Propheta  Jesaia .

XLIX.  Lucu .

HERra Christus neuwo caickia pacanoita ottaman waaria/ että HERra on walinnut hänen opettajaxi/ v. 1.
ei ainoastans käändämän nijtä hajotettuja Israelist/ waan että hän oli myös tulewa pacanain walkeudexi ja autudexi/ v. 5.
lijtoxi Canssasa/ wapahtaman fangituita/ walistaman sokeita/ ja johdattaman exywäisiä oikialle tielle/ v. 8.
että Jumalan Canssa luuli HERran heitä hyljännen/ lupa hän ettei se pidä tapahtuman/ waan tahto enändä ja lisätä heitä caikesta Canssasta/ v. 14.
sillä pacanain pitä suurin joucoin tuleman hänen tygöns: Cuningat pitä tuleman heidän holhoixens/ ja Förstinnain heidän imettäixens/ v. 22.
HERra oli pelastawa heitä ja andawa heidän wihollisens tulla häpiään/ v. 24.

Jes 49:1 CUulcat minua te luodot/ ja te caucaiset Canssat ottacat waari. HERra on minun äitin cohdusta cudzunut.
Jes 49:2 Hän muisti minun nimeni/ cosca minä wielä äitini cohdus olin/ ja teki minun suuni nijncuin teräwän miecan. Hänen kätens warjolla hän minua peitti.
Jes 49:3 Ja pani minun kijldäwäxi nuolexi/ pisti minun wijneens/ ja sanoi minulle: sinä olet minun palwelian/ Israel sinä olet/ josa minä cunnioitetan.
Jes 49:4 Mutta minä sanoin: huckan minä työtä tein/ turhan ja tyhjän minä täsä culutin wäkeni: cuitengin on minun asian HERran/ ja minun wircan on minun Jumalani.
Jes 49:5 Ja HERra sano/ joca loi minun hänellens cohdusta palweliaxi/ että minä palautan Jacobin hänelle/ ettei Israel huckuis.
Jes 49:6 Sentähden olen minä caunis HERran edes/ ja minun Jumalan on minun wäkewyden. Ja sano: Wähä se on/ ettäs olet minun palwelian/ corjamas Jacobin sucua ja tuomas jällens Israelin hajotettuja. Mutta minä panin sinun myös pacanain walkeudexi/ ja oleman minun autuden mailman ärijn.
Jes 49:7 NIjn puhu HERra Israelin lunastaja/ hänen Pyhäns/ ylöncadzotuille sieluille/ sille Canssalle josta me cauhistum/ sille palwelialle joca Sangarein alla on/ Cuningasten pitä näkemän ja nouseman/ Förstit pitä rucoileman HERran tähden/ joca uscollinen on/ Israelin Pyhän tähden/ joca sinun walinnut on.
Jes 49:8 Näin sano HERra: Minä olen sinun rucouxes otollisella ajalla cuullut/ ja olen autuden päiwänä sinua auttanut. Ja olen warjellut sinua/ ja lijtoxi Canssain secaan olen sinun säätänyt/ wahwistaman maata/ ja haascatuita perimisiä omistaman.
Jes 49:9 Sanoman fangituille: mengät ulos/ ja jotca pimiäs owat: tulcat edes/ että he teiden ohes heitäns elätäisit.
Jes 49:10 Ja saisit joca cuckulalla elatuxens: ei heidän pidä isoman eikä janoman. Ei helle eikä Auringo pidä heitä polttaman: sillä heidän armahtajans wie ja johdatta heitä wesilähteille.
Jes 49:11 Ja minä panen caicki wuoreni tiexi/ ja minun polcuni pitä tallattaman.
Jes 49:12 Cadzo/ nämät tulewat cauca/ ja cadzo/ nämät pohjan puolest/ nämät etelän puolest/ ja ne muut Sinimin maalda.
Jes 49:13 Iloitcat te taiwat/ riemuidze sinä maa/ kijttäkät te wuoret ihastuxella: sillä HERra on hänen Canssans lohduttanut/ ja on hänen radollisians armahtanut.
Jes 49:14 MUtta Zion sano: HERra hyljäis minun/ HERra unohti minun.
Jes 49:15 Unohtaco waimo lapsucaisens/ nijn ettei hän armahda hänen ruumins poica? ja waicka hän unohdais/ nijn en minä cuitengan sinua unohda.
Jes 49:16 Cadzo/ käsijni olen minä sinun pyäldänyt/ sinun muuris owat alati minun silmäini edes.
Jes 49:17 Sinun rakendajas riendäwät/ mutta sinun cukistajas ja häwittäjäs pitä pakeneman sinusta pois.
Jes 49:18 Nosta silmäs ymbärins ja cadzo/ caicki nämät cootut tulewat sinun tugös. Nijn totta cuin Minä elän/ sano HERra/ sinun pitä caikilla näillä/ nijncuin cauniudella/ puetettaman.
Jes 49:19 Ja sinä käärit ne ymbärilles nijncuin morsian: sillä sinun autia/ häwitetty ja turmeldu maas pitä silloin ahdas oleman asuaxes/ cosca sinun raatelias sinusta cauwas pakenewat.
Jes 49:20 Nijn että sinun hedelmättömydes lapset/ pitä wielä sinun corwas sanoman: ahdas on minulla sia/ istu puolees/ että minäkin asuisin sinun tykönäs.
Jes 49:21 Mutta sinä olet sanowa sydämesäs: cuca nämät minulle synnytti? sillä minä olen hedelmätöin/ yxinäinen/ poisajettu ja ulossyösty. Cuca nämät on minulle caswattanut? cadzo/ minä olin yxinäns jätetty/ cusa nämät silloin olit?
Jes 49:22 Nijn sano HERra Jumala: cadzo/ Minä nostan käteni pacanain puoleen/ ja minun lippuni corgotan Canssain puoleen. Nijn he candawat edes helmasans sinun poikias/ ja sinun tyttäritäs hartioillans.
Jes 49:23 Ja Cuningat pitä oleman sinun holhojas/ ja heidän Drotningins sinun imettäjäs. Heidän pitä langeman caswoillens maahan sinun edesäs/ ja nuoleskeleman sinun jalcais tomua. Silloin sinä tiedät/ että Minä HERra olen/ ja ettei kengän tule häpiään/ joca minua toiwo.
Jes 49:24 OTetango saalis joldaculda Sangarilda pois? taitaco jocu päästä jongun hurscan fangit?
Jes 49:25 Sillä näin sano HERra: nyt pitä fangit Sangarilda otettaman pois/ ja wäkewäin saalis irralle pääsemän. Ja minä tahdon rijdellä sijnun rijtaweljeis cansa/ ja autta sinun lapsias.
Jes 49:26 Ja minä ruokin sinun häwittäjäs heidän omalla lihallans. Ja heidän pitä juopuman omasta werestäns/ nijncuin makiasta wijnasta/ ja caicki liha pitä tietämän/ että minä olen HERra/ sinun auttajas ja sinun lunastajas/ Jacobin wäkewä.

Vers. 1. Cuulcat te luodot ) Että Propheta coco täsä lugus/ nijncuin endisesäkin puhu Christuxen puolest eli sias/ sen idze texti osotta/ nijn myös se/ että cudennest versyst/ puhutan Christuxest/ Act. 13:47 ( te luodot ) se on/ pacanat/ nijncuin se monest paicast nähdän/ ja on nijn pandu.
v. 2. Kijldäwäxi nuolexi ) Christus werratan Evangeliumillans nuoleen/ että se oli nopiast menewä caickein maacundain läpidze.
v. 3. Minun palwelian ) Cadzo Sup. 42:1.
v. 4. Huckan työtä tein ) Että nijn harwat Judalaisist tahdoit otta hänen oppins wastan/ ja hywäxens omista hänen pijnans ja ansions.
v. 7. Ylöncadzotuille ) Sillä Jumalan seuracunda on enimmitten ylöncadzottu jumalattomilda/ ja tämän mailman lapsilda.
v. 8. Lijtoxi ) Nimittäin asettaman Utta Testamentiä eli lijtto/ josta puhutan/ Ier. 31:31.
v. 20. Hedelmättömydes lapset ) Ne owat jotca hänellä on/ waicka hän on hedelmätöin/ se on/ hyljätty Canssa/ mutta cummingin paljo enätty/ nijncuin Christityt owat.
v. 22. Candawat edes sinun poikias ) Nimittäin/ Pyhään Casteseen/ että he tulisit istutetuxi sinuun/ ja taidaisit tulla sinun lapsixes ja sinun Canssaxes.
v. 24. Hurscan fangit ) Laki ja Perkele piti meitä oikeudella fangina syndein tähden/ nijden käsist oli Christus meidän pelastawa.