Propheta  Jesaia .


XIV.  Lucu .

PRopheta lohdutta wielä hänen Canssans/ HERran armaidzewan heitä ja pelastawan heidän fangeuxestans/ nijn että pacanatkin wijmein piti heihin suostuman/ ja heidän omaxens tuleman/ v. 1.
silloin piti heidän ihmettelemän ja puhuman sijtä/ cuinga HERra oli auttanut heitä heidän orjudestans/ ja cukistanut sen wäkewän Babelin Cuningan hänen suuresta wäkiwallastans ja woimastans/ v. 4.
sillä hän ylpeili ja tahdoi olla Jumalan caldainen/ oli myös Jumala hänen sysäwä Helwettin alas/ ynnä muiden cansa/ v. 12.
ja häwittäwä hänen lapsens/ nijn ettei heidän enä pitänyt kengimän/ v. 21.
uhca myös Assurin Cuningasta/ että hän piti Judan maalla telattaman/ v. 24.


Jes 14:1 SIllä HERra armahta Jacobin päälle/ ja walidze wielä nyt Israelin/ ja pane heitä hänen maahans/ ja muucalaisten pitä andaman idzens heidän alans/ ja suostuman Jacobin huoneseen.
Jes 14:2 Ja Canssan pitä ottaman heitä tygöns/ ja wiemän heitä heidän paickans/ nijn että Israelin huone on omistawa heitä HERran maasa palwelioixi ja pijcoixi/ ja pitä heitä fangina pitämän/ joilda he olit fangitut/ ja nijn he wallidzewat heidän waiwaitans.
Jes 14:3 Ja sijhen aican cuin HERra on andawa sinulle lewon sinun surustas/ murhestas ja waiwastas/ ja sijtä cowasta orjudesta josas olit.
Jes 14:4 Nijn sinun pitä puhuman näin Babelin Cuningasta wastan/ ja sanoman: Cuinga waiwaja on tullut peräcaton/ ja weron laskemus on loppuun joutunut.
Jes 14:5 HERra on taittanut jumalattomain widzan/ sen wäkewän widzan.
Jes 14:6 Joca löi Canssa julmudes ilman lackamat/ ja wallidzi pacanoita angarudella/ ja waiwais heitä ilman laupiutta.
Jes 14:7 Nyt on cuitengin coco mailmalla lepo/ ja on alallans/ ja riemuidze ilosa.
Jes 14:8 Ja hongat riemuidzewat sinusta/ ja Cedrit Libanonis/ ja sanowat/ ettäs macat/ nijn ei nouse yhtän joca meitä maahan hacka.
Jes 14:9 Helwetti wapisi alhalla sinua/ sinun tulemisestas. Se herättä sinulle cuollet/ caiken mailman Caurit/ ja käski caickia pacanain Cuningoita nosta heidän istuimildans.
Jes 14:10 Yhden toisens perästä puhuman ja sanoman sinulle: sinä olet myös lyöty nijncuin mekin/ ja sinun kätes käy nijncuin meidängin.
Jes 14:11 Sinun coreudes on joutunut Helwettin alas sinun candeleis kilisemisellä. Coin pitä oleman sinun wuotes/ ja madot sinun peittes.
Jes 14:12 Cuinga sinä caunis cointähti olet pudonnut taiwasta? cuingas olet maan päälle langennut/ joca pacanat teit heicoxi?
Jes 14:13 Etkös cummingan ajatellut sydämesäs: minä astun taiwaseen ja corgotan istuimeni Jumalan tähtejä ylidzen/ minä istutan idzeni todistuxen wuorelle/ sille puolelle pohjan päin.
Jes 14:14 Minä tahdon waelda corkeitten pilwein päällä/ ja olla caickein corkeimman wertainen.
Jes 14:15 Tosin/ sinä menet Helwettijn/ luolan puolelle.
Jes 14:16 Joca sinun näke/ hänen pitä cadzeleman sinua/ ja cadzoman päälles/ ja sanoman: ongo se se mies/ joca mailman saatti wärisemän/ ja waldacunnat wapiseman?
Jes 14:17 Joca maan pijrin autiaxi saatti/ ja cukisti siellä Caupungit/ ja ei kirwottanut hänen fangejans?
Jes 14:18 Caicki pacanain Cuningat macawat cuitengin cunnialla/ jocainen huonesans.
Jes 14:19 Mutta sinä olet hyljätty haudastas nijncuin turmeldu oxa/ nijncuin lyötyin waattet/ jotca miecalla owat cuoliaxi pistetyt/ jotca menewät alas kiwicuoppan/ nijncuin tallattu raato.
Jes 14:20 Ei sinua pidä nijn haudattaman cuin ne: sillä sinä olet häwittänyt sinun maas/ ja lyönyt sinun Canssas/ sentähden ei pidä ikänäns muistettaman sitä ilkiätä siemendä.
Jes 14:21 Walmistacat teurastaman hänen lapsians/ heidän Isäins pahain tecoin tähden/ ettei he nousis eli pereis maata/ eikä täyttäis maan pijriä Caupungeilla.
Jes 14:22 Ja minä tulen heidän päällens/ sano HERra Zebaoth: ja häwitän Babelis hänen muistons/ hänen jäänens/ sikiäns ja sucucundans/ sano HERra:
Jes 14:23 Ja teen hänen tarhapöllöin perinnöxi ja wesiculjuxi/ ja käwäisen hänen häwityxen luudalla/ sano HERra Zebaoth.
Jes 14:24 HERra Zebaoth on wannonut/ ja sanonut: mitämax/ että sen pitä nijn tapahtuman cuin minä ajattelen/ ja pitä nijn pysymän cuin minun mielesän on.
Jes 14:25 Että Assur telatan minun maasani/ ja minä tallan hänen minun wuorellani/ että hänen ikens heildä otetaisin/ ja hänen cuormans heidän cauloistans tulis pois.
Jes 14:26 Nämät owat hänen juonens cuin hän pitä caikisa maan paicoisa/ ja se on se cocotettu käsi caickein pacanain ylidze.
Jes 14:27 Sillä HERra Zebaoth on sen päättänyt/ cuca tahto kieldä? ja hänen kätens on cocotettu/ cuca woi sen wäändä pois?
Jes 14:28 SInä wuonna cuin Cuningas Ahas cuoli/ nähtin tämä cuorma.
Jes 14:29 Sinä Philistea älä nijn cowin riemuidze/ että se widza/ joca sinua löi/ on taitettu: sillä kärmen juuresta on tulewa Basiliscus/ ja hänen hedelmäns on nijncuin palawan lendäwäisen Drakin.
Jes 14:30 Sillä tarwidzewaisen esicoiset pitä corjaman idzens/ ja köyhät suruttomast lepämän/ mutta sinun juures tapan minä näljällä/ ja suretan hänen jäänens.
Jes 14:31 Surcuttele sinuas owi/ huuda sinä Caupungi/ coco Philisterein maa on marras: sillä pohjaisest tule sawu/ ja ei yxikän ole hänen majasans.
Jes 14:32 Ja mitä pacanain sanansattajat wastawat? nimittäin/ että HERra on perustanut Zionin/ ja siellä pitä radollisille hänen Canssastans turwa oleman.

Vers. 1. Muucalaisten ) se on/ pacanat owat tulewat. Israelin Jumalan tundoon/ ja tulewat heidän weljixens uscosa
v. 9. Helwetti wapisi alhalla ) Propheta ilmoitta cuinga ne muut jumalattomat Cuningat ja wericoirat terwettäwät Helwetis Babelin Cuningasta/ ja pilckawat händä/ että hän myös oli sinne tullut/ jota ei hän olis usconut. v. eod. Caurit ) Owat jumalattomat herrat ja wericoirat.
v. 11. Sinun candeleis kilisemisellä ) se on/ woima ja ilo owat loppunet.
v. 19. kiwicuoppaan ) se on/ kiwiseen hautaan.
v. 27. Cuca tahto kieldä ) Ei tästä seura caicki olewan peräti lujasti suljetut/ ettei mitän enä ole ehdos/ waan caicki mitä tapahtu/ pitä nijn hänen päätöxens jälken tapahtuman: sillä Jumala on monda asiata ehdoxi jättänyt/ nijncuin ihmisen tahdon mones cappales. Syr. 15:12. nijn on hän myös idze wapa/ että mitä hän on päättänyt/ sen hän myös idze taita muutta nijncuin hänen näky/ Ier. 18:7. waicka ei kengän muu sitä muutta taida/ josta täsä ainoastans puhutan.