Neljäs Mosexen Kirja

NUMERI, Neljäs  Mosexen  Kirja / Josa  nämät  cappalet  owat:  I. CUinga caxitoistakymmendä Israelin lasten sucucunda jaetan erijouckoin.
Lewitat pannan eriwircaan Majas/ cap. 1. 2. 3. 4.Spitaliset käsketän leirist ulos.

Rickowaisten sowittamisest/ soimun laist awioskäskys/ Nazireist/ cap. 5. 6.
Päämiesten uhrist/ cosca maja pannan ylös cap. 7.
Lewitain puhdistuxest/ cap. 8.
sen wuoden Pääsiäisest/ cap. 9.
matcaan lähtemisest/ pilwen ylötes ja Lewitain soittais/ cap. 9: 17. cap. 10.
II. Israelin lasten matcustuxest Sinain wuorelda Moabiterein kedolle/ liki Jordanist/ ja matcalla tapahtuneist/ cap. 11. 12. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
III. Cuinga Canssa rupe omistaman heidän perindötäns/ ja Jumala määrä heille rajat.
Balakist ja Bileamist/ Canssan ricoxest/ ja Jumalan wihan asettamisest Pinehan cautta/ cap. 22. 23. 24.
25.
Canssan lukemisest toisen kerran/ Josuan cudzumisest Päämiehen wircaan/ cap. 26. 27.
Uhreist ja lupauxist/ cap. 28. 29. 30.
Midianiterein häwityxest/ cap. 31.
Rubenin/ Simeonin ja Manassen osast Sihonin ja Oggin waldacunnis/ Israelin lasten leireist corwes/ cap. 33.
Canaan maan rajain awarudest/ cap. 34.
Pappein Caupungeist/ cap. 35.
Perinnön jacamisest/ cap. 36.
Täsä Kirjas löytän Israelin lasten matcustuxet/ Sinain wuorelda nijn luwattun maahan/ liki 39. ajastajas.

I. Lucu.

HERra käske Mosexen ja Aaronin luke Israelin lapsia jotca olit cahdenkymmenen ajastajan ylidzen/ ja kelpaisit sotaan/ v. 1.
ja walita päämiehen joca sucucunnas/ v. 4.
Moses ja Aaron tekewät nijncuin HERra heille käskenyt oli/ v. 17.
Luettuiden lucu on 603550. v. 44.
kieldä Lewin sucucunda lukemast Israelin lasten secaan/ waan käske asetta Tabernacli ottaman alas/ ja paneman ylös/ cosca nijn tarwitan/ v. 48.

4 Moos 1:1 JA HERra puhui Mosexelle Sinain corwes seuracunnan majas ensimäisnä päiwänä toisna cuucautena/ toisna wuonna jälken/ sijttecuin he olit lähtenet Egyptin maalda/ ja sanoi:
4 Moos 1:2 Lukecat coco Israelin lasten joucko/ heidän sucuns/ ja heidän Isäins huonetten/ ja nimeins lugun jälken/ caicki miehenpuolet mies mieheldä.
4 Moos 1:3 Cahdenkymmenen wuotiset ja sen ylidzen/ caicki cuin kelpawat lähtemän sotaan Israelis. Ja pitä lukeman heitä heidän jouckons jälken/ sinun ja Aaronin.
4 Moos 1:4 Ja teidän pitä ottaman tygön jocaidzest sucucunnast hänen Isäns huonen päämiehen.
4 Moos 1:5 NÄmät owat nijden päämiesten nimet/ jotca teidän cansan seisoman pitä. Rubenist Elizur Zedeurin poica.
4 Moos 1:6 Simeonist Zelumiel ZuriSadain poica.
4 Moos 1:7 Judast Nahesson Aminadabin poica.
4 Moos 1:8 Isascharist Nethaneel Zuarin poica.
4 Moos 1:9 Sebulonist Eliab Helonin poica.
4 Moos 1:10 Josephin pojista: Ephraimist Elisama Amihudin poica/ Manassest Gamliel Pedazurin poica.
4 Moos 1:11 BenJaminist Abidan Gideonin poica.
4 Moos 1:12 Danist Ahieser AmmiSadain poica.
4 Moos 1:13 Asserist Pagiel Ochranin poica.
4 Moos 1:14 Gadist Eliasaph Deguelin poica.
4 Moos 1:15 Nephtalist Ahira Enan poica.
4 Moos 1:16 Nämät owat cuuluisat Canssasta päämiehet heidän Isäins sugusta/ jotca olit päät ja Ruhtinat israelis.
4 Moos 1:17 Ja Moses ja Aaron otit heitä tygöns/ nijncuin he nimeldäns nimitetyt olit.
4 Moos 1:18 Ja cocoisit myös caiken Canssan/ ensimäisnä päiwänä toisella cuucaudella/ ja luit heidän sucuns ja syndyns/ ja Isäins huonetten/ ja nimeins lugun jälken/ cahdenkymmenen wuotiset/ ja sen ylidzen mies mieheldä.
4 Moos 1:19 Nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle/ ja luki heitä Sinain corwes.
4 Moos 1:20 RUbenin Israelin esicoisen lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ mies mieheldä/ caicki miehenpuolet/ cahdestkymmenest wuodest/ ja sen ylidzen/ ja ne cuin kelwolliset owat sotaan menemän.
4 Moos 1:21 Luettin Rubenin sucucundaan/ cuusi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 1:22 Simeonin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten/ luguns ja nimeins jälken mies mieheldä caicki miehenpuolet cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ jotca sotaan menemän kelwolliset owat.
4 Moos 1:23 Luettin Simeonin sucucundaan yhdexän cuudettakymmendä tuhatta ja colme sata.
4 Moos 1:24 Gadin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten/ ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest/ ja sen ylidzen/ cuin sotaan meneman kelwolliset owat.
4 Moos 1:25 Luettin Gadin sucucundaan/ wijsi wijdettäkymmendä tuhatta/ cuusi sata ja wijsikymmendä.
4 Moos 1:26 Judan lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:27 Luettin Judan sucucundaan/ neljä cahdexattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.
4 Moos 1:28 Isascharin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:29 Luettin Isascharin sucucundaan/ neljä cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:30 Sebulonin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:31 Luettin Sebulonin sucucundaan/ seidzemen cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:32 Josephin lapset Ephraimist sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:33 Luettin Ephraimin sucucundaan neljäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 1:34 Manassen lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki jotca sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:35 Luettin Manassen sucucundaan caxi neljättäkymmendä tuhatta ja caxi sata.
4 Moos 1:36 BenJaminin lapset heidän sucuns/ syndyns/ isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki jotca sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:37 Luettin BenJaminnin sucucundaan wijsi neljättäkymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:38 Danin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki ne cuin sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:39 Luettin Danin sucucundaan caxi seidzemettäkymmendä tuhatta ja seidzemen sata.
4 Moos 1:40 Asserin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:41 Luettin Asserin sucucundaan/ yxi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 1:42 Nephtalin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:43 Luettin Nephtalin sucucundaan colme cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:44 Nämät owat ne jotca Moses ja Aaron ynnä cahden toistakymmenen Israelin Ruhtinan cansa luit/ joista aina yxi oli jocaidzen heidän Isäns huonen ylidzen.
4 Moos 1:45 Ja olit caicki yhteen luetut Israelin lapset heidän Isäins huonetten jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ jotca olit sotaan kelwolliset Israelis.
4 Moos 1:46 Cuusi kerta satatuhatta ja colmetuhatta/ wijsisata ja wijsikymmendä.
4 Moos 1:47 Mutta Lewitat heidän Isäins sucucunnan jälken/ ei ollet heidän secaans luetut.
4 Moos 1:48 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 1:49 Lewin sucucunda ei sinun pidä lukeman/ eli ottaman heistä luku Israelin lasten seasta.
4 Moos 1:50 Mutta sinun pitä asettaman heitä todistuxen majan palweluxeen/ ja caickein sen caluin päälle/ ja caickein cuin sen omat owat. Ja heidän pitä candaman majan/ ja caicki sen calut/ ja heidän pitä ottaman waarin sijtä/ ja sioittaman idzens majan ymbärins.
4 Moos 1:51 Ja cosca matcustetan/ silloin pitä Lewitat ottaman majan alas/ ja cosca joucko idzens sioittawat/ pitä heidän paneman majan ylös. Jos jocu muucalainen lähesty sitä/ nijn hänen pitä cuoleman.
4 Moos 1:52 Israelin lapset pitä sioittaman idzens idzecukin hänen leirins ja jouckons lipun tygö.
4 Moos 1:53 Mutta Lewitat pitä sioittaman idzens todistuxen majan ymbärins/ ettei wiha tulis Israelin lasten joucon päälle. Sentähden pitä Lewitat pitämän waarin todistuxen majan tykönä.
4 Moos 1:54 Ja Israelin lapset tei caicki/ mitä HERra Mosexelle käskenyt oli.

Vers. 19. Ja luki heitä ) Moses ja Aaron ei täsä syndi tee lukeisans Canssa/ nijncuin Cuningas Dawid/ 2. Sam. 24:2. sillä tämän he teit Jumalan käskyn jälken: mutta Cuningas Dawid ilman Jumalan käskytä ylpeydest/ cuin nähdän./ 1. Par. 21:1.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36