Propheta  Jesaia .

LXVI.  Lucu .

HERra sano hänellens ne kelpawan joilla on särjetty hengi/ ja jotca pelkäwät hänen sanans: mutta jotca ainoastans ulconaisest Jumalata palwelewat/ eikä paranna idzens/ owat hänelle cauhistus/ v. 1.
lohdutta jumalisia/ että heidän pilckajans pitä tuleman häpiään/ v. 5.
mutta hänelle ja hänen seuracunnallens pitä monda lasta synnytettämän/ v. 7.
Neuwo heitä riemuidzeman hänen cansans/ v. 9.
sillä he tulewat osallisexi hänen lohdutuxestans ja rauhastans/ v. 10.
HERra tahto duomita caicki jumalattomat/ v. 15.
ja coota käskylläns tygöns caicki pacanat/ v. 18.
tehdä heistä Pappeja ja Lewitaita/ että caicki liha palwelis händä päiwä päiwäldä/ v. 21.
ja sais nähdä jumalattomat hyljätyxi/ sinne cusa ei heidän matons ikänäns cuole/ eikä heidän tulens ikänäns sammu/ v. 24.


Jes 66:1 NÄin sano HERra: taiwas on minun istuimen/ ja maa minun astinlautan. Cuca sijs on se huone/ jonga te minulle rakennatte? eli cuca on se sia/ josa minun leposian on?
Jes 66:2 Minun käteni on caicki tehnyt mitä ikänäns on/ sano HERra: Mutta minä cadzon sen puoleen/ joca radollinen ja särjetyllä hengellä on/ ja joca wapise minun sanani edes.
Jes 66:3 Sillä joca härjän teurasta/ on nijncuin hän miehengin tappais. Joca lamban uhra/ on nijncuin jocu coiran caulan leickais. joca ruocauhria tuo/ on nijncuin jocu sicain werta uhrais. Joca pyhä sawua muistele/ on nijncuin jocu wääryttä kijttäis. Sencaltaisia he walidzewat heidän teisäns/ ja heidän sieluns mielisty heidän ilkeyxijns.
Jes 66:4 Sentähden tahdon minä myös walita mitä he naurawat/ ja jota he pelkäwät/ saatan minä sen heidän päällens. Sillä minä cudzuin/ ja ei kengän wastannut/ cosca minä puhuin/ nijn ei he cuullet. Ja he teit sitä cuin ei minulle kelwannut/ ja walidzit/ jota en minä tahtonut.
Jes 66:5 CUulcat HERran sana te jotca hänen sanans pelkät. Teidän weljen jotca teitä wihaisit ja eritit teidän heistäns minun nimeni tähden/ he sanowat: ( cadzocam/ cuinga cunnialinen HERra on: ilmanducan hän teidän iloon ) heidän pitä häpiään tuleman.
Jes 66:6 Sillä metelin äni pitä Caupungis cuuluman/ yxi äni Templist/ HERran äni/ joca wihollisens costa.
Jes 66:7 Hän synnyttä ennencuin hän saa kiwun/ hän synnyttä pojan ennencuin hänen kipuns tule.
Jes 66:8 Cuca on ikänäns sencaltaista cuullut? cuca on ikänäns sencaltaista nähnyt? Syndynekö jocu Canssa ennencuin se saa synnyttämisens kiwun? Nyt on cuitengin Zion lapsens ilman kiwuta synnyttänyt.
Jes 66:9 Eikö minun/ joca muut saatan synnyttämän/ pidäis idze myös synnyttämän? sano HERra: Pidäiskö minun andaman muiden synnyttä/ ja idze hedelmätöin oleman? sano sinun Jumalas.
Jes 66:10 ILoitcat Jerusalemin cansa/ ja ihastucat hänestä/ caicki te jotca händä racastatte. Iloitcat hänen cansans/ caicki te jotca tähänasti oletta hänen tähtens murhelliset ollet.
Jes 66:11 Sillä sentähden pitä teidän imemän ja rawittaman hänen lohdutuxens nisistä. Teidän pitä sen edest imemän/ ja ilahuttaman teitän hänen cunnians täydellisydest.
Jes 66:12 Sillä näin sano HERra: cadzo/ minä lewitän hänen tykönäns rauhan nijncuin wirran/ ja pacanain cunnian nijncuin wuotawan ojan. Silloin te saatte ime/ ja teitä pitä sylis cannettaman/ ja polwein päällä ihaneldaman.
Jes 66:13 Minä tahdon teitä lohdutta/ nijncuin jocu hänen äitiäns lohdutta/ ja teidän pitä Jerusalemin puolest ilahutettaman.
Jes 66:14 Teidän pitä sen näkemän/ ja teidän pitä iloidzeman/ ja luut pitä wihottaman nijncuin ruoho. Nijn tutan HERran käsi hänen palwelioisans/ ja sen wiha hänen wihollisisans.
Jes 66:15 SIllä cadzo/ HERRA tule tulella/ ja hänen rattans owat nijncuin tuulispää: että hän costais wihans hirmuisudes/ ja hänen rangaistuxens tulen liekis.
Jes 66:16 Sillä HERra on duomidzepa tulesa/ hänen miecallans caiken lihan/ ja HERralda tapetuita pitä paljo oleman.
Jes 66:17 Jotca heitäns pyhittäwät ja puhdistawat krydimais/ yxi täällä ja toinen siellä/ ja syöwät sian liha/ cauhistuxia ja Hijriä/ caicki nämät pitä temmattaman pois yhtä haawa/ sano HERra:
Jes 66:18 SIllä minä tahdon tulla ja coota heidän ajatuxens ja tecons/ ynnä caickein pacanain ja kielden cansa/ että he tulisit ja näkisit minun cunniani.
Jes 66:19 Ja minä asetan merkin heidän secaans/ ja muutamat nijstä cuin pelastetut owat lähetän minä pacanoille meren tygö/ joudzimiesten puoleen Phulin ja Ludin. Tubalin ja Jawan päin/ ja nijhin caucaisijn saarijn/ joisa ei tähänasti mitän ole minusta cuultu/ ja ei ole minun cunniatani nähnet.
Jes 66:20 Ja heidän pitä minun cunniani pacanain seas ilmoittaman. Ja he tuowat ulos caicki teidän weljen caikista pacanoista/ HERralle ruocauhrixi/ Orehilla ja rattahilla/ paareilla/ Muuleilla ja juhdilla/ Jerusalemin minun pyhän wuoreni puoleen/ sano HERra: nijncuin Israelingin lapset tuowat ruocauhrin puhtas astias HERran huoneseen.
Jes 66:21 JA minä tahdon nijstä otta Papit ja Lewitat/ sano HERra:
Jes 66:22 Sillä nijncuin se usi taiwas ja usi maa/ jotca minä teen/ owat minun edesäni/ sano HERra: juuri nijn pitä teidän siemenen ja nimen pysymän.
Jes 66:23 Ja caicki liha pitä yhdest Cuucaudest nijn toiseen/ ja yhdest Sabbathist nijn toiseen/ tuleman cumartaman minun eteeni/ sano HERra:
Jes 66:24 Ja heidän pitä menemän ulos ja cadzeleman nijden ihmisten raatoja/ jotca minua wastan wäärin teit: sillä ei heidän matons pidä cuoleman/ eikä heidän tulens sammuman/ ja heidän pitä caikelle lihalle cauhistuxexi oleman.

Vers. 1. Taiwas on ) HERra aja tacaperin nijden luullot/ jotca ajattelit/ ettei hän tahtonut olla paidzi Jerusalemin Templiä/ ja nijtä uhreja ja ulconaisia Jumalan palweluxia cuin hänelle siellä tehtin/ waicka ei he parandanet idzens/ eikä usconet Christuxen päälle/ luullens idzens heidän uhreillans ja säädyilläns tulewan sowindoon otetuxi ja wanhurscaxi hänen edesäns. Cadzo Supr. cap. 1:11.
v. 3. Jocu wääryttä ) se on/ epäjumalan palwelust. v. eodem , Sencaltaisia he walidzewat ) Sillä waicka Jumala on käskenyt sencaltaisia uhreja tehdä/ nijn ei hän ole cuitengan käskenyt/ että heidän piti sencaltaisella ajatuxella nijtä tekemän.
v. 5. Cadzocam ) Jumalattomat rijtelewät Christuxen cansa/ nijn he owat wahwat heidän pyhydestäns.
v. 7. Hän synnyttä ) Damascen. Orthod. fid. lib. 4. c. 15. selittä tämän Christuxen Äitistä Mariasta/ että hän oli synnyttäwä Jumalan Pojan ilman kiwuta/ joca on oikein: sillä hän oli mones cappales Jumalan seuracunnan cuwa: nijn piti Jumalan seuracunnan Judalaisten seas/ joca oli wähäinen ja hedelmätöin/ synnyttämän tapaturmast monda hengellistä lasta/ nimittäin/ lukemattoman pacanain joucon/ joca oli hänen cansans uscowa yhden Jumalan päälle/ ja piti pidettämän hänen lapsenans/ jotca molemmat owat ihmelliset asiat.
v. 19. Ja lähettä muutamat ) Ne owat pyhät Apostolit/ ja Christuxen opetuslapset.
v. 21. Tahdon nijstä otta ) se on/ tehdä pacanoista opettaita minun seuracundani: nijn cuin tapahtunutkin on.