijncuin Salomo täsä kirjasa caikella ahkerudella runsasti teke.
Ja asetta hänen oppins sananlascuihin/ että cukin sitä nopemin sen käsitäis ja paremmin muistosans pidäis: nijn että jocainen ihminen/ cuin tahto hurscaxi tulla/ pidäis tämän kirjan jocapäiwäisnä Käsikirjanans ja Rucouskirjanans/ sitä alati lukis/ ja elämäns sijnä cadzelis.
Sillä jombicumbi tie hänen edesäns on/ taicka hän anda Isäns idzens curitta/ eli Böwelin rangaista.
Ja se olis hywä/ että nuorelle wäelle aina muistutetaisin/ että heillä olis wahwa tieto sijtä/ että heidän täyty kärsiä/ taicka Isäns widza/ eli Böwelin miecka: nijncuin Salomo täsä kirjas aina uhca uppiniscaisille cuolemata.
Sillä ei taida muutoin tapahtua/ ettei Jumala heitä rangaise.
Nijncuin aina näky/ cuinga ihmellisest tottelemattomat/ tylyt ja pahan juoniset huckuwat/ ja wijmein Böwelin käsijn joutuwat/ cosca he wähemmin uscowat ja suruttomast eläwät.
Tämän todistawat julkisest/ Hirsipuut/ Rattat ja muut mestaus paicat Caupungein teiden wieresä/ jotca Jumala mailmalliselda Esiwallalda on andanut sijhen panna/ caikille pelgoxi/ jotca ei salli heitäns Jumalan sanalla neuwotta/ ja ei ole wanhemmillens cuuliaiset.
Sentähden cudzu Salomo täsä kirjasans caicki hulluxi/ jotca Jumalan käskyn cadzowat ylön.
Mutta ne taitawaxi/ jotca nijtä tottelewat.
Eikä puhu ainoastans nuorucaisista/ joita hän cuitengin erinomaisest on aicoinut opetta/ mutta caikista säädyistä/ ylimmäisistä nijncuin alimmaisistakin.
Sillä nijncuin nuorella wäellä on heidän wirhens wastoin Jumalan Lakia: nijn on myös muilla säädyillä heidän wirhens/ jotca owat paljo pahemmat cuin nuorten.
Nijncuin sananlascus sanotan: jota wanhembi sitä pahembi.
Item$: Ei wanhus estä hullutta.
Ja jos ei muuta pahutta muisa corkiammisa säädyisä olis/ cuin/ ahneus/ ylpeys/ wiha/ waino/ etc. $ nijn on tämä wirhi aina kyllä paha/ että he tahtowat olla wijsat ja taitawat nijsä/ joihin ei heidän mitän tulis.
Ja jocainen on nopia tekemän nijtä/ cuin heildä on kieltty/ ja unhottaman mitä heille on käsketty.
Joca on hengellises wirasa/ on olewanans taitawa mailmallisisa.
Ja taas: joca mailmallises wiras on/ ei ole wähembätä tietäwänäns/ cuinga hengellinen wirca hallitan.
Sencaltaisia tyhmiä owat caicki maat/ caicki Caupungit ja caicki huonet täynnäns: joita täsä kirjas sangen paljo nuhdellan/ ja sangen ahkerast neuwotan/ että idzecukin ottais wirastans waarin/ ja jota käsketty on/ uscollisest toimitais ja tekis.
Eikä ole mitän parembata cuin cuuliaisus/ se on/ että cukin otta waarin sijtä cuin hänelle uscottu ja käsketty on tehdä.
Sencaltaiset cudzutan taitawaxi: waan tottelemattomat hulluxi/ waicka ei he sitä mielelläns cuulla eli nijn cudzutta tahdo.
Toinen kirja cudzutan Koheleth$/ jonga me cudzumme Saarnajaxi/ ja on Lohdutuskirja: sillä cosca ihminen sen ensimäisen kirjan opin jälken elä cuuliaisudes/ ja otta waarin uscotusta wirastans/ silloin asetta idzens sitä wastan Perkele/ mailma ja hänen oma lihans himo nijn cowin/ että ihminen wäsy ja suuttu säätyyns/ ja catu caickia mitä hän tehnyt ja alcanut on.
Sillä cosca ei se menesty hänen mielens jälken/ nijn nouse waiwa ja työ/ suuttumus ja kärsimättömys/ nijn että ihminen hellittä kätens ja jalcans/ jättä työns/ ja ei woi enä wircans töitä tehdä.
Sillä cosca ei Perkele taida oikialda puolelda/ tietämättömyden/ halun ja picaisuden cautta estä cuuliaisudest/ nijn hän tahto estä wasemalda puolelda/ waiwan ja wastoinkäymisen cautta.
Nijncuin Salomo ensimäises kirjas neuwo cuuliaisuteen: sencaltaista hecumata ja hembeyttä wastan: nijn hän täsä kirjas opetta oleman kärsiwällisen ja lujan cuuliaisudes/ wastoin suuttumusta ja waiwoja/ että hän aina odotais cuoleman hetke/ ilolla ja rauhalla.
Ja jota ei hän taida estä eli muutoin asetta/ pitä silläns andaman mennä/ kyllä se toista palkitan/ etc.$ Colmas kirja cudzutan Weisuxi/ josa Salomo kijttä Jumalata cuuliaisuden edest/ nijncuin Jumalan lahjan edest: sillä josa huones Jumala ei idze hallidze ja wallidze/ silloin ei yhdesäkän säädys ole rauha eli cuuliaisutta.
Waan cusa cuuliaisus ja hywä hallitus on/ sijnä Jumala asu/ suuta anda ja hala racasta morsiandans hänen sanallans/ ja se on hänen suuta andamisens.
Cosca sijs josacusa maacunnas eli huones hywin käy eli menesty/ cahden edellisen kirjan jälken ( nijn paljo cuin mahdollinen on ) sijnä myös tämä colmas kirja weisattacon/ kijttäin ja cunnioittain Jumalata/ joca ei ainoastans meille ole sencaltaisia opettanut/ mutta myös on idze tehnyt.
AMEN.

 

Salomon Sananlascut

I. Lucu .

SAlomo anda tietä/ mitä hän täsä kirjas opetta/ v. 1.
että taito tule Jumalan pelgosta ja opin halusta cuuliaisuden cautta/ v. 5.
neuwo wälttämän pahain seura/ v. 10.
ja myös wijsauteen/ v. 20.
teke nijlle tiettäwäxi rangaistuxen/ waiwan/ tuscan ja cadotuxen/ jotca sen cadzowat ylön/ v. 24.

 

Sananl 1:1 NÄmät owat Salomon Israelin Cuningan Dawidin pojan sananlascut.
Sananl 1:2 Opetta wijsautta/ curitusta/ taito/ ymmärrystä/ wanhurscautta/ oikeutta ja siweyttä.
Sananl 1:3 Että tyhmät wijsaxi tulisit:
Sananl 1:4 Ja nuorucaiset ymmärryxen ja taidon saisit.
Sananl 1:5 JOca wijsas on/ hän cuulcan/ että hän wijsammaxi tulis/ ja joca toimellinen on/ hän otta neuwon.
Sananl 1:6 Että hän ymmärräis sananlascut ja heidän selityxens: wijsasten opin ja heidän tapauxens.
Sananl 1:7 HERran pelco on wijsauden alcu/ tyhmät hyljäwät wijsauden ja pelgon.
Sananl 1:8 POican/ cuule Isäs curitusta/ ja älä hyljä äitis käskyä.
Sananl 1:9 Sillä se on sinun pääs päällä caunistus/ ja käädy sinun caulasas.
Sananl 1:10 Poican/ jos pahanjuoniset sinua haucuttelewat/ nijn älä heitä seura.
Sananl 1:11 Jos he sanowat: käy meidän cansam/ me wäijym werta ja wiritäm pauloja nuhtettoman eteen ilman syytä.
Sananl 1:12 Me nielem hänen/ nijncuin helwetti eläwäldä/ ja wanhurscan nijncuin hautaan pudotam.
Sananl 1:13 Me löydäm suuren tawaran/ ja täytämme meidän huonem saalista.
Sananl 1:14 Coettele meidän cansam/ meillä caikilla pitä yxi cuckaro oleman.
Sananl 1:15 Poican/ älä waella heidän cansans/ estä jalcas heidän retkeildäns.
Sananl 1:16 Sillä heidän jalcans juoxewat pahuteen/ ja kijruttawat idzens werta wuodattaman.
Sananl 1:17 Sillä turhan wercot wiritetän linduin silmäin edes.
Sananl 1:18 Idze he myös wäijywät toinen toisens werta/ ja petoxella seisowat toinen toisens hengen perän.
Sananl 1:19 Nijn caicki ahnet tekewät/ ja ahneus on isännillens surmaxi.
Sananl 1:20 WIisaus ulcona walitta/ ja caduilla änens ilmoitta.
Sananl 1:21 Hän huuta Canssan edes portisa/ ja tuotta sanans edes Caupungisa/ sanoden:
Sananl 1:22 Cuinga cauwan te tyhmät tahdotta olla taitamattomat/ ja pilckakirwet racasta nauroa?
Sananl 1:23 Ja te hullut wihatta opetusta. Käändäkät idzen minun curituxen puoleen/ cadzo/ minä tuon minun hengeni edes/ ja ilmoitan teille minun sanani.
Sananl 1:24 Että minä cudzuin teitä/ ja te estelitte teitän/ minä cocotin käteni/ ja ei yxikän ottanut sijtä waari.
Sananl 1:25 Te hylkäisitte caiken minun neuwoni/ ja unhotitta minun curituxeni.
Sananl 1:26 Nijn minä myös nauran teidän wahingostan/ ja pilckan teitä/
Sananl 1:27 Cosca teidän päällen tule se jota te pelkätte. Cosca cadotus tule teidän päällen nijncuin raju ilma/ ja tusca nijncuin tuulispää. Cosca teidän päällen tule ahdistus ja waiwa.
Sananl 1:28 Silloin he huutawat/ ja en minä cuule heitä/ warahin he edziwät minua/ ja ei löydä.
Sananl 1:29 Että he wihaisit opetusta/ ja ei ottanet wastan HERran pelcoa.
Sananl 1:30 Eikä tytynet minun neuwoni/ mutta laitit minun curituxeni.
Sananl 1:31 Nijn pitä heidän syömän heidän tiens hedelmästä/ ja heidän neuwostans rawituxi tuleman.
Sananl 1:32 Että tyhmäin himo tappa heidän/ ja hulluin onni cadotta heidän.
Sananl 1:33 Mutta joca minua cuule/ hän on lewosa yldäkylläisydes/ ja ei mitän paha pelkä.

Vers. 7. Alcu ) Joca hywin oppia tahto/ hänen pitä ensist jumalisen oleman/ mutta joca Jumalan halpana pitä/ ei hän wijsaudestacan huole/ eikä woi kärsiä curitusta ja neuwo
v. 17. Turhan ) Sillä he taitawat nähdä waaran ja cawatta.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31